Asociácia špecialistov hirudoterapie

Asociácia špecialistov hirudoterapie

Na založení asociácie špecialistov hirudoterapie sme postupne pracovali od roku 2016. V roku 2017 sme mali hotovú jasnú víziu a spísané stanovy, ktoré sme podali na Ministerstvo vnútra s návrhom na registráciu. Ešte niekoľko mesiacov po podaní návrhu sme v stanovách opravovali všetky možné výčitky, ktoré ministerstvo malo, a musím povedať, že svoju prácu si robia naozaj dôkladne. Začiatkom roka 2018 bola asociácia úspešne zaregistrovaná a nižšie vysvetlím hlavné ciele jej počiatočného fungovania. Na konci tejto knihy nájdete Stanovy, kde je podrobne opísané celé jej predpokladané fungovanie, vrátane celej štruktúry Asociácie špecialistov hirudoterapie.

Ako už názov asociácia napovedá, jej hlavnou funkciou je združovanie ľudí podobného zamerania a vymieňanie si skúseností. Právne ide o formu občianskeho združenia. V prípade našej asociácie ide o združovanie ľudí, ktorí v hirudoterapii, či už je to ich profesia alebo koníček, dosiahli určitú úroveň špecializácie formou získaného vzdelania, ukončenej záverečnej skúšky a získaných praktických skúseností. Činnosť asociácie však môže podporiť ktokoľvek, kto to považuje za dobré a chce tak urobiť.
Takmer každý nový hirudoterapeut, ale aj hirudoterpeut s dlhšou praxou, niekedy aj laik, dobrý človek, prípadne ten, ktorému hirudoterapia v živote pomohla, si praje, aby bola hirudoterapia medzi ľuďmi známa a dostupná. Súčasne si mnohí prajú, aby hirudoterapia čo najviac pomáhala a čo najmenej škodila. Pacienti očakávajú od hirudoterapeuta znalosti na úrovni lekára a je im jedno, ako ich získa. Okrem špecializácie je potrebné zaviesť aj určité ucelené poznanie a štandardy práce, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria pilier opory pre každého z nás.

Aj v tejto oblasti je to však podobné ako v každej inej. Ak človek chce pozbierať plody, je potrebné niečo pre to urobiť. Práce, ktorú treba urobiť, je veľa. Mnoho ľudí bude čerpať informácie z týchto vytvorených zdrojov a považovať za normálne, že to tak je a že to niekto urobil. Časť ľudí ma dokonca bude považovať za naivného hlupáka a tešiť sa, ako im do rúk vletel pečený holub vo forme zdieľaného poznania. K tomu poviem len toľko, že nie je problém rozdávať pečených holubov, no chutiť budú každému inak. Ten, kto sa celý rok staral o svoju záhradu a v určitom období mu záhrada začala dávať zaslúžené plody, vie, o čom hovorím.

Ak teda očakávame určitú úroveň odbornosti a rozvoja hirudoterapie, je potrebné aktívne robiť kroky, ktoré povedú k požadovaným výsledkom a čas od času stanovia nové horizonty budúceho smerovania hirudoterapie ako terapeutického oboru.
V jednote je sila. Tým, že sa viac ľudí zjednotí a každý svojím spôsobom podporí činnosť asociácie, otvorí sa možnosť dosiahnuť ďaleko viac a ďaleko lepšie výsledky. Práca každého jednotlivca podporí celok a celok podporí každého jednotlivca.

Mnohé plánované, ale aj realizované projekty, sú zväčša finančne nákladné. Vďaka asociácii je možné vytvoriť fond na financovanie jednotlivých projektov a dať možnosť aj obyčajným ľudom, ktorí chcú rozvoj hirudoterapie alebo jednotlivé projekty podporiť, aby to mohli urobiť na určitom právnom základe a mali istotu, že poskytnuté prostriedky budú skutočne použité na daný účel.

Okrem formovania materiálnej bázy formou finančného fondu a tvorby technologického základu, je tu však ďalší dôležitý aspekt, ktorým je zdieľanie nadobudnutých vedomostí, vzájomné konzultácie a vytvorenie medzinárodného vedeckého týmu, zloženého z dobrovoľníkov, ktorí majú o výskum hirudoterapie záujem. Prostredie asociácie dáva ľuďom možnosť čiastočne nesebecky pomáhať jeden druhému, ale aj ostatným, a možnosť zanechať po sebe kúsok dobre odvedenej práce vo forme odovzdania skúseností a vedomostí súčasným a možno aj budúcim pokoleniam.

Bližšie k projektom

Kniha
Jedným z úvodných projektov Asociácie špecialistov hirudoterapie je vznik elektronickej knihy, v ktorej podrobne opisujem svoj pohľad na hirudoterapiu. Táto publikácia slúži ako formálny základ pre zjednotenie pohľadu na hirudoterapiu, pretože obsahuje všetky mne známe tradičné aj moderné metódy aplikácie pijavíc. Niektoré metódy poznám len teoreticky, ale pre celistvosť ich uvádzam a možno v budúcnosti niekto s kolegov túto prácu doplní o svoju publikáciu práce na špecializované témy.

Elektronická kniha bude dostupná na internete zadarmo a okrem požiadavky na uvedenie zdroja a zachovanie princípu bez nároku na mzdu sú aj jej jednotlivé časti voľne šíriteľné. Tým sa zlepší povedomie o hirudoterapii a praktickí hirudoterapeuti dostanú do ruky nástroj, ako odovzdať širšie informácie aj svojim pacientom. Celkovo bude táto kniha slúžiť k propagácii hirudoterapie medzi obyvateľstvom a mala by byť základným informačným zdrojom o tejto terapeutickej metóde. Elektronická kniha zároveň slúži ako základný študijný podklad pre študentov, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci asociácie.

