18.kapitola

18.kapitola: Od človeka k človeku – to najdôležitejšie

Po vydaní knihy, ktorú práve čítate, prišlo množstvo pozitívnych ohlasov od čitateľov. S viacerými som mal možnosť osobne obsah knihy prediskutovať a niektorí sa práve zúčastňujú školení, pripravujúc sa na dráhu profesionálnych hirudoterapeutov. Zistil som však, že dôležitá časť informácie v tejto knihe chýba.

Každý človek vládne drahocenným zdrojom životnej energie, o ktorom často ani netuší. Táto energia sa prejavuje prostredníctvom našej pozornosti. Tam, kam smerujeme pozornosť, sa začne diať niečo neobyčajné. Je to podobné, ako keď slnko zasvieti na rastlinku a ona začne rásť. Je to naozajstná životná sila. Čomu venujeme pozornosť, to rastie. Pretože žijeme v materiálnom svete, o našu pozornosť sa vedie ustavičný boj a informácia o cennosti a podstate pozornosti zostáva nepochopená a skrytá.

K tomu, aby sa človek naučil svoju pozornosť vedome kontrolovať, slúži meditácia. Pomocou meditácie človek začne registrovať, kam sa jeho pozornosť stále a takmer nevedome stráca, má možnosť všimnúť si všetky zautomatizované procesy, ktoré v ňom prebiehajú a uvidieť záchytné body na pohltenie jeho pozornosti. S trochou praxe sa človek môže naučiť svoju pozornosť vedome kontrolovať.

Človek má právo slobodnej voľby, kam bude svoju pozornosť smerovať. Túto slobodu však mnoho ľudí dávno stratilo len preto, že o nej nevedia. Nevedia o vlastných možnostiach.

Podstata každého človeka je duálna. Materiálna a duchovná. K materiálnej podstate patrí náš rozum, schopnosť myslenia a predstavivosti. K duchovnej podstate patrí výlučne proces cítenia. Bez jedinej myšlienky, bez jediného obrazu, bez emócií.

Materiálna podstata ustavične bojuje o našu pozornosť. Pomocou myšlienok, prianí, ega. Túto pozornosť viac-menej automaticky aj dostáva, pretože si za roky života vytvorila schémy, ktoré fungujú a ktoré efektívne pohlcujú všetku energiu priťahovaním pozornosti na seba. Duchovná podstata človeka, jeho duša, pozornosť nevyžaduje, ona je pokojná a neustále žiari v stave lásky, bez potreby bojovať o pozornosť. No keď si človek uvedomí, že jeho duša vďaka pozornosti rovnako rastie a rozvíja sa, začne túto pozornosť svojej duši vďaka slobodnému rozhodnutiu a vynaloženému úsiliu venovať. Čomu venujeme pozornosť, to rastie.

Ľahkou metódou, ako venovať pozornosť svojej duši, je meditácia lotosového kvetu, ktorú nájdete podrobne opísanú v knihách Anastasie Novych, napríklad aj v knihe Duchovné praktiky. Je to jednoduchá meditácia, ktorú môžete robiť v akejkoľvek pohodlnej polohe, pri ktorej sa dokážete uvoľniť. Do oblasti svojho slnečného pletenca – miesta, kde sa nachádza duša, zasaďte semiačko lotosového kvetu a každý deň ho polievajte svojou láskou a vďačnosťou. Všetko výhradne na úrovni citu, až z neho začne rásť lotosový kvet, ktorý bude naplnený vibráciou lásky a vďačnosti. Svojím spôsobom budete lásku, ktorú vám dáva vaša duša, posielať svojej duši späť a budete tak milovať svoju dušu. Túto meditáciu je najlepšie robiť ráno o 8:00 a večer o 20:00 slovenského času. Myšlienky, ktoré sa budú počas meditácie objavovať a ktoré budú komentovať, čo cítite, majú jediný zámer – získať späť vašu pozornosť. Vy sa však vedome vráťte k sústredeniu na svoj lotosový kvet.

Ak vás táto meditácia osloví a vy pochopíte jej zmysel, začnú vznikať otázky. Odpovede na tieto otázky nájdete v knihách Allatra.

Pre menej citlivých ľudí je najlepšie začať najprv autogénnym tréningom, pri ktorom sa učíte pomocou vedomia — rozumu kontrolovať svoje telo. Pre tento krok je vhodné použiť Schultzov autogénny tréning. Keď zvládnete kontrolovať a uvoľniť telo, až potom ako druhý krok bude nasledovať meditácia.

Pri meditácii sa učíme všímať si svoju pozornosť a myšlienky, ktoré sa objavujú, a postupne dokážeme svoju pozornosť smerovať tam, kam potrebujeme, napríklad na precítenie oblasti slnečného pletenca. Keď sa naučíme kontrolovať pozornosť, začneme robiť duchovné praktiky na úrovni citu. To znamená, že telo je uvoľnené, pozornosť nevenujeme myšlienkam, ale smerujeme ju na precítenie duše, ktorá je v oblasti slnečného pletenca. V tejto oblasti generujeme lásku a preciťujeme, čo sa deje. Nič neočakávame ani nič v myšlienkach nekomentujeme. Duchovná praktika je živá a zakaždým môže byť úplne iná.

Pre ľudí, ktorí necítia lásku, je dobré najskôr použiť nástroj pozitívneho myslenia, keď si často opakujete, že všetko je dobré, všetko sa podarí, že človek je šťastný a venuje svoju pozornosť do oblasti slnečného pletenca. Postupom času sa začnú objavovať náznaky radosti a lásky, ktoré je možné ďalej rozvíjať.

Všetky tieto témy sú podrobne opísané v knižkách Anastasie Novych a z môjho pohľadu je to najucelenejšia a najhodnotnejšia literatúra v oblasti duchovného rozvoja a pravdy o človeku.
Meditácia nie je v rozpore so žiadnou vierou. Boha je možné poznať len cez lásku, prostredníctvom duše, ktorú človek môže precítiť, ak sa naučí kontrolovať svoju pozornosť a dokáže ju aktívne a pravidelne smerovať na precítenie lásky a vďačnosti. Pre rast vlastného lotosového kvetu.

Asociácia špecialistov hirudoterapie

Asociácia špecialistov hirudoterapie

Na založení asociácie špecialistov hirudoterapie sme postupne pracovali od roku 2016. V roku 2017 sme mali hotovú jasnú víziu a spísané stanovy, ktoré sme podali na Ministerstvo vnútra s návrhom na registráciu. Ešte niekoľko mesiacov po podaní návrhu sme v stanovách opravovali všetky možné výčitky, ktoré ministerstvo malo, a musím povedať, že svoju prácu si robia naozaj dôkladne. Začiatkom roka 2018 bola asociácia úspešne zaregistrovaná a nižšie vysvetlím hlavné ciele jej počiatočného fungovania. Na konci tejto knihy nájdete Stanovy, kde je podrobne opísané celé jej predpokladané fungovanie, vrátane celej štruktúry Asociácie špecialistov hirudoterapie.

Ako už názov asociácia napovedá, jej hlavnou funkciou je združovanie ľudí podobného zamerania a vymieňanie si skúseností. Právne ide o formu občianskeho združenia. V prípade našej asociácie ide o združovanie ľudí, ktorí v hirudoterapii, či už je to ich profesia alebo koníček, dosiahli určitú úroveň špecializácie formou získaného vzdelania, ukončenej záverečnej skúšky a získaných praktických skúseností. Činnosť asociácie však môže podporiť ktokoľvek, kto to považuje za dobré a chce tak urobiť.
Takmer každý nový hirudoterapeut, ale aj hirudoterpeut s dlhšou praxou, niekedy aj laik, dobrý človek, prípadne ten, ktorému hirudoterapia v živote pomohla, si praje, aby bola hirudoterapia medzi ľuďmi známa a dostupná. Súčasne si mnohí prajú, aby hirudoterapia čo najviac pomáhala a čo najmenej škodila. Pacienti očakávajú od hirudoterapeuta znalosti na úrovni lekára a je im jedno, ako ich získa. Okrem špecializácie je potrebné zaviesť aj určité ucelené poznanie a štandardy práce, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria pilier opory pre každého z nás.

Aj v tejto oblasti je to však podobné ako v každej inej. Ak človek chce pozbierať plody, je potrebné niečo pre to urobiť. Práce, ktorú treba urobiť, je veľa. Mnoho ľudí bude čerpať informácie z týchto vytvorených zdrojov a považovať za normálne, že to tak je a že to niekto urobil. Časť ľudí ma dokonca bude považovať za naivného hlupáka a tešiť sa, ako im do rúk vletel pečený holub vo forme zdieľaného poznania. K tomu poviem len toľko, že nie je problém rozdávať pečených holubov, no chutiť budú každému inak. Ten, kto sa celý rok staral o svoju záhradu a v určitom období mu záhrada začala dávať zaslúžené plody, vie, o čom hovorím.

Ak teda očakávame určitú úroveň odbornosti a rozvoja hirudoterapie, je potrebné aktívne robiť kroky, ktoré povedú k požadovaným výsledkom a čas od času stanovia nové horizonty budúceho smerovania hirudoterapie ako terapeutického oboru.
V jednote je sila. Tým, že sa viac ľudí zjednotí a každý svojím spôsobom podporí činnosť asociácie, otvorí sa možnosť dosiahnuť ďaleko viac a ďaleko lepšie výsledky. Práca každého jednotlivca podporí celok a celok podporí každého jednotlivca.

Mnohé plánované, ale aj realizované projekty, sú zväčša finančne nákladné. Vďaka asociácii je možné vytvoriť fond na financovanie jednotlivých projektov a dať možnosť aj obyčajným ľudom, ktorí chcú rozvoj hirudoterapie alebo jednotlivé projekty podporiť, aby to mohli urobiť na určitom právnom základe a mali istotu, že poskytnuté prostriedky budú skutočne použité na daný účel.

Okrem formovania materiálnej bázy formou finančného fondu a tvorby technologického základu, je tu však ďalší dôležitý aspekt, ktorým je zdieľanie nadobudnutých vedomostí, vzájomné konzultácie a vytvorenie medzinárodného vedeckého týmu, zloženého z dobrovoľníkov, ktorí majú o výskum hirudoterapie záujem. Prostredie asociácie dáva ľuďom možnosť čiastočne nesebecky pomáhať jeden druhému, ale aj ostatným, a možnosť zanechať po sebe kúsok dobre odvedenej práce vo forme odovzdania skúseností a vedomostí súčasným a možno aj budúcim pokoleniam.

Bližšie k projektom

Kniha
Jedným z úvodných projektov Asociácie špecialistov hirudoterapie je vznik elektronickej knihy, v ktorej podrobne opisujem svoj pohľad na hirudoterapiu. Táto publikácia slúži ako formálny základ pre zjednotenie pohľadu na hirudoterapiu, pretože obsahuje všetky mne známe tradičné aj moderné metódy aplikácie pijavíc. Niektoré metódy poznám len teoreticky, ale pre celistvosť ich uvádzam a možno v budúcnosti niekto s kolegov túto prácu doplní o svoju publikáciu práce na špecializované témy.

Elektronická kniha bude dostupná na internete zadarmo a okrem požiadavky na uvedenie zdroja a zachovanie princípu bez nároku na mzdu sú aj jej jednotlivé časti voľne šíriteľné. Tým sa zlepší povedomie o hirudoterapii a praktickí hirudoterapeuti dostanú do ruky nástroj, ako odovzdať širšie informácie aj svojim pacientom. Celkovo bude táto kniha slúžiť k propagácii hirudoterapie medzi obyvateľstvom a mala by byť základným informačným zdrojom o tejto terapeutickej metóde. Elektronická kniha zároveň slúži ako základný študijný podklad pre študentov, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci asociácie.

Na to, aby mohla podobná práca vzniknúť, bolo potrebné venovať dlhé roky práce mojich učiteľov, ktorí sami vo svojom obore dosiahli odborné výšiny a vo mne postupne sformovali informačný základ. S týmto základom som ďalej pracoval, čo predstavovalo niekoľko rokov vlastnej práce a úsilia a tiež nemalé finančné prostriedky. Rád by som upozornil, že v živote okrem podielu vo firme nič nevlastním, nie som bohatý človek a prakticky všetky voľné prostriedky som investoval do základov, ktorých výsledkom je aj táto práca.

Keď vznikla potreba napísať túto knihu, trvalo niekoľko mesiacov práce dvoch autorov, aby uzrela svet jej písomná časť. Ďalej bolo potrebné úsilie grafika, ktorý pripravil grafickú časť knihy a celé to bolo treba technicky zastrešiť, aby sa kniha digitalizovala do systému, v ktorom sa bude ľahko aktualizovať.

Okrem toho, že túto knihu plánujem do budúcna ďalej dopĺňať a aktualizovať, zostáva niekoľko cieľov, ktoré sú pre ňu v budúcnosti vytýčené a budeme ich realizovať podľa stanovených priorít a možností, už nie mňa ako jednotlivca, ale založenej asociácie formou spoločného úsilia a spolupráce.
Ako prvé bude potrebné knihu preložiť do ruského a anglického jazyka. A to z dvoch dôvodov, jednak aby bola táto práca prístupná všetkým ľuďom, ktorí o ňu budú mať záujem, ale hlavne preto, aby sa k nej mohli vyjadriť moji učitelia a aj kolegovia pracujúci v danom obore.

V roku 2019 plánujeme vydať tlačenú verziu knihy, ktorá sa stane súčasťou slovenskej národnej knižnice. Dovtedy budeme knihu na základe spätnej väzby maximálne aktualizovať. Ďalej by kniha mohla vzniknúť aj ako audiokniha. K jednotlivým kapitolám chceme časom dodať ilustrácie, ilustračné fotografie a videá. To že sme dosiahli jednu etapu, ešte neznamená, že práca sa skončila. Práve naopak, len sa začína.

Systém anamnéz a zápisov o priebehu terapie

Druhým úvodným projektom je vytvorenie spoločného systému anamnéz, na ktorom už nejaký čas pracujeme, ale jednu beta verziu, ktorá bola celá vytvorená, sme pre technickú nedokonalosť zavrhli a momentálne plánujeme nový lepší elektronický systém.
Vo svojej praxi som si všimol, že veľa kolegov, a niekedy aj ja sám, nie vždy zaevidujeme anamnézu pacienta. Lenže keď spolu o prípade pacienta konzultujeme, tak prvé, čo si od seba navzájom pýtame, je práve celková anamnéza pacienta. Keď ju nemáme, nie je o čom konzultovať.
Často sa tiež stáva, že pacienti sa pýtajú, či je pre nich hirudoterapia vhodná alebo nie, ale odpoveď chcú bez udania svojej anamnézy. Ako je možné pacientovi poradiť, ak nevidíme a nepoznáme jeho anamnézu? Ak však bude existovať elektronický systém, v ktorom pacient dokáže sám vyplniť všetky základné informácie o svojom zdravotnom stave, vznikne možnosť nasmerovať ho a predbežne mu odpovedať, či má význam, aby navštívil hirudoterapeuta alebo nie.
Tým zároveň vznikne systém, v ktorom bude ľahké zdielať anamnézy a kazuistiky medzi kolegami, samozrejme anonymne alebo so súhlasom pacienta. Anonymne systém funguje tak, že sa pacientovi pridelí identifikačné číslo a len ten, kto vie, komu identifikačné číslo patrí, vie o čí prípad ide. Týmto spôsobom je súčasne zabezpečená aj ochrana osobných údajov pre prípad, že do databázy vnikne nejaký nepovolaný IT odborník.
Asi najdôležitejšou časťou je však vznik elektronického systému evidencie a zaškolenie praktických hirudoterapeutov, ako s týmto systémom pracovať. Často sa pacient po určitom období vráti a vtedy všetky zozbierané informácie pomáhajú rýchlo sa zorientovať v probléme a lepšie nastaviť terapiu.

Tento systém potom plánujeme rozšíriť o mobilnú aplikáciu, aby pacient pomocou jednoduchých krokov vo svojom telefóne zozbieral potrebné údaje o terapii pijavicami, ktoré sa odošlú do jeho zložky s anamnézou a celým priebehom terapie. Tieto informácie budú obsahovať napríklad deň priloženia, čas prisatia pijavice, dĺžku krvácania, miesto pre aplikáciu a hojenie sa rany pomocou fotografie. Súčasné technológie to umožňujú a je to len potrebné pripraviť.

Hlavným cieľom tohto systému je, aby bol pohodlný a ľahký, preto ho do budúcna zatiaľ neplánujeme nijako komplikovať, ale budeme hľadať také riešenia, ktoré prácu pomôžu maximálne zjednodušiť.

Diskusné fórum

Tretím a zatiaľ posledným úvodným projektom, ktorý si zatiaľ môžeme dovoliť realizovať, je vznik elektronického fóra, do ktorého budeme postupne zbierať časté otázky, skúsenosti našich kolegov a kde budeme riešiť niektoré diagnózy ako študijné prípady. Ak sa to podarí, tak toto elektronické fórum bude slúžiť ako základ pre zber informácií a skúseností kolegov hirudoterapeutov.

Toto fórum bude na začiatku otvorené a dostupné všetkým ľuďom. Ak bude časom potrebné niektoré jeho časti uzavrieť len pre určité skupiny ľudí, urobíme to, ale momentálne to v pláne nie je. Fórum bude slúžiť aj na zdieľanie osobných poznatkov, rôznych rád a odporúčaní medzi jednotlivými užívateľmi.

Redaktorkou fóra bude naša spolupracovníčka Ľubica Bystrická a jej funkcia umožní aj literárne menej zdatným kolegom poslať svoj príspevok, ktorý prejde potrebnou gramatickou a štylistickou korekciou tam, kde to bude potrebné. Keď niekto nebude mať čas svoju skúsenosť podrobne opísať, stačí, že zverejní základné nosné informácie a my sa pokúsime z toho vytvoriť ucelenú informáciu.

Súčasťou fóra bude aj chatová aplikácia Skype alebo Viber, pre rýchle zdieľanie informácií, poznatkov, prípadne konzultácií. Podobné aplikácie dobre fungujú u kolegov v Rusku. Je však škoda, že sa veľa informácií nenávratne stratí v histórii spoločnej konverzácie, preto sa pokúsime zaujímavé témy preniesť do elektronického fóra, kde sa uchovajú dlhodobo.

Veľmi dôležitým vkladom do asociácie bude možnosť bezplatného skupinového školenia, ktoré bude prebiehať niekoľkokrát za rok.

Individuálne školenia môžu byť spoplatnené a to hlavne pre zahraničných študentov, pretože príprava bude zložitá, no takto získané prostriedky venujeme na činnosť asociácie a realizáciu jej ďalších plánov, napríklad na preklad knihy a podobne.

V prvom období budem tieto školenia viesť ja. Budem však veľmi rád (a svoju prácu takto aj chcem smerovať), keď sa tejto úlohy postupne ujme niekto z mojich budúcich kolegov – členov asociácie a ja sa budem môcť venovať nejakej konkrétnej problematike alebo špecializácii.

Dlho som rozmýšľal nad tým, akú formu a aké podmienky pre účasť na bezplatnom školení zvoliť. Rozhodol som sa, že si študentov budem vyberať podľa ich motivácie. To znamená, že tieto školenia sú určené predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú prirodzene pomáhať iným. Prianie človeka pomáhať iným otvára dvere, cez ktoré môže takýto človek prejsť. Ja zo svojej pozície môžem len pomôcť odovzdaním potrebných informácií a skúseností, prípadne morálnou podporou. V takýchto prípadoch bude vložená práca v súlade s mojím ľudským presvedčením.

Študentom, ktorí hľadajú zisk alebo chcú robiť hirudoterapiu pre samotnú prácu, odporúčam, aby si za školenie zaplatili alebo sa zúčastnili školenia u iného učiteľa. No aj napriek tomu, čo som práve povedal, dvere nikomu nezatváram, pretože voľba je na vás.
Budem rád, keď sa študenti, ktorí prejdú školením, stanú členmi Asociácie špecialistov hirudoterapie a budú pomáhať v jej rozvoji. No aj napriek tomu, že som to pôvodne považoval za jednu z podmienok, nakoniec som sa rozhodol, že okrem motivácie pomáhať iným nebudem od nikoho nič vyžadovať. Na školenie je však potrebné urobiť si čas, pred ním si prečítať túto knihu a byť ochotný vyskúšať odporúčané aplikácie na sebe.

Školenie sa budem snažiť viesť tak, aby sme sa venovali maximálne praktickej časti hirudoterapie a nestrácali čas informáciami, ktoré si môžete prečítať v knihe, aj keď niektoré informácie bude potrebné počas kurzu rekapitulovať a zistiť, v akom rozsahu ich študenti pochopili. Súčasťou školenia budú domáce úlohy, ktorých výsledky budeme rozoberať na praktických hodinách.

Projekty, o ktorých „snívam”

Založenie medzinárodného centra pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej.
Je to môj najväčší plánovaný projekt, ku ktorému smerujem svoju prácu. Keď príde čas, pokúsime sa všetko zjednotiť pod jednu strechu a založiť Medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej.

Už dnes vďaka práci, ktorú sme v minulosti urobili, stále častejšie odpovedáme na medzinárodné otázky ohľadom vzdelávania sa v hirudoterapii u nás. V súčasnej dobe mám študentov v Dubline, Aténach, v rôznych častiach Čiech a Slovenska, ktorí absolvovali celkové vzdelávanie ako profesionálni hirudoterapeuti. Študentov, ktorí absolvovali len časť určenú pre pacientov, je ďaleko viac a to z rôznych krajín sveta.
Ucelená metodika aplikácie pijavíc lekárskych, ktorú prezentujem, a niektoré hypotézy, na ktorých pracujem, sú rovnako aktuálne aj pre našich kolegov na Ukrajine v Rusku, ako aj na celom svete. Niektoré vylepšenia a hypotézy, ktoré my dnes používame a v knihe ich podrobne opisujem, sa do budúcna stanú každodennou praxou mnohých kolegov. Je pravdepodobné, že si ich autorstvo pripíše niekto iný, ale na patentovanie a podobné veci naozaj nemám čas a ani voľné prostriedky. Osobne nič z toho, čo je v knihe uvedené, nepovažujem za svetobornú informáciu a myslím si, že skutočné výsledky, dosiahnuté na základe vedeckej práce, ležia pred nami. Rád sa však na ich objavení a celkovo na spresnení hirudoterapie budem podieľať. Keďže ide o veľký projekt, je to hudba budúcnosti, ale ktovie, možno sa jedného dňa stane realitou.

Laboratórne výskumy

Je celá séria laboratórnych výskumov, ktoré by sme v budúcnosti chceli urobiť. Časť týchto výskumov bude financovaná z rozpočtu chovu pijavíc, ktorého som spoluvlastníkom a vďaka ktorému financujeme aj finančnú časť tohto projektu. Píšem finančnú, pretože tá je zanedbateľná oproti ľudskému úsiliu, ktoré do vzniku a fungovania asociácie a realizácie jednotlivých projektov treba vkladať. Jedná sa len o nevyhnutné výskumy, ktoré zlepšia našu prácu. Väčšina výskumov čaká práve len pre nedostatok finančných prostriedkov.

Sú diagnózy, pri ktorých pijavica veľmi dobre pomáha, na rozdiel od súčasnej medicíny, ktorá v týchto prípadoch býva bezmocná. Chceli by sme teda spolu s odborníkmi, lekármi a skupinou pacientov urobiť štúdijné skupiny, ktorých výsledky budú odborne a vedecky doložené. Ďalej máme niekoľko hypotéz ohľadom vplyvu pijavíc na riedenie krvi pri rôznych krvných skupinách, ktoré je rovnako potrebné laboratórne potvrdiť. Iná časť výskumu sa týka mikrobiológie pijavíc a to predovšetkým výskytu baktérií na opakovane používaných pijaviciach. Väčšina štúdií bola robená pri pijaviciach určených na jedno použitie, čo je možné napríklad v Rusku, kde sú pijavice dostupnejšie a lacnejšie, no u nás je situácia iná a mnohí pacienti pijavice používajú opakovane.

Tvorba obrazových materiálov

V knihe je teoreticky opísaných veľa spôsobov aplikácie. K tejto teórii plánujeme postupne vytvoriť inštruktážne videá. Tam, kde to bude potrebné, pridáme aj fotografie detailov. Tvorba video materiálu nie je jednoduchá a je pomerne časovo náročná. Je potrebné pripraviť scenár, získať súhlas pacienta (ak nájdeme vhodný typ), všetko natočiť, materiál v štúdiu spracovať a nahrať na server. Tento materiál sa budeme snažiť vytvárať a dopĺňať postupne tak, ako to bude možné. Zatiaľ máme nakúpenú techniku len sčasti, asi 70%. Pri tvorbe video materiálu môže pomôcť každý, kto niečo zaujímavé natočí. Stačí, aby nám takýto materiál poslal, dal súhlas, ktoré časti môžeme zverejniť, a niekto z našich spolupracovníkov materiál spracuje a vytvorí koncové video. V ideálnom prípade spracované materiály preložíme do iných jazykov a urobíme ich svetovo dostupnými.

Vytvorenie študijných skupín a vedeckého tímu

Ďalším projektom, ktorý je možný len vďaka dobrej vôli a spolupráci viacerých ľudí, je vytvorenie študijných skupín. To znamená, že ak bude mať viacero hirudoterapeutov podobný prípad s jednotnou diagnózou pacienta a budú súčasne používať dohodnuté postupy, je možné vytvoriť študijnú skupinu, ktorá poslúži ako podklad pre ďalšiu vedeckú prácu. Takýto postup je dôležitý hlavne v malých krajinách, kde je hirudoterapia ešte v plienkach.

Ďalšou časťou projektu je vytvorenie medzinárodnej vedeckej skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na výskume vplyvu pijavice lekárskej na ľudský a možno aj zvierací organizmus. Svojou prácou sa budú snažiť potvrdiť vzniknuté hypotézy, prípadne vytvárať nové. Pôjde hlavne o ľudí, ktorí majú vedecký základ, chuť a možnosť niečo skúmať alebo majú prístup do laboratórií, kde je možné urobiť potrebné výskumy. Ľudí pracujúcich vo výskume je podľa môjho názoru v hirudoterapii málo alebo ich len nepoznám a táto časť hirudoterapii naozaj chýba.

Stanovy Asociácie špecialistov hirudoterapie

Článok 1
Právna forma, názov a sídlo Asociácie
1. Asociácia špecialistov hirudoterapie má právnu formu občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Asociácia nadobúda a disponuje svojím majetkom, majetkovými právami a vstupuje do zmluvných vzťahov súvisiacich s jeho poslaním a cieľmi.
2. Názov združenia je Asociácia špecialistov hirudoterapie, skrátene AŠHT (ďalej len Asociácia). AŠHT je nezisková, nepolitická, profesijne zameraná organizácia pracujúca v prospech hirudoterapeutov a iných odborníkov, ktorí sa venujú výskumu, propagácii, chovu a terapii pijavicou lekárskou.
3. Sídlom Asociácie je budova SEZ v Dolnom Kubíne, adresa M. R. Štefánika 1831/46, číslo dverí 311, Dolný Kubín 026 01.

Článok 2
Poslanie, ciele a činnosti Asociácie
1. Poslanie Asociácie
Poslaním Asociácie je výskum, propagácia, podpora a rozvoj hirudoterapie predovšetkým na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách a zasadzovanie sa za uznanie hirudoterapie ako medicínskeho liečebného postupu. Ďalej ochrana a presadzovanie spoločných záujmov členov Asociácie, ako aj koordinácia a regulácia činnosti svojich členov v záujme vytvárania optimálnych podmienok pre vykonávanie činnosti členov Asociácie.
2. Ciele Asociácie:
a) združovať odborníkov z klinickej, edukačnej a sociálnej praxe, zaoberajúcich sa hirudoterapiou;
b) zastupovať záujmy svojich členov a presadzovať ich odôvodnené spoločné požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, zavádzať všeobecné akceptovateľné štandardy členov združenia v záujme zvyšovania dôvery a ochrany spotrebiteľov na trhu hirudoterapie;
d) usmerňovať činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardmi platnými v tejto oblasti;
e) spolupracovať so štátnymi a verejnými inštitúciami v záujme vytvárania vhodného prostredia pre činnosť členov Asociácie;
f) vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne členov Asociácie;
g) informovať širokú verejnosť o činnosti členov Asociácie a podporovať pozitívne vnímanie hirudoterapie ako medicínskeho liečebného postupu;
i) presadiť a zaviesť do praxe všeobecne uznávaný a akceptovaný systém certifikácie chovov pijavíc lekárskych za účelom zvyšovania profesionality, diferenciácie kvality a odbornosti poskytovaných služieb;
j) reprezentovať záujmy členov Asociácie na domácej i zahraničnej pôde;
k) vytvárať a udržiavať kontakty s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí;
l) zastupovať slovenských hirudoterapeutov v rokovaniach s domácimi a zahraničnými organizáciami;
m) pripravovať a profilovať hirudoterapiu ako vedný odbor, študijný odbor, prípadne špecializačný odbor;

3. Činnosti Asociácie
Asociácia okrem činností vyplývajúcich z jej poslania a cieľov vykonáva aj:
a) organizovanie odborných školení, seminárov a konferencií určených verejnosti, ale aj členom Asociácie
b) poskytovanie informačných a poradenských služieb pre členov Asociácie ako aj iné osoby
c) publikačnú činnosť zameranú na oblasť hirudoterapie
d) zabezpečenie plnenia podmienok odbornej spôsobilosti členov
e) pomoc pri riešení sťažností a podnetov najmä zo strany klientov
f) výskumnú činnosť
g) vytváranie medzinárodného centra pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej
h) združovanie podporovateľov a sponzorov Asociácie
4. Asociácia sa môže združovať s právnymi subjektmi Slovenskej republiky a vstupovať do medzinárodných organizácií.

Článok 3
Členstvo v Asociácii
1. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné a postavenie všetkých členov je rozdelené do dvoch základných skupín:
— Profesionálny člen má právo hlasovať ako člen valného zhromaždenia AŠHT.
— Člen podporovateľ alebo sponzor nemá právo hlasovať na valnom zhromaždení, ale má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, navrhovať zmeny v stanovách a organizácii AŠHT, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie AŠHT.
2. Za profesionálneho člena Asociácie môže byť prijatá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca hirudoterapiu na základe absolvovaného odborného školenia.
3. Za člena podporujúceho ciele Asociácie (podporovateľ alebo sponzor) môže byť prijatá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytne hmotnú alebo nehmotnú pomoc, určenú na výkon činnosti Asociácie.
3. Členstvo v Asociácii nie je prevoditeľné na inú osobu.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen Asociácie má právo:
a) hlasovať na Valnom zhromaždení členov Asociácie, ak ho k tomu oprávňuje druh členstva;
b) byť informovaný o činnosti Asociácie;
c) zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré Asociácia vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti;
d) podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Asociácie;
e) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Asociácie;
f) ukončiť členstvo v Asociácii v súlade s týmito Stanovami.

2. Člen Asociácie je povinný:
a) napomáhať Asociácii pri vykonávaní jej činnosti;
b) plniť si riadne a včas všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Asociácii;
c) dodržiavať Stanovy;
d) riadne a v stanovených lehotách platiť členské poplatky;
e) chrániť majetok a záujmy Asociácie;
f) poskytnúť na požiadanie osobne, prípadne prostredníctvom svojich zástupcov, orgánom Asociácie písomné vysvetlenie obsahujúce pravdivé a úplné údaje;
g) bezodkladne informovať Asociáciu o zmenách v údajoch zapisovaných do zoznamu;
h) zodpovedne vykonávať funkciu v orgánoch Asociácie, pokiaľ bol člen do funkcie zvolený;
i) dôstojne reprezentovať Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám a na verejnosti;
3. Členovia Asociácie (v texte ďalej len „členovia“) majú ďalšie práva a povinnosti v tomto článku výslovne neuvedené, ktoré im však prináležia v súlade s ďalšími ustanoveniami stanov Asociácie.

Článok 5
Vznik a zánik členstva
1. Členstvo v Asociácii vzniká rozhodnutím výkonnej rady Asociácie o prijatí za člena Asociácie, zaplatením jednorazového vstupného poplatku a ročného členského poplatku (ďalej len „členský poplatok“) alebo dobrovoľného príspevku. Výkonná rada Asociácie prijíma člena Asociácie na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky stanovené v Článku 3 týchto Stanov.
2. Prijatím podľa bodu 1 sa pre člena Asociácie stávajú záväznými tieto Stanovy, ako aj ostatné platné predpisy Asociácie.
3. Členstvo v Asociácii zaniká:
a) na základe písomného oznámenia člena Asociácie o vystúpení z Asociácie,
b) rozhodnutím výkonnej rady Asociácie o vylúčení člena z dôvodu obzvlášť hrubého porušenia povinností člena,
c) dňom smrti fyzickej osoby, ktorá bola členom Asociácie,
d) zánikom Asociácie,
e) dňom zániku právnickej osoby, ktorá bola členom Asociácie.

4. Členstvo podľa Článku 5 bodu 3 písmena a) zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení výkonnej rade,
podľa článku 5 bodu 3 písmena b) dňom rozhodnutia výkonnej rady Asociácie,
podľa článku 5 bodu 3 písmena d) dňom právoplatného výmazu Asociácie z príslušného registra občianskych združení.
5. Pre účely rozhodovania výkonnej rady sa za obzvlášť hrubé porušenie povinností člena považuje:
a) poškodzovanie záujmov a dobrého mena Asociácie a jej členov napr. ohováraním, vydávaním nepravdivých vyhlásení elektronickým alebo tlačovým médiám, s autorizáciou alebo bez autorizácie;
b) porušovanie Stanov, vnútorných predpisov Asociácie alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, v ktorom člen pokračuje aj napriek už raz pozastavenému členstvu v Asociácii alebo výzve Asociácie zastaviť takéto poškodzovanie alebo porušovanie;
c) nezaplatenie členského poplatku, omeškanie s jeho zaplatením, nezaplatenie členského poplatku v plnej výške;
6. Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie členských poplatkov.

Článok 6
Pozastavenie členstva
1. O pozastavení členstva môže rozhodnúť výkonná rada Asociácie v prípade, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského poplatku alebo pri nezaplatení členského poplatku v plnej výške.
2. Rozhodnutie o pozastavení členstva podľa Článku 6 bodu 1 musí obsahovať určenie doby jeho trvania. Pozastaviť členstvo možno:
a) na vopred presne učenú dobu, maximálne 1 rok;
b) na obdobie do odstránenia dôvodov, ktoré sú príčinou pozastavenia členstva, maximálne na 1 rok.
3. Ak nedošlo k zaplateniu členského príspevku ani po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo pozastavené členstvo, výkonná rada Asociácie rozhodne v súlade so Stanovami o vylúčení člena.
4. Pozastavením členstva sú dotknuté všetky práva člena vrátane práva hlasovať na Valnom zhromaždení.

Článok 7
Členské príspevky
1. Člen je povinný zaplatiť Asociácii ročný členský poplatok vo výške stanovenej rozhodnutím na Valnom zhromaždení.
2. Poplatky podľa článku 7 bodu 1 je člen povinný zaplatiť v lehotách stanovených výkonnou radou.

Článok 8
Zásady hospodárenia
1. Zdrojmi príjmov Asociácie sú najmä:
a) členské príspevky,
b) príjmy z činností pri zabezpečovaní napĺňania cieľov Asociácie,
c) príspevky a dary,
d) subvencie, dotácie a granty,
e) výnosy z majetku,
f) iné príležitostné príjmy,
g) príjem z vlastnej podnikateľskej činnosti.
2. Asociácia hospodári so získanými finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a po ukončení finančného roka výkonná rada vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojom hospodárení.
3. Získané finančné prostriedky Asociácia používa na organizovanie aktivít Asociácie v súlade s plánom činnosti Asociácie a na krytie nákladov na svoju činnosť.
4. V záujme vytvárania ďalších zdrojov príjmov môže Asociácia vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť zameranú na vytváranie materiálnych predpokladov rozvoja svojej činnosti pri napĺňaní cieľov Asociácie. Jedná sa najmä o tvorbu finančných prostriedkov prostredníctvom vlastných aktivít, a to najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod, alebo iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod, prenájom priestorov, reklamné a marketingové služby, prevádzkovanie cestovnej agentúry, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Článok 6
Zánik Asociácie
AŠHT môže zaniknúť z dôvodov:
a) zlúčenia s iným združením;
b) dobrovoľného rozpustenia;
c) právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení podľa Zákona 83/1990 Z. z., § 12 ods. 1.
AŠHT zaniká rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení AŠHT, ktoré – v prípade zlúčenia s iným združením – rozhoduje o prechode práv a povinností a ktoré – v prípade dobrovoľného rozpustenia – určí likvidátora, ktorý vyrovná záväzky združenia a do 15 dní oznámi zánik a likvidáciu združenia Ministerstvu vnútra SR.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití majetku valné zhromaždenie AŠHT dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov AŠHT.

Článok 7
Členovia prípravného výboru sa dňom vzniku AŠHT stávajú jej členmi.
Členovia prípravného výboru oznámia vznik Slovenskej asociácie hirudoterapie verejnosti cez webovú lokalitu www.uop.sk a inými spôsobmi, ktoré budú považovať za primerané. Predmetné oznámenie bude obsahovať aj informáciu o možnostiach prihlásenia sa za člena a mieste a termíne prvého valného zhromaždenia AŠHT.
Prípravný výbor plní do zasadnutia prvého valného zhromaždenia funkcie výkonnej rady AŠHT.
Splnomocnenec prípravného výboru plní až do doby volieb výkonnej rady funkciu prezidenta AŠHT.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom na zasadnutí dňa 2. 10. 2017.
Slovenská asociácia hirudoterapie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Stanovy Slovenskej asociácie hirudoterapie nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Článok 9
Organizačné ustanovenia
Orgánmi Slovenskej asociácie hirudoterapie sú:
Valné zhromaždenie AŠHT;
Výkonná rada AŠHT;
Revízna a kontrolná komisia AŠHT.

1) Valné zhromaždenie
Je najvyšším orgánom AŠHT; tvoria ho všetci členovia AŠHT; rozhoduje o zmenách stanov AŠHT, schvaľuje úlohy AŠHT pre príslušné obdobie a správu výkonnej rady o činnosti AŠHT a jej hospodárení, volí na dobu piatich rokov členov výkonnej rady AŠHT, ustanovuje na dobu piatich rokov revíznu a kontrolnú komisiu AŠHT, rozhoduje o zrušení AŠHT; je uznášania schopné za prítomnosti aspoň jednej tretiny svojich členov a prostej väčšiny výkonnej rady AŠHT; valné zhromaždenie rozhoduje minimálne dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom; zvoláva ho prezident AŠHT podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva roky, a vždy najneskôr do 30 dní, ak o to požiada aspoň tretina členov AŠHT písomnou formou;

2) Výkonná rada AŠHT
Je riadiacim orgánom AŠHT, ktorý svojou činnosťou zodpovedá valnému zhromaždeniu; má poslanie riadiť činnosť AŠHT v oblasti vedeckej, odbornej, finančnej a organizačnej; má troch až piatich členov podľa potreby – prezidenta AŠHT a viceprezidentov AŠHT; je volená členskou základňou na valnom zhromaždení AŠHT na funkčné obdobie piatich rokov; volí spomedzi seba prezidenta a určuje funkcie viceprezidentov; riadi činnosť AŠHT v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia; koordinuje činnosť AŠHT v súlade s cieľmi AŠHT; je zodpovedná za hospodárenie AŠHT; rozhoduje o prijímaní i vylučovaní členov AŠHT; informuje o zvolaní valného zhromaždenia a konkrétnom obsahu rokovaní a predmetoch hlasovaní valného zhromaždenia členov AŠHT najneskôr 10 dní pred jej konaním prostredníctvom webového priestoru a e-mailom uvedeným na prihláške členov AŠHT; schvaľuje hospodársky rozpočet; pre zasadnutie valného zhromaždenia vypracováva správu o činnosti AŠHT a jej hospodárení; je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov; výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; rokuje a zasadá najmenej jedenkrát ročne na zvolanie ktoréhokoľvek člena výkonnej rady AŠHT; môže si vytvoriť poradný zbor.
3) Prezident AŠHT je štatutárnym orgánom AŠHT, zastupuje AŠHT navonok, koná, rokuje a podpisuje v mene AŠHT. V prípade neprítomnosti písomne určí zástupcu z výkonnej rady s uvedením právomocí a doby ich trvania.
4) Viceprezidentmi môžu byť osoby v nasledujúcich funkciách:
A) viceprezident pre oblasť vedeckú: riadi vedeckú a edičnú činnosť AŠHT;
B) viceprezident pre oblasť organizačnú: je zodpovedný za organizovanie stretnutí AŠHT a ich písomné dokumentovanie;
C) viceprezident pre oblasť finančnú: spravuje majetok AŠHT;
D) viceprezident pre zahraničné styky a spoluprácu s inými organizáciami.

5) Revízna a kontrolná komisia AŠHT
Má maximálne troch členov, ktorých navrhuje výkonná rada AŠHT spomedzi členskej základne AŠHT a schvaľuje valné zhromaždenie AŠHT na funkčné obdobie piatich rokov; kontroluje činnosti výkonnej rady AŠHT a presadzovanie záujmov členskej základne; dozerá na dodržiavanie stanov AŠHT, rozhodnutí výkonnej rady AŠHT a všeobecne záväzných právnych predpisov; dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov AŠHT, stanovami a všeobecne záväznými predpismi; schádza sa najmenej jedenkrát ročne.
Volebné obdobie riadiaceho orgánu AŠHT je päťročné, kontrolného orgánu AŠHT päťročné. Funkcie v riadiacich a kontrolných orgánoch AŠHT sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie, výšku ktorých navrhuje výkonná rada AŠHT a schvaľuje valné zhromaždenie AŠHT.

 

Použitá a odporučená literatúra

Túto knihu som napísal predovšetkým na základe znalostí, ktoré som počas svojej aktívnej hirudoterapeutickej praxe nazbieral prostredníctvom špecializovaných školení, kurzov, stáží, vlastnej praxe a spoluprácou s mnohými praktickými hirudoterapeutmi.

Časť uvedených poznatkov v tejto knihe nie je v súčasnosti opísaná v žiadnej inej literatúre, iná časť poznatkov sa zatiaľ nachádza na úrovni hypotéz, ktoré čakajú na ďalšie odborné a klinické skúšky.

Moji učitelia a autori odbornej literatúry, ktorú som vo svoje práci použil, sami preštudovali väčšinu dostupných zahraničných prác venovaných výskumu pijavíc lekárskych a urobili svoje závery, čím výrazne urýchlili moje pochopenie danej problematiky bez potreby niekoľkoročného štúdia dostupných materiálov, ktoré som zatiaľ nemal čas prečítať. Mám však všeobecný prehľad, čo sa kde nachádza a podľa miery potreby a možností budem študovať aj staršie dostupné materiály týkajúce sa hirudoterapie.

Ako prvú uvediem knižku mojej učiteľky Lídie Antonovny Kuplevskej: Naturopatická medicína, HIRUDOTERAPIA a fyziológia zdravia, vydanú v Ukrajinskom Ľvove v roku 2017. Vo svojej práci použila 81 kníh iných autorov. Jej kniha slúži ako hlavný výukový materiál pre stovky študentov hirudoterapie. Dnes už má tretiu edíciu, ktorá je doplnená o 80 strán oproti druhej edícii z roku 2013. Všetky poznatky, uvedené v knihe, sú opísané na základe klinických skúseností Lídie Antonovny Kuplevskej, ktorá je priaznivcom ruskej školy hirudoterapie Olega a Juria Kemoňových. Ich metodika slúži ako základ pre jej prácu a ona tento základ postupom času na základe vlastných klinických skúseností spresnila a upravila.

Kniha Lídie Antonovny patrí v súčasnosti medzi najlepšie knihy na túto tému, je napísaná jednoduchým jazykom, má vysoký praktický význam a zároveň patrí medzi najlacnejšie knihy na tému hirudoterapie.
Táto jej práca – jej kniha veľmi dobre dopĺňa materiál uvedený v mojej knihe a pracujeme na jej preklade, aby bola v budúcnosti dostupná hirudoterapeutom aj v Čechách a na Slovensku.

Hlavný rozdiel medzi mojím a jej prístupom v hirudoterapii je ten, že ja preferujem adaptáciu pacienta pred aplikáciou väčšieho množstva pijavíc, využívam aktívnu pomoc pacienta počas dlhodobej terapie pri aplikácii malého množstva pijavíc v domácom prostredí, počet pijavíc určujem na základe zrážanlivosti krvi, vo svojej práci často používam ako miesto na priloženie konečník a v mnohých prípadoch sa zaobídem s menším počtom použitých pijavíc.

V celkovom pohľade na hirudoterapiu a liečenie pacientov však s Lídiou Antonovnou nachádzame takú výraznú zhodu, ktorá nemá s inými praktickými hirudoterapeutmi alebo mojimi učiteľmi obdobu. Svoje poznatky s Lídiou Antonovnou rád zdieľam a okrem spoločnej vedeckej práce, ktorú v blízkej budúcnosti plánujeme, verím, že poznatky uvedené v tejto knihe do budúcna priaznivo obohatia aj jej hirudoterapeutickú prax.

Ďalšou praktickou a dostupnou literatúrou, ktorú som vo svoje praxi často používal, je práca ruskej hirudoterapeutky Liuby Ivanovny Kostíkovej, študentky Konstantína Vasilijeviča Suchova, ktorý je naším spoločným učiteľom. Knižka Hirudoterapia – Encyklopedia liečenia pijavicami lekárskymi vyšla v roku 2015 a jej ďalšia edícia, myslím, v roku 2017, tú však nemám k dispozícii. Vo svojej knihe opísala poznatky z viac ako 30 prác iných autorov a okrem hirudoterapie sa v knihe venuje aj očistným praktikám organizmu a dôležitosti zdravého stravovania. Jej kniha je napísaná jednoduchým jazykom, je ľahko využiteľná pre prax a zameraná na metodiku Konstantina Vasilijeviča Suchova, ktorý vo svoje práci využíva prácu s centrálnymi miestami pre priloženie, čo som opísal v inej časti tejto knihy. Táto kniha je v súčasnosti dostupná len v ruskom jazyku.

Dôležitými knihami v oblasti hirudoterapie podrobne opisujúcimi biológiu pijavíc sú práce Izoldy Perfirevnej Baskovej a to kniha, ktorá vyšla v roku 2015: Vedecké základy hirudoterapie, základ vplyvu na tekutiny živého organizmu a kniha z roku 2004, ktorú napísala so svojím kolegom G.S Isachainom: Hirudoterapia – praktika a náuka. Vo svojej práci použila okolo 300 publikácií iných autorov. V týchto knihách nájdeme detailné informácie o biológi pijavíc lekárskych a tiež podrobne opísané výskumy vplyvu pijavíc lekárskych na živý organizmus. Tieto knihy sú ťažko dostupné, hlavne tá z roku 2004, a sú dostupné len v ruskom jazyku.

Poslednú knihu, ktorú uvediem, je kniha doktora medicíny Diminika Kelera Švajcera a kandidátky biologických náuk Magdaleny Westendorff. Ich spoločná knižka vyšla v roku 2013 a volá sa Hirudoterapia – návod na liečenie pijavicami lekárskymi. Vo svojej práci použili viac ako 200 publikácií iných autorov. Táto kniha je dobre ilustrovaná a poskytuje zaujímavé informácie o používaní pijavíc v Európe. Vo svojej práci som ju použil ako zdroj, v ktorom je dobre opísané biochemické zloženie slín pijavíc lekárskych. Zároveň je tam dobre zmapovaný konečník a systém prikladania pijavíc na túto oblasť a záver knihy je venovaný liečeniu rán larvami múch, čo je metóda, ktorá sa s terapiou pijavicami veľmi dobre kombinuje.

Vo svojej knižnici mám v súčasnosti množstvo odborných kníh, ktoré sú však pre bežného záujemcu o hirudoterapiu natoľko zložité, že ich tu nebudem uvádzať. Ich zoznam nájdete na stránkach Asociácie v záložke Odborná literatúra, alebo v záložke Naše zdroje. V prípade, že si zaobstaráte knihy, ktoré som spomínal, tak v nich, v rubrike použitej literatúry, pravdepodobne nájdete veľmi podrobný celosvetový zoznam kníh a publikácií na tému hirudoterapie.

16.kapitola

16. kapitola: Diagnózy

Hirudoterapia a vysoký krvný tlak – hypertenzia

Vysoký krvný tlak je jedným z častých zdravotných problémov, vyskytuje sa u veľkého množstva populácie. V našej praxi sa preto stretávame s otázkou, či je možné krvný tlak liečiť pomocou terapie pijavicou lekárskou. V tejto kapitole sa na túto otázku pokúsim odpovedať, pričom sa zameriam predovšetkým na dôležité veci v spojitosti s hirudoterapiou a nebudem rozoberať tému vysokého tlaku všeobecne. Text má informačný charakter a jeho účelom je poskytnutím širšieho pohľadu čiastočne túto problematiku ozrejmiť. Problematika je zložitejšia, na jej detailný rozbor však v tejto knihe nie je priestor, preto sa budem snažiť písať krátko a pokiaľ možno zrozumiteľne.

V prvom rade si pacienti trpiaci hypertenziou musia uvedomiť, že ide o vážny problém, ktorý je potrebné riešiť. V mnohých prípadoch si organizmus krvný tlak zvýši, pretože to potrebuje. Jeho umelým znížením síce budete mať tlak v norme, ale niekde v organizme môže postupne vznikať nedostatočná látková premena, poprípade iné patologické procesy, ktoré môžu byť základom chorôb a celkového zhoršenia zdravotného stavu a kvality života.

Pozrime sa teda na to, čo je príčinou vysokého krvného tlaku. V 80% až 90% známych prípadov je príčina primárna – nešpecifická, čo znamená, že nie je možné konkrétne určiť, z akého dôvodu vysoký tlak vznikol. 10% až 20% prípadov patrí do sekundárnej skupiny, pri ktorej je možné príčinu spojiť s konkrétnym patologickým procesom v organizme, čo znamená, že niektorý orgán alebo systém vykazuje abnormálnu funkciu, následkom čoho vzniká stav vysokého krvného tlaku.

Prvú a najčastejšie sa vyskytujúcu nešpecifickú skupinu (80% až 90% prípadov) si pre jednoduchšie pochopenie rozdelíme do troch skupín:
1. Nešpecifické príčiny predpokladaného psychosomatického charakteru
2. Nešpecifické príčiny predpokladaného fyziologického charakteru
3. Nešpecifické príčiny neznámeho charakteru

Prv ako rozoberiem jednotlivé skupiny podrobne, upozorním na fakt, že pacient môže spadať do viacerých skupín súčasne.

1. Nešpecifické príčiny predpokladaného psychosomatického charakteru
Do tejto skupiny môžeme zaradiť ľudí, ktorí majú celkovo zdravý organizmus, zdravo žijú, prevažne sa aj zdravo stravujú a nevykazujú  žiadne zjavné príčiny pre hypertenziu fyziologického charakteru. Spĺňajú však niektoré z týchto podmienok: Sú extrémne temperamentní, majú nekontrolovateľné časté výbuchy hnevu, ustavične prežívajú rôzne problémy a robia si starosti, cítia silné vnútorné napätie, nachádzajú sa v stálom strese a majú problémy so spánkom. V takýchto prípadoch stav psychiky často negatívne ovplyvňuje fyziologické procesy v tele, čo má za následok zvýšené svalové napätie, produkciu stresových hormónov, ktoré vyvolávajú nadbytočnú funkciu niektorých orgánov a často zbytočne preťažuje všetky funkčné systémy ľudského organizmu a dochádza k zbytočnému spaľovaniu energie.

Použitie pijavíc lekárskych v takýchto prípadoch je možné, ale len ako podporná terapia. Ich účinok zväčša neodstráni príčinu, ale len dočasne zníži krvný tlak, čiastočne optimalizuje niektoré biochemické procesy a dočasne uvoľní vnútorné napätie. Pacient takéhoto typu však môže po aplikácii cítiť ešte väčší príval energie, môžu sa objaviť výkyvy nálady medzi eufóriou, radosťou a hnevom, tzv. náladovosť. Pri riešení podobných problémov je dôležitá predovšetkým práca s psychikou. Je možné použiť rôzne nástroje podľa individuálnych preferencií pacienta. Veľmi dobre však fungujú modlitby, meditácia a pôst. Práca s psychikou by mala byť primárnou terapiou a vtedy je možné a dokonca vhodné takúto terapiu doplniť o terapiu pijavicou lekárskou, ktorá pomôže pri obnove a harmonizácii ľudského organizmu a psychiky človeka.

2. Nešpecifické príčiny predpokladaného fyziologického — telesného charakteru
Do tejto skupiny môžeme zaradiť ľudí, ktorí vykazujú zjavné odchýlky od zdravého ľudského organizmu a zdravého životného štýlu. K príznakom narušených telesných funkcií patrí nepríjemný zápach kože alebo z úst, zlá kvalita kože, problémové dýchanie, slabosť organizmu, obezita, anorexia, časté močenie, nadmerné potenie, nepravidelná stolica, rôzne bolesti a mnoho ďalšieho. Keďže funkcie organizmu sú výrazne ovplyvňované príjmom tekutej a tuhej potravy, zaradíme sem ako príčinu hypertenzie aj nezdravý životný štýl, nadmerné pitie alkoholu, nadmerné fajčenie, prejedanie sa, nevyvážené stravovanie a podobne. Už z vyššie uvedeného je zrejmé, že sprievodných príčin vedúcich k vysokému krvnému tlaku môže byť veľké množstvo. Môže ísť o jednu príčinu alebo o kombináciu niekoľkých príčin. Je teda potrebné položiť si otázku, aký chceme dosiahnuť výsledok použitím pijavíc lekárskych. Jedná sa o narušenie fyziologických procesov organizmu, takže vo väčšine prípadov bude terapia pijavicami lekárskymi dobrým pomocníkom. V niektorých prípadoch a pri správnej aplikácii pijavíc sa podarí odstrániť aj príčinu problému. U väčšiny prípadov však len čiastočne a dočasne odľahčíme organizmus, ale príčinu problému nevyriešime.

Ak sa pacient rozhodne vysoký krvný tlak liečiť a bude okrem terapie pijavicou lekárskou pracovať aj na ozdravení ďalších aspektov svojho života, vtedy bude použitie pijavíc lekárskych skutočným prínosom a pomocníkom v očistení, obnovení rovnováhy a zdravia v ľudskom organizme. Napríklad postupnou úpravou stravy, pitného režimu, dostatočným odpočinkom, postupnou reguláciou telesnej váhy a podobne. Pretože sa táto kategória prípadov vyskytuje najčastejšie a je pomerne zložitá svojou rozmanitosťou, budem sa jej v budúcnosti venovať podrobnejšie.

3. Nešpecifické príčiny neznámeho charakteru
Najzaujímavejšia skupina na záver. Stretávame sa s ňou veľmi zriedka a najčastejšie do nej spadajú ľudia z prvých dvoch skupín, ktorí na sebe urobili veľa práce, odstránili všetky zjavné príčiny, ale tlak majú stále vysoký. Patria sem aj rôzne iné prípady, pri ktorých nie je možné určiť žiadnu príčinu vysokého krvného tlaku alebo ľudia, ktorí majú prirodzene vyšší krvný tlak, ako sú stanovené normy.

Pri nešpecifických príčinách je použitie pijavíc vhodné ako experimentálna, doplňujúca či alternatívna metóda terapie. Môžeme navrhnúť profylaktickú terapiu, ktorá postupne zasiahne všetky fyziologické aj energetické systémy v ľudskom organizme. Takáto terapia by nemala priniesť negatívne následky, je teda bezpečná. Naopak, občas sa stane, že tak odstránime nevysvetliteľnú príčinu problému, čo následne odstráni aj hypertenziu. Ako hovorí doktor Konstantin Suchov, pijavice fungovali už pred 3500 rokmi, keď nikto nevedel vysvetliť takmer žiaden proces v ľudskom organizme. To, že niečo neviem označiť alebo vysvetliť, ešte neznamená, že pijavice nebudú fungovať.

Pri nešpecifických príčinách je vhodné zamerať sa na typ diagnostiky, pri ktorom pacienta sledujeme počas určitého časového obdobia každý deň a nakoniec tieto výsledky vyhodnotíme. Dnes existujú technické metódy, ako sledovať tlak človeka celý mesiac prakticky dvadsaťštyri hodín denne.