Na to, aby mohla podobná práca vzniknúť, bolo potrebné venovať dlhé roky práce mojich učiteľov, ktorí sami vo svojom obore dosiahli odborné výšiny a vo mne postupne sformovali informačný základ. S týmto základom som ďalej pracoval, čo predstavovalo niekoľko rokov vlastnej práce a úsilia a tiež nemalé finančné prostriedky. Rád by som upozornil, že v živote okrem podielu vo firme nič nevlastním, nie som bohatý človek a prakticky všetky voľné prostriedky som investoval do základov, ktorých výsledkom je aj táto práca.

Keď vznikla potreba napísať túto knihu, trvalo niekoľko mesiacov práce dvoch autorov, aby uzrela svet jej písomná časť. Ďalej bolo potrebné úsilie grafika, ktorý pripravil grafickú časť knihy a celé to bolo treba technicky zastrešiť, aby sa kniha digitalizovala do systému, v ktorom sa bude ľahko aktualizovať.

Okrem toho, že túto knihu plánujem do budúcna ďalej dopĺňať a aktualizovať, zostáva niekoľko cieľov, ktoré sú pre ňu v budúcnosti vytýčené a budeme ich realizovať podľa stanovených priorít a možností, už nie mňa ako jednotlivca, ale založenej asociácie formou spoločného úsilia a spolupráce.
Ako prvé bude potrebné knihu preložiť do ruského a anglického jazyka. A to z dvoch dôvodov, jednak aby bola táto práca prístupná všetkým ľuďom, ktorí o ňu budú mať záujem, ale hlavne preto, aby sa k nej mohli vyjadriť moji učitelia a aj kolegovia pracujúci v danom obore.

V roku 2019 plánujeme vydať tlačenú verziu knihy, ktorá sa stane súčasťou slovenskej národnej knižnice. Dovtedy budeme knihu na základe spätnej väzby maximálne aktualizovať. Ďalej by kniha mohla vzniknúť aj ako audiokniha. K jednotlivým kapitolám chceme časom dodať ilustrácie, ilustračné fotografie a videá. To že sme dosiahli jednu etapu, ešte neznamená, že práca sa skončila. Práve naopak, len sa začína.

Systém anamnéz a zápisov o priebehu terapie

Druhým úvodným projektom je vytvorenie spoločného systému anamnéz, na ktorom už nejaký čas pracujeme, ale jednu beta verziu, ktorá bola celá vytvorená, sme pre technickú nedokonalosť zavrhli a momentálne plánujeme nový lepší elektronický systém.
Vo svojej praxi som si všimol, že veľa kolegov, a niekedy aj ja sám, nie vždy zaevidujeme anamnézu pacienta. Lenže keď spolu o prípade pacienta konzultujeme, tak prvé, čo si od seba navzájom pýtame, je práve celková anamnéza pacienta. Keď ju nemáme, nie je o čom konzultovať.
Často sa tiež stáva, že pacienti sa pýtajú, či je pre nich hirudoterapia vhodná alebo nie, ale odpoveď chcú bez udania svojej anamnézy. Ako je možné pacientovi poradiť, ak nevidíme a nepoznáme jeho anamnézu? Ak však bude existovať elektronický systém, v ktorom pacient dokáže sám vyplniť všetky základné informácie o svojom zdravotnom stave, vznikne možnosť nasmerovať ho a predbežne mu odpovedať, či má význam, aby navštívil hirudoterapeuta alebo nie.
Tým zároveň vznikne systém, v ktorom bude ľahké zdielať anamnézy a kazuistiky medzi kolegami, samozrejme anonymne alebo so súhlasom pacienta. Anonymne systém funguje tak, že sa pacientovi pridelí identifikačné číslo a len ten, kto vie, komu identifikačné číslo patrí, vie o čí prípad ide. Týmto spôsobom je súčasne zabezpečená aj ochrana osobných údajov pre prípad, že do databázy vnikne nejaký nepovolaný IT odborník.
Asi najdôležitejšou časťou je však vznik elektronického systému evidencie a zaškolenie praktických hirudoterapeutov, ako s týmto systémom pracovať. Často sa pacient po určitom období vráti a vtedy všetky zozbierané informácie pomáhajú rýchlo sa zorientovať v probléme a lepšie nastaviť terapiu.

Tento systém potom plánujeme rozšíriť o mobilnú aplikáciu, aby pacient pomocou jednoduchých krokov vo svojom telefóne zozbieral potrebné údaje o terapii pijavicami, ktoré sa odošlú do jeho zložky s anamnézou a celým priebehom terapie. Tieto informácie budú obsahovať napríklad deň priloženia, čas prisatia pijavice, dĺžku krvácania, miesto pre aplikáciu a hojenie sa rany pomocou fotografie. Súčasné technológie to umožňujú a je to len potrebné pripraviť.

Hlavným cieľom tohto systému je, aby bol pohodlný a ľahký, preto ho do budúcna zatiaľ neplánujeme nijako komplikovať, ale budeme hľadať také riešenia, ktoré prácu pomôžu maximálne zjednodušiť.