Druhú špecifickú – sekundárnu skupinu (10% až 20% prípadov) si rozdelíme na dve skupiny:
1. Priama príčina – srdcovo-cievne ochorenia
2. Nepriama príčina – abnormálna funkcia niektorého systému alebo orgánu

1. Srdcovo-cievne ochorenia
Jednou z častých špecifických príčin vysokého krvného tlaku je narušenie krvného obehu. Sem patria všetky poruchy ciev (kŕčové žily, narušenie cievnej výstelky alebo jej steny a podobne) a aj niektoré problémy so srdcom. Pri väčšine srdcovo-cievnych problémov je použitie pijavice lekárskej vhodné, pretože priamo rieši celý rad súvisiacich problémov. Látky, ktoré pijavica lekárska vypustí do tela pacienta a ktoré sa prakticky okamžite dostanú do jeho krvi, rozpúšťajú usadeniny na stenách ciev, obnovujú ich elasticitu, zlepšujú kvalitu krvi a pomáhajú v procesoch regenerácie. Vzhľadom na mechanický účinok slín pijavíc je tento efekt silnejší v žilách a do tepien preniká ťažšie, preto je dôležité správne navrhnúť frekvenciu a typ terapie. V budúcnosti sa aj tejto téme budem venovať podrobne.

2. Nepriama špecifická príčina môže byť spojená s akýmkoľvek pomenovaným problémom v organizme ovplyvňujúcim krvný tlak. Veľmi často sú to napríklad problémy s trávením alebo problémy s funkciou obličiek a podobne. V takýchto prípadoch je potrebné individuálne posúdiť celkovú terapiu, vrátane odporučení lekárom, a terapiu pijavicami použiť predovšetkým ako doplnkovú metódu terapie. Keď poznáme príčinu, ktorá vyvolala vznik vysokého tlaku, snažíme sa pracovať s touto príčinou, čiže ak je problém v trávení, upravíme stravu a postupne posilníme orgány, ktoré sa na trávení podieľajú. Pijavice lekárske v takýchto prípadoch použijeme ako pomocný prostriedok na zlepšenie celkového efektu terapie.

Hirudoterapia a syndróm hustej krvi
Jedným z hlavných účinkov pijavice lekárskej na organizmus človeka, ale aj zvierat, je takzvané riedenie krvi. Termín “riedenie krvi“ znie pomerne jednoducho a zrozumiteľne.
Počas našej štúdie sme sa väčšinou stretávali s názorom, že za hustú krv sa ľudovo označuje taká krv, ktorá obsahuje vysoké množstvo červených krviniek, respektíve ich farbiva hemoglobínu a taktiež s informáciou, že tabletky na riedenie krvi skutočne krv riedia. Je to však naozaj tak?

Na začiatku sa teda pozrieme, kedy môžeme hovoriť o syndróme hustej krvi. Základom pre definovanie hustej krvi je jej viskozita. Keď viskozita krvi celkovo (prípadne jej komponentov) prevyšuje normálne hodnoty, dochádza k syndrómu hustej krvi, dôsledkom čoho sa môžu narušiť mnohé funkcie krvi v organizme. Kľúčom k pochopeniu efektu riedenia krvi pomocou hirudoterapie je pochopenie viskozity krvi. Pre jednoduchšie pochopenie problematiky si môžete pozrieť video. Zámerne sa snažím nepoužívať príliš veľa odborných termínov, aby zverejnené informácie boli zrozumiteľné pre širokú verejnosť. Koho zaujíma presná definícia viskozity, použite, prosím, internetové vyhľadávanie.

Ako príklad použijem vodu a olej, ktoré budú predstavovať krvnú plazmu, teda tekutú zložku krvi a kamienok, ktorý bude predstavovať krvné telieska – napríklad červené a biele krvinky. Keď kamienok hodíme do vody, rýchlo klesne ku dnu. To znamená, že voda má nízku viskozitu a jednotlivé telieska sa v nej ľahko a bez väčšieho odporu pohybujú. Keď kamienok hodíme do oleja, bude ku dnu klesať pomaly. V tomto prípade hovoríme o vysokej viskozite a telieska čelia silnejšiemu odporu pri pohybe. Keď to prirovnáme ku krvi, ktorá má predovšetkým transportnú funkciu, tak zvýšená viskozita krvi spôsobuje narušenie jej základných transportných funkcií. Okrem samotného pohybu teliesok v krvi je narušený aj celkový krvný obeh, krv sa ťažšie a pomalšie pohybuje a ťažšie sa dostáva do tenkých vlásočníc, čím sa obmedzuje prekrvenie organizmu a jeho jednotlivých orgánov.

Druhým, menej častým faktorom hustej krvi, je vysoké množstvo krvných teliesok, plávajúcich v krvnej plazme. V prípade, že je viskozita krvi v poriadku, vysoké množstvo krvných teliesok bude predstavovať zdravotné riziká len v niektorých prípadoch.

Syndróm hustej krvi sa môže prejaviť napríklad zvýšeným krvným tlakom a zvýšenou srdcovou činnosťou, pretože organizmus sa takýmto spôsobom snaží kompenzovať spomalenie biologických procesov. Príznakom zvýšenej viskozity môže byť aj tŕpnutie tela, pichanie pod kožou, celková slabosť, bolesti hlavy, nedokrvenie končatín a iné. Pretože ide o syndróm, ktorého príčinu treba hľadať v iných častiach organizmu, nie je možné konkrétne a definitívne určiť jeho príznaky. Zjednodušene môžeme povedať, že od stavu našej krvi závisí stav nášho srdcovo-cievneho systému, od stavu ktorého zas závisí stav a fungovanie takmer všetkých procesov organizmu, jeho orgánov a buniek. Na zvýšenú viskozitu krvi majú vplyv rôzne akútne aj chronické patologické procesy v organizme, zlá výživa, nadmerné pitie alkoholu a nízky príjem vody.

Jednou z príčin zvýšenej viskozity je aj nadmerné zrážanie krvi, takzvaná trombofília. Toto je hlavná príčina, prečo veľa ľudí užíva takzvané tabletky na riedenie krvi. Tieto tabletky v skutočnosti krv neriedia, ale zabraňujú tvorbe krvných zrazenín, ktoré by mohli zvýšiť aj viskozitu krvi. Tieto tabletky však nie sú určené na zníženie viskozity krvi, ale na prevenciu pred krvnými zrazeninami. Napríklad warfarín zjednodušene funguje tak, že blokuje vitamín K, ktorý je dôležitý pre tvorbu elementov potrebných pre zrážanie krvi. Pacienti, ktorí ho užívajú, môžu jesť len obmedzené množstvo potravín s vitamínom K, ako sú napríklad šaláty, zelenina a podobne. Warfarín neúčinkuje priamo na procesy zrážania krvi, ale zabraňuje tvorbe dôležitých komponentov, ktoré sa zúčastňujú na procese zrážania krvi. Ak je pre vás táto téma aktuálna, odporúčam vám vyhľadať si viac informácií na internete.

Pri aplikácii pijavice lekárskej dochádza k mechanickému efektu, keď pijavica lekárska časť krvi vypije a časť krvi vytečie po aplikácii. Práve strata krvi v organizme má jeden z hlavných vplyvov na jej viskozitu. Stratená krv sa okamžite nahradí a to tak, že organizmus do krvného obehu vylúči medzibunkovú tekutinu a slezina doplní červené krvinky. V histórii bolo veľmi známe púšťanie žilou, ktorého dôležitý účinok spočíval práve v znížení viskozity krvi. Na úrovni biochemických procesov pijavica po prisatí a prehryznutí kože do organizmu vypustí sliny, ktoré obsahujú hirudín, teda látku, ktorú obsahuje iba slina pijavíc a niektoré hadie jedy. Hirudín sa priamo naviaže na trombocyty – krvné doštičky, zabráni ich zhlukovaniu a tvorbe zrazenín, čím vplýva aj na zníženie viskozity krvi.

Znížená viskozita krvi pomáha obnoviť transportné funkcie krvi, rýchlosť jej pohybu a pohybu krvných teliesok v krvnej plazme, čo znamená lepšie prekrvenie organizmu a orgánov, ktoré tak majú možnosť získať potrebné látky (v prípade, že ich je v organizme dostatok) potrebnou rýchlosťou a v potrebnom množstve. Znížená viskozita má pozitívny účinok na celé vnútorné prostredie, ktoré sa ľahšie očisťuje od vyprodukovaného metabolického odpadu. V prípade, že sa terapia opakuje v potrebnom intervale a sú zavedené zmeny v životnom štýle človeka trpiaceho syndrómom hustej krvi, je pomerne veľká šanca k postupnej normalizácii a k odstráneniu tohto syndrómu. V niektorých prípadoch postačí aj samotná terapia pijavicou lekárskou, no častejšie sú pozitívne výsledky zaznamenané v kombinácii hirudoterapie s úpravou stravy a niekedy aj s úpravou celkového životného štýlu.

1.Hirudoterapia a kŕčové žily

Kŕčové žily a hemoroidy
Kŕčové žily a hemoroidy v súčasnosti trápia takmer polovicu populácie, pričom dvakrát viac postihujú ženy ako mužov. Hemoroid je na úrovni ciev rovnaké ochorenie ako kŕčová žila, len sa nachádza v análnom kanále v oblasti konečníka a je náchylnejší na krvácanie.

Tieto diagnózy jednoznačne patria do skupiny diagnóz, pri ktorých pacienti najčastejšie vyhľadávajú hirudoterapiu. V drvivej väčšine prípadov ju však vyhľadávajú až v pokročilom štádiu choroby. Nezriedka sa stretávame s tým, že pacient trpí kŕčovými žilami viac ako dvadsať rokov a až po takom dlhom čase sa rozhodne pre liečbu pijavicami.

Medzi ľuďmi však panuje mýtus, že po aplikácii niekoľkých pijavíc sa kŕčová žila hneď vylieči a keď sa tak nestane, sú sklamaní. Síce existuje veľká skupina pacientov, u ktorých dôjde k zlepšeniu kŕčových žíl a sprievodných symptómov, ako sú bolesti, kŕče, opuchy nôh a zápaly už pri prvých aplikáciach pijavíc a ďalej používajú pijavice len občas, keď sa im problém vracia, pravidlo to nie je.
Ako je to v skutočnosti?
Súčasná medicína pri liečbe kŕčových žíl používa v počiatočnom štádiu elastické sťahovacie pančuchy a lieky, takzvané venofarmaká, ktorých účinok však nikdy nebol preukázaný. V ďalších štádiách je jedinou metódou chirurgický zákrok, počas ktorého sa postihnutá žila buď odstráni, alebo zataví, pričom ju v ideálnom prípade organizmus ako poškodené tkanivo vstrebe. Vo všetkých prípadoch sa jedná o odstránenie symptómu a nie príčiny.

Mnohým pacientom bude odstránená žila vo vyššom veku chýbať a je opísaných veľa prípadov, pri ktorých sa u pacientov s odstránenými žilami vyskytujú závažné zdravotné problémy s dolnými končatinami. V niektorých prípadoch je operácia naozaj potrebná a je to jediné možné východisko. Väčšinou sa však dá použiť alternatívna liečba. Hirudoterapia je považovaná za jedinú efektívnu alternatívnu liečbu daných diagnóz.

Skutočnú príčinu vzniku kŕčových žíl súčasná medicína len predpokladá a dnes je už obecne uznaná teória, že príčin vzniku kŕčových žíl môže byť celý rad. Čo je však vedecky dokázané, je mechanizmus vzniku. Kŕčové žily vznikajú postupne, často veľmi pomaly a tento proces trvá aj niekoľko rokov. Celý proces prebieha tak, že sa v určitej oblasti povrchovej žily začne hromadiť krv, a postupne rozťahuje cievnu stenu do tvaru vaku. Keď dôjde k určitému stupňu roztiahnutia cievy, žilové chlopne, ktoré majú na starosti posun krvi smerom k srdcu, prestanú dovierať a tým prestanú plniť svoju funkciu, to je moment, kedy dochádza k výraznému zhoršeniu kŕčovej žily a pacient prechádza do štádia, kedy elastické pančuchy prestávajú fungovať a ďalším možným riešením bude za normálnych okolností už len operácia.
Hemoroid vzniká rovnakým spôsobom ako kŕčová žila, ale rýchlejšie. Tento fakt je daný anatomickou štruktúrou ľudského tela. Žily na nohe sú chránené kožou, ktorá je pevná a vytvára určitú ochranu, podobne ako elastická pančucha, ktorá by mala tento účinok kože v postihnutej oblasti zvýšiť. Hemoroid sa nachádza pod povrchom sliznice, ktorá je jemnejšia a vnútorný tlak z hromadiacej sa krvi dlho nevydrží.

Čo sa deje pri aplikácii pijavíc
Preukázateľnou spoločnou príčinou vzniku kŕčových žíl a hemoroidov je vnútorný tlak.
Súčasná medicína predpokladá, že po operatívnom odstránení postihnutej žily preberie funkciu prekrvenia danej oblasti kapilárna sieť, ktorá žilu obklopuje. Existuje hypotéza, že kŕčové žily vznikajú aj na základe nesprávne fungujúcej kapilárnej siete, že v kapilárach je narušená cirkulácia, čo napomáha vytváraniu tlaku v oblasti postihnutej žily. Narušená funkcia kapilárnej siete môže vniknúť aj v dôsledku napätého svalu, napríklad pri celodennom státí, keď sa sval stiahne a vytvorí tlak na cievy a začne dochádzať k zhoršenému prekrveniu danej oblasti alebo pri dlhodobom sedení, keď sú cievy v oblasti bedier zatlačené polohou tela. Všade je spoločný znak a to je tlak.
Pri aplikácii pijavíc lekárskych dochádza k vytvoreniu plochy, ktorá znižuje tlak, pijavice pôsobia podobne ako tlakový ventil. Vďaka otvorenej rane, ktorá môže následne ešte dlho krvácať, a zvýšenej mikrocirkulácii v postihnutej oblasti sa tlak, ktorý rozťahuje cievne steny a robí žilu nefunkčnou, presunie do otvorenej rany a prebytočná krv vytečie. Zároveň sa na určitú dobu zmení viskozita krvi a odľahčí sa práca krvného obehu. Ak kŕčová žila vznikla na základe zhoršenej funkcie kapilárnej siete, dochádza k okamžitému liečebnému efektu vďaka látkam obsiahnutým v slinách pijavíc.

Je to naozaj také jednoduché?
Áno, je. V porovnaní s päťdesiatročným trápením sa s kŕčovými žilami až do konca života je to naozaj jednoduché.

Pokiaľ nejde o fyziologickú poruchu, pri ktorej je mechanicky poškodená žila, čo je tiež jedna z príčin vzniku kŕčových žíl, ktorá vzniká napríklad u športovcov zameraných na bojové športy, keď sa napríklad úderom alebo úrazom žila poškodí, tak v mnohých prípadoch je hirudoterapia super efektívna. Spolu s prevenciou a pochopením príčin vzniku kŕčových žíl (napríklad sedavé zamestnanie spolu s nesprávnym stravovaním) a úpravou životného štýlu je v mnohých prípadoch možné sa kŕčovým žilám vyhnúť.

Je tu však jedno veľké ALE. Problém treba podchytiť hneď na začiatku, ako si ho všimneme. Čím dlhšie budeme riešenie odkladať, tým ťažšie sa bude problém riešiť a pravdepodobnosť úspešnej terapie sa bude každým rokom znižovať. Ak príde pacient v začiatkoch, zväčša je možné veľmi rýchlo a efektívne problém regulovať a často ho odstrániť. U pacientov, ktorí prídu po dvadsiatich rokoch, keď žila už prakticky úplne stratila svoju elasticitu a organizmus výrazne znížil svoje regeneračné schopnosti, je pravdepodobnosť vyliečenia minimálna, aj keď sú, ako sa hovorí, zázračné prípady a stupeň poškodenia žíl býva aj po rokoch u rôznych pacientov rôzny.
Tak či tak však po dlhodobom niekoľkomesačnom liečení určite nastane výrazné zlepšenie v postihnutej oblasti a hirudoterapiou často zamedzíme ďalšiemu rozvoju ochorenia a zároveň preventívne pôsobíme na postihnutú oblasť. Tým vytvárame predpoklad, aby nevznikali komplikácie vo vyššom veku. Hirudoterapiu ako preventívnu liečbu odporúčam aj pacientom, ktorí majú odstránené žily, pretože sa v tej oblasti zvýši mikrocirkulácia a nadbytočne zaťažený kapilárny systém dostane možnosť aspoň čiastočne sa regenerovať a postihnutú oblasť intenzívne prekrviť.
Pre doplnenie informácie opíšem, ako fungujú sedavé zamestnanie, nesprávne stravovanie a sklon ku kŕčovým žilám ako ideálne podmienky pre rozvinutie ochorenia kŕčových žíl. Stravovanie a pitný režim výrazne, hlavne po 30. roku života ovplyvňujú viskozitu a celkovú kvalitu krvi. Od funkčných vlastností krvi závisí výživa tkanív a tiež očistné funkcie organizmu. Cez kapiláru, ktorá spája tepny a žily, prejde len jeden erytrocyt, ktorý pláva v plazme. Pri prekyslení organizmu sa tieto procesy výrazne zhoršujú a organizmus musí vynaložiť ďaleko viac úsilia na prekrvenie tkanív, je to tiež jedna z príčin, prečo sa objavuje vysoký alebo zvýšený tlak. Keď si po výdatnom nezdravom obede sadneme, zvýšime tlak ešte polohou tela. Krv však cez kapiláry cirkuluje obtiažne, tepna je pod tlakom a krv zo seba vytlačí, no v žile už tlak nie je a tým sa vytvára vysoký tlak na cievne steny žíl. Pre nedostatok pohybu, ktorý by za normálnych okolností prostredníctvom svalov slúžil ako žilová pumpa, sa krehké cievne steny žily začnú rozťahovať a v najslabších miestach sa začne vytvárať kŕčová žila.

Ako používať hirudoterapiu pri kŕčových žilách a hemoroidoch
Na túto tému je možné napísať ďalšiu knihu. V súčasnosti sa hirudoterapiou zaoberám obecne a daná problematika si vyžaduje nejaké obdobie hĺbkového štúdia. Je to zaujímavá téma a možno sa v blízkej budúcnosti do nej pustím.

Ak máte problém s kŕčovými žilami na akomkoľvek vývojovom stupni ochorenia, chcete hirudoterapiu skúsiť a zároveň pomôcť v rozvoji hirudoterapie a výskumu aplikácií, napíšte nám a zaradíme vás do experimentálnej skupiny.

Myslím, že z textov uvedených v tejto knihe jasne vyplýva, že používanie hirudoterapie bude iné u každého pacienta a tiež iné pri rôznych vývojových štádiách ochorenia. Aby táto kniha mala aj nejaký prakticky účel, je možné poskytnúť všeobecnú informáciu, ktorá bude pravdepodobne vhodná a bezpečná vo väčšine prípadov.
Pri kŕčových žilách je ako prvé potrebné adaptovať sa (pozri kapitolu Adaptácia na pijavicu lekársku) prostredníctvom aplikácií pijavíc na centrálne miesta pre priloženie. Adaptácia by nemala trvať menej ako dva mesiace. Po adaptácii urobíme skúšku hojenia sa rán v oblasti kŕčových žíl jednou pijavicou zvolenej veľkosti. Použijeme buď menšie stredné alebo stredné pijavice, aj keď v súčasnosti testujeme aj použitie kozmetických pijavíc. Pri skúške aplikujeme pijavicu približne jeden centimeter od vypuklej cievnej steny postihnutej žily. V prípade, že je skúška v poriadku a sme spokojní s výsledkom hojenia sa rany, pripravíme sa na aplikáciu.
Deň pred aplikáciou natiahneme sťahovaciu pančuchu, čím postihnuté miesto aktivujeme k intenzívnejšej práci. Na druhý deň, podľa toho ako sa zráža krv (metódu nastavenia terapie som opísal v inej časti knihy), aplikujeme potrebný počet pijavíc 3 – 5 – 8 – 12. Tam, kde je to možné, odporúčam aplikovať 3 – 5 pijavíc dvakrát za týždeň. Pijavice prikladáme v šachovom poriadku a jednu pijavicu vždy umiestníme do oblasti horného začiatku kŕčovej žily smerom k srdcu a mimo cievnej steny. Ostatné aplikujeme v spodnej časti postihnutej cievy. Po aplikácii použijeme na ošetrenie rany elastický obväz, ktorý obkrúcame okolo nohy smerom zdola nahor a úmerne rozkladáme jeho tlak.
Počas terapie nohu zbytočne nezaťažujeme športom, vhodné sú však ľahké prechádzky, najlepšie s nohou stiahnutou elastickým obväzom. Trikrát denne cvičíme takzvaný bicykel, ľahneme si na chrbát, zdvihneme nohy a koľko vládzeme, toľko krútime nohami, akoby sme šliapali na neviditeľné pedále bicykla. Túto činnosť stačí robiť do prvej únavy a dôležité je pravidelne ju opakovať.

Pri ťažších prípadoch bude zlepšenie nastávať pozvoľna a treba počítať so 6 až 12 mesačným liečením. Pozor, aplikácia bez predchádzajúcej adaptácie môže byť nebezpečná!

Pri hemoroidoch je situácia ľahšia. Konečník patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie, a preto sa liečenie hemoroidov zároveň spojí s adaptáciou organizmu na pijavicu lekársku.

Prvé dva mesiace aplikujeme jednu pijavicu lekársku do oblasti tmavej časti konečníka, mimo hemoroidálny uzol. V niektorých prípadoch tento uzol zmizne už počas adaptácie. Po adaptácii urobíme skúšku hojenia sa rán jednou pijavicou zvolenej veľkosti v oblasti podbruška nad pubickým ochlpením. Použijeme buď menšie stredné alebo stredné pijavice. V prípade, že je skúška v poriadku a sme spokojní s výsledkom hojenia sa rany, aplikujeme 3 – 5 pijavíc dvakrát za týždeň do oblasti podbruška, kostrče a krížovej kosti po dobu dvoch mesiacov v kombinácii s pravidelnou aplikáciou jednej pijavice na konečník minimálne raz za týždeň.
V prípade, že hemoroid nezmizne, priložíme jednu pijavicu priamo na hemoroidálny uzol a pripravíme sa na intenzívnejšie krvácanie alebo pouvažujeme nad chirurgickým odstránením tohto uzla. Pri tejto aplikácii je dôležité pijavicu aj miesto pred aplikáciou dezinfikovať.

2. Trombóza
Hneď po kŕčových žilách sa v rebríčku diagnóz, pri ktorých pacienti najčastejšie vyhľadávajú hirudoterapiu, objavuje tichý neviditeľný zabijak, ktorý voláme trombóza.

Ide o krvnú zrazeninu, ktorá sa môže nachádzať buď v tepnách, čo sa stáva zriedka, alebo v žilách, čo je najčastejší jav. Trombus sa vyskytuje prichytený na stenách cievy, lenže niekedy sa uvoľní a začne voľne plávať v krvnom riečisku, až kým sa niekde nezachytí a čiastočne alebo úplne neupchá niektorú z ciev. Ak upchá životne dôležitú cievu, môže nastať infarkt alebo mŕtvica.

Príčiny vzniku trombózy sa dajú len predpokladať. Častejšie však ňou trpia ľudia, ktorí k tomu majú vrodené sklony vo forme zvýšenej zrážanlivosti krvi. Pretože ide o imunitnú funkciu ľudského organizmu, dá sa predpokladať, že trombóza vzniká predovšetkým u ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom poškodené cievne steny. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje pri mnohých iných problémoch spojených s cievami v dolných končatinách, v niektorých prípadoch je to pokračujúci patologický rozvoj kŕčových žíl.
Ak súčasná medicína predpokladá sklon k trombóze, používa skôr preventívnu liečbu a to použitím antikoagulantov a antitrombotík. Tieto lieky nemajú priamy efekt na zrážanie krvi, len blokujú niektorý element alebo faktor, ktorý sa zrážania krvi účastní. Je známe, že veľa takýchto liekov pacienti užívajú od niekoľkých mesiacov až po celý svoj život a tieto lieky okrem požadovaného efektu na zrážanie krvi ovplyvňujú aj iné časti organizmu, majú nežiaduce vedľajšie účinky. Trombus je možné za pomoci súčasnej medikamentóznej liečby rozpustiť len počas prvých desiatich dní, kým je čerstvý. Po desiatich dňoch mení svoju štruktúru a stáva sa z neho stabilizovaný trombus, ktorý sa väčšinou odstraňuje operatívne takzvanou trombektómiou.

Zázračná pijavica alebo hirudoterapia pri trombóze

Vážené dámy a páni, je vedecky dokázané a obecne uznané, že pijavica lekárska dokáže rozpustiť a aj rozpúšťa stabilizovaný trombus.

Okrem toho slinami dodáva látky, ktoré majú priamy antikoagulačný vplyv, teda zabraňujú zrážaniu krvi. Sliny pijavice lekárskej sú považované za ideálny antikoagulant bez vedľajších účinkov, ktorý sa po odznení liečivého účinku ľahko vyplaví močom von z tela. V jej slinách sú aj látky, ktoré pomáhajú ošetrovať cievne steny, celkovo majú naozaj blahodarný vplyv na cievy svojho hostiteľa. Vplyv pijavice lekárskej a antikoagulačné vlastnosti jej slín som podrobne opísal v inej kapitole a v prípade, že riešite problém s trombózou, vráťte sa k tej kapitole a pozorne si ju ešte raz prečítajte.

Ako pijavice pri trombóze aplikovať?

V prvom rade pripomeniem, že sa zaoberáme stabilizovaným trombom, pretože čerstvý trombus účinne dokáže rozpustiť aj súčasná medicína. Ako prvé potrebujeme vedieť, kde sa trombus nachádza. Najlepšie je nechať si jeho polohu vyznačiť priamo na ultrazvuku.
Pokiaľ nie je stav akútny alebo život ohrozujúci, čo je skôr prípad akútnej trombózy, začneme s adaptáciou, aby si organizmus trochu na pijavice zvykol. Ak je zdravotný stav celkovo dobrý, už po niekoľkých adaptačných aplikáciách môžeme prejsť na lokálne priloženia v mieste, kde sa trombus nachádza. Pri takýchto diagnózach je potrebná dlhodobá aplikácia malého množstva pijavíc, ktoré aplikujeme na centrálne miesta pre priloženie v kombinácii s lokálnym priložením pijavíc. To, že sa trombus rozpustí, ešte neznamená, že sa cieva v postihnutom miesta zahojila, pretože trombus v cieve nevznikol nejakou náhodou, preto miesto ošetrujeme viackrát.

Ak sa jedná o uvoľnený trombus, ktorého polohu nevieme určiť, aplikujeme veľké množstvo pijavíc opakovane. Túto aplikáciu je však potrebné robiť pod dohľadom odborníka.
Rozpustenie trombov potvrdíme následným vyšetrením na ultrazvuku. K tejto téme sa neskôr ešte vrátim a doplním ďalšie zaujímavé informácie.

Hirudoterapia a vredy predkolenia — „bercove vredy“  
Diagnóza takzvaných bercových vredov patrí do skupiny diagnóz, pri ktorých je hirudoterapia v absolútnej väčšine prípadov pri správnej aplikácii super účinná. Aj tejto diagnóze sa v minulosti venovalo mnoho kolegov pracujúcich v oblasti výskumu hirudoterapie a pozitívny účinok pijavíc na vredy predkolenia je klinický potvrdený, dobre známy a zdokumentovaný.

Veľa špecialistov hirudoterapie hovorí o 100% úspechu pri liečení týchto diagnóz pri správnom použití pijavíc lekárskych. Ja mám však aj negatívnu skúsenosť s jedným prípadom pacientky, ktorá mala už natoľko postihnuté ostatné funkčné systémy organizmu, súbežné bakteriálne ochorenie a prakticky nefunkčné zúžené cievy, pričom počas toho všetkého neprestávala piť a fajčiť, že zlepšenie postihnutých končatín bolo len čiastočné, zdĺhavé a s častou recidívou, hoci pacientka pocítila úľavu hneď po prvom použití pijavíc a dodnes ich často používa. Takže moje skúsenosti hovoria o neskromných 99 percentách úspešnosti.

V mnohých prípadoch sme zaznamenali skoro až zázračné uzdravenie pacientov a príbehy, ktoré poznám z počutia od iných špecialistov, sú naozaj neuveriteľné.

Príčin vzniku vredov predkolenia je celý rad, obecne ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín, na vonkajšie a vnútorné príčiny.
S vonkajšími príčinami sa stretávame len málokedy a najčastejšie býva príčinou vonkajší tlak na kožu, ktorý zabraňuje prekrveniu a správnej výžive, aj keď to nemusí byť pravidlo a vred môžu spôsobiť rovnako aj teplotné alebo chemické vplyvy. Pri vonkajších príčinách je potrebné odhaliť a následne odstrániť príčinu vytvárajúcu vred, a potom môžeme aplikovať pijavice lekárske, ktoré nastolia zlepšenie stavu a možno aj zrýchlenie regenerácie postihnutého miesta. Pijavice aplikujeme podobne ako pri vnútorných príčinách a systém aplikácie čiastočne opíšem na konci tejto kapitoly.
Za vnútorné príčiny vzniku vredov predkolenia považujeme cievnu nedostatočnosť, narušenú látkovú premenu, narušený lymfatický alebo nervový systém organizmu, cukrovku a iné ťažké ochorenia degeneratívneho charakteru. Príčin vzniku ochorenia
týchto systémov môže byť tiež celý rad a nebudem ich v tejto kapitole podrobne rozoberať. Je však potrebné vedieť, že vo veľkej väčšine prípadov je vznik vredu predkolenia veľmi vážnym symptómom, ktorý vypovedá o zlom celkovom stave organizmu. Okrem liečenia samotného symptómu je preto vhodné venovať nemalé úsilie na liečenie celého organizmu.