Diskusné fórum

Tretím a zatiaľ posledným úvodným projektom, ktorý si zatiaľ môžeme dovoliť realizovať, je vznik elektronického fóra, do ktorého budeme postupne zbierať časté otázky, skúsenosti našich kolegov a kde budeme riešiť niektoré diagnózy ako študijné prípady. Ak sa to podarí, tak toto elektronické fórum bude slúžiť ako základ pre zber informácií a skúseností kolegov hirudoterapeutov.

Toto fórum bude na začiatku otvorené a dostupné všetkým ľuďom. Ak bude časom potrebné niektoré jeho časti uzavrieť len pre určité skupiny ľudí, urobíme to, ale momentálne to v pláne nie je. Fórum bude slúžiť aj na zdieľanie osobných poznatkov, rôznych rád a odporúčaní medzi jednotlivými užívateľmi.

Redaktorkou fóra bude naša spolupracovníčka Ľubica Bystrická a jej funkcia umožní aj literárne menej zdatným kolegom poslať svoj príspevok, ktorý prejde potrebnou gramatickou a štylistickou korekciou tam, kde to bude potrebné. Keď niekto nebude mať čas svoju skúsenosť podrobne opísať, stačí, že zverejní základné nosné informácie a my sa pokúsime z toho vytvoriť ucelenú informáciu.

Súčasťou fóra bude aj chatová aplikácia Skype alebo Viber, pre rýchle zdieľanie informácií, poznatkov, prípadne konzultácií. Podobné aplikácie dobre fungujú u kolegov v Rusku. Je však škoda, že sa veľa informácií nenávratne stratí v histórii spoločnej konverzácie, preto sa pokúsime zaujímavé témy preniesť do elektronického fóra, kde sa uchovajú dlhodobo.

Veľmi dôležitým vkladom do asociácie bude možnosť bezplatného skupinového školenia, ktoré bude prebiehať niekoľkokrát za rok.

Individuálne školenia môžu byť spoplatnené a to hlavne pre zahraničných študentov, pretože príprava bude zložitá, no takto získané prostriedky venujeme na činnosť asociácie a realizáciu jej ďalších plánov, napríklad na preklad knihy a podobne.

V prvom období budem tieto školenia viesť ja. Budem však veľmi rád (a svoju prácu takto aj chcem smerovať), keď sa tejto úlohy postupne ujme niekto z mojich budúcich kolegov – členov asociácie a ja sa budem môcť venovať nejakej konkrétnej problematike alebo špecializácii.

Dlho som rozmýšľal nad tým, akú formu a aké podmienky pre účasť na bezplatnom školení zvoliť. Rozhodol som sa, že si študentov budem vyberať podľa ich motivácie. To znamená, že tieto školenia sú určené predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú prirodzene pomáhať iným. Prianie človeka pomáhať iným otvára dvere, cez ktoré môže takýto človek prejsť. Ja zo svojej pozície môžem len pomôcť odovzdaním potrebných informácií a skúseností, prípadne morálnou podporou. V takýchto prípadoch bude vložená práca v súlade s mojím ľudským presvedčením.

Študentom, ktorí hľadajú zisk alebo chcú robiť hirudoterapiu pre samotnú prácu, odporúčam, aby si za školenie zaplatili alebo sa zúčastnili školenia u iného učiteľa. No aj napriek tomu, čo som práve povedal, dvere nikomu nezatváram, pretože voľba je na vás.
Budem rád, keď sa študenti, ktorí prejdú školením, stanú členmi Asociácie špecialistov hirudoterapie a budú pomáhať v jej rozvoji. No aj napriek tomu, že som to pôvodne považoval za jednu z podmienok, nakoniec som sa rozhodol, že okrem motivácie pomáhať iným nebudem od nikoho nič vyžadovať. Na školenie je však potrebné urobiť si čas, pred ním si prečítať túto knihu a byť ochotný vyskúšať odporúčané aplikácie na sebe.

Školenie sa budem snažiť viesť tak, aby sme sa venovali maximálne praktickej časti hirudoterapie a nestrácali čas informáciami, ktoré si môžete prečítať v knihe, aj keď niektoré informácie bude potrebné počas kurzu rekapitulovať a zistiť, v akom rozsahu ich študenti pochopili. Súčasťou školenia budú domáce úlohy, ktorých výsledky budeme rozoberať na praktických hodinách.

Projekty, o ktorých „snívam”

Založenie medzinárodného centra pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej.
Je to môj najväčší plánovaný projekt, ku ktorému smerujem svoju prácu. Keď príde čas, pokúsime sa všetko zjednotiť pod jednu strechu a založiť Medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej.

Už dnes vďaka práci, ktorú sme v minulosti urobili, stále častejšie odpovedáme na medzinárodné otázky ohľadom vzdelávania sa v hirudoterapii u nás. V súčasnej dobe mám študentov v Dubline, Aténach, v rôznych častiach Čiech a Slovenska, ktorí absolvovali celkové vzdelávanie ako profesionálni hirudoterapeuti. Študentov, ktorí absolvovali len časť určenú pre pacientov, je ďaleko viac a to z rôznych krajín sveta.
Ucelená metodika aplikácie pijavíc lekárskych, ktorú prezentujem, a niektoré hypotézy, na ktorých pracujem, sú rovnako aktuálne aj pre našich kolegov na Ukrajine v Rusku, ako aj na celom svete. Niektoré vylepšenia a hypotézy, ktoré my dnes používame a v knihe ich podrobne opisujem, sa do budúcna stanú každodennou praxou mnohých kolegov. Je pravdepodobné, že si ich autorstvo pripíše niekto iný, ale na patentovanie a podobné veci naozaj nemám čas a ani voľné prostriedky. Osobne nič z toho, čo je v knihe uvedené, nepovažujem za svetobornú informáciu a myslím si, že skutočné výsledky, dosiahnuté na základe vedeckej práce, ležia pred nami. Rád sa však na ich objavení a celkovo na spresnení hirudoterapie budem podieľať. Keďže ide o veľký projekt, je to hudba budúcnosti, ale ktovie, možno sa jedného dňa stane realitou.

Laboratórne výskumy

Je celá séria laboratórnych výskumov, ktoré by sme v budúcnosti chceli urobiť. Časť týchto výskumov bude financovaná z rozpočtu chovu pijavíc, ktorého som spoluvlastníkom a vďaka ktorému financujeme aj finančnú časť tohto projektu. Píšem finančnú, pretože tá je zanedbateľná oproti ľudskému úsiliu, ktoré do vzniku a fungovania asociácie a realizácie jednotlivých projektov treba vkladať. Jedná sa len o nevyhnutné výskumy, ktoré zlepšia našu prácu. Väčšina výskumov čaká práve len pre nedostatok finančných prostriedkov.

Sú diagnózy, pri ktorých pijavica veľmi dobre pomáha, na rozdiel od súčasnej medicíny, ktorá v týchto prípadoch býva bezmocná. Chceli by sme teda spolu s odborníkmi, lekármi a skupinou pacientov urobiť štúdijné skupiny, ktorých výsledky budú odborne a vedecky doložené. Ďalej máme niekoľko hypotéz ohľadom vplyvu pijavíc na riedenie krvi pri rôznych krvných skupinách, ktoré je rovnako potrebné laboratórne potvrdiť. Iná časť výskumu sa týka mikrobiológie pijavíc a to predovšetkým výskytu baktérií na opakovane používaných pijaviciach. Väčšina štúdií bola robená pri pijaviciach určených na jedno použitie, čo je možné napríklad v Rusku, kde sú pijavice dostupnejšie a lacnejšie, no u nás je situácia iná a mnohí pacienti pijavice používajú opakovane.

Tvorba obrazových materiálov

V knihe je teoreticky opísaných veľa spôsobov aplikácie. K tejto teórii plánujeme postupne vytvoriť inštruktážne videá. Tam, kde to bude potrebné, pridáme aj fotografie detailov. Tvorba video materiálu nie je jednoduchá a je pomerne časovo náročná. Je potrebné pripraviť scenár, získať súhlas pacienta (ak nájdeme vhodný typ), všetko natočiť, materiál v štúdiu spracovať a nahrať na server. Tento materiál sa budeme snažiť vytvárať a dopĺňať postupne tak, ako to bude možné. Zatiaľ máme nakúpenú techniku len sčasti, asi 70%. Pri tvorbe video materiálu môže pomôcť každý, kto niečo zaujímavé natočí. Stačí, aby nám takýto materiál poslal, dal súhlas, ktoré časti môžeme zverejniť, a niekto z našich spolupracovníkov materiál spracuje a vytvorí koncové video. V ideálnom prípade spracované materiály preložíme do iných jazykov a urobíme ich svetovo dostupnými.

Vytvorenie študijných skupín a vedeckého tímu

Ďalším projektom, ktorý je možný len vďaka dobrej vôli a spolupráci viacerých ľudí, je vytvorenie študijných skupín. To znamená, že ak bude mať viacero hirudoterapeutov podobný prípad s jednotnou diagnózou pacienta a budú súčasne používať dohodnuté postupy, je možné vytvoriť študijnú skupinu, ktorá poslúži ako podklad pre ďalšiu vedeckú prácu. Takýto postup je dôležitý hlavne v malých krajinách, kde je hirudoterapia ešte v plienkach.

Ďalšou časťou projektu je vytvorenie medzinárodnej vedeckej skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na výskume vplyvu pijavice lekárskej na ľudský a možno aj zvierací organizmus. Svojou prácou sa budú snažiť potvrdiť vzniknuté hypotézy, prípadne vytvárať nové. Pôjde hlavne o ľudí, ktorí majú vedecký základ, chuť a možnosť niečo skúmať alebo majú prístup do laboratórií, kde je možné urobiť potrebné výskumy. Ľudí pracujúcich vo výskume je podľa môjho názoru v hirudoterapii málo alebo ich len nepoznám a táto časť hirudoterapii naozaj chýba.

Stanovy Asociácie špecialistov hirudoterapie

Článok 1
Právna forma, názov a sídlo Asociácie
1. Asociácia špecialistov hirudoterapie má právnu formu občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Asociácia nadobúda a disponuje svojím majetkom, majetkovými právami a vstupuje do zmluvných vzťahov súvisiacich s jeho poslaním a cieľmi.
2. Názov združenia je Asociácia špecialistov hirudoterapie, skrátene AŠHT (ďalej len Asociácia). AŠHT je nezisková, nepolitická, profesijne zameraná organizácia pracujúca v prospech hirudoterapeutov a iných odborníkov, ktorí sa venujú výskumu, propagácii, chovu a terapii pijavicou lekárskou.
3. Sídlom Asociácie je budova SEZ v Dolnom Kubíne, adresa M. R. Štefánika 1831/46, číslo dverí 311, Dolný Kubín 026 01.