Pred aplikáciou pijavíc je potrebné, aby sa na vred pozrel lekár a určil príčinu jeho vzniku. Podľa presnej diagnózy dokážeme nastaviť a aj upraviť terapiu pijavicou lekárskou. Keď celú problematiku veľmi zjednoduším, tak nastavenie terapie pijavicou závisí predovšetkým od príčiny vzniku, rozsahu poškodenia kože a oblasti, kde sa vred nachádza.

V prvom rade potrebujeme vylúčiť rakovinový nádor kože, ďalej potrebujeme vedieť, v akom stave sú okolité cievy, vidieť krvný obraz a dôkladne posúdiť celkový stav pacienta. Platí tu pravidlo, že čím je pacient celkovo zdravší, tým ľahšie a rýchlejšie pôjde problém riešiť a tiež naopak, čím má pacient viac súbežných diagnóz, čím horší je celkový stav jeho organizmu a rozsah vredov je veľký, pôjde to ťažko, ale šanca na vyliečenie vo väčšine prípadov stále existuje.

Vzniká teda otázka, ako takéto ochorenia liečiť pijavicami lekárskymi. Už z vyššie uvedeného je zrejmé, že neexistuje jedna jednoduchá metóda aplikácie. Pri ťažkých prípadoch môže nesprávna aplikácia pijavíc viesť až k amputácii časti dolnej končatiny! Takéto prípady sú v histórii hirudoterapie opísané.

Pred liečbou vredov predkolenia odporúčam po návšteve lekára a stanovení presnej diagnózy navštíviť odborníka na hirudoterapiu a celý prípad s ním prediskutovať. Ideálne je, aby bol pacient pred terapiou adaptovaný na pijavice lekárske. Podrobnosti o adaptácii nájdete v kapitole Adaptácia na pijavice lekárske. U neadaptovaného pacienta je naozaj dôležité, aby terapiu robil, alebo na ňu dohliadal, odborník a je potrebné sa pripraviť na pozitívne reakcie na priloženie pijavíc.
V prípade, že má pacient zdravú krv, dobrú viskozitu a parametre hemoglobínu a bielych krviniek v norme, môžeme pijavice opláchnuté pod tečúcou chlórovanou vodou (alebo inak dezinfikované od povrchových baktérií) aplikovať priamo do otvorenej rany. Vyhýbame sa však okoliu rany, kam pijavice bez skúseností v žiadnom prípade neaplikujeme. A tiež neaplikujeme pijavice do rany, ak je celá noha zapálená, čo by sa však malo prejaviť v krvi zvýšeným počtom lymfocytov.

Ak sa rozhodneme pre postupnú liečbu, pijavice najskôr aplikujeme do oblasti kostrče a postupne s každou ďalšou aplikáciou ideme nižšie po zdravej časti kože smerom k postihnutému miestu, prípadne liečbu kombinujeme s adaptáciou na pijavice. Po aplikácii na kostrč sa prepracujeme na stehno a uistíme sa, že sa rany dobre hoja a oblasť je zdravá a dobre prekrvená. Ak sa už tu budú rany hojiť zle, nižšie nepokračujeme a zameriame sa na celkové ozdravenie organizmu. V prípade že sa rany hoja dobre a noha nemá zmenenú pigmentáciu, postúpime nižšie a pijavice priložíme na koleno a oblasť okolo kolena a ak sa aj tu rany dobre hoja, znovu sa po zdravej koži spúšťame nižšie až do oblasti postihnutého miesta.

V prípade, že má noha zmenenú pigmentáciu, pijavice aplikujeme vždy po hranici zdravej kože a kože so zmenenou pigmentáciou smerom na zdravú časť a ako sa bude pigmentácia na postihnutej časti meniť, postupne sa spúšťame nižšie. Pijavice nikdy neprikladáme do oblasti zmenenej pigmentácie kože s výnimkou modriny, kedy je aplikácia pijavice priamo do modriny odporučená a vhodná.

V ľahších prípadoch, keď je pacient v celkovo lepšom zdravotnom stave, je možné aplikovať časť pijavíc priamo do rany a časť pijavíc od kostrče smerom dole po zdravých častiach kože dolnej končatiny. Pri takejto aplikácii však aplikujeme viac pijavíc, čím dôjde k vyššej záťaži na organizmus, a preto je dôležité poznať krvný obraz pacienta.

Hirudoterapia naozaj nie je jednoduchý obor a vyššie opísané je len malým zrnkom informácií z celkového objemu, ktorý by mal človek používajúci hirudoterapiu poznať a vo svojej terapii zohľadniť.

Ešte raz pripomínam, že čo sa týka počtu problémov s nesprávnou aplikáciou pijavíc, tak oblasť dolných končatín hravo vedie. Je to jednoznačne oblasť, pri ktorej robia pacienti či hirudoterapeuti neodbornou aplikáciou pijavíc lekárskych najčastejšie a veľmi závažné chyby.

Hirudoterapia a cysty

Za cystu považujeme dutý patologický útvar v organizme, ohraničený od okolitého tkaniva vlastnou epitelovou stenou a výstelkou. Tento útvar najčastejšie vzniká zadržaním odpadu, ktorý má byť z ľudského organizmu vylúčený a môže byť vyplnený plynným, kašovitým alebo tekutým obsahom. Existujú aj pseudocysty, takzvané nepravé cysty, ktoré podobne ako cysty slúžia na hromadenie tekutého alebo kašovitého tkaniva, prípadne vytvárajú vzduchovú bublinu. Nemajú však vlastnú stenu a sú ohraničené len väzivovým tkanivom.

Za príčinu vzniku cýst sa považujú rôzne vývojové a genetické ochorenia, zranenia, zápal, narušená látková výmena a v neposlednej rade aj prítomnosť parazitov v organizme, ktoré si formou cýst vytvárajú svoje „domčeky“, ako je to napríklad pri larválnej cyste pásomnice.

Pri cystách je veľmi dôležité vylúčiť zhubné nádorové ochorenie. Lekár by mal potvrdiť, že sa jedná o neškodnú cystu, prípadne určiť aj jej typ.

Hirudoterapia je pri väčšine typoch cýst účinná a často sa dosahujú veľmi dobré výsledky, pri ktorých dôjde k úplnému zániku cysty bez potreby chirurgického zákroku. V danej problematike bolo urobených veľa klinických výskumov a pozitívny vplyv pijavíc lekárskych pri viacerých typoch cýst je dnes dokázaný a pomerne dobre zdokumentovaný.

Pre lepšie pochopenie si cysty rozdelíme do niekoľkých skupín a pozrieme sa na to, ako hirudoterapia na daný typ cýst vplýva. Vo všetkých prípadoch, tam kde je to možné, využívame odborné lekárske vyšetrenia, ktoré nám pomôžu nastaviť a ďalej upravovať dĺžku a typ terapie.

Cysty patria do skupiny ochorení, pri ktorých budeme zväčša používať väčšie množstvo pijavíc, aby sme dosiahli čo najlepší účinok mikrocirkulácie v oblasti patologického nálezu. Je preto dôležité, aby bol pacient pred aplikáciou adaptovaný na pijavice lekárske alebo pripravený na pozitívne reakcie na priloženie, ktoré som opísal v inej časti tejto knihy.
Množstvo pijavíc lekárskych pre aplikáciu určujeme individuálne. Je možné aplikovať od 1 až do 20 pijavíc na jedno sedenie. Základné predpoklady pre určenie správneho množstva pijavíc spočívajú v tom, ako sa u pacienta zráža krv, či je adaptovaný, alebo nie je, ako hlboko sa cysta v tele nachádza, aký je v postihnutej oblasti počet cýst a akej veľkosti.

Vrodené vývojové cysty
Často patria do najťažšieho – najhoršie liečiteľného typu cýst, pretože sa jedná o vrodenú genetickú alebo vývojovú poruchu ľudského organizmu. Hirudoterapiu tu používame ako experimentálnu a preventívnu liečbu, ideálne dlhodobého charakteru. Podľa typu cýst, ich umiestnenia v organizme, veľkosti a vývoja sa snažíme minimalizovať ich prípadný rozvoj a dopad na zdravé časti tela. Pri tomto type cýst je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom.

Retenčné cysty
Tieto cysty vznikajú v slinných a mazových žľazách. Ich príčinou ja narušená látková premena metabolického odpadu, ktorý sa hromadí do cystického útvaru. Aplikáciou pijavíc lekárskych sú často veľmi dobre liečiteľné. Pijavice aplikujeme priamo do postihnutej oblasti, napríklad na ďasná, pery, jazyk, prípadne do oblasti tváre. Väčšinou stačí menšie množstvo pijavíc, 1 až 3, a efekt sa dostaví rýchlo. Terapiu opakujeme podľa potreby.

Stomatologické cysty
Tento typ cýst sa najčastejšie vyskytuje u pacientov medzi 20. a 50. rokom života. Stomatologických cýst existuje celý rad, často rastú bezbolestne a ich nález je spojený s preventívnym alebo rontgenovým vyšetrením zubov. Aplikácia pijavíc je rovnako veľmi účinná a často sa podarí cystický útvar odstrániť bez potreby chirurgického zákroku. Podľa typu, polohy a veľkosti cystického útvaru aplikujeme 1 až 5 pijavíc do oblastí ďasien. Terapiu opakujeme podľa potreby a hojenia rán dva až trikrát za týždeň.

Implantačné cysty
Vznikajú následkom zranenia, keď dôjde k vtlačeniu epitelu do mäkkého väziva. Tento typ cýst je zväčša veľmi dobre a rýchlo liečiteľný aplikáciou pijavíc lekárskych. Najlepší účinok bude pri aplikácii pijavíc hneď po zranení alebo pri prvých príznakoch vzniku implantačnej cysty. Pijavice aplikujeme priamo do postihnutého miesta a ich počet určujeme podľa rozsahu zranenia. Minimálne odporučené množstvo pijavíc na malé zranenie je 3 až 5.

Hyperplastické cysty
Príčina vzniku tohto typu cýst sa považuje za geneticky podmienenú a vzniká na základe rozšírenia žľazy alebo jej vývodu. Aplikácia pijavíc je vhodná a často bude aj účinná, je však potrebné sústrediť sa pri liečbe na celý hormonálny systém ľudského organizmu a terapiu viackrát za sebou opakovať. V podobných prípadoch bude potrebná dlhodobá terapia pijavicou lekárskou s dvomi až tromi intenzívnejšími sériami aplikácií počas prvého roku terapie. Pri tomto type ochorenia je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom.

Nádorové cysty
Pri nezhubných nádoroch sa v mnohých prípadoch terapia pijavicou lekárskou odporúča a rovnako môže priniesť veľmi dobré výsledky. Situácia je však podobná ako pri vrodených, vývojových a hyperplastických cystách. Liečba bude pravdepodobne dlhodobá a mala by byť orientovaná na všetky funkčné systémy ľudského organizmu.

Parazitárne cysty
Sú veľmi nepríjemnou a nebezpečnou formou ochorenia, pretože v jednej parazitárnej cyste nájde príbytok často aj niekoľko tisíc parazitov a ich zárodkov.
Pred liečbou pijavicami je dôležité najskôr začať s antiparazitickou liečbou, pričom sa odporúča kombinovať farmaceutickú a bylinnú liečbu spolu s vysokým príjmom sorbentov.
Počas farmaceutickej liečby nie je vhodné hirudoterapiu používať. Organizmu treba dať niekoľko dní na regeneráciu, očistu a obnovu imunitného systému. V ďalšej etape počas bylinnej antiparazitickej liečby je vhodné nasadiť hirudoterapiu na odstránenie cystických ložísk a pre preventívny vplyv na celý ľudský organizmus. Pri tomto type ochorenia je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom. Je veľmi potrebné dodržať oddelenú liečbu
famaceutickými prostriedkami a následnú liečbu pijavicami! Pri hirudoterapii sa kombinujú lokálne priloženia väčšieho množstva pijavíc do oblasti cystických útvarov spolu s preventívnym prikladaním pijavíc do ostatných odporúčaných oblastí, prevažne do oblasti kostrče, pečene, obličiek, hrubého a tenkého čreva, do oblasti srdca, štítnej žľazy a zátylku.

Pseudocysty
Často vznikajú ako reakcia na niektoré infekcie v organizme a sú hirudoterapiou tiež veľmi dobré liečiteľné. Pri tomto type ochorenia je však potrebné nájsť primárnu príčinu ich vzniku a v prípade existujúcej infekcie v organizme najskôr preliečiť infekciu. Nepravú cystu liečime pijavicami spolu s celkovou liečbou alebo až po celkovej liečbe. Pijavice v takýchto prípadoch aplikujeme priamo na postihnuté miesto a počet určujeme podľa rozsahu. Minimálne odporúčané množstvo je 3 až 5 pijavíc.

15.kapitola

15. kapitola: Hirudoterapia a bankovanie

Terapiu pijavicou lekárskou je možné spojiť s inou starou metódou – s bankovaním. Bankovanie je historicky osvedčená technika známa niekoľko tisíc rokov, ktorá sa veľmi často využívala v tradičnej medicíne, predovšetkým v tradičnej čínskej medicíne, ďalej v Indii a u domorodých kmeňov v Afrike. V Európe bola podchytená okolo r. 120 n. l. známym rímskym lekárom Galénom. Ide o alternatívnu liečebnú metódu, pri ktorej sa banky – pričom sa zväčša jedná o sklenené banky rôzneho tvaru a veľkosti, ktoré nahrejeme zvnútra teplým vzduchom – prikladajú na kožu, kde sa podtlakom, ktorý je spôsobený ochladením teplého vzduchu v nich, prisajú. Podtlak v banke, ktorý môžeme v súčasnosti dosiahnuť aj inými prostriedkami, vtiahne časť kože i podkožia do banky a spôsobí silné prekrvenie a prehriatie ošetrovaného povrchu kože a pri dlhšej aplikácii aj krvné podliatiny.

Účinky bankovania sú pomerne široké a môžeme ich rozdeliť na mechanické (prekrvenie a uvoľnenie ako pri masáži), metabolické (podtlak povzbudzuje tok lymfy s následným vyplavením škodlivín) a reflexné (prostredníctvom reflexných zón bankovanie ovplyvňuje telesné orgány).
Pôsobením podtlaku na kožu, spodné vrstvy spojivového tkaniva a cievny systém sa odstraňujú poruchy dynamiky prúdenia krvi v cievach, dochádza k zvýšenému okysličovaniu bunkového tkaniva, zrýchleniu látkovej výmeny a vyplavovaniu nahromadených škodlivín z tela. Bankovanie stimuluje nervový systém, zlepšuje funkciu vnútorných orgánov a povzbudzuje lymfatický obeh. Reflexné zóny, alebo zóny odsávania, ktoré ovplyvňujú aj príslušné vnútorné orgány, sa väčšinou nachádzajú na chrbte a hrudníku. Slúžia nielen pri diagnostike, ale aj pri vlastnej terapii. Bankovanie ako metódu však nebudem podrobnejšie rozoberať. Vychádzam z predpokladu, že záujemca o hirudoterapiu už má s bankovaním určité skúsenosti, prípadne si informácie sám vyhľadá a naštuduje, pretože ich bude potrebovať. Určité praktické skúsenosti s bankovaním sú totiž pri terapii pijavicou lekárskou dôležité.
V spojení s hirudoterapiou je možné použiť suché bankovanie, tzn. že nebude prítomná krv, alebo mokré bankovanie, pri ktorom bankujeme otvorenú ranu, z ktorej vyteká krv do banky. Naraz môžeme u jedného pacienta využiť aj obe možnosti.

Suché bankovanie
Pri suchom bankovaní priložíme banku na miesto, kam plánujeme priložiť pijavicu lekársku a necháme ju pôsobiť podľa potreby. Preto hovorím, že je potrebné mať skúsenosti s bankovaním, aby sme vedeli, ako dlho máme banku nechať pôsobiť. Pre ľudí, ktorí majú menej skúseností s touto praktikou, uvediem, že v podstate môžeme banku nechať pôsobiť približne 5 až 10 minút alebo do momentu, keď dôjde k fialovému sfarbeniu miesta. Vtedy je miesto prekrvené a dochádza k drenáži, čiže podtlakom sa vyťahuje lymfa bližšie k pokožke, a preto sa toto miesto lepšie prehrieva, čo je nápomocné pre lepšie prisatie pijavice lekárskej. Pre rozhodnutie o dĺžke pôsobenia banky pred aplikáciou pijavice lekárskej je potrebné aj to, aby sme zohľadnili miesto aplikácie. Musíme zvážiť, ako dlho zvládne podtlak práve to miesto na tele pacienta, ktoré sme vybrali.
Pri normálnom bankovaní väčšinou mažeme telo olejom, ak však plánujeme priložiť pijavicu, je dôležité nechať kožu čistú, suchú a ničím neošetrenú, čiže vo svojom prirodzenom stave. Po tom, ako sme miesto nabankovali, banku odstránime a priložíme pijavicu lekársku.

Mokré bankovanie
Pri mokrom bankovaní je postup opačný. Najprv na vybraté miesto aplikujeme pijavicu lekársku. Keď sa napije a sama pustí, potom na ranu priložíme banku. Prípadne môžeme ušetriť čas potrebný na procedúru a pijavicu sňať z pokožky skôr. Nemusíme ju nechať, aby sa úplne napila a čakať, kým sa sama pustí, čo býva 1,5 až 2 hodiny, ale po polhodine ju z pokožky odstránime a na ranu po pijavici nasadíme banku. Banka vytvorením podtlaku aktívne vyťahuje z rany krv a medzibunkovú tekutinu, ktorá vyteká spolu s krvou. Toto bankovanie je náročnejšie v tom, že je treba používať sterilné banky, aby sa do rany nedostala infekcia. Z rany môže vytiecť pomerne veľa krvavej tekutiny, preto potrebujeme banku väčších rozmerov, ideálne s priemerom 5 centimetrov a viac, pokojne aj 7 či 8 centimetrov. Do banky sa musí vmestiť jeden až dva decilitre tekutiny. Vytvoríme potrebný podtlak a kontrolujeme banku, aby sa z kože neuvoľnila. Ak je podtlak správny, banka na koži veľmi dobre drží a nemusíme si robiť starosti s tým, že sa uvoľní. Keď sa banka naplní, čo je zhruba po približne dvadsiatich až dvadsiatich piatich minútach, odstránime ju z pokožky, pričom buď nakloníme telo pacienta, aby sa naňho nevyliala krvavá tekutina z uvoľnenej banky, alebo použijeme savý materiál, ktorý hneď ako do uvoľnenej banky vnikne vzduch, priložíme na ranu a banku rýchlo vyrovnáme do polohy, pri ktorej sa v nej zachová všetok obsah. Po odstránení banky po mokrom bankovaní ranu klasicky ošetríme. Po použití banky už vytečie z rany menej krvi ako po bežnej aplikácii pijavice lekárskej (teda bez použitia banky), čomu prispôsobíme ošetrenie rany.

Metóda suchého aj mokrého bankovania v rámci jednej procedúry

Pri tejto metóde postupujeme tak, že najprv urobíme suché bankovanie, teda na miesto, ktoré sme vybrali, priložíme banku a necháme ju pôsobiť. Potom priložíme pijavicu lekársku. Keď sa pijavica pustí alebo ju sami odoberieme z pokožky, aplikujeme banku na mokré bankovanie, čiže na to isté miesto, ale už poranené od pijavice lekárskej, opäť priložíme banku. Pri kombinácii suchého a mokrého bankovania má suché bankovanie za úlohu pripraviť miesto na prisatie pijavice lekárskej – banku prikladáme na krátky čas, teda na 5 až 10 minút. Následné mokré bankovanie trvá dlhšie, banku nechávame 25 až 30 minút.

Druhy baniek
Na bankovanie sa môžu okrem sklenených použiť aj iné druhy baniek: plastové, silikónové, gumové, z bambusu či magnetické sacie banky alebo banky s pumpou. Moderné polymérové, prípadne banky z iného materiálu ako zo skla, majú vlastný systém na vytváranie podtlaku. Pri sklených bankách je väčšinou potrebná práca s ohňom, ktorý banku ohreje a tým pomáha vytvoriť potrebný podtlak. Pri mokrom bankovaní, keď pracujeme s krvou, sa nám celý proces sťažuje. Moderné banky majú navrchu špeciálny otvor, ku ktorému sa priloží pumpa. Pumpa vysaje vzduch a reguluje tlak. Takáto banka sa prikladá jednoduchšie ako klasická sklenená. Nevýhodou je však, že banky, ktoré nie sú zo skla, sa ťažšie sterilizujú. Musíme vedieť, nakoľko je materiál, z ktorého bola vyrobená banka, tepelne odolný a podľa toho určiť správny spôsob sterilizácie. Pri mokrom bankovaní sa odporúča, aby banky, ktoré sú z iného materiálu ako zo skla, boli výhradne na jednorazové použitie. Jedna banka je pre jedného človeka a jedna banka je na jedno miesto, čiže pri jednej procedúre na každé miesto u toho istého pacienta použijeme novú banku. Banku po mokrom bankovaní aj napriek tomu, že ju sterilizujeme, nepoužijeme pre iného pacienta, ale len pre toho jedného. Toto je hlavne z toho dôvodu, že sterilizáciu prevádzame v domácom prostredí, kde má málokto potrebné nástroje na to, aby dochádzalo k úplnej sterilizácii. Musíme zabrániť šíreniu baktérií a prípadnej infekcii medzi rôznymi pacientmi, a tak je najlepšou voľbou používanie baniek na jedno použitie.

14.kapitola

14. kapitola: Hirudoterapia a životný štýl

Stravovanie

Jedným z hlavných doplňujúcich spôsobov zvýšenia efektívnosti účinku hirudoterapie je úprava stravy a pitného režimu.

V statiach, kde sa podrobne venujem účinku pijavice lekárskej na ľudský organizmus, som opísal procesy, ktoré zrýchľujú a zlepšujú látkovú premenu v organizme a súčasne z neho odstraňujú odpadové látky. Ide hlavne o procesy straty krvi počas prisatia, následného krvácania rany, zníženia viskozity krvi, zrýchlenia jej prúdenia, blokovania procesov zrážania krvi a tiež rozpúšťania bunkových stien, ktoré vedie k intenzívnejšej mikrocirkulácii a látkovej premene na bunkovej úrovni.

Pre organizmus je dôležité, aby počas aktivácie procesov, ktoré v organizme po zahryznutí pijavice lekárskej vzniknú, bolo dostatočné množstvo výživných a pre organizmus potrebných látok. Tieto látky organizmus využije pri tvorbe novej krvi a ďalšieho tkaniva, napríklad pri hojení rany po zahryznutí a pri doplnení medzibunkovej tekutiny, ktorej organizmus počas krvácania vylúči veľké množstvo. S úpravou stravy a pitného režimu je dobré začať niekoľko dní pred zahájením terapie pijavicou lekárskou a ideálne je zdravšie sa stravovať, ak nie po celý život, tak určite aspoň počas celého obdobia terapie a aj krátko po poslednom priložení pijavíc. Ak si napríklad budeme pijavice prikladať raz za týždeň počas jedného mesiaca, úprava stravy a pitného režimu by mala trvať okolo 40 dní.

Pri úprave stravy je kľúčom dostatočný prísun výživných látok (vitamínov, minerálov, aminokyselín, mastných kyselín a glukózy) a to takých, ktoré sú ľahko stráviteľné a rýchlo sa vstrebávajú. Túto zložitú kombináciu nám zabezpečí predovšetkým príjem rastlinných produktov (ovocie, zelenina, orechy, strukoviny, sója, tofu, čerstvé džúsy, smoothie, zelené koktaily) a rýb. V ideálnom prípade by takéto stravovanie malo počas terapie tvoriť 90 až 95% potravy. Ťažko stráviteľné jedlá je potrebné vylúčiť. Ak niekto nedokáže vydržať bez mäsa, bude lepšie jesť skôr dusenú alebo varenú hydinu a to maximálne do sedemnástej hodiny večer, pretože po tomto čase sa v žalúdočnej sliznici obmedzuje tvorba pepsínu, dôležitého enzýmu pri trávení živočíšnej potravy. Bez pepsínu sa trávenie výrazne predlžuje a dochádza ku kvaseniu tráveniny. U väčšiny ľudí sa neodporúča jesť pred spaním a keď už človek niečo predsa len zje, malo by ísť o ľahko stráviteľné potraviny.

Ak už teda mäso jeme, je lepšie ho jesť približne v strednom medzičase, medzi jednotlivými priloženiami pijavíc. Ak napríklad plánujeme priložiť pijavice v pondelok a v nedeľu, ideálny čas na mäsitú stravu bude v stredu alebo štvrtok. Mäso môžeme čiastočne nahradiť vývarmi na mäsovom základe, ktoré však jeme bez mäsa. V prípadoch, kedy to bez mäsa naozaj nejde, dbáme na jeho druh, množstvo a prípravu. Vyberáme si ľahko stráviteľné mäso, porcie sa snažíme obmedziť, mäso varíme alebo dusíme. V prílohe sa vyhýbame sacharidom a dôraz kladieme na väčšie množstvo listovej a škrobovej zeleniny.

Počas dňa, v ktorom plánujeme priloženie pijavice lekárskej, jeme iba ľahké jedlá bohaté na vitamíny a dodržiavame pitný režim.

Pitný režim

Počas hirudoterapie je dostatočný pitný režim a to predovšetkým pitie čistej vody nemenej dôležité ako úprava stravy. Voda tvorí až dve tretiny ľudského tela. Orientačne je voda v orgánoch organizmu zastúpená nasledovne: mozog viac ako 80%, srdce približne 75%, krv viac ako 90% a svaly 75%. Ide o orientačné hodnoty, pretože zastúpenie vody v organizme sa v rôznych fázach života mení. Najviac je zastúpená u embrya a novorodenca a najmenej u starého človeka. Fyziologická norma pre zdravého človeka je príjem 25 ml čistej pitnej vody na kilogram váhy za deň. Zámerne píšem čistá voda, pretože je skôr zaužívaný nesprávny termín „príjem tekutiny“, ktorý zahŕňa všetky požívateľné tekutiny, prijímané človekom. Je v tom však háčik. Náš organizmus považuje za vodu iba čistú vodu. Čistá voda má vo svojom zložení medzibunkovú sieť, ktorá dokáže zachytávať iné látky. Zmenená štruktúra vody je organizmom rozpoznaná ako potravina a nie ako voda, čo platí pre všetky jej modifikácie ako káva, čaj, polievka, malinovka a iné.

Zmieňoval som sa o vysokej strate medzibunkovej tekutiny počas krvácania po priložení pijavíc. Medzibunková tekutina je z 35 až 40% tvorená kyselinou hyalurónovou, v každej jej jednotke je obsiahnutá kyselina glukuronová. Obidve tieto kyseliny majú veľmi dôležitú funkciu pri vylučovaní odpadových látok z organizmu a v systéme imunitných a regeneračných funkcií, ako je napríklad hojenie rán, zabraňovanie postupu vírusov a baktérií, vylučovanie moču a stolice. Jedna molekula týchto kyselín viaže na seba viac ako 100 molekúl vody. To znamená, že keď sa do organizmu dostane voda, táto kyselina ju zachytí, zväčší svoj objem a nechá si ju pre seba, čím zabráni jej ďalšiemu toku. Molekula tejto kyseliny sa podobá na gélové guľôčky, ktoré po naliatí vody zväčšia svoj objem a vodu do seba pohltia. Voda je však potrebná aj pre mnohé iné procesy v organizme, a preto je v organizme potrebné jej dostatočné množstvo. Časť vody sa teda spotrebuje na tvorbu novej medzibunkovej tekutiny a časť vody zabezpečí ostatné fyziologické procesy v organizme, ktoré vodu pri svojej funkcii využívajú. Existuje kniha s názvom „Nie ste chorí, ste len smädní“, ktorú odporúčam prečítať.

Pred začatím terapie pijavicou lekárskou je vhodné dodržiavať pitný režim v stanovenej fyziologickej norme 25 ml čistej vody na kilogram človeka. Toto množstvo je pri normálnom životnom štýle, príjme potravy a ostatných tekutín trochu vyššie ako je potrebné množstvo v bežnej situácii. Tým ale dôjde k celkovej hydratácii organizmu a vďaka prebytku vody sa zvýši vylučovanie, čo už samo osebe bude mať pozitívny očisťujúci efekt a telo sa dobre pripraví na následnú terapiu pijavicou lekárskou. Počas tejto zmeny v pitnom režime je potrebné obmedziť nadbytočný príjem soli, ktorá vodu v organizme zadržuje. Ak by ste prijímali veľa soli, môže sa vám dočasne zvýšiť hmotnosť a napríklad aj opuchnúť tvár. Proces funguje tak, že organizmus zadržiava vodu, aby zriedil soľ a toto zadržiavanie sa okrem zvýšenej telesnej hmotnosti môže prejaviť aj opuchom, napríklad tváre alebo nôh.

Vodu sa snažíme piť rovnomerne počas celého dňa, ale hlavne sa poriadne napijeme hneď ráno ešte pred jedlom alebo príjmom iných tekutín a rovnako dôležité je napiť sa aj večer pred uložením na spánok. Voda, ktorú vypijeme ráno, doplní vodu, ktorú sme v noci vypotili a tú, ktorá bola použitá na metabolické procesy. Tým, že sme ešte nič nejedli ani nepili iné tekutiny, sa voda rýchlo vstrebe do organizmu a naštartuje metabolizmus. V prípade nedostatku vody v organizme sa metabolizmus výrazne spomaľuje a jeho systémy čelia väčšiemu zaťaženiu.

Večer pijeme vodu hlavne preto, aby jej mal organizmus dostatok v noci, keď dochádza k regeneračným procesom a organizmus odpočíva. Napríklad medzistavcové platničky na chrbtici nie sú nijako inervované a jediný príjem vody je možný vstrebávaním. Tento proces je však počas dňa veľmi zložitý, pretože platničky často bývajú preťažené, čiže stlačené. Pod tlakom nie je vstrebávanie vody dosť dobre možné. V noci, keď si ľahneme a odpočívame, chrbtica sa uvoľní a platnička môže vstrebávať tekutiny. Keď však v organizme nemáme dostatok vody, namiesto výživy a regenerácie dochádza k dystrofickým zmenám v bunkách nášho organizmu.

Počas terapie je teda nesmierne dôležité dodržiavať dostatočný pitný režim a vyhýbať sa tekutinám, ktoré organizmus zaťažujú alebo sú preň nezdravé. Patrí sem alkohol, sladené vody, príliš veľa kávy, bublinkové a energetické nápoje. Pitný režim je počas dňa vhodné doplniť o minerálne vody, ktoré môžu tvoriť asi tretinu celkovo vypitej vody a nemali by obsahovať bublinky. Vodu môžete vypiť pred priložením pijavíc alebo ju piť, kým je pijavica prisatá. V prípade, že jej nebudete piť nadmerné množstvo, nebude mať na celý proces žiaden negatívny vplyv.

Pohyb a iné aktivity

Obecne sa stretávame s informáciou, že po aplikácii pijavíc lekárskych je treba odpočívať. Táto informácia má niekoľko rovín a v tejto časti ich priblížim.

Pri aplikácii malého množstva pijavíc, jednej až dvoch, nie je potrebné bežnú aktivitu väčšiny pacientov nijako meniť. V prípade, že aplikujeme jednu pijavicu na konečník, na druhý deň môžeme ísť pokojne do bazénu. Ak jednu pijavicu aplikujeme na kožu, tak si aktivity prispôsobíme podľa miesta priloženia a podľa hojenia rany, no vo väčšine prípadov je možné robiť prakticky všetky aktivity vrátane športu.
Iná situácia nastáva pri aplikácii 5 až 12 pijavíc, vtedy je dobré tesne po aplikácii nevykonávať žiadnu ťažkú namáhavú činnosť a obmedziť športové aktivity, až kým sa rany bezpečne nezahoja. Hrozí totiž veľké riziko ich poškodenia, čo by mohlo viesť k zaneseniu infekcie do rany a vyvolať zápalovú reakciu. Skôr sa odporúčajú dlhé prechádzky na čerstvom vzduchu v prírode, lese, parku. Pohyb a prechádzky budú účinok terapie podporovať. Aplikáciou pijavíc sme znížili viskozitu krvi a práve pohybom dosiahneme maximálne prekrvenie celého organizmu a tým aj lepší účinok po aplikácii pijavíc. Lenivosť je príčinou mnohých chorôb a aktívny pohyb, aj keď je to len prechádzka, nám pomôže po kúsku sa jej zbavovať.

Pri aplikácii veľkého množstva pijavíc je pohyb potrebné prispôsobiť potrebám pacienta. Takáto aplikácia môže zasiahnuť rôzne časti tela a krátko po terapii bude lepšie, keď si pacient odpočinie, aby sa rany dobre zahojili. Pohyb zaradíme do terapie hneď, ako je to možné. Ak je pacient na lôžku, odporučíme mu aspoň niekoľkokrát za deň rozcvičku.

Čo počas terapie pijavicou lekárskou pomáha
V tejto časti bližšie opíšem aspoň základné odporúčania pre doplnky k strave počas hirudoterapie.
Americký vedec a lekár Dean Ornish, dokázal, že vápenatenie ciev je zvratný proces a pomocou úpravy stravy sa cievy začínajú odvápňovať a čistiť. Ďalší jeho dôležitý výskum priniesol dôkaz o tom, že už po troch mesiacoch úpravy stravy sa v oblasti prostaty, na ktorú bol výskum zameraný, zmenilo šesťsto génov. Rakovinotvorné prestali byť aktívne a protirakovinové gény zvýšili svoju aktivitu.

Na tému stravovania odporúčam prečítať si knihu „Čínska štúdia“ od Thomasa Colina Campbella. Na zadnej strane je napísané „Komu nie je rady, tomu nie je pomoci. Komu nepomôže k zlepšeniu zdravia táto kniha, tomu nepomôže ani žiadna iná.“ Spolu s mnohými odborníkmi sa k tomu názoru rád prikláňam a podporujem ho. A keď už odporúčam literatúru, ktorú je vhodné si pred terapiou prečítať, tak sem patria aj práce doktora Fereydoona Batmanghelidja, ktorý sa venuje vplyvu vody na zdravie a napríklad napísal knihu „Nie ste chorí, ste len smädní“.

Odporúčania pre doplnenie vitamínov a minerálov v organizme

Dovolím si opísať pár jednoduchých rád, ktoré sám používam a ktoré si môže každý človek ľahko zaradiť do svojho jedálnička. Hoci sú tieto informácie jednoduché, majú veľkú hodnotu. V kombinácii s krátkodobým hladovaním môže zaradenie týchto doplnkov priniesť významné výsledky v zlepšení zdravotného stavu človeka. Podrobnému opisu minerálov a vitamínov v jednotlivých zmesiach sa nebudem venovať.

Peľ s medom
Túto zmes vytvoríme tak, že k jednému dielu peľu pridáme rovnaký diel medu, premiešame, nelejeme do zaváracej fľašky s uzáverom a necháme odstáť. Zmes môžeme konzumovať prakticky aj okamžite. Najlepšie ráno ešte pred raňajkami zjeme jednu čajovú lyžičku a komu chutí, môže si dať jednu polievkovú lyžicu.

Zmes, ktorá obsahuje všetky potrebné vitamíny
Pripravíme si sušené figy, hrozienka, slivky, marhule, vlašské orechy, citrón a med. Všetky uvedené položky pridáme rovnakým dielom. Sušené ovocie aj citrón spolu s kôrou pomelieme v mlynčeku na mäso, do zmesi pridáme med, pomiešame, dáme do fľašky s uzáverom a uložíme do chladničky. Táto zmes obsahuje veľa energie, takže stačí zjesť jednu čajovú lyžičku alebo jednu polievkovú lyžicu ráno pred jedlom. Ak máme náročný deň, môžeme zmes užiť cez deň aj opakovane.

Soľ
Dnes je moderné, že sa veľa ľudí vyhýba príjmu soli. Je však nutné pochopiť, že soľ je pre náš organizmus dôležitá a je potrebné ju prijímať v primeranom množstve. Soľ je potrebná pre tvorbu žalúdočnej kyseliny – kyseliny chlorovodíkovej a keď máme v organizme málo soli, prirodzene sa objavia problémy s trávením. Navyše soľ u nás je jodidovaná, a tak si pri jej príjme zároveň dopĺňame aj potrebný jód.

Makové mlieko
Prvý deň zalejeme 200 gramov maku vodou, ktorá bude len mierne presahovať objem maku. Na druhý deň pridáme asi liter vody a celé to zmixujeme. Vznikne biela tekutina, ktorú precedíme a dostaneme lahodné rastlinné makové mlieko, ktoré obsahuje 12 x viac vápnika ako obyčajné mlieko. Okrem toho, že je ľahko stráviteľné, sa na rozdiel od obyčajného mlieka dobre znáša s inou potravou.

Vitamín C a kolagén
Vitamín C je v potravinách hojne zastúpený, má však tú výhodu, že sa jeho prebytok z organizmu rýchlo vylúči. Keď nás bolia kĺby alebo nám pri pohybe hlasito praskajú, veľmi dobre, a to hlavne u ľudí po štyridsiatom roku života, pomáha príjem kolagénu. Dnes je na trhu veľa produktov, stačí si na túto tému niečo naštudovať a nájdete vhodný výrobok. Ako alternatívu môžete použiť jedlú želatínu. Príprava je jednoduchá, kolagén alebo želatínu rozpustíte miešaním v jednom decilitri vody (želatínu rozpúšťame v teplej vode a necháme trošku napučať), pridáme šťavu z polovice alebo jedného celého citróna, zamiešame a nalačno vypijeme. Najlepšie je potom dvadsať minút nič nejesť.

Zmes na tlak, cholesterol a imunitu
Na túto zmes budeme potrebovať prevarenú vodu, ktorú necháme odstáť na izbovú teplotu, ďalej trojlitrovú fľašu, 3 citróny, 3 celé hlavičky cesnaku a 3 polievkové lyžice medu. Do vody dáme šťavu z citrónov, prepasírujeme cesnak a vmiešame med. Cesnak zostane plávať na dne, čo je v poriadku, nič sa s ním nestane, len ho nebudeme piť a na konci ho vylejeme do odpadu. Túto zmes necháme odstáť 12 až 24 hodín, a potom ju uložíme do chladničky. Každý deň pijeme trikrát po 100 až 150 mililitrov. Nie každý má však potrebnú disciplínu, preto pijeme aspoň tak často, ako môžeme, aby sme sa priblížili k hranici trikrát za deň. Nalačno môže byť tento nápoj ťažký, je lepšie ho piť po jedle. V prípade, že máme veľmi silný cesnak, môžeme ho dať menej a kto má rád sladké, môže použiť trochu viac medu. Je to lahodný nápoj, ktorý nezanecháva v ústach nepríjemný zápach a veľmi dobre pôsobí na vysoký a rovnako aj na nízky tlak. A to zdôrazňujem, lebo ide o asi najúčinnejší nápoj na tlak, s akým som sa stretol. V priebehu troch až šiestich mesiacov pravidelného užívania sa tlak u veľkej časti pacientov stabilizuje. S pomocou hirudoterapie to môže byť ešte rýchlejšie. Ďalej tento nápoj zlepšuje imunitu a je dobré ho piť v zime a počas epidémií. Nápoj pozitívne pôsobí aj na cholesterol v krvi človeka a panuje názor, že krv čistí. Cesnak navyše pôsobí ako prírodné antibiotikum.

Zelené koktaily – chlorofylová a minerálová bomba
Túto tému nebudem podrobne opisovať, keďže to už urobili iní. Odporúčam preštudovať predovšetkým práce Victorie Boutenko, ktorá sa venovala výskumu zelených koktailov. Doplnenie stravy o jeden až dva poháre zeleného koktailu denne pôsobí výrazne pozitívne na ozdravné mechanizmy ľudského organizmu. Je však dôležité nepliesť si zelené koktaily a smothies. V zelenom koktaile tvoria základ zelené listy (nesprávne považované za listovú zeleninu) a voda. Ostatné prísady, ako napríklad sušené ovocie, jablko, med, sa dávajú len na zlepšenie chuti a nemali by tvoriť významnú časť tohto koktailu.
Rôzne druhy smoothie z ovocia majú tiež svoj význam, ale chlorofyl a minerály, ktoré sú v zelených listoch, nič nenahradí.

Očista organizmu
Dlho som rozmýšľal, čo do tejto kapitoly uviesť a čo radšej neuvádzať. Vo svoje praxi som sa stretol s množstvom očistných praktík, ktoré sú veľmi efektívne, ale niektoré sú nebezpečné pre človeka, ktorý má slabší organizmus alebo slabú disciplínu.

Preto v tejto kapitole opíšem len techniky, ktoré sú bezpečné a z dôvodu možných zdravotných komplikácií neopíšem techniky na čistenie pečene, čistenie tenkého čreva, čistenie pľúc a čistenie obličiek. V prípade nutnej potreby je možné sa s týmito technikami zoznámiť individuálne, po posúdení ich vhodnosti a celkového zdravotného stavu.

Ďalej chcem upozorniť na fakt, že nižšie uvedené informácie neslúžia ako návod na to, čo máte robiť, ak to sami nechcete. Všetko robíte na vlastnú zodpovednosť a ja sa tejto zodpovednosti dobrovoľne zriekam, pretože vás nepoznám a nepoznám ani váš zdravotný stav. Zodpovednosť rád ponesiem pri pacientoch, s ktorými budem mať živý kontakt a prípadné procedúry budú robiť na priame odporučenie. Aj keď sú nižšie uvedené procedúry bezpečné, človek je tvor tvorivý a nie všetky jeho výtvory sú zdraviu prospešné. Nie je v mojich silách niesť zodpovednosť za podobné situácie. Keď sa však budete riadiť zdravým rozumom, nižšie uvedené metódy môžu byť, tak ako pre mnohých, aj pre vás veľmi dobrým pomocníkom.

Čistenie nosa a nosovej dutiny – Néti
Stáva sa vám, že máte zapchatý nos alebo zvýšenú tvorbu hlienov? Ste po chorobe dýchacích ciest?

V takom prípade môžete použiť nižšie uvedenú veľmi efektívnu metódu na prečistenie nosových dutín. Treba si však uvedomiť, že ak máte nos zapchatý bez zjavnej príčiny alebo dlhodobo trpíte zvýšenou tvorbou hlienu, príčinu treba hľadať hlbšie v organizme a zvážiť komplexnejšie riešenie. Môže to byť príznak zhoršeného vnútorného prostredia organizmu, čo v konečnom dôsledku môže viesť k oslabeniu imunitného systému a celému radu nepotrebných zdravotných komplikácií.
Ak máte nádchu v spojitosti s akútnym ochorením dýchacích ciest, odporúča sa nos nejaký čas prečisťovať. Začať treba počas ochorenia a pokračovať je vhodné aj chvíľu po ňom. Ide o to, že baktérie sa môžu v zaschnutom hliene akoby zakonzervovať a zostať prilepené v nosových dutinách. Keď dôjde k ich uvoľneniu, človek môže opäť ochorieť. Určite to mnohí z vás poznajú, keď nové ochorenie prepuklo krátko po prekonaní rovnakého ochorenia.

Na čistenie nosu používame veľmi jednoduchú, ale účinnú techniku výplachu nosovej dutiny pomocou slanej vody. Na dve deci vody použijeme zarovnanú čajovú lyžičku soli. Soľ je u nás jodidovaná, ale kto má prístup k tekutému jódu, môže do pohára pridať jednu kvapku. Dnes v lekárňach predávajú špeciálnu „Aladinovu lampu“, do ktorej roztok nalejete a nosovú dutinu prepláchnete. Existuje však stará metóda, ktorá zároveň posilňuje okolité tkanivá, je jednoduchá a nepotrebujete nič okrem pohára.

Pripravený soľný roztok by mal byť teplý, no nie horúci, inak si popálime nosovú sliznicu. Najlepšie je použiť šálku so širokým vrchným otvorom. Šálku mierne nakloníme, priložíme jednu nosovú dierku, druhú dierku palcom druhej ruky zapcháme a ťahom, smrkaním, vodu z pohára vťahujeme dovnútra. Tým, že dochádza k ťahu, zároveň prekrvujeme tkanivá v nosových dutinách. Voda ide cez nosovú dierku do úst, skade ju vypľujeme a zvyšok vysmrkáme tou istou dierkou do umývadla. Nosové dierky striedame tak dlho, ako je to potrebné.
Túto praktiku je dobré si osvojiť, pretože je výborným pomocníkom hlavne teraz, keď je čoraz viac ľudí prakticky okamžite závislých na použití nosových kvapiek, a to už po prvom použití kvapiek. Kedykoľvek pocítime zvýšenú tvorbu hlienu alebo zapchatý nos, môžeme ho takto rýchlo prepláchnuť. Nie je to nič ťažké a je to len otázka zvyku. Dvadsať minút po procedúre sa odporúča nevychádzať na ulicu, pretože imunitný systém na sliznici nosnej dutiny môže byť krátkodobo po procedúre oslabený.

Čistenie žalúdka
Náš žalúdok hlavne v noci, keď by už mal byť prázdny, funguje ako vylučovací orgán, do ktorého sa vylučuje metabolický odpad, ktorý sa následne cez deň zmieša s potravou, ktorú prijmeme, a spolu s ňou náš organizmus postupne opustí. Je zbytočné, aby žalúdok trávil metabolický odpad.

Ráno nalačno vypijeme liter teplej vody. Ak je to pre vás veľa, môžete začať s pol litrom vody. Vzápätí si vyvoláme zvracanie. Prípadne si ešte pred vyvolaním zvracania čupneme a krúživým pohybom spravíme masáž brucha. Zdá sa to kruté, no pár dní tréningu a budete to robiť úplne automaticky bez akýchkoľvek problémov.

Voda žalúdok prepláchne a zriedi koncentrát látok, ktoré sa tam prípadne nachádzajú, do úrovne, ktorá pri vracaní nepoškodí tráviaci trakt. Žalúdok by mal byť ráno prázdny, voda, ktorú zvraciame čistá, prípadne akoby s miernou príchuťou citrónu. Ak je však voda kalná a po vracaní cítime nepríjemné látky v ústach, znamená to, že sa náš organizmus intenzívne čistí alebo sa nestíha čistiť. Ak je to len jednorázový stav, nič sa nedeje, ak však k nemu dochádza pravidelne, treba zmeniť životný štýl a stravovanie.

Pomocou tejto praktiky súčasne dochádza k posilňovaniu žalúdočných stien a kto vytrvá a praktiku robí pár mesiacov, bude cítiť, ako jeho žalúdok zosilnel. Po dlhodobejšej praxi nastáva pocit, že môžete jesť klince a naozaj cítiť silu a vitálnosť tohto orgánu.
Tiež dôjde k prekrveniu brušnej dutiny, takže je to taká ranná rozcvička vnútorných orgánov. Väčšina metabolického odpadu vyjde spolu s vyvracanou vodou, takže tráviacemu traktu odľahčíte a trávenina bude čistejšia. Aj keď, ako píšem, u zdravého človeka by mal byť žalúdok ráno čistý a voda, ktorú vyvráti, číra. Táto praktika nie je nebezpečná ani pri dlhodobom opakovaní, no stačí ju robiť profylakticky, buď niekoľkokrát za týždeň alebo podľa potreby. U ľudí, ktorí majú slabý žalúdok či časté bolesti žalúdka, odporúčam začať pozvoľna a postupne frekvenciu zvyšovať. U pacientov so žalúdočnými vredmi treba konzultovať lekára, pretože stav každého pacienta je iný.

Očista hrubého čreva
Očistenie hrubého čreva pozostáva z dvoch častí. Jedna časť spočíva v opakovaných klystíroch a druhá v dodržaní 42-dňovej odľahčovacej diéty.

Očista hrubého čreva bude pre mnohých zdanlivo príliš náročná procedúra, pre niektorých možno nechutná. Sú to však len teoretické problémy, ktoré pri prvej, maximálne druhej procedúre obvykle úplne vymiznú. Jedná sa o veľmi efektívnu praktiku, ktorú môže raz za rok profylakticky robiť takmer každý dostatočne zdatný človek, ktorý má ešte vcelku funkčné hrubé črevo a k vyprázdňovaniu používa konečník. Táto informácia znie divne, lenže choroby hrubého čreva patria medzi najčastejšie choroby poslednej doby vyskytujúce sa u nás. Často dochádza k operatívnemu odstráneniu časti hrubého čreva a konečník je nahradený umelým vývodom. To je tiež dôvod, prečo je dobré túto praktiku nepodceňovať, ale ani to s ňou nepreháňať.

Len pre zaujímavosť, počas opisovania som túto procedúru sám podstupoval, takže všetko máte z prvej ruky. Na poslednú chvíľu pred písaním som ju aj zjednodušil, a tak uľahčil život sebe a možno aj vám.

1. Klystír
Na túto procedúru si v zdravotníckych potrebách zadovážime irigátor a lubrikačný gel. Irigátor by mal mať nádobu s objemom minimálne dva litre. Namiesto gélu dobre poslúži aj nejaký olej či masť, napríklad kokosový olej. V obchode s elektrospotrebičmi si zakúpime lacnú rýchlovarnú kanvicu a doma pohľadáme trojlitrovú uhorkovú fľašu alebo inú nádobu, do ktorej budeme pripravovať roztok.

Hlavný význam v očiste hrubého čreva má roztok, ktorý použijeme. V nemocniciach sa klystír robieva pomocou mydlovej vody. Mydlo sa pridáva do vody preto, aby sa voda nevstrebala do organizmu, ale aby ju organizmus cez konečník spolu s kalom vylúčil von. Mydlo považujem za agresívne. Pozrime sa teda, ako to robili naši predkovia. Roztok na klystír musí byť slaný alebo kyslý. Táto jeho vlastnosť jednak zabráni jeho vstrebávaniu do organizmu, pretože jedna z funkcií hrubého čreva je odvodňovať kal vstrebávaním prebytočnej vody (ak mávate často zápchy alebo tvrdú stolicu, je to príznak dehydratácie organizmu), zároveň vytvorí príliš slané alebo kyslé prostredie, ktoré organizmus začne neutralizovať formou riedenia, a teda presne opačnou funkciou, teda vylučovaním vody do hrubého čreva. V prípade, ak sú na stenách hrubého čreva prilepené kalové ostrovčeky alebo aj väčšie kalové masy, ktoré z tela nevychádzajú, tak je to práve tento proces, ktorý ich rozmočí a ony postupne od steny hrubého čreva odpadnú.

Len pre orientáciu, hrubé črevo sa môže zaniesť tak, že celé steny sú oblepené kalom a v strede tohoto tvrdého kalu je otvor, tunel, ktorým prechádza ten kal, ktorý je ešte schopný sa vylúčiť. Takto zanesené hrubé črevo môže pridať pacientovi až šesť kilogramov hmotnosti a spôsobiť celý rad zdravotných problémov.

V prípade, že nechceme hrubé črevo čistiť, ale ho liečiť, je možné robiť klystír na bylinnej báze, ale tomu sa v tejto téme nebudem venovať, pretože s danou problematikou nemám praktické skúsenosti a moje poznanie v tejto oblasti je len teoretické. Pre toho, kto si osvojí túto opísanú očistu, bude veľmi jednoduché doplniť ju aj o liečebné praktiky. Mení sa len roztok, ostatné zostáva rovnaké.
Takže máme tri možnosti, ako pripraviť vhodný slaný či kyslý roztok na očistu čreva. Buď v dvoch litroch vody rozpustíme dve až tri polievkové lyžice soli, alebo do rovnakého množstva vody dáme čerstvú šťavu z jedného citróna strednej veľkosti, alebo si nazbierame potrebné množstvo vlastného moču.

Každý organizmus je iný a trafiť pomer soli k množstvu vody a tiež citrónu k množstvu vody je ťažké. Pre niekoho môže byť takáto koncentrácia príliš silná alebo agresívna. Pri soli môžete mať nepríjemný pocit, akoby vás svrbeli vnútorné steny hrubého čreva, a pri vysokej koncentrácii citrónu sa objavia sťahy hrubého čreva, čo povedie k jeho okamžitému nežiaducemu vyprázdneniu. Experimentovať je však dovolené a postupom času si každý nájde svoju mieru. Je len škoda, že práve tento fakt mnohých ľudí odradí od pokračovania, pretože sa to javí ako neúspech.
Aj pre tento dôvod sa v praxi najlepšie osvedčil vlastný moč. Jeho účinok je možné opísať ako mäkký a dlhšie trvajúci. To znamená, že na rozdiel od soli a citrónu vám váš organizmus vyrobí ideálny koncentrát roztoku, ktorý po aplikácii postupne vychádza z organizmu spolu s kalom. Napríklad, ak sa pri citróne vyprázdnite za tri minúty, pri soli za desať, tak pri moči to bude trvať aj štyridsať minút alebo hodinu. Ak si tieto informácie spojíme s vyššie opísanou technológiou očisty, je jasné, že použitie moču na klystír je najvhodnejšia metóda, ktorá povedie k najlepšiemu očistnému efektu hrubého čreva. Moč u viac-menej zdravého človeka je plný prebytočných vitamínov, mal by byť sterilný a mať antibakteriálne účinky. Veď prečo sa odporúča otvorenú ranu ocikať? Nebudem sa však zloženiu moča viac venovať, potrebné informácie si každý, kto chce, ľahko vyhľadá.

Moč môžeme zbierať postupne počas dňa alebo maximálne dvoch dní do pripravenej fľašky. Keď máme prebytok, nič sa nedeje, keď nedostatok, tak ju môžeme doliať slanou vodou. Prebytočný moč neuchovávame viac ako dva dni. To znamená, že vo fľaške určenej na zber moča nemôže byť žiaden moč starší ako 48 hodín. Aj keď sa pohybujeme ešte v bezpečnej hranici, zámerne čas upravujem do ešte bezpečnejšej zóny. Moč nepoužívame, ak sme chorí. Je možné použiť aj moč cudzieho človeka, ak je zdravý, no pri troške disciplíny si takmer každý vie nazbierať dostatok svojho moču.

Klystír robíme buď nalačno, alebo ideálne večer dve až tri hodiny po poslednom jedle. Napríklad o 19:00 si dáme ľahšie jedlo a o 21:00 robíme klystír. Stravovanie je dôležité, lebo podľa toho, čo budete jesť a koľko budete piť, sa vám aj klystír bude robiť ľahko alebo ťažko, čo závisí od toho, či bude kalová masa vláčna alebo tuhá.

Roztok pred aplikáciou zohrejeme v rýchlovarnej kanvici. Obvykle sa zohreje rýchlo, do tridsať sekúnd. Teplotu meriame prstom, mali by sme cítiť príjemné teplo. Ak cítime, že je roztok horúci, počkáme, kým sa jeho teplota nezníži. Steny hrubého čreva sú citlivejšie ako koža a môžete sa vnútri obariť, čo bude mať veľmi bolestivé následky. Studený roztok zas pôjde ťažko a môže vyvolávať kŕče – spazmy. Príjemne teplý roztok bude uvoľňovať steny hrubého čreva a pomáhať vám v lepšom znášaní procedúry.

Podložka, na ktorej budeme, by mala byť umývateľná, pretože tu a tam niečo kvapne, občas aj vytečie. Postupne, so skúsenosťami, tento problém určite vhodne vyriešite.
Klystír môžeme robiť v dvoch polohách a práve tu som metódu doplnil aj o druhú polohu. Roky som poznal len tú, keď človek kľačí na štyroch a v konečníku má klystír. Naozaj to nie je veľmi pohodlné, ale pre poriadok opíšem aj túto polohu. Máme pripravený irigátor s roztokom, hadičku irigátora sme namazali. Kľakneme si na kolená, jednu ruku spustíme k zemi, druhou si namažeme aj konečník, zavedieme doň hadičku irigátora, potom zaujmeme najviac pohodlnú pozíciu, ideálne tak, že hrudník spustíme k zemi, aby bol konečník vyššie ako brucho, a otvoríme ventil. Vrecko irigátora musí visieť nad úrovňou zadku a čím je vyššie, tým je vyšší tlak a rýchlosť prúdenia roztoku do čreva. Regulovaním tejto výšky si nájdeme takú, pri ktorej je prúdenie roztoku cez konečník príjemné. Ako roztok vteká do hrubého čreva, postupne naráža na kalové masy, čím vytvára tlak, ktorý môže byť aj bolestivý, preto sa snažíme prietok roztoku regulovať, napríklad tak, že jednou rukou zalamujeme hadičku, aby sme nemuseli otáčať ventilom. Dýchame pokojne a keď tlak ustúpi, hadičku povolíme a týmto spôsobom pokračujeme, až kým do seba nedostaneme potrebné množstvo roztoku. V prípade, že cítime silnú potrebu ísť na záchod a nedokážeme ju kontrolovať, procedúru prerušíme a po vyprázdnení v nej znovu pokračujeme. Za nejaký čas získate potrebné skúsenosti a budete presne vedieť, ako váš organizmus reaguje a čo a kedy robiť.