Článok 2
Poslanie, ciele a činnosti Asociácie
1. Poslanie Asociácie
Poslaním Asociácie je výskum, propagácia, podpora a rozvoj hirudoterapie predovšetkým na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách a zasadzovanie sa za uznanie hirudoterapie ako medicínskeho liečebného postupu. Ďalej ochrana a presadzovanie spoločných záujmov členov Asociácie, ako aj koordinácia a regulácia činnosti svojich členov v záujme vytvárania optimálnych podmienok pre vykonávanie činnosti členov Asociácie.
2. Ciele Asociácie:
a) združovať odborníkov z klinickej, edukačnej a sociálnej praxe, zaoberajúcich sa hirudoterapiou;
b) zastupovať záujmy svojich členov a presadzovať ich odôvodnené spoločné požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, zavádzať všeobecné akceptovateľné štandardy členov združenia v záujme zvyšovania dôvery a ochrany spotrebiteľov na trhu hirudoterapie;
d) usmerňovať činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardmi platnými v tejto oblasti;
e) spolupracovať so štátnymi a verejnými inštitúciami v záujme vytvárania vhodného prostredia pre činnosť členov Asociácie;
f) vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne členov Asociácie;
g) informovať širokú verejnosť o činnosti členov Asociácie a podporovať pozitívne vnímanie hirudoterapie ako medicínskeho liečebného postupu;
i) presadiť a zaviesť do praxe všeobecne uznávaný a akceptovaný systém certifikácie chovov pijavíc lekárskych za účelom zvyšovania profesionality, diferenciácie kvality a odbornosti poskytovaných služieb;
j) reprezentovať záujmy členov Asociácie na domácej i zahraničnej pôde;
k) vytvárať a udržiavať kontakty s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí;
l) zastupovať slovenských hirudoterapeutov v rokovaniach s domácimi a zahraničnými organizáciami;
m) pripravovať a profilovať hirudoterapiu ako vedný odbor, študijný odbor, prípadne špecializačný odbor;

3. Činnosti Asociácie
Asociácia okrem činností vyplývajúcich z jej poslania a cieľov vykonáva aj:
a) organizovanie odborných školení, seminárov a konferencií určených verejnosti, ale aj členom Asociácie
b) poskytovanie informačných a poradenských služieb pre členov Asociácie ako aj iné osoby
c) publikačnú činnosť zameranú na oblasť hirudoterapie
d) zabezpečenie plnenia podmienok odbornej spôsobilosti členov
e) pomoc pri riešení sťažností a podnetov najmä zo strany klientov
f) výskumnú činnosť
g) vytváranie medzinárodného centra pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej
h) združovanie podporovateľov a sponzorov Asociácie
4. Asociácia sa môže združovať s právnymi subjektmi Slovenskej republiky a vstupovať do medzinárodných organizácií.

Článok 3
Členstvo v Asociácii
1. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné a postavenie všetkých členov je rozdelené do dvoch základných skupín:
— Profesionálny člen má právo hlasovať ako člen valného zhromaždenia AŠHT.
— Člen podporovateľ alebo sponzor nemá právo hlasovať na valnom zhromaždení, ale má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, navrhovať zmeny v stanovách a organizácii AŠHT, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie AŠHT.
2. Za profesionálneho člena Asociácie môže byť prijatá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca hirudoterapiu na základe absolvovaného odborného školenia.
3. Za člena podporujúceho ciele Asociácie (podporovateľ alebo sponzor) môže byť prijatá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytne hmotnú alebo nehmotnú pomoc, určenú na výkon činnosti Asociácie.
3. Členstvo v Asociácii nie je prevoditeľné na inú osobu.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen Asociácie má právo:
a) hlasovať na Valnom zhromaždení členov Asociácie, ak ho k tomu oprávňuje druh členstva;
b) byť informovaný o činnosti Asociácie;
c) zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré Asociácia vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti;
d) podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Asociácie;
e) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Asociácie;
f) ukončiť členstvo v Asociácii v súlade s týmito Stanovami.

2. Člen Asociácie je povinný:
a) napomáhať Asociácii pri vykonávaní jej činnosti;
b) plniť si riadne a včas všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Asociácii;
c) dodržiavať Stanovy;
d) riadne a v stanovených lehotách platiť členské poplatky;
e) chrániť majetok a záujmy Asociácie;
f) poskytnúť na požiadanie osobne, prípadne prostredníctvom svojich zástupcov, orgánom Asociácie písomné vysvetlenie obsahujúce pravdivé a úplné údaje;
g) bezodkladne informovať Asociáciu o zmenách v údajoch zapisovaných do zoznamu;
h) zodpovedne vykonávať funkciu v orgánoch Asociácie, pokiaľ bol člen do funkcie zvolený;
i) dôstojne reprezentovať Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám a na verejnosti;
3. Členovia Asociácie (v texte ďalej len „členovia“) majú ďalšie práva a povinnosti v tomto článku výslovne neuvedené, ktoré im však prináležia v súlade s ďalšími ustanoveniami stanov Asociácie.

Článok 5
Vznik a zánik členstva
1. Členstvo v Asociácii vzniká rozhodnutím výkonnej rady Asociácie o prijatí za člena Asociácie, zaplatením jednorazového vstupného poplatku a ročného členského poplatku (ďalej len „členský poplatok“) alebo dobrovoľného príspevku. Výkonná rada Asociácie prijíma člena Asociácie na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky stanovené v Článku 3 týchto Stanov.
2. Prijatím podľa bodu 1 sa pre člena Asociácie stávajú záväznými tieto Stanovy, ako aj ostatné platné predpisy Asociácie.
3. Členstvo v Asociácii zaniká:
a) na základe písomného oznámenia člena Asociácie o vystúpení z Asociácie,
b) rozhodnutím výkonnej rady Asociácie o vylúčení člena z dôvodu obzvlášť hrubého porušenia povinností člena,
c) dňom smrti fyzickej osoby, ktorá bola členom Asociácie,
d) zánikom Asociácie,
e) dňom zániku právnickej osoby, ktorá bola členom Asociácie.

4. Členstvo podľa Článku 5 bodu 3 písmena a) zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení výkonnej rade,
podľa článku 5 bodu 3 písmena b) dňom rozhodnutia výkonnej rady Asociácie,
podľa článku 5 bodu 3 písmena d) dňom právoplatného výmazu Asociácie z príslušného registra občianskych združení.
5. Pre účely rozhodovania výkonnej rady sa za obzvlášť hrubé porušenie povinností člena považuje:
a) poškodzovanie záujmov a dobrého mena Asociácie a jej členov napr. ohováraním, vydávaním nepravdivých vyhlásení elektronickým alebo tlačovým médiám, s autorizáciou alebo bez autorizácie;
b) porušovanie Stanov, vnútorných predpisov Asociácie alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, v ktorom člen pokračuje aj napriek už raz pozastavenému členstvu v Asociácii alebo výzve Asociácie zastaviť takéto poškodzovanie alebo porušovanie;
c) nezaplatenie členského poplatku, omeškanie s jeho zaplatením, nezaplatenie členského poplatku v plnej výške;
6. Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie členských poplatkov.

Článok 6
Pozastavenie členstva
1. O pozastavení členstva môže rozhodnúť výkonná rada Asociácie v prípade, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského poplatku alebo pri nezaplatení členského poplatku v plnej výške.
2. Rozhodnutie o pozastavení členstva podľa Článku 6 bodu 1 musí obsahovať určenie doby jeho trvania. Pozastaviť členstvo možno:
a) na vopred presne učenú dobu, maximálne 1 rok;
b) na obdobie do odstránenia dôvodov, ktoré sú príčinou pozastavenia členstva, maximálne na 1 rok.
3. Ak nedošlo k zaplateniu členského príspevku ani po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo pozastavené členstvo, výkonná rada Asociácie rozhodne v súlade so Stanovami o vylúčení člena.
4. Pozastavením členstva sú dotknuté všetky práva člena vrátane práva hlasovať na Valnom zhromaždení.

Článok 7
Členské príspevky
1. Člen je povinný zaplatiť Asociácii ročný členský poplatok vo výške stanovenej rozhodnutím na Valnom zhromaždení.
2. Poplatky podľa článku 7 bodu 1 je člen povinný zaplatiť v lehotách stanovených výkonnou radou.

Článok 8
Zásady hospodárenia
1. Zdrojmi príjmov Asociácie sú najmä:
a) členské príspevky,
b) príjmy z činností pri zabezpečovaní napĺňania cieľov Asociácie,
c) príspevky a dary,
d) subvencie, dotácie a granty,
e) výnosy z majetku,
f) iné príležitostné príjmy,
g) príjem z vlastnej podnikateľskej činnosti.
2. Asociácia hospodári so získanými finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a po ukončení finančného roka výkonná rada vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojom hospodárení.
3. Získané finančné prostriedky Asociácia používa na organizovanie aktivít Asociácie v súlade s plánom činnosti Asociácie a na krytie nákladov na svoju činnosť.
4. V záujme vytvárania ďalších zdrojov príjmov môže Asociácia vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť zameranú na vytváranie materiálnych predpokladov rozvoja svojej činnosti pri napĺňaní cieľov Asociácie. Jedná sa najmä o tvorbu finančných prostriedkov prostredníctvom vlastných aktivít, a to najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod, alebo iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod, prenájom priestorov, reklamné a marketingové služby, prevádzkovanie cestovnej agentúry, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Článok 6
Zánik Asociácie
AŠHT môže zaniknúť z dôvodov:
a) zlúčenia s iným združením;
b) dobrovoľného rozpustenia;
c) právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení podľa Zákona 83/1990 Z. z., § 12 ods. 1.
AŠHT zaniká rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení AŠHT, ktoré – v prípade zlúčenia s iným združením – rozhoduje o prechode práv a povinností a ktoré – v prípade dobrovoľného rozpustenia – určí likvidátora, ktorý vyrovná záväzky združenia a do 15 dní oznámi zánik a likvidáciu združenia Ministerstvu vnútra SR.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití majetku valné zhromaždenie AŠHT dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov AŠHT.

Článok 7
Členovia prípravného výboru sa dňom vzniku AŠHT stávajú jej členmi.
Členovia prípravného výboru oznámia vznik Slovenskej asociácie hirudoterapie verejnosti cez webovú lokalitu www.uop.sk a inými spôsobmi, ktoré budú považovať za primerané. Predmetné oznámenie bude obsahovať aj informáciu o možnostiach prihlásenia sa za člena a mieste a termíne prvého valného zhromaždenia AŠHT.
Prípravný výbor plní do zasadnutia prvého valného zhromaždenia funkcie výkonnej rady AŠHT.
Splnomocnenec prípravného výboru plní až do doby volieb výkonnej rady funkciu prezidenta AŠHT.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom na zasadnutí dňa 2. 10. 2017.
Slovenská asociácia hirudoterapie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Stanovy Slovenskej asociácie hirudoterapie nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Článok 9
Organizačné ustanovenia
Orgánmi Slovenskej asociácie hirudoterapie sú:
Valné zhromaždenie AŠHT;
Výkonná rada AŠHT;
Revízna a kontrolná komisia AŠHT.