Druhá poloha je podstatne jednoduchšia. Ľahneme si na chrbát, pod zadok podložíme vankúš, nohy pritiahneme k bruchu alebo vyložíme na stoličku. Pokračujeme rovnako, ako je opísané vyššie. Škoda, že som na to neprišiel skôr.

Keď do seba dostaneme potrebné množstvo roztoku, zastavíme ventil, aby sme sa nepoliali, pretože v hadičke vždy trochu roztoku zostane. Vytiahneme hadičku a zaujmeme polohu sviečky. V prípade, že nám to nejde, vyložíme nohy na stoličku a zdvihneme zadok, aby sme dostali brucho do jednej osi s nohami. V tejto polohe zostaneme asi jednu minútu. Docielime tým, že roztok stečie z ľavej strany hrubého čreva do priečnej strany pod bránicou. Potom sa plynule prevalíme na pravý bok. Roztok stečie do pravej strany hrubého čreva. Po minúte môžeme vstať a vyprázdňujeme sa podľa potreby. Ako som už vyššie opísal, v prípade roztoku soli alebo citrónu môže dôjsť k rýchlemu aj jednorázovému vyprázdneniu. Ak použijete moč, pôjdete na záchod niekoľkokrát za sebou počas hodiny od klystíru.
Stolicu nezadržujeme a vyprázdňujeme sa tak, ako nám to ide. Ak máme bidet, je lepšie konečník omývať, namiesto stáleho utierania papierom, ktorým môžeme konečník rozdráždiť. Aj sprcha je lepšia voľba ako toaletný papier, hoci trochu nepraktickejšia.

Pokiaľ sme ešte neskúsení a klystír robíme večer, na noc pod seba podložíme nepremokavú podložku, prípadne použijeme väčšie dámske vložky, pretože ak zostane roztok v hrubom čreve a v noci vypustíme nejaké plyny, neostane to len pri plynoch…
Čistenie hrubého čreva je postupná procedúra a je teda dôležité dodržať správnu frekvenciu. Ak sa vám nepodarí dodržať ju na sto percent, nie je to katastrofa, ale snažte sa vždy pokračovať tam, kde ste prestali a pri najhoršom si predĺžte diétu o pár dní, aby ste celý komplex procedúr dokončili.

V niektorých prípadoch sa počas prvých dní po prevedení klystíru môže stať, že sa človek nevyprázdni. Je to preto, že na začiatku sa aplikuje malé množstvo roztoku a napríklad pri dehydratovanom organizme alebo pri veľkom množstve kalových más sa roztok do nich vsiakne, čím neostane nič, čo by mohlo vyjsť von. V týchto prípadoch si nič z toho nerobíme. Na druhý alebo tretíkrát už bude celý proces fungovať správne.

Režim, v ktorom budeme procedúru klystíru opakovať:
1. deň – 200 mililitrov
2. deň – 400 mililitrov
3. deň – 600 mililitrov
4. deň – 800 mililitrov
5. deň – 1000 mililitrov
6. deň – 1200 mililitrov
7. deň – 1400 mililitrov
8. deň – voľno
9. deň – 1600 mililitrov
10. a 11. deň – voľno
12. deň – 1800 mililitrov
13., 14. a 15. deň – voľno
16. deň – 2000 mililitrov
17. až 20. deň – voľno
21. deň – 1800 mililitrov
22. až 26. deň – voľno
27. deň – 1600 mililitrov
28. až 33. deň – voľno
34. deň – 1400 mililitrov
35. až 41. deň -voľno
42. deň – 1200 mililitrov

2. Diéta
Druhou dôležitou časťou očisty hrubého čreva je diéta. Určite ste si všimli, že takmer každý náboženský smer má svoje pôsty, kresťanský pôst na Veľký piatok, ramadán a iné, čiže praktiky s využitím dietologických odporúčaní. Tieto praktiky tam nie sú náhodou a okrem zdravotného účinku majú aj svoj duchovný význam. Už som písal, že po očiste organizmu sa veľa ľudí vnútorne zmenilo. Je pravda, že čisté telo znamená čistú myseľ, no a tiež naopak, keď telo trošku otrávime, spozorujeme, ako sa mení naša nálada, myšlienky a psychika.

Počas očisty hrubého čreva je odporučená táto diéta:

Čo všetko nejesť?
– mäso a mäsové výrobky
– živočíšne tuky
– všetky potraviny obsahujúce múku
– cukrovinky (čokoláda, koláče, cukríky)
-potraviny obsahujúce konzervanty a umelé látky
-konzervy
-perlivé vody
– kávu
– štipľavé jedlá a korenie
– alkohol
– smažené jedlá
– pečené jedlá
– tučné jedlá

Čo jesť?
– kaše ako napríklad ovsenú, detskú krupicu, pohánku, pšeno, bulgur
– zeleninové polievky
– ovocie a zeleninu
– jedlá z ovocia a zeleniny
– orechy, med
– sušené ovocie
– šaláty
– kvasené potraviny (kapusta, paradajky, uhorky, pickles)
– čaj
– jedno vajce za deň
-ryby (varené, dusené, do mokra pečené)

Čo jesť len občas?
– kyslo-mliečne výrobky
– jeden krajec chleba raz za týždeň
– mäsový vývar, ale bez mäsa, raz za týždeň

Na prvýkrát sa pre niektorých mäsožravcov bude zdať nemožné túto diétu dodržať. Aj keď doba sa zmenila a za posledných päť rokov sa Slováci prekvapivo stravujú zdravšie. Mnohí z vás však na prvýkrát nebudú vedieť čo variť a ako sa stravovať. Postupom času si však nájdete potrebné recepty a počas očisty hrubého čreva budete zažívať skutočné hody zdravých potravín. Ak si vytvoríte potrebné návyky, vaše telo sa vám odvďačí zdravím, pohodou a vysokou úrovňou vitality.

Na stránkach asociácie pripravujeme fórum, kde budú môcť užívatelia zdielať medzi sebou zážitky, recepty, nápady a odporúčania týkajúce sa aj očistných praktík. Hádam sa všetko podarí dotiahnuť do konca a vytvoriť projekt, ktorý pomôže a obohatí mnohých ľudí. V skupine to pôjde ľahšie, ako už ukázala nejedna situácia.

V prípade, že diétu porušíte, nič sa nedeje. Jednoducho ju ďalej už neporušujte a pokračujte v procedúrach až do konca. Túto praktiku môžete kedykoľvek ukončiť a nič sa nestane. Len sa oberiete o možnosť veľkej zmeny. Možno na druhý pokus to pôjde lepšie.

Počas tejto očisty odporúčam dopĺňať stravu o pivo. Áno, jedno pivo sem-tam tejto procedúre neprekáža, je však otázka, nakoľko neprekáža vám alebo iným energetickým štruktúram človeka.

Hladovanie

Praktika hladovania bola podrobne spracovaná kolegami, ktorí sa na túto problematiku špecializujú, v tejto časti odkážem na relevantný a veľmi kvalitný zdroj informácií.
Zo svojich skúseností môžem uviesť, že hladovanie je veľmi dôležitý regulačný nástroj, pomocou ktorého dokážeme výrazne ovplyvniť kvalitu vnútorného prostredia organizmu. Ja ho v rámci práce s vnútorným prostredím považujem za najefektívnejší nástroj.

V súčasnej dobe sa vo vyspelých krajinách mnoho ľudí prejedá. Často jeme pre potešenie či útechu alebo zo zvyku, lebo nás tak naučili a táto kombinácia spolu s podvýživou, ktorú jednoznačne zabezpečuje príjem nekvalitných, komerčných alebo nesprávne kombinovaných potravín, je naozaj vražedná. No čo je horšie, má podobu tyrana, ktorý si vychutnáva pomalú smrť svojej obete vediac, že aj tak dostane svoje. Nadbytočným a nesprávnym stravovaním postupne zanášame vnútorné prostredie nášho organizmu a keď organizmu neposkytneme dostatočný čas na očistenie, metabolický odpad v ňom sa začne hromadiť, vnútorné prostredie sa postupne zmení, zrýchľuje sa starnutie a výrazne sa zvyšuje pravdepodobnosť všetkých možných ochorení.
Náš organizmus v takomto prípade prejde do stavu pohotovostnej priority, kedy začne odstraňovať to, čo je najbližšie a skutočne nutné. To, čo priamo neohrozuje život, musí počkať, pretože nie je dosť času, keďže stále prichádza nová strava na spracovanie. Takže sa to odsunie do poradovníka. Je to podobné, ako keď sa čakalo na štátny byt. Roky ste boli v poradovníku a všetci nadávali na úradníkov a štát. Teraz ste vy aj úradník aj štát. Tak prečo si robiť takýto poradovník na odstránenie prebytočného odpadu, ktorý ste vy sami a dobrovoľne postupne dostali do organizmu?
Vedeli ste, že hlavnou príčinou hladu je nedostatočný pitný režim, nízka nutričná hodnota prijímaných potravín a stres? Možno nie ste hladní, ste len smädní, možno ste zjedli veľa, ale nie toho, čo organizmus potrebuje, a možno sa len pred nástrahami života utiekate k jedlu. Navyše je tu železná košeľa zvyku. Jeme tak, ako sme sa naučili v mladosti a nezaujíma nás, že náš organizmus sa už dávno zmenil a potrebuje iný režim.
Našťastie existuje hladovanie. Prakticky pre každého človeka je vhodné a úplne bezpečné jednodňové hladovanie (pokiaľ sa nejedná o chorého pacienta, ktorý potrebuje pravidelný prísun potravy), počas ktorého pijeme len čistú vodu – zdôrazňujem čistú a ešte raz čistú vodu. Týmto poskytneme organizmu dostatok času urobiť v sebe poriadok a dostatočne sa očistiť od nadbytočného odpadu. Je samozrejme jednoduchšie začať v mladosti a udržiavať si čistejšie prostredie postupne celý život, no aj vo vyššom veku môžeme začať bez problémov. U niekoho bude očista trvať mesiac, u niekoho tri roky postupného pravidelného jednodňového alebo krátkodobého hladovania. Postupne sa zmení charakter vývoja vášho organizmu a naštartujete procesy, ktoré ste v ňom doteraz potláčali. Objaví sa proces spätnej regenerácie a vy možno začnete aj mladnúť.
Na konci článku uvediem zdroj na knihu, ktorú odporúčam každému záujemcovi o praktiku hladovania. Je napísaná lekárkou MUDr. Vilmou Partykovou a je to veľmi dobrá práca.

Ja len obecne opíšem ako hladovať jeden deň.

Na začiatok môžete začínať o 17:00 večer a hladovať 24 hodín do 17:00 večer nasledujúceho dňa. Počas hladovania pijeme iba čistú vodu. Prípadné bolesti hlavy a závrate, ak sa objavia, prejdú už po niekoľkých opakovaniach 24-hodinového hladovania. V tomto variante, tak ako ho opisujem, sa však budú objavovať minimálne. Na druhý deň po 17-tej hodine zjedzte ako prvé jedlo teplú zeleninovú polievku, prípadne si môžete spraviť čerstvý džús, ideálne mrkvový. Pozor na kyslé džúsy ako jablkový či pomarančový, môžete po nich dostať silné žalúdočné kŕče. Džús musí byť neutrálny alebo riedený vodou. Nič ťažké nejedzte a ani nejedzte veľa, len toľko, aby ste zahnali pocit hladu.
Keď sa už budete po opakovanom 24-hodinovom hladovaní cítiť dobre a bude sa vám robiť ľahko, hladovanie predĺžte do ďalšieho rána, čiže na 36 až 40 hodín. Hlavná očista sa bude diať počas druhej noci. Na druhý deň ráno si dajte teplú zeleninovú polievku a počas dňa jedzte ľahké jedlá. Počas hladovania pite toľko vody, koľko vám chutí, a hádam aj trošku viac, ako vám chutí. Naozaj ale pite iba čistú vodu, bez citrónu, korenín a neviem čoho ešte. Na internete je toho popísaného dosť, pritom úplne stačí čistá voda.

Počas druhého dňa a hlavne počas druhej noci hladovania sa výrazne zvýši fagocytóza a počet fagocytov sa niekoľkokrát v organizme znásobí, čiže dôjde k intenzívnemu pojedaniu pre organizmus nepotrebných látok. Tento fakt je vedecky dokázaný, dokázal ho držitel Nobelovej ceny za výskum imunitného systému Ilja Iljič Mečnikov v roku 1908.

Vo svojej praxi som pozoroval kvapku krvi pred hladovaním a počas hladovania a sú tam jasné a zreteľné výsledky, ako sa krv postupne očisťuje. Pokúsim sa vyhotoviť sériu videí pri budúcom hladovaní, a potom ich sprístupním verejnosti.

Pri hladovaní dlhšom ako 48 hodín treba špeciálne z hladovania vychádzať a vyššie uvedená informácia pre tento typ hladovania nie je dostatočná. Takisto sa vyhýbajte fanatizmu, pretože sú opísané prípady, keď človek pri hladovaní nadobudol pocit, že už nepotrebuje jesť a organizmus si natoľko vyhladoval, že takmer zomrel. Všetko treba robiť s mierou a so zdravým rozumom.
Častou chybou je, že človek k hladovaniu pristupuje príliš logicky a stanoví si, že bude hladovať napríklad jeden deň v týždni každý piatok. Na osvojenie si praktiky je to dobrý začiatok. Ale potom je dôležité sa naučiť vnímať signály svojho organizmu a hladovať vtedy, keď cítite, že to potrebujete. Pokojne aj dvakrát za týždeň. Organizmus si na očisty hladom privykne a sám si o ne povie. Napríklad, keď budete mať pocit plnosti, nepohodu a podobne. Postupne je možné túto praktiku rozvíjať ďalej a naučiť sa bežne a nastálo prijímať naozaj malé množstvá potravy.

Dlhodobé hladovanie odporúčam len tým, ktorí ho naozaj potrebujú. Tým, ktorí ho len chcú, skôr odporúčam opakované 10-dňové hladovania s 21-dňovým pokračovaním na zelených koktailoch a džúsoch.

Popri hladovaní je zároveň veľmi dôležitý pohyb. Pri jednodňovom hladovaní stačí aktívny pracovný deň, možno prechádzka. Pri dlhšom hladovaní je dôležité čistiť tiež hrubé črevo a veľa chodiť. Tu veľmi odporúčam osvojiť si techniky očistenia organizmu, Čchi-kungu alebo jogy. V takých prípadoch pravdepodobne dosiahnete neporovnateľne lepšie a možno až neuveriteľné výsledky.

Na tému hladovania napísala lekárka MUDr. Vilma Partyková veľmi kvalitnú knihu. Keď si informáciu napísanú v jej knihe spojíte s informáciou uvedenou tu, získate veľmi kvalitný zdroj informácií. Je dostupná v PDF na internete asi ako pirátska kópia. Ak vám pomôže, odmeňte sa autorke aspoň poďakovaním. Naozaj na tému hladovania spracovala podrobné a dôveryhodné údaje. Dopíšem tieto riadky a idem si jej knihu objednať, tiež som čítal len tú PDF kópiu.

13.kapitola

13. kapitola: Ako na domáci chov pijavice lekárskej

Aj keď sa zdá, že pijavica je jednoduchý červík, ktorý sa pravdepodobne ľahko rozmnožuje, opak je pravdou. Je to veľmi náročný proces, ktorý trvá pri dobrých podmienkach rok.

Na začiatku potrebujeme takzvané matky. Matkami nazývame pohlavne dospelé pijavice a môžu sa nimi za jeden rok stať stredné pijavice, ktoré boli od posledného kŕmenia, po ktorom dosiahli strednú veľkosť, ešte dva až tri razy kŕmené. Alebo sa nimi za pol roka môžu stať veľké pijavice, ktoré boli od posledného kŕmenia, po ktorom dosiahli veľkú veľkosť, kŕmené ešte raz až dvakrát. Pohlavne dospelá pijavica by mala mať minimálne 18 až 24 mesiacov, aj keď schopnosť párenia je registrovaná už v období do jedného roku života. Mladé pijavice však vytvárajú slabé kokóny čiže zámotky a pokolenie takýchto pijavíc je tiež slabé.

Počas mesiacov júl a august sa pijavice intenzívne pária a vtedy je potrebné mať ich na pokojnom mieste, ideálne dve pijavice na liter vody. Vodu treba meniť raz za týždeň, pričom je dobré pijavice nevystavovať zbytočne veľkým teplotným výkyvom. Toto teplé ročné obdobie sa dá vytvoriť aj umelo, pijaviciam však musíme po celý čas zabezpečovať dostatočné teplo 24 – 27 stupňov, svetlo a pokoj. Na fabrikách sú na to špecializované miestnosti, v ktorých sa umelo vytvárajú vhodné letné podmienky.

Približne za 30 až 60 dní sa v prvej tretine od hlavičky pijavíc objaví žltkastý, asi centimetrový golier a ak je pijavica oplodnená dlhšie, môže byť toto miesto aj na pohmat tvrdšie. Oplodnenie pijavíc kontrolujeme pri ich čistení.

Keď sú pijavice oplodnené, umiestnime ich do nádoby s vodou, v ktorej sú na spodku kamienky, voda, zemina a suchý mach. Nádobu je potrebné odložiť na tiché, tmavé a teplé miesto a občas kontrolovať kvalitu vody a aj to, či pijavice neuhynuli. Približne po tridsiatich dňoch sa objavia kokóny, ktoré každá oplodnená pijavica vypustí podľa svojho prirodzeného rytmu. Niektoré pijavice môže odložiť kokóny hneď po umiestnení nádoby do tmavej, tichej a teplej (22 až 25 stupňov) miestnosti a niektoré tak môžu urobiť až za dva mesiace. Jedna pijavica odloží jeden až dva kokóny, v každom býva okolo 15 malinkých pijavíc, avšak niektoré kokóny nedozrejú a pijavice sa nevyliahnu. V našich začiatkoch sme takýchto kokónov na „vyhodenie“ mali okolo 30 percent.
Po dozretí kokónu sa pijavice z neho samy vyliahnu a keď má človek dostatok skúseností, môže im aj pomôcť. Tu sme opäť získavali skúsenosti viac ako rok a zo začiatku sme veľkú časť kokónov znehodnotili skorým otvorením. V domácich podmienkach je určite dobré nechať kokón, nech dozrie sám.

Po vyliahnutí pijavíc vznikne problém s čistením a kŕmením. Pijavice sú také malé, že prejdú prakticky cez všetko, čím sa ich budete snažiť čistiť. Na čistenie preto odporúčam dvakrát zloženú gázu. Kŕmiť pijavicu môžete napríklad na sebe. Vyliahnuté pijavice sú schopné zahryznúť sa do tenkej kože človeka, napríklad medzi prstami na ruke, do oblasti členku a podobne. Na tvár sa zahryzávať nechcú, na to sú príliš malé a koža na tvári príliš hrubá. Ak máte prístup ku krvi a nechcete pijavice kŕmiť vlastnou krvou, môžete použiť bravčové črevo, do ktorého nalejete trochu, na 40 stupňov zohriatej krvi, z ktorej boli odstránené krvné doštičky. Toto črevo potom ponoríte do nádoby s vodou, kde sú pijavice. Je však nepravdepodobné, že niekto bude mať takúto možnosť v domácich podmienkach, preto pre väčšinu ľudí zostane kŕmenie vlastnou krvou, čo je úplne v poriadku.
Malé pijavice budú hladné približne každý mesiac, po 3. kŕmení za mesiac a pol, po 4. kŕmení za dva až tri mesiace (podľa veľkosti) a po 5. kŕmení klasicky, čiže o tri až päť mesiacov. Už od narodenia bude mať pijavica terapeutický efekt, aj keď veľmi nízky, ale postupne si pravidelným prikladaním dokážeme vychovať potrebné množstvo pijavíc aj na zložité procedúry.

Vyššie opísané postupy nie sú vhodné pre komerčný chov, pretože kŕmne procesy sú iné a hlavne preto, že sa používajú sterilné alebo hygienicky ošetrené materiály. Každá dávka krvi prechádza laboratórnou skúškou, pijavice sú pravidelne laboratórne kontrolované a voda je upravovaná podľa potrieb chovu.
Všetci majú právo skúsiť si založiť svoj vlastný chov. Je to síce veľmi ťažká práca, ale tieto informácie ju výrazne zľahčujú. My sme z toho nevedeli nič.

12.kapitola

12. kapitola: Čistiť alebo nečistiť použitú pijavicu lekársku od krvi, ktorú vysala?

Často sa stretávame s otázkou, či je dobré čistiť pijavicu lekársku po aplikácii. Čistením nemám na mysli jej opláchnutie pod vodou, ale vyprázdnenie krvi, ktorú vysala.
Veľa ľudí sa pre pomerne vysokú cenu pijavice lekárskej snaží nájsť spôsob, ako pijavicu použiť opakovane. Jednou z metód, ktorá je opísaná na internete a o ktorú sa ľudia pokúšajú, je čistenie pijavice lekárskej po aplikácii. To znamená, že si pijavicu priložia, a potom ako sa pijavica napije a následne pustí, snažia sa u nej vyvolať zvracanie pomocou soli. Alebo iných prostriedkov, pretože tých možností je viac. Takýmto spôsobom ju vyprázdnia, aby ju mohli o niekoľko dní znovu použiť. Z hľadiska financií sa to javí ako výhodná metóda, pretože si človek namiesto desiatok pijavíc na celú procedúru zakúpi len zopár pijavíc. Je to však veľmi krátkozraké riešenie…

Profesionálna odpoveď by mala znieť, že pijavicu používame len raz. Nebude to však odrážať skutočnosť, v ktorej žijeme, pretože veľa ľudí pijavice používa opakovane a sám svoje pijavice niekedy používam viackrát pre vlastné použitie, hlavne pre experimentovanie. Z ľudského hľadiska to považujem za normálne a nevidím na tom nič zlého, hlavne pri cenách za pijavice, ktoré sú na európskom trhu.
Je však pravda, že som sa za celú dobu svojej praxe, ktorá je pomerne dlhá, ešte nestretol ani s jedným hirudoterapeutom, ktorý by čistenie pijavíc praktikoval. Práve naopak, správny hirudoterapeut od čistenia pijavice lekárskej po aplikácii ľudí odrádza a ja, okrem experimentov, v ktorých som si osvojil rôzne praktiky čistenia, aby som ich poznal v praxi, som pijavice nikdy nečistil z dôvodu, žeby som chcel urýchliť ich ďalšie použitie. Ani by som to nikdy nerobil, pokiaľ by ma k tomu nedotlačila situácia.
Prečo je to tak?
Hlavný dôvod spočíva v tom, že v tráviacom trakte hladnej pijavice sa nachádza minimum symbiotických baktérií. Hladná pijavica je pre použitie na pacienta najbezpečnejšia. Po prisatí na človeka sa symbiotické baktérie začínajú množiť geometrickým radom a už o niekoľko dní sa pijavica stáva pre použitie potenciálne nebezpečnou. Častejšie vyvoláva zápaly pre množstvo symbiotických baktérií, ktoré jej pomáhajú prijatú krv tráviť a ďalej upravovať. Pri čistení pijavica nikdy nevyvráti všetku krv a tieto procesy sa stanú súčasťou jej najbližších dní po prvej aplikácii na človeka. Ako pijavica prijatú krv trávi, množstvo symbiotických baktérií sa postupne znižuje, až zostane len potrebné množstvo pre ďalšie rozmnoženie počas príjmu novej potravy.
Už po druhej aplikácii takto očistenej pijavice sa výrazne znižuje sila/koncentrácia bioaktívnych látok jej slín, čím sa stráca časť jej liečebných účinkov. Pre pijavicu je neprirodzené, aby sa po každom prisatí vyvracala. V skutočnosti sa to stáva zriedka a aj to pijavica vyvráti len časť nasatej krvi. Je dôležité si uvedomiť, že veľká časť liečebného účinku pijavice lekárskej spočíva v tom, že po zahryznutí vypúšťa do nášho organizmu slinnú sekréciu s vysokým obsahom biologických látok alebo tzv. fermentov, ktoré potom aktívne vyvolávajú biochemické reakcie v našom organizme a často mávajú liečivý účinok. Sliny pijavice lekárskej nie sú nekonečné, čím chcem povedať, že keď pijavicu použijeme, vypustí veľké množstvo týchto látok do ľudského organizmu a potrebuje určitý čas, aby sa po tomto výkone zregenerovala a aby znovu vytvorila potrebné množstvo týchto aktívnych látok, o ktoré nám v hirudoterapii ide.
Ďalší závažný dôvod je ten, že vo väčšine prípadov sa pijavicu lekársku snažíme použiť na to, aby sme vyriešili nejaký problém a často ju prikladáme na postihnuté miesto. No a tým, že ona z tohto miesta vysaje krv, v ktorej sa pri určitých typoch chorôb s veľkou pravdepodobnosťou nachádzajú látky, ktoré určitým spôsobom poškodili organizmus, vysaje spolu s krvou aj tieto škodlivé látky. My aj keď pijavicu lekársku vyčistíme, časť krvi, ktorú vysala, v nej zostane, a potom keď sa pijavica zahryzne do ďalšieho miesta, bez dostatočného času na samoočistenie, môže naň svojimi slinami preniesť škodlivé látky z predošlého miesta. Ako som už písal v inej kapitole, v pijaviciach sa vyskytuje baktéria Aeromonas Hydrophila, ktorá produkuje silné antibiotikum Chloromicetin, čím lieči pijavicu, ale aby toto bolo účinné, je potrebný čas. Výskumy ukázali, že vo väčšine prípadov stačí mesiac, aby sa pijavica sama očistila od patogénnych látok, avšak aj tu existujú výnimky, keď je potrebný dlhší čas. Štyri až päť mesiacov je ideálna doba pre samoočistný efekt.
Imunitný systém ľudského organizmu okrem funkcie chemických procesov, ktorými ozdravuje organizmus a bojuje so škodlivými mikroorganizmami, vytvára aj určité blokády okolo chorého miesta v tele. Môžeme si to predstaviť ako oporný múr, ktorý zachytí baktérie, vírusy či iné škodlivé mikroorganizmy a neprepustí ich ďalej do organizmu. Tým, že pijavicu lekársku odoberieme a následne prenesieme na iné miesto, tak aj napriek tomu, že sme ju vyčistili, prípadne si len myslíme, že sme ju vyčistili, môžeme ňou preniesť zdravotný problém z jedného miesta na druhé. Obídeme fyziologickú blokádu imunitného systému, čím môžeme spôsobiť šírenie ochorenia.
Ešte jeden dôvod, prečo pijavicu lekársku nečistiť, je ten, že pri opakovanom čistení dochádza k výraznému zníženiu kondície pijavice, ktoré sa často končí jej smrťou. (Často pijavica lekárska uhynie hneď po našom čistiacom zásahu.) Z tohto hľadiska teda spôsob čistenia pijavice lekárskej po aplikácii nie je ani finančne výhodný, pretože po niekoľkých opakovaniach priloženia a následného čistenia pijavica zahynie a my si musíme kúpiť ďalšiu.
Vyššie uvedené dôvody sú, myslím, dostatočne zrejmé na to, aby ľudia pochopili, prečo nie je dobré pijavicu lekársku čistiť po aplikácii. Súčasne sa však môžeme pozrieť na to, ako sa dá používať pijavica lekárska častejšie. Jednou z možností je nenechať pijavicu napiť sa veľa krvi. Priložíme ju a necháme prisatú povedzme 5 až 10 minút. V praxi sa používa metóda Abuladze, pri ktorej sa pijavice prikladajú len na 1 až 3 minúty alebo sa odoberajú hneď po zahryznutí.

Pijavica vypustí veľkú časť slín do organizmu v prvých troch minútach a väčšinu aktívnych látok do dvadsať minút od priloženia. Ideálny čas je do 20 minút, no na niektorých miestach sa za tento čas pijavica bez problémov napije. Takže ju pokojne necháme dlhšie ako len tých 5 až 10 minút, ale maximálne do 20 minút, a potom jemne priložíme k hlavičke pijavice prst namočený do liehu alebo soli. Pijavica sa pustí, odoberieme ju a odložíme do pripravenej nádoby. Tam ju necháme podľa typu ochorenia a intenzity nasatia okolo 30 dní. Po neúplnom nasýtení je totiž čas regenerácie pijavice kratší ako po úplnom.
Treba však zvážiť aj to, aký problém riešime, či pijavicu lekársku používame len profylakticky, vtedy je to vhodný spôsob, alebo riešime nejaké infekčné ochorenie, vtedy to vhodný spôsob nie je. Pri infekčnom ochorení necháme pijavicu prisatú až dovtedy, kým sa sama nepustí. Potom počkáme 4 až 5 mesiacov, aby krv strávila, metabolizovala, a aby sa vyrovnala s baktériami či vírusmi. Až potom ju môžeme opakovane priložiť na ľudský organizmus. Pri ťažkých infekciách pijavicu používame len raz.

Ako pijavice čistiť?
Pre prípad, že nastanú časy, keď budú pijavice opäť ťažko dostupnou vzácnosťou,
opíšem niekoľko spôsobov jej čistenia.

Najjednoduchší spôsob čistenia je posypať pijavicu soľou a keď začne zvracať, tlakom jej pomôcť krv vyvrátiť. Na hlavičke má pijavica dvanásť párov očí, takže tento spôsob jej čistenia je dosť násilný a osobne ho považujem za nevhodný.

Druhý, lepší spôsob, ktorý je rovnako násilný a je lepší len preto, že má silnejší účinok a čiastočne čistí povrch pijavice od baktérií, je posypať pijavicu kurkumou, ktorá má antibiotický účinok a ktorá rovnako ako v prvom prípade vyvoláva u pijavice zvracanie.

Keď som sa touto problematikou zaoberal s cieľom nájsť ľudskejší spôsob čistenia pijavíc, logicky som vyskúšal urobiť slaný roztok, ktorý nebude taký agresívny ako čistá soľ a poskytne podobný účinok. Prvé pokusy ukázali, že tento spôsob funguje a do budúcna ho skúsime vylepšiť. Pomer soli v pokuse bola jedna polievková lyžica na dva decilitre vody. Aj po takomto očistení odporúčam pijavicu nechať minimálne mesiac odpočívať. Budete mať z nej lepší účinok.

Čisto hypoteticky je možné sa zamyslieť nad teóriou podmieneného reflexu. Keď po aplikácii pijavica vždy podstúpi fázu, v ktorej jej bude nevoľno, môže sa to prejaviť na jej správaní. Je to však len teória, na potvrdení ktorej je asi zbytočné pracovať. Keď bude človek vychádzať z prirodzenej úcty k prírode a bude rešpektovať a vážiť si život pijavíc ako život svojho lekára-pomocníka, tak táto otázka prirodzene odpadne a bude aktuálna len v prípadných “bojových” podmienkach.

11.kapitola

11. kapitola: Ako prekonať strach z pijavice lekárskej

Vo svojej praxi sa pomerne dosť často stretávam, a to predovšetkým zo strany žien, s určitým pocitom strachu a odporu či hnusu k pijaviciam lekárskym. Tento fakt je daný tým, že pijavica lekárska vylučuje časť svojich telesných tekutín vo forme slizu a je často považovaná za niečo klzké a odpudivé, za nepríjemný a nevzhľadný červ. Rozhodujúce sú informácie a skúsenosti. A predsudky. Ľudia sa začínajú zaujímať o hirudoterapiu, majú s ňou však pomerne málo skúseností a často sú plní predsudkov. Boja sa vziať pijavicu lekársku do ruky, pretože si myslia, že ich pohryzie. Nevedia, ako bude reagovať a nevedia ani to, ako sami zareagujú. Červy, hady a hmyz nebývajú často domácimi miláčikmi, hlavne u žien by šlo skôr o raritu.

Vyššie opísané pocity sú častou prekážkou, prečo ľudia nevyužívajú terapiu pijavicou lekárskou aj napriek tomu, že poniektorí majú o tejto metóde pomerne dostatok informácií a vedia alebo si myslia, že by im mohla pomôcť. Preto najčastejšie hľadajú nejakého hirudoterapeuta, ktorý ich bude liečiť tak, aby prakticky nemuseli prísť do žiadneho kontaktu s pijavicami svojimi rukami a nemuseli ich ani vidieť. Naozaj sa na pijavice ani nevedia a nechcú pozrieť, aby si neznepríjemňovali procedúru! Ale pretože je na Slovensku veľmi málo hirudoterapeutov, častejšie sa stane, že sa ľudia pre spomínané nepríjemné pocity radšej rozhodnú túto terapiu nepodstupovať.

Zo skúseností môžem povedať, že pocity strachu a odporu zo slizkého živočícha už pri prvej terapii prakticky tak na 99 % prejdú a po niekoľkých procedúrach ľudia zatúžia brať pijavice do rúk, prestávajú sa ich báť, dokonca sa im začnú prihovárať, vymýšľať im mená a podobne.

Ak sa u človeka prejavujú tieto alebo iné podobné problémy, odporúčam absolvovať školenie, kde mu skúsený hirudoterapeut vysvetlí všetko, čo sa týka pijavíc lekárskych. Ako sa o ne starať, ako pripraviť miesto na priloženie, ako pijavicu priložiť, ako ošetrovať ranu a tak ďalej. Ale predovšetkým mu vysvetlí, ako sa pijavica lekárska správa, na čo si dávať pozor, a že sa jej v skutočnosti naozaj netreba báť.

Ak sa bojíme pijavice lekárskej, máme strach ju zobrať do rúk, obávame sa, že nás pohryzie či nám je len nepríjemné sa jej priamo dotýkať, môžeme použiť chirurgické rukavice, ktoré tieto problémy pomerne spoľahlivo odstraňujú. Natiahneme si ich pred manipuláciou a s pijavicou manipulujeme bez priameho kontaktu s rukami. Pijavica neprehryzne chirurgické rukavice, respektíve nemá dôvod, aby sa do nich zahryzovala, nevoňajú jej ako ľudská pokožka. A v rukaviciach máme dostatok času na všetky kroky, ktoré plánujeme s pijavicou vykonať.

Keď má človek viac skúseností s pijavicami, často sa už nebojí brať ich priamo do rúk, pretože vie, ako sa pijavica správa, vie, že na to, aby sa zahryzla do kože, potrebuje určitý čas, ktorý síce nepočítame v minútach, často ide o 5 až 10 sekúnd, ale ak si pijavica lekárska nájde miesto, kam sa chce zahryznúť, tak sa najprv prisaje, hlavičku natiahne nahor, čo je veľmi špecifický pohyb, ktorý skúsený hirudoterapeut už pozná, takže vie, že ju treba rýchlo odstrániť a to prv, než by došlo k faktickému prehryznutiu kože. Ľudia, ktorí chovajú pijavice lekárske, nemajú problém strčiť nechránenú ruku do nádoby s pijavicami či do akvária aj napriek tomu, že sa za tú chvíľu môže na ňu prisať aj niekoľko desiatok pijavíc. Vedia, že kým by došlo k prehryznutiu kože, majú dostatok času na to, aby ich zo svojej ruky odstránili.

Čo sa týka nepríjemného pocitu z toho, že pijavica lekárska vyzerá ako slizký živočích, treba si len uvedomiť, že podobne ako človek ani pijavica nevypúšťa telesné tekutiny stále. Tie vo forme slizu pijavica lekárska vypúšťa len v určitej fáze metabolizovania potravy. Ak pred aplikáciou dáme pijavicu lekársku do čistej vody, kde sa opláchne, žiadne známky slizu na nej nebudú. Bude mokrá či vlhká, pretože je to vodný živočích, ale sliz na nej nebude.

Ďalším častým problémom je strach z bolesti pri prehryznutí kože. Ľudia nemajú dostatok skúseností s pijavicami lekárskymi, prípadne nemajú ešte žiadnu skúsenosť a nevedia, čo môžu očakávať. Je tiež potrebné brať do úvahy, že vnímanie bolesti je u každého človeka individuálne. Niektorí ľudia majú veľmi nízky prah bolesti a to, čo si niekto iný viac-menej ani nevšimne a určite nevyhodnotí ako bolesť, ich bolí. Niekedy aj výrazne. Tento problém môžeme regulovať dvomi spôsobmi. V prvom rade dobrou informovanosťou.

Hirudoterapeut pacientovi čo najpresnejšie a najobšírnejšie opíše, akú bolesť a aké rôzne vnemy môže očakávať. Rovnako pacient oboznámi hirudoterapeuta s tým, ako vníma bolestivé podnety, nakoľko je citlivý a ako na bolesť zväčša reaguje v iných situáciách. Okrem toho, ako kto vníma bolesť, sú miesta na tele človeka, kde je prehryznutie pijavicou lekárskou viac bolestivé ako inde, a tak u pacienta, ktorý vníma bolesť intenzívnejšie, volíme miesta na terapiu aj podľa toho. Skúsený hirudoterapeut vie veľmi dobre opísať druh a intenzitu bolesti podľa miesta, kam sa pijavica lekárska zahryzne a vie tak pacienta vhodne pripraviť.

Druhou možnosťou regulácie problému bolestivosti je použitie pijavice menších rozmerov. Vhodné je použiť kozmetickú pijavicu, pri veľkom strachu spravidla len jednu, lebo ak by to bolo pacientovi naozaj veľmi nepríjemné, jednu pijavicu vieme rýchlo odstrániť. Prikladáme ju na oblasť, ktorá nie je veľmi citlivá. Na takýto test je vhodný pupok. Do pupku priložíme jednu maličkú pijavicu, a potom súčasne so sledovaním psychickej odozvy u pacienta, sledujeme aj reakciu organizmu, prípadnú alergickú reakciu a reakciu na bolesť. Ak je všetko v poriadku, pri ďalšom stretnutí môžeme aplikovať stredne veľké pijavice, ktoré prehryznú kožu viac aj do hĺbky a bolesť môže byť intenzívnejšia. Takto postupne to však pacient bude lepšie znášať. Bolesť po prehryznutí väčšinou odznie do niekoľkých minút. krátky intenzívny vnem bolesti býva väčšinou už po chvíli nahradený príjemnými pocitmi alebo aspoň neutrálnymi. Tu a tam môže pijavica lekárska počas satia tzv. prihryzovať, aby sa dostala hlbšie, ak je v danej oblasti už málo krvi, vtedy to trochu zacítime, no často už nepociťujeme bolesť, skôr to na nás pôsobí len mierne rušivo. Ak vieme, o čo ide, ak sme si všetko nechali podrobne vysvetliť, nebudeme mať ani tento rušivý pocit.

Pre každého, kto má záujem o terapiu pijavicou lekárskou alebo chce túto terapiu vyskúšať, pretože má pocit, že mu pomôže, lenže má určité zábrany, ktoré nevie sám prekonať, odporúčam, aby sa s pijavicami lekárskymi fyzicky zoznámil. Potom sa na ne často vie pozerať ako na akváriové rybky. Veľa ľudí na nich nájde dokonca niečo pekné, fascinujúce. V každom prípade nech o svojich problémoch a bariérach hovorí, nech ich prekonzultuje s hirudoterapeutom. S takým, ktorý má skúsenosti a ktorý ho nevysmeje ani nebude jeho reči bagatelizovať, ale nájde si čas a problém s ním rozoberie.

10.kapitola

10. kapitola: Šesť krokov ako začať

10.1 Prvý krok: Prvá pomoc, alebo začnime tým, čo je naozaj dôležité

Pri terapii pijavicou lekárskou sa len zriedka stretávame s alergickou reakciou. Alergická reakcia je vo svojej podstate pomýlená reakcia tela, keďže imunitný systém bojuje proti látkam, ktoré v skutočnosti nepredstavujú pre naše telo žiadne ohrozenie, a teda nie sú agresormi, za ktoré ich imunitný systém považuje. Tieto látky sú vo všeobecnosti nazývané alergény. Alergická reakcia pri hirudoterapii býva vyvolaná pôsobením látok, ktoré pijavica obsahuje vo svojich slinách a ktoré po zahryznutí vypúšťa do ľudského organizmu. Môže byť rôzneho stupňa. Taká, že si ju pomaly ani nevšimneme, alebo sa môže prejavovať zhoršením stavu – nevoľnosťou, krútením hlavy, prípadne inými symptómami. V určitých prípadoch je možné, že takáto reakcia dosiahne až úroveň anafylaktického šoku. Odborná literatúra opisuje, že sa tak stáva pri jednom pacientovi z desiatich tisíc.

Anafylaktický šok je život ohrozujúci stav. Je to závažná a rýchlo nastupujúca alergická reakcia. K hlavným komplikáciám patrí náhla smrť spôsobená zlyhaním krvného obehu či znemožnením dýchania.

Napriek tomu, že väčšina praktických hirudoterapeutov sa nikdy s takouto vážnou alergickou reakciou nestretne, táto možnosť existuje a ja sám som sa vo svojej praxi s ňou stretol, preto sa chcem venovať téme prvej pomoci, respektíve téme prípravy na prvú pomoc. Zásady prvej pomoci je dôležité ovládať ešte predtým, než sa rozhodnete vyskúšať aplikáciu pijavice lekárskej na sebe alebo na niekom druhom. Pred aplikáciou pijavice lekárskej majte na pamäti, že aj uhryznutie jednou malou pijavicou dokáže vyvolať veľmi silnú alergickú reakciu. V prípade, že si budete pijavicu aplikovať sami a takáto reakcia nastane, skutočne sa vystavujete hrozbe smrti! Už iba z toho dôvodu, že si nebudete schopní pomôcť. Z toho plynie prvé pravidlo: Vždy, keď si prikladáte pijavicu lekársku prvýkrát, musí byť prítomný ešte ďalší človek. Tento človek musí vedieť poskytnúť prvú pomoc v prípade, že sa po aplikácii prejaví anafylaktický šok.

Silná alergická reakcia prebieha v každom jednotlivom prípade trochu inak, ale obecne môžeme povedať, že sa človeku po aplikácii pijavice lekárskej začne rapídne zhoršovať celkový zdravotný stav. Pocíti nevoľnosť, lokálne alebo celkové svrbenie, môže ho napínať na vracanie, zahmlieva sa mu pred očami, krúti sa mu hlava, má pocit, že omdlie. Toto všetko pri anafylaktickej reakcii rýchlo vedie k náhlemu zníženiu krvného tlaku, čo je sprevádzané nepokojom, studeným potom, pocitom chladu, bledou pokožkou, rýchlym pulzom, až človek upadne do bezvedomia a dokonca môže prestať dýchať. V takomto prípade je veľmi dôležité, aby si prítomná osoba všímala jednak proces od priloženia pijavice až po prejav alergickej reakcie, čiže akým spôsobom alergická reakcia nastupovala, a tiež aby si bola vedomá základných vecí.

Jednou zo základných vecí je čas. V prípade, že človek prestane dýchať, máme na resuscitáciu štyri až sedem minút času. Ak mozog nemá prísun kyslíku, po štyroch minútach v ňom nastávajú zmeny a po siedmich minútach nastávajú už nevratné zmeny a hrozí smrť. Dôležité je zachovať pokoj, neprepadnúť panike. Jednoducho myslieť na to, že máme len určitý časový rozsah, v ktorom môžeme vykonávať resuscitáciu.

V prvom rade zamedzíme ďalšiemu pôsobeniu alergénu, čiže odstránime pijavicu. Pijavicu lekársku odstránime tak, že si konček prstu namočíme do pripraveného liehu a ten iba jemne priložíme pijavici k hlave. Ona keď ucíti lieh, automaticky sa pustí. Potom ranu prelepíme, čím zamedzíme zbytočnému krvácaniu a aj tomu, aby sa rana znečistila. Látky obsiahnuté v slinách pijavice spôsobujú riedenie krvi, čo okrem zdravotného efektu spôsobuje, že ranka sa horšie zaceľuje. Použijeme sterilné gázové štvorce vo vrstve asi jeden centimeter. Takže musíme pamätať na to, aby sme mali lieh i základné obväzové materiály vždy poruke.

Pacienta pozorujeme, či dýcha. Musíme zistiť, či iba upadol do bezvedomia, alebo aj prestal dýchať. V prvom prípade ho uložíme do stabilizovanej polohy na boku. Kľakneme si vedľa postihnutého, ktorý leží na chrbte. Ruku, ktorá je bližšie k nám, podsunieme pod boky postihnutého. Nohu, ktorá je bližšie k nám, čo najviac pokrčíme. Druhú pažu osoby v bezvedomí položíme na jej hrudník. Potom postihnutého opatrne pritiahneme smerom k sebe. Pažu umiestnenú pod bokmi potiahneme dozadu a pokrčíme ju v lakti. Voľné dýchanie zaistíme záklonom hlavy. Po tom, ako uložíme postihnutého do stabilizovanej polohy, privoláme odbornú pomoc.
Dôležité je mať pripravené adrenalínové pero, lebo ak skutočne ide o anafylaktický šok, adrenalín aplikovaný do svalu stehna vo väčšine prípadov dokáže zachrániť život.

Po celý čas do príchodu sanitky pacienta pozorujeme a o všetkých zmenách jeho stavu a ďalšom postupe sa radíme s odborníkom na telefóne. V prípade, že by sa jeho stav zhoršil alebo by prestal dýchať, začneme s resuscitáciou. Robíme klasickú prvú pomoc, čiže masáž srdca a umelé dýchanie. Presné inštrukcie pre poskytnutie prvej pomoci si môžete nájsť na internete. Spomeniem základné pravidlá. Postihnutého opatrne uložíme do vodorovnej polohy na chrbát, najlepšie na tvrdú podložku. Ťahom za bradu a miernym tlakom na čelo mu podvihneme sánku smerom nahor a priložíme svoje ucho k ústam tak, že sa súčasne pozeráme na jeho hrudník. Tým si ešte raz overíme, či postihnutý dýcha, alebo nedýcha.

Ak nedýcha, zahájime resuscitáciu. Začíname vždy stláčaním hrudníka v jeho strede do hĺbky aspoň päť centimetrov alebo do výšky jednej tretiny hrudníka frekvenciou asi 100 až 120-krát za minútu. Dlane zopneme prekrížením prstov do zámku, hranu dlane priložíme na stred hrudníka, vystrieme ruky v lakťoch a plynulými pohybmi stláčame hrudník. Po stlačení vždy uvoľníme hrudník do tej miery, aby sme nestratili kontakt s povrchom tela postihnutého. Ak postihnutý nedýcha, hrozí v krátkej dobe nevratné poškodenie mozgu a následná smrť, je teda potrebné čo najrýchlejšie zahájiť umelé dýchanie z úst do úst. Z dýchacích ciest odstránime prekážky (napríklad zvratky, zubnú protézu). Tlakom ruky na bradu vykloníme hlavu postihnutého dozadu. Tým sa uvoľnia dýchacie cesty a otvoria sa ústa. Stlačíme mu nos. Potom pritlačíme svoje pery na ústa postihnutého a vydýchneme. Prestaneme v momente, keď sa postihnutému zdvihne brucho. Umelé dýchanie prevádzame vo frekvencii svojho dýchania (nádych a výdych do úst postihnutého zhruba 12-krát za minútu) a ukončíme ho vo chvíli, keď postihnutý začne dýchať sám. Táto metóda funguje vďaka tomu, že i vydychovaný vzduch je bohatý na kyslík.

Ideálne je, ak jeden človek vykonáva masáž srdca a druhý dýchanie z úst do úst. Ak sme však na resuscitáciu sami, vždy 30-krát stlačíme hrudník, a potom 2-krát vdýchneme do úst. Čiže zachováme pomer tridsať stlačení na dva dychy. Pokiaľ však nie sme ochotní do postihnutého dýchať, stláčame aspoň hrudník, pričom každé dve minúty nakrátko prestaneme a ťahom za bradu uvoľníme tlak nahromadeného vzduchu v dýchacích cestách, ku ktorému stláčaním hrudníka prirodzene dochádza.
Resuscitáciu vykonávame až do príchodu záchrannej služby alebo dovtedy, kým sa postihnutému neobnovia vitálne funkcie. Keď sa nám podarí obnoviť dýchanie, postupujeme ako v prvom prípade, teda postihnutého stabilizujeme a ďalej pozorujeme až do príchodu záchrannej služby.
Každému hiruterapeutovi odporúčam, aby si prvú pomoc naštudoval lepšie, či už formou odbornej literatúry alebo pomocou publikácií zverejnených na internete, kde je táto téma pomerne dobre a podrobne opísaná, je k nej natočených aj niekoľko video návodov.

Na záver zopakujem, že tieto prípady sa skutočne dejú len veľmi zriedka. Predpokladom u postihnutého bývajú predošlé skúsenosti so silnými alergickými reakciami, napríklad po pichnutí včelou, po zjedení nejakých potravín, prípadne po stretnutí s inými alergénmi. V takomto prípade je veľmi vhodné buď aplikáciu pijavice vylúčiť, alebo postupovať nanajvýš zodpovedne. Dôležité je o tom vedieť, čiže dôležitá je anamnéza pacienta. Aplikácie pijavice lekárskej sa však netreba báť. Prakticky zo všetkých hirudoterapeutov a lekárov, ktorí liečia pomocou pijavice lekárskej, prípad anafylaktického šoku bol síce odborne opísaný, no okrem mojej skúsenosti sa s ním v praxi nikto nestretol. Pre každého človeka je však veľmi dôležité byť pripravený aj na takúto reakciu a tým, že si zopakujete pravidlá prvej pomoci a budete k aplikácii pijavice lekárskej pristupovať zodpovedne, určite nič nepokazíte.

Druhý krok: Ako sa starať o pijavicu lekársku v domácich podmienkach
Všetci vieme, že pijavice lekárske sa chovajú na špecializovaných farmách. Voľne v prírode sa vyskytujú len veľmi zriedka a sú zákonom chránené. Pijavice, ktoré si človek kúpi domov, sú pijavice pripravené k aplikácii a nie sú vhodné na ďalší chov alebo rozmnožovanie a to aj z toho dôvodu, že pijavice, ktoré sa používajú na terapiu, sú pomerne mladé. Na to, aby ich človek dokázal chovať, musel by sa o ne veľmi dlhú dobu starať, kŕmiť ich certifikovanou krvou, jednoducho je s tým pomerne veľa ťažkostí. Preto sa teraz nebudeme venovať chovu, ale tomu, ako sa o pijavicu lekársku starať do aplikácie a v prípade, že chceme pijavicu lekársku uchovať pre ďalšie použitie, tak aj po aplikácii.

Keď si pijavicu lekársku kúpime, väčšinou ju prinesieme domov alebo nám ju doručia v špeciálnom balení. Pre pijavice si deň vopred pripravíme vodu a nádobu.
Voda: Najvhodnejšia je voda z vodovodu, ktorú ste nechali 24 hodín odstáť. Ľudia si často myslia, že vodu treba naberať niekde zo studne či z rieky a podobne, no zo skúseností vieme, že takéto pokusy sa nie vždy končia šťastne a dokonca boli prípady, že človek nabral niekde v prírode vodu a pijavice mu uhynuli, preto z našich skúseností odporúčam vždy len klasickú vodu z vodovodu, ktorú necháme 24 hodín odstáť.

Nádoba: Nádoba je ideálna sklenená so širokým hrdlom, cez ktorý nám prejde celá ruka a s viečkom, ktorým sa dá hermeticky uzavrieť. Ten široký otvor je dôležitý pre ľahkú manipuláciu, či už s pijavicami, alebo pri čistení nádoby. A sklenená preto, lebo je priehľadná a umožní nám vizuálny kontakt s pijavicami.
Približne na trojlitrovú nádobu je dobré mať tak 50 až maximálne 100 pijavíc, ale 100 pijavíc je už pomerne dosť, čiže ostaňme pri päťdesiatich kusoch na jednu trojlitrovú nádobu. Pri použitých pijaviciach alebo pri dlhodobom skladovaní nepoužitých pijavíc sa odporúča maximálne 10 pijavíc na liter vody.

Takže pijavice práve dorazili. Privítame ich, ako sa patrí. Vypustíme ich do pripravenej nádoby, zalejeme pripravenou vodou a pridáme tri štipky soli. Prípadne môžeme najprv do nádoby naliať vodu, a potom do nej vypustiť pijavice. Pijavice nepotrebujú veľké množstvo kyslíka a stačí im ten, čo je obsiahnutý vo vode, a preto nemusíme nádobu zakrývať nejakou tkaninou, gázou a podobne, ako je často opisované na internete, ale nádobu hermeticky uzavrieme viečkom, čím zabezpečíme, aby pijavice neutiekli. Celá ďalšia starostlivosť spočíva vo vymieňaní vody každé dva až tri dni, v pozorovaní pijavíc, ich zdravotného stavu a vitality, a v občasnom čistení nádoby.

Teraz podrobnejšie. Pijavice prišli, máme ich umiestnené v nádobe s vodou, ktorú sme nechali vopred 24 hodín odstáť, a nádoba je hermeticky uzavretá. Ako s nimi budeme ďalej manipulovať? Pijavice, pokiaľ sú hladné, a teda sú určené k aplikácii, nevystavujme príliš vysokým teplotám a rovnako nie priamemu slnečnému svetlu. Môžu byť na dennom svetle, no nie na slnku, ideálne je chladnejšie prostredie, ale aj izbová teplota bude pre pijavice v poriadku, len rýchlejšie vyhladnú. Ak ich neplánujeme použiť okamžite, môžeme ich uskladniť v chladničke. V chladničke sa dostanú do stavu podobnému hibernácii, keď menej metabolizujú, a teda dlhšie vydržia. V prípade, že pijavice hneď použijeme, nikdy nedávame použité pijavice do nádoby k ostatným pijaviciam, ale pripravíme pre ne oddelenú samostatnú nádobu. Podmienky, čo sa týka vody, sú tie isté. Jediný rozdiel je v tom, že keď je pijavica sýta, je lepšie ju už potom nedať späť do chladničky, ale uložiť ju do tmavého priestoru, nie veľmi teplého, napríklad do komory.

Hladná pijavica sa ťahá za svetlom, lebo hľadá potravu, aby hlad zahnala. Sýta pijavica sa ťahá skôr do tmy, lebo potrebuje stráviť krv, ktorú vypila. V prípade, že používame veľa pijavíc a tieto plánujeme použiť ešte raz, napríklad keď robíme sériu aplikácií dva alebo tri mesiace, rozdelíme si použité pijavice do rôznych nádob. Pijavice, ktoré používame prvý mesiac, budú v jednej nádobe, tie, ktoré používame druhý mesiac, v druhej a tie z tretieho mesiaca v tretej. Ak ich budeme používať ešte raz, tak tie, ktoré boli aplikované prvý mesiac, budú hladnejšie než tie, ktoré sme používali tretí mesiac. Takýto systém nám pomôže, aby sme mali prehľad.
Voda, ktorú použijeme na výmenu, má mať rovnakú teplotu ako pôvodná voda. Napríklad, ak máme pijavice v nádobe s vodou, ktorá má teplotu 17 stupňov, potom tá voda, ktorú 24 hodín nechávate odstáť, má mať približne rovnakú teplotu 17 stupňov. Toto dosiahneme poľahky, ak nádobu s vodou na výmenu držíme v rovnakom priestore ako nádoby s pijavicami. Ak pijavice držíme v chladničke, vodu na výmenu dáme tiež schladiť na rovnakú teplotu, akú majú v nádobe pijavice. Ak použijeme vodu rôznej teploty, pijaviciam sa nič nestane, len sa začne meniť ich aktivita a metabolické procesy.

Ďalší dôležitý faktor je zdravie pijavíc. Pijavice pri čistení pozorujeme. Preto je nanajvýš vhodné, aby boli v priehľadnej sklenenej nádobe. Sklo nám poskytuje vizuálny kontakt s pijavicami. Sledujeme, či sú všetky zdravé, či nám nejaká náhodou neochorela alebo neuhynula. Kontrolovať treba pijavice tak nové, ako i použité, ktoré už metabolizujú. Čiže aj keď sú umiestnené v tme, tak si ich vždy, keď im raz za dva až tri dni meníme vodu, prezrieme, vizuálne skontrolujeme ich zdravotný stav.

Najčastejšie sa môže stať, že pijavica zahynie. Netreba sa toho zľaknúť, je to bežný jav. Mŕtvu pijavicu vytiahneme a nejakým spôsobom zlikvidujeme, potom vymeníme vodu v nádobe a necháme ostatné pijavice, aby žili svojím bežným životom ďalej. V prípade, že pri vizuálnej kontrole nájdeme pijavicu, ktorá sa správa divne a vyzerá ako chorá, vyberieme ju z nádoby. Oddelíme ju od ostatných pijavíc a vložíme do inej samostatnej nádoby. Zase hovorím aj o použitých aj o nových pijaviciach. Každá podozrivá pijavica patrí na samotku, teda pre každú jednu máme zvlášť nádobu, môžu to byť malé fľašky. V oddelenej nádobe pijavicu necháme, kým sa zotaví, alebo naopak, necháme ju, nech sa jej choroba rozvinie a ona uhynie. Veľmi často sa stáva, že sa pijavica za pár dní dá dohromady. Ide o to, aby pijavica, ktorá sa necíti dobre, nenakazila či iným spôsobom negatívne neovplyvnila ostatné zdravé pijavice.