1) Valné zhromaždenie
Je najvyšším orgánom AŠHT; tvoria ho všetci členovia AŠHT; rozhoduje o zmenách stanov AŠHT, schvaľuje úlohy AŠHT pre príslušné obdobie a správu výkonnej rady o činnosti AŠHT a jej hospodárení, volí na dobu piatich rokov členov výkonnej rady AŠHT, ustanovuje na dobu piatich rokov revíznu a kontrolnú komisiu AŠHT, rozhoduje o zrušení AŠHT; je uznášania schopné za prítomnosti aspoň jednej tretiny svojich členov a prostej väčšiny výkonnej rady AŠHT; valné zhromaždenie rozhoduje minimálne dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom; zvoláva ho prezident AŠHT podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva roky, a vždy najneskôr do 30 dní, ak o to požiada aspoň tretina členov AŠHT písomnou formou;

2) Výkonná rada AŠHT
Je riadiacim orgánom AŠHT, ktorý svojou činnosťou zodpovedá valnému zhromaždeniu; má poslanie riadiť činnosť AŠHT v oblasti vedeckej, odbornej, finančnej a organizačnej; má troch až piatich členov podľa potreby – prezidenta AŠHT a viceprezidentov AŠHT; je volená členskou základňou na valnom zhromaždení AŠHT na funkčné obdobie piatich rokov; volí spomedzi seba prezidenta a určuje funkcie viceprezidentov; riadi činnosť AŠHT v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia; koordinuje činnosť AŠHT v súlade s cieľmi AŠHT; je zodpovedná za hospodárenie AŠHT; rozhoduje o prijímaní i vylučovaní členov AŠHT; informuje o zvolaní valného zhromaždenia a konkrétnom obsahu rokovaní a predmetoch hlasovaní valného zhromaždenia členov AŠHT najneskôr 10 dní pred jej konaním prostredníctvom webového priestoru a e-mailom uvedeným na prihláške členov AŠHT; schvaľuje hospodársky rozpočet; pre zasadnutie valného zhromaždenia vypracováva správu o činnosti AŠHT a jej hospodárení; je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov; výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; rokuje a zasadá najmenej jedenkrát ročne na zvolanie ktoréhokoľvek člena výkonnej rady AŠHT; môže si vytvoriť poradný zbor.
3) Prezident AŠHT je štatutárnym orgánom AŠHT, zastupuje AŠHT navonok, koná, rokuje a podpisuje v mene AŠHT. V prípade neprítomnosti písomne určí zástupcu z výkonnej rady s uvedením právomocí a doby ich trvania.
4) Viceprezidentmi môžu byť osoby v nasledujúcich funkciách:
A) viceprezident pre oblasť vedeckú: riadi vedeckú a edičnú činnosť AŠHT;
B) viceprezident pre oblasť organizačnú: je zodpovedný za organizovanie stretnutí AŠHT a ich písomné dokumentovanie;
C) viceprezident pre oblasť finančnú: spravuje majetok AŠHT;
D) viceprezident pre zahraničné styky a spoluprácu s inými organizáciami.

5) Revízna a kontrolná komisia AŠHT
Má maximálne troch členov, ktorých navrhuje výkonná rada AŠHT spomedzi členskej základne AŠHT a schvaľuje valné zhromaždenie AŠHT na funkčné obdobie piatich rokov; kontroluje činnosti výkonnej rady AŠHT a presadzovanie záujmov členskej základne; dozerá na dodržiavanie stanov AŠHT, rozhodnutí výkonnej rady AŠHT a všeobecne záväzných právnych predpisov; dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov AŠHT, stanovami a všeobecne záväznými predpismi; schádza sa najmenej jedenkrát ročne.
Volebné obdobie riadiaceho orgánu AŠHT je päťročné, kontrolného orgánu AŠHT päťročné. Funkcie v riadiacich a kontrolných orgánoch AŠHT sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie, výšku ktorých navrhuje výkonná rada AŠHT a schvaľuje valné zhromaždenie AŠHT.

 

Použitá a odporučená literatúra

Túto knihu som napísal predovšetkým na základe znalostí, ktoré som počas svojej aktívnej hirudoterapeutickej praxe nazbieral prostredníctvom špecializovaných školení, kurzov, stáží, vlastnej praxe a spoluprácou s mnohými praktickými hirudoterapeutmi.

Časť uvedených poznatkov v tejto knihe nie je v súčasnosti opísaná v žiadnej inej literatúre, iná časť poznatkov sa zatiaľ nachádza na úrovni hypotéz, ktoré čakajú na ďalšie odborné a klinické skúšky.

Moji učitelia a autori odbornej literatúry, ktorú som vo svoje práci použil, sami preštudovali väčšinu dostupných zahraničných prác venovaných výskumu pijavíc lekárskych a urobili svoje závery, čím výrazne urýchlili moje pochopenie danej problematiky bez potreby niekoľkoročného štúdia dostupných materiálov, ktoré som zatiaľ nemal čas prečítať. Mám však všeobecný prehľad, čo sa kde nachádza a podľa miery potreby a možností budem študovať aj staršie dostupné materiály týkajúce sa hirudoterapie.

Ako prvú uvediem knižku mojej učiteľky Lídie Antonovny Kuplevskej: Naturopatická medicína, HIRUDOTERAPIA a fyziológia zdravia, vydanú v Ukrajinskom Ľvove v roku 2017. Vo svojej práci použila 81 kníh iných autorov. Jej kniha slúži ako hlavný výukový materiál pre stovky študentov hirudoterapie. Dnes už má tretiu edíciu, ktorá je doplnená o 80 strán oproti druhej edícii z roku 2013. Všetky poznatky, uvedené v knihe, sú opísané na základe klinických skúseností Lídie Antonovny Kuplevskej, ktorá je priaznivcom ruskej školy hirudoterapie Olega a Juria Kemoňových. Ich metodika slúži ako základ pre jej prácu a ona tento základ postupom času na základe vlastných klinických skúseností spresnila a upravila.

Kniha Lídie Antonovny patrí v súčasnosti medzi najlepšie knihy na túto tému, je napísaná jednoduchým jazykom, má vysoký praktický význam a zároveň patrí medzi najlacnejšie knihy na tému hirudoterapie.
Táto jej práca – jej kniha veľmi dobre dopĺňa materiál uvedený v mojej knihe a pracujeme na jej preklade, aby bola v budúcnosti dostupná hirudoterapeutom aj v Čechách a na Slovensku.

Hlavný rozdiel medzi mojím a jej prístupom v hirudoterapii je ten, že ja preferujem adaptáciu pacienta pred aplikáciou väčšieho množstva pijavíc, využívam aktívnu pomoc pacienta počas dlhodobej terapie pri aplikácii malého množstva pijavíc v domácom prostredí, počet pijavíc určujem na základe zrážanlivosti krvi, vo svojej práci často používam ako miesto na priloženie konečník a v mnohých prípadoch sa zaobídem s menším počtom použitých pijavíc.

V celkovom pohľade na hirudoterapiu a liečenie pacientov však s Lídiou Antonovnou nachádzame takú výraznú zhodu, ktorá nemá s inými praktickými hirudoterapeutmi alebo mojimi učiteľmi obdobu. Svoje poznatky s Lídiou Antonovnou rád zdieľam a okrem spoločnej vedeckej práce, ktorú v blízkej budúcnosti plánujeme, verím, že poznatky uvedené v tejto knihe do budúcna priaznivo obohatia aj jej hirudoterapeutickú prax.

Ďalšou praktickou a dostupnou literatúrou, ktorú som vo svoje praxi často používal, je práca ruskej hirudoterapeutky Liuby Ivanovny Kostíkovej, študentky Konstantína Vasilijeviča Suchova, ktorý je naším spoločným učiteľom. Knižka Hirudoterapia – Encyklopedia liečenia pijavicami lekárskymi vyšla v roku 2015 a jej ďalšia edícia, myslím, v roku 2017, tú však nemám k dispozícii. Vo svojej knihe opísala poznatky z viac ako 30 prác iných autorov a okrem hirudoterapie sa v knihe venuje aj očistným praktikám organizmu a dôležitosti zdravého stravovania. Jej kniha je napísaná jednoduchým jazykom, je ľahko využiteľná pre prax a zameraná na metodiku Konstantina Vasilijeviča Suchova, ktorý vo svoje práci využíva prácu s centrálnymi miestami pre priloženie, čo som opísal v inej časti tejto knihy. Táto kniha je v súčasnosti dostupná len v ruskom jazyku.

Dôležitými knihami v oblasti hirudoterapie podrobne opisujúcimi biológiu pijavíc sú práce Izoldy Perfirevnej Baskovej a to kniha, ktorá vyšla v roku 2015: Vedecké základy hirudoterapie, základ vplyvu na tekutiny živého organizmu a kniha z roku 2004, ktorú napísala so svojím kolegom G.S Isachainom: Hirudoterapia – praktika a náuka. Vo svojej práci použila okolo 300 publikácií iných autorov. V týchto knihách nájdeme detailné informácie o biológi pijavíc lekárskych a tiež podrobne opísané výskumy vplyvu pijavíc lekárskych na živý organizmus. Tieto knihy sú ťažko dostupné, hlavne tá z roku 2004, a sú dostupné len v ruskom jazyku.

Poslednú knihu, ktorú uvediem, je kniha doktora medicíny Diminika Kelera Švajcera a kandidátky biologických náuk Magdaleny Westendorff. Ich spoločná knižka vyšla v roku 2013 a volá sa Hirudoterapia – návod na liečenie pijavicami lekárskymi. Vo svojej práci použili viac ako 200 publikácií iných autorov. Táto kniha je dobre ilustrovaná a poskytuje zaujímavé informácie o používaní pijavíc v Európe. Vo svojej práci som ju použil ako zdroj, v ktorom je dobre opísané biochemické zloženie slín pijavíc lekárskych. Zároveň je tam dobre zmapovaný konečník a systém prikladania pijavíc na túto oblasť a záver knihy je venovaný liečeniu rán larvami múch, čo je metóda, ktorá sa s terapiou pijavicami veľmi dobre kombinuje.

Vo svojej knižnici mám v súčasnosti množstvo odborných kníh, ktoré sú však pre bežného záujemcu o hirudoterapiu natoľko zložité, že ich tu nebudem uvádzať. Ich zoznam nájdete na stránkach Asociácie v záložke Odborná literatúra, alebo v záložke Naše zdroje. V prípade, že si zaobstaráte knihy, ktoré som spomínal, tak v nich, v rubrike použitej literatúry, pravdepodobne nájdete veľmi podrobný celosvetový zoznam kníh a publikácií na tému hirudoterapie.