Veľmi často sa bude tiež stávať, že uvidíte na pijavici takú akoby obrúčku, stiahnutý lem. Pijavica rovnako ako had sa zvykne pri raste zvliekať z kože, u pijavíc stará koža počas zvliekania produkuje výlučky, čím vytvára povlak na povrchu tela a ten sa zmení na prstenec okolo nej. Pijavica sa ho postupom času zbaví, buď si ho stiahne o nejaký ostrý predmet, preto sa odporúča umiestniť do nádoby s pijavicami kameň, alebo prstenec praskne, prípadne ho môžeme sami roztrhnúť prstami. Žiaden problém.

Teraz k čisteniu nádoby. Samotné čistenie nádoby s pijavicami nie je až taká jednoduchá záležitosť, pokiaľ na ňu človek nie je pripravený. Potrebujeme gázovú kocku alebo hlboké sitko – ideálne kovové s malými očkami – cez ktoré vylejeme vodu, v ktorej sú pijavice. Sitko slúži na zachytenie pijavíc, lebo vždy môžeme nejakú vyliať spolu s vodou. Vyplavené pijavice vrátime späť do nádoby. V minulosti sme používali sitko, no dnes už používame gázové kocky, pretože sú lepšie a ľahšie sa s nimi manipuluje. Gázová kocka je lepšia aj preto, že ide o jednorázový materiál a na rozdiel od sitka ju nie je potrebné sterilizovať. Do očiek gázy sa zachytia všetky nečistoty a je to pohodlný spôsob čistenia. Ak sa nechceme pijavíc dotknúť holou rukou, pri manipulácii s nimi môžeme použiť chirurgické rukavice bez púdru. Po tom, ako zlejeme vodu, napustíme do nádoby vodu z vodovodu na vypláchnutie a znovu vodu zlejeme. Ak treba, proces môžeme opakovať druhý aj tretíkrát, väčšinou stačí opakovať proces dvakrát. Nakoniec ich zalejeme pripravenou vodou, ktorú sme nechali odstáť, nádobu hermeticky uzavrieme a odložíme. Čo sa týka sitka, pijavice počas metabolizovania vytvárajú určitý sliz, ktorý sa bude na ňom zachytávať, preto je dobré sitko pred čistením obliať vriacou vodou. Vriacou vodou ho ako-tak sterilizujeme. Sitko oblejeme vriacou vodou pred použitím aj po použití. Nezabudnime však pred použitím, teda prv ako začneme zlievať vodu z nádoby s pijavicami, nechať sitko vychladnúť, aby sme neuškodili pijaviciam.

Budeme potrebovať aj nejakú kefku, ktorá bude výhradne na čistenie sitka. Nemôžeme použiť kefku, ktorou čistíme miestnosti alebo zariadenia za pomoci chemikálií. Je to veľmi dôležité! Kefka na čistenie nášho sitka nesmie obsahovať žiadne zvyškové stopy chemikálií. Čiže: oddelené sitko + oddelená kefka len na tento účel. Sitko kefkou vyčistíme, prelejeme tečúcou vodou z vodovodu a napokon prelejeme vriacou vodou, aby sme ho sterilizovali. Pri gáze všetka takáto starostlivosť prirodzene odpadá.

To je v základe asi tak všetko. Aby som to zhrnul, pre starostlivosť o pijavicu lekársku v domácich podmienkach je dôležitá nádoba, voda a rovnako aj vizuálna kontrola zdravotného stavu pijavíc pri každom vymieňaní vody v nádobe.

Napokon spomeniem jednu vec – prípad, keď pijavicu lekársku už nechceme ďalej použiť. Čo s ňou? Pijavicu sme aplikovali, potom sme ju z pokožky liečeného odňali a ďalej? Tu je potrebné, aby sa každý človek rozhodol sám, či chce život pijavice ukončiť alebo ju chce vrátiť späť do prírody. Ak jej život chceme ukončiť, je to jednoduché, v domácich podmienkach ju stačí ponoriť do roztoku s alkoholom, čo je pre ňu prakticky okamžitá smrť, a potom ju spláchnuť do záchodu alebo vyhodiť niekam do prírody, kde sa rozloží. V prípade, že sa rozhodneme pre druhú možnosť, pre zachovanie života a vypustenie do prírody, nájdime taký vodný tok, kde sa nekúpu ľudia, pijavicu doň vylejme spolu s vodou z nádoby a príroda už zariadi, čo s ňou bude ďalej.

Tretí krok: Príprava pracovného miesta, alebo čo všetko budeme potrebovať pri aplikácii pijavice lekárskej

Ešte predtým, než začneme aplikovať pijavicu lekársku, je veľmi dôležité si pripraviť pracovné miesto a všetky pomôcky, ktoré budeme potrebovať. Pracovné miesto má byť čisté, no nie je potrebné dosahovať nejaké extrémne hygienické podmienky v zmysle sterility, stačí, aby miestnosť nebola prašná, aby nebola znečistená, aby sa pomôcky, ktoré budeme používať, v nej neznečistili.
Pomôcky: Nádoba, do ktorej premiestnime tie pijavice, ktoré budeme aplikovať. Táto nádoba by mala byť s uzáverom, aby pijavice neutekali. Vždy po vytiahnutí jednej pijavice nádobu uzavrieme. Pijavicu aplikujeme, a potom vyberieme druhú pijavicu a nádobu opäť uzavrieme. Takýmto spôsobom pokračujeme ďalej. V pripravenej nádobe je lepšie mať o dve až tri pijavice viac, ako plánujeme aplikovať, pretože nie každá pijavica sa bude chcieť zahryznúť. V prípade, že sa pijavica dlhšiu dobu nechce zahryznúť, vymeníme ju za inú. Tomuto som sa však viac venoval v kapitole o aplikácii pijavice lekárskej.

Ďalšie pomôcky, ktoré budeme potrebovať, sú chirurgické rukavice bez púdru. Chirurgických rukavíc si pripravíme zase viacero. Ak sa pijavíc nebojíme, môžeme ich aplikovať holými rukami. Viem, že ma niektorí lekári za tento výrok poženú… Bez rukavíc však aplikujú pijavice všetci lekári, u ktorých som sa kedy učil. Pri citlivejších pacientoch tu však existuje vyššia možnosť reakcií na priloženie. Ak sa pijavíc nechceme dotýkať priamo, môžeme ich aplikovať v chirurgických rukaviciach bez púdru. V každom prípade však budeme chirurgické rukavice potrebovať vo fáze, keď sa začnú pijavice púšťať a z rany bude vytekať krv. Vtedy je použitie chirurgických rukavíc jednoznačne nutné. Pretože sa budú pijavice púšťať v rôznom čase a krvi môže vytekať pomerne dosť, je potrebné mať poruke väčšie množstvo chirurgických rukavíc.

Ďalej budeme potrebovať nádobu, do ktorej budeme vkladať pijavice, ktoré sa pustia. Nezabudnime ani na utierky, najlepšie papierové na jedno použitie. Pijavica pri aplikácii na tele pacienta vypúšťa zo svojho tela tekutiny, ktoré vyzerajú ako vodový sliz a ten je tu a tam lepšie otrieť a takisto, keď si my potrebujeme utrieť ruky, papierové utierky, ktoré po použití jednoducho zlikvidujeme, sa nám zídu. Potrebovať budeme aj lieh alebo nejaký iný alkohol, vodka je postačujúca, ideálne v uzavretej fľaške. Lieh je pre prípad, keď potrebujeme pijavicu odstrániť z tela pacienta skôr, ako sa sama pustí. Ďalej potrebujeme nástroje pre aplikáciu. Buď budeme používať nejaký pohárik, zrezanú injekčnú striekačku, skúmavku alebo budeme prikladať pijavice priamo z lyžičky.

Spolu s tým je potrebné pripraviť miesto, kde bude pacient sedieť alebo ležať. Toto je veľmi dôležité, lebo aplikácia môže trvať aj dve hodiny. Väčšinou trvá okolo 45 minút. Musíme myslieť na pohodlie pacienta. Ak je pacient, napríklad, obézny, zle sa mu leží na stole taký dlhý čas. Je pre neho lepšie, ak ho posadíme na stoličku bruchom k operadlu tak, aby sa mohol oprieť a celú procedúru ľahšie vydržal. Čiže ešte pred aplikáciou sa zamyslíme, akú polohu zvolíme pre pacienta, pričom sa rozhodujeme vždy v súvislosti s konkrétnym človekom, ktorému ideme priložiť pijavicu. Pod miesto, na ktorom budeme aplikovať pijavicu lekársku, dáme nejakú podložku. Vždy sa môže stať a tu a tam sa i stáva, že pijavica sa pustí skôr, ako to očakávame, my si to hneď nevšimneme a ona spadne na zem, pričom znečistí podlahu aj masážny stôl a stekajúca krv z rany urobí to isté. Aby sme zabránili tomuto znečisteniu krvou, prikryjeme podlahu aj miesto, na ktorom pacient leží či sedí, látkovou nepremokavou podložkou na jedno použitie, takou, akú bežne používajú pri svojej práci maséri, prípadne použijeme igelit. Po aplikácii podložku zlikvidujeme. Ako poslednú vec spomeniem obväzový materiál. Dôležité sú hlavne sterilné gázové štvorce. Vždy, keď sa pijavica pustí, priložíme gázu na ranu. Gáza bude nasávať vytekajúcu krv dovtedy, kým ranu ošetríme a obviažeme do konečného stavu. Obväzový materiál si podrobnejšie rozoberieme v kapitole o aplikácii pijavice lekárskej a o ošetrení rany.

Štvrtý krok: Príprava pacienta pred aplikáciou pijavice lekárskej
Pred aplikáciou pijavice lekárskej je dôležité zistiť, či je aplikácia pijavice lekárskej pre pacienta vhodná. Rozlišujeme, či sa jedná o pacienta nového, ktorý sa s aplikáciou pijavice lekárskej ešte nikdy v živote nestretol, alebo ide o pacienta, ktorý s takouto terapiou už mal v minulosti osobné skúsenosti.

Pri novom pacientovi je potrebné získať maximum informácií, aby sme mohli zostaviť podrobnú anamnézu o jeho zdravotnom stave. Povypytujeme sa ho na všetky zdravotné ťažkosti, či už aktuálne, alebo v minulosti a vypýtame si výsledky vyšetrení krvi. Vždy nám pomôže, ak poznáme pacientov krvný obraz. Odber krvi by mal byť u pacienta robený len nedávno, väčšinou sa odporúča maximálne 2 až 3 mesiace pred hirudoterapiou. Ak nemáme potvrdenie o krvnom obraze k dispozícii, požiadame pacienta, aby konzultoval aplikáciu pijavice lekárskej so svojím všeobecným lekárom.

V prípade, že máme pred sebou pacienta, ktorý sa už aplikácii pijavice lekárskej niekedy podrobil, opýtame sa ho na všetky podrobnosti o tom, ako jeho organizmus na terapiu reagoval a či sa od poslednej aplikácie jeho zdravotný stav nejako výrazne nezmenil.

Obecne môžeme povedať, že pijavice lekárske neaplikujeme pri zlej zrážanlivosti krvi a tiež pri ťažkých krvných chorobách. Ďalej pri onkologických ochoreniach, počas tehotenstva, u pacienta pod vplyvom alkoholu a iných návykových látok a takisto pri neznášanlivosti pijavíc. Ja vždy odporúčam pred aplikáciou pijavice lekárskej konzultovať zdravotný stav buď s lekárom, alebo s praktickým hirudoterapeutom, kde si môžeme overiť, nakoľko je vhodné použitie pijavice lekárskej pri terapii daného zdravotného problému. Je dôležité upozorniť na to, že choroba alebo zdravotný problém, ktorý chceme pomocou pijavice lekárskej riešiť, nie je ešte hlavným ukazovateľom, či je pijavica lekárska vhodná alebo nie, pretože najdôležitejším ukazovateľom je celkový zdravotný stav človeka. Čiže okrem samotného problému je treba sa pozrieť na celkový zdravotný stav pacienta.

Ak sme dospeli k rozhodnutiu, že aplikácia pijavice lekárskej je pre pacienta vhodná, môžeme zvoliť nasledovný postup. V deň aplikácie pijavice sa uistíme, že pacient má dostatok času na celú procedúru, ideálne sú to dve hodiny. Rovnako sa uistíme, že je v dobrej psychickej aj fyzickej kondícii. V prípade, že tesne pred aplikáciou na pacientovi vidíme výraznú slabosť či rozrušenie, spozorujeme, že má problémy s dýchaním alebo iné viditeľné zdravotné problémy, je lepšie pijavicu lekársku neprikladať a k aplikácii pristúpiť buď pod lekárskym dozorom, alebo s niekým, kto má viac skúseností.

Pacient sa pred aplikáciou pijavice lekárskej osprchuje len čistou vodou. Nemal by použiť žiadne sprchové šampóny, parfumy, dezodoranty. Pijavica lekárska je veľmi citlivá na zápach. Všetky prostriedky, ktoré bežne používame na očistu pokožky, môžu výrazne zhoršiť jej chuť prisať sa. Pacient by tiež nemal smrdieť tabakom, pretože pijavice neznášajú zápach cigariet. Fajčiar sa teda v deň terapie bude vyhýbať fajčeniu a nefajčiar sa vyhne fajčiarom a zadymeným priestorom. Pacient nesmie byť pod vplyvom alkoholu či iných návykových látok.
Pred aplikáciou podrobne oboznámime pacienta s tým, ako bude procedúra prebiehať. V prípade, že máme pred sebou pacienta, ktorý už má skúsenosť s aplikáciou pijavice lekárskej, tak si len ozrejmíme, že je všetko jasné, na procedúru je pripravený a že teda môžeme pristúpiť k aplikácii pijavice. V prípade, že sa jedná o nového pacienta, vtedy je potrebné vysvetliť celý proces krok po kroku od začiatku až po koniec. Na začiatku pacientovi vysvetlíme, akú procedúru sme zvolili, či sa jedná o jednorazové priloženie pijavice lekárskej alebo pôjde o opakovanú terapiu. Opýtame sa ho, či s navrhovanou terapiou súhlasí. Ak áno, vysvetlíme mu jednotlivé kroky, opíšeme miesta, kam budeme pijavice prikladať, a potom opíšeme, čo sa vlastne deje, akým spôsobom sa pijavica prisaje.

Keď na kožu pacienta priložíme pijavicu lekársku hlavičkou a ona zacíti miesto, kde sa chce prisať, tak najskôr sa prisaje a až potom kožu pacienta prehryzne. Pri prehryznutí kože pijavica vypúšťa do rany biologické látky, ktoré sú obsiahnuté v jej slinách. Sliny pijavice lekárskej obsahujú veľké množstvo biologických aktívnych látok, takzvaných fermentov, ktorých počet nie je zatiaľ presne určený, ale podľa odbornej literatúry sa hovorí o viac ako 100 fermentoch. Tieto biologické aktívne látky sa ďalej delia do niekoľkých hlavných terapeutických skupín, ktoré som podrobne opísal v kapitole o terapeutickom účinku pijavice lekárskej.

Prehryznutie kože môže na rôznych miestach tela bolieť rôzne, čo závisí nielen na mieste, ale aj na prahu bolesti, no v princípe je to podobné uštipnutiu hmyzom a bolesť pociťujeme len v prvých minútach. V okamihu, keď sa pijavica zahryzne, tak je prehryznutie kože trochu bolestivé, no ako začne sať, bolesť sa stratí. Často sa dokonca stáva, že po aplikácii pijavice lekárskej alebo niekoľkých pijavíc lekárskych nastupuje u človeka stav podobný eufórii, pretože sa v organizme začína zvyšovať produkcia endorfínov.

Prisatie pijavice lekárskej môže trvať až do dvoch hodín, väčšinou trvá 45 až 120 minút, takže pacient musí mať dostatok času na celú procedúru. Naozaj nejde o krátku procedúru. Keď pijavica nasala dostatok krvi, sama sa pustí. Terapeut túto pijavicu odloží do pripravenej nádoby a následne ošetruje ranu. Je zvykom pri aplikácii pijavice lekárskej ošetriť ranu priložením savého materiálu, a potom neskôr ju prelepiť alebo obviazať. Pijavica sama svojimi slinami čiastočne ošetrí ranu a vďaka krvácaniu, ktoré slúži ako súčasť mechanického imunitného systému, sa do rany len ťažko niečo môže dostať, takže sa počas ďalších 24 hodín nie je treba ničoho báť, lebo nie sú popísané stavy, že by sa do rany zaniesla infekcia. Dokonca veľmi často nie je potrebné používať sterilný savý materiál. Ak však pacient trvá na použití sterilného obväzového materiálu, stačí priložiť na ranu jeden alebo dva sterilné štvorce a zvyšok použiť nesterilný. Často sa v obväzovaní používajú jednorazové detské plienky alebo dámske vložky či vložky alebo plienky pre ikontinentných pacientov, lebo sú prispôsobené na absorpciu väčšieho množstva tekutín.
Rana po aplikácii pijavice lekárskej môže krvácať až 24 hodín. Väčšinou krváca okolo šiestich hodín, no sú prípady, keď krváca 12 až 24 hodín. Na toto je treba byť pripravený. Krvácanie po aplikácii pijavice lekárskej nie je potrebné ani vhodné nejakým spôsobom zastavovať. Zastavovanie krvácania môže oslabiť terapeutický efekt. Jedným z dôvodov pre aplikáciu pijavice lekárskej je drenáž, prečistenie. To, čo vyzerá ako krv, je tekutina s prímesou krvi. Môže vytiecť veľké množstvo tekutiny, sú popísané prípady, keď vytiekol aj liter krvavej tekutiny, no ako hovorím, toto všetko je normálne a nie je to čistá krv.
Väčšina stratených tekutín sa obnoví do 24 hodín po uzatvorení rany.

Terapeut previaže ranu tak, aby ju nebolo potrebné preväzovať do ďalšieho dňa. Aby ostala v pokoji. Väčšinou používame väčšie množstvo obväzového materiálu, ako som spomínal vyššie, pričom pri použití gázových štvorcov vytvoríme niekoľko centimetrov hrubú vrstvu, ideálne sú však tie vložky a plienky. K telu pacienta ich upevníme obväzom. Na ďalší deň by sa rana mala stiahnuť a vytvoriť chrastu. Potom ju stačí ošetriť priložením malého množstva gázových štvorcov alebo ju môžeme nechať dýchať, ničím ju už neprekryjeme. O tomto si viac povieme v kapitole o ošetrení rany po aplikácii pijavice lekárskej.

Toto všetko sú veci, ktoré má pacient vedieť. Nezabudneme ho upozorniť ešte aj na možnú reakciu na priloženie pijavice lekárskej, pretože každý človek môže reagovať inak a existuje niečo ako pozitívna reakcia na priloženie pijavice. Pozitívna reakcia na priloženie pijavice lekárskej je reakcia, ktorá vzniká do 24 hodín po priložení a opísal som ju predchádzajúcej časti tejto knihy.

Na záver by som rád odporučil viesť si evidenciu o aplikácii pijavice lekárskej. Je jedno, či ste pacientom sám, či sa jedná o rodinného príslušníka, či o cudzieho pacienta, zakaždým, keď aplikujeme pijavicu lekársku, si zapíšeme dátum, informácie o zdravotnom stave a tiež miesta na tele, kam sme pijavice lekárske aplikovali. Potom pri ďalšej návšteve doplníme reakciu na aplikovanie pijavice lekárskej, ako sa pacient cítil psychicky aj fyzicky, či došlo k nejakým zmenám. A zapíšeme ďalšiu terapiu, ktorú robíme. Táto evidencia poskytuje ucelený prehľad o terapii a pri jej druhom a ďalšom opakovaní je určitou oporou a návodom, ako postupovať pri hirudoterapii u konkrétneho pacienta.

Pred aplikáciou pijavice lekárskej každému odporúčam, aby si dal urobiť čerstvý krvný obraz, poprípade iné analýzy, ak má nejaké zdravotné problémy. Tieto vyšetrenia dokážu stanoviť úroveň problému v organizme. Dva až tri mesiace po skončení celej terapie je dobré tieto odbery zopakovať, aby sa zistilo, či sa niečo zmenilo. Porovnaním výsledkov získate k subjektívnemu pocitu aj objektívny dôkaz, či vám pijavica lekárska pomáha alebo nepomáha. Máte v rukách skutočné fakty o vhodnosti alebo nevhodnosti aplikácie pijavice lekárskej pre váš konkrétny prípad.

Piaty krok: Aplikácia pijavice lekárskej

Keď už máme pripravené pracovné miesto aj pacienta a uistili sme sa, že aplikácia pijavice lekárskej je pre neho vhodná, rovnako sme sa oboznámili aj so zásadami prvej pomoci, môžeme povedať, že sme pripravení prejsť k aplikácii pijavice lekárskej. Pri aplikácii pijavice lekárskej je dôležité si uvedomiť nasledovné veci. Prvá vec je veľkosť pijavice lekárskej. Podľa typu pacienta a zvoleného miesta pre aplikáciu vyberieme správnu veľkosť pijavice.

Miesto pre priloženie pijavice lekárskej má byť čisté a zopakujem, že pacient sa v deň aplikácie neumýval mydlom či sprchovým šampónom, ale len čistou vodou. V prípade, že je povrch príliš ochlpený, vlasový porast odstránime, napríklad holiacim strojčekom. Môže sa stať, že miesto, kam budeme pijavice lekárske prikladať, bude studené. Pijavice sa do studeného miesta nerady zahryzávajú. Najmä koža na miestach s hrubou tukovou vrstvou, ktoré sú tým pádom menej prekrvené, je trochu chladnejšia. Najprv je dobré priložiť pijavicu lekársku bez toho, aby sme miesto akokoľvek ošetrovali, ale v prípade, že sa nezahryzne, môžeme miesto potrieť horúcou vodou alebo pomasírovať rukami, čím ho zohrejeme. Horúca voda funguje vo viac ako 90% prípadov. Keď pijavica lekárska ucíti teplo, zahryzne sa.

Ďalej sa pozrieme na spôsob, akým budeme pijavicu lekársku aplikovať. Ak sa pijavíc lekárskych bojíme a nechceme ich chytať holými rukami, použijeme jednorazové chirurgické rukavice, ktoré nie sú chemicky ošetrované. Ideálne je mať pripravenú plastovú lyžičku, ktorou budeme vyťahovať pijavice z nádoby. Kovová lyžička má tupé a hladké okraje a je tvrdá, často studená. Plastová lyžička má ostrejšie okraje, je tenšia, mäkká, poddajná a teplejšia. Pijavice lekárske sú často prisaté k sklenenej stene nádoby a plastová lyžička nám pomôže omnoho ľahšie ju podobrať. Plastová lyžička je navyše jednorazový materiál, ktorý po použití zlikvidujeme.

Po vytiahnutí pijavice z nádoby ju môžeme rovno z lyžičky skúsiť priložiť na miesto, ktoré sme vybrali na aplikáciu. Tu je však potrebné mať už aké-také skúsenosti, lebo pijavica bude chcieť utiecť a veľmi zriedka sa nám podarí, aby sa sama zahryzla presne tam, kam chceme my. S pijavicou na lyžičke musíme manipulovať, smerujeme ju palcami, niekedy aj pritláčame pijavicu hlavičkou k určenému miestu, preto začiatočníkom odporúčam používať namiesto lyžičky zrezanú injekčnú striekačku. Z injekčnej striekačky zrežeme tú časť, kam sa nasúva ihla, čím získame podobnú nádobu ako skúmavka, ale s tým rozdielom, že máme piest, ktorý nám pomôže pri manipulácii. Okraje zrezaného konca striekačky treba opracovať, vyhladiť, aby po priložení na miesto pacientovi neporanili kožu.
Pijavicu dáme z lyžičky do takto pripravenej striekačky, a potom striekačku zrezaným koncom priložíme ku koži na mieste, ktoré sme vybrali. Potom povytiahnutím piesta vytvoríme mierny podtlak a tým spôsobíme, že sa miesto prekrví, a preto šanca, že sa pijavica zahryzne, je veľmi pravdepodobná. A keďže je uväznená vo valci striekačky, nemôže sa nám vykĺznuť a ujsť. Ja tento spôsob aplikácie pijavice lekárskej považujem za jeden z najľahších spôsobov pre začiatočníkov. Má vysokú mieru úspešnosti prisatia aj zahryznutia pijavice.

Čo sa týka spôsobu, často sa dočítate, že je možné použiť pinzetu, ak však pinzetou uchopíte pijavicu lekársku v oblasti za jej hlavou, za čeľusťami, spôsobíte jej stres. Pijavica bude viac bojovať o záchranu svojho vlastného života, než by mala chuť zahryznúť sa a dávať do poriadku život niekoho iného. Takže napriek mnohým takýmto radám na internete a v knihách, používanie pinzety z vlastných skúseností neodporúčam a neodporúča ju ani veľa praktických hirudoterapeutov. Ideálne je zabezpečiť pre pijavicu pohodlie. Keď ju dáte do skúmavky alebo do zrezanej injekčnej striekačky, nedochádza k priamemu kontaktu medzi ňou a terapeutom. Pijavica sa vlastným pohybom posúva na miesto na koži pacienta. Aj z tohto dôvodu je skúmavka alebo zrezaná striekačka vždy lepšia voľba ako lyžička, lebo ak pijavicu aplikujeme priamo z lyžičky a pomocou svojich prstov ju smerujeme na miesto, vytvárame na ňu nátlak a spôsobujeme jej stres. Následkom stresu sa pijavica lekárska ťažko zahryzáva.

Ešte sa vrátime k miestu. V prípade, že sa pijavica lekárska nechce prisať a zahryznúť, je možné vybrané miesto napichnúť sterilnou ihlou, aby sa objavila kvapka krvi. Vtedy sa pijavica zahryzne prakticky takmer na 100%. Hneď ako pijavica zacíti krv, zahryzne sa, naozaj sa nestáva, aby tak neurobila. Ja som taký prípad ešte nevidel. Pri terapii pijavicou lekárskou však tento spôsob používame len v situáciách, keď je skutočne nevyhnutné pijavicu aplikovať do veľmi presného bodu. V ostatných prípadoch, keď sa aj pijavica lekárska nechce zahryznúť do miesta, ktoré sme vybrali, väčšinou ju priložíme na miesto blízke tomu pôvodnému a niekedy zvážime aj zmenu procedúry a nájdeme iné miesto na aplikáciu, ktoré je tiež vhodné pre náš terapeutický zámer.

Nikdy neprikladáme pijavicu lekársku priamo na žily, preto je dôležité mať aspoň aké-také skúsenosti s anatómiou ľudského tela. Musíme vedieť, akým spôsobom zistíme, či sa pod miestom, ktoré sme vybrali, nenachádza žila. V pevných oblastiach, kde sú kĺby a svaly, zahryznutie pijavice nie je natoľko hlboké, aby prehryzlo aj žilu. Ale napríklad taká oblasť prstov na rukách, kde je tenká koža a menšia hmota svalov, je problematická, tu sa veľmi ľahko môže stať, že pijavica spolu s pokožkou prehryzne aj žilu. Pri prehryznutí žily sa pijavica lekárska veľmi rýchlo napije, čím sa skráti čas vylučovania jej biologických látok s terapeutickým efektom, a pre nás bude ťažké zastaviť krvácanie. V prípade žily pôjde len o čiastočný problém, lebo máme dostatok času na ošetrenie rany. Pomocou tlaku prstov na ranu sa pokúsime obmedziť krvácanie, potom priložíme tlakový obväz a ak máme pocit, že nevieme takýto rozsah krvácania zvládnuť, vždy máme čas dopraviť pacienta do nemocnice. Ak by sme však priložili pijavicu na tepnu a ona ju prehryzne, už sa jedná o skutočne veľký problém s ohrozením života pacienta. Krv pod tlakom strieka z tepny a človek môže rýchlo stratiť obrovské množstvo krvi. Krvácanie takéhoto rozsahu sa nedá zvládnuť v domácich podmienkach a ide naozaj o minúty. V žiadnom prípade nepriložte pijavicu na tepnu!

Ak sa budeme riadiť odporúčaniami, čiže budeme sa vyhýbať cievam a oblastiam, kde je tenké tkanivo – oblasti hlavy, krku, slabín, oblasti prstov rúk a nôh – je pri používaní stredne veľkých pijavíc nepravdepodobné, že môže dôjsť k takýmto veľkým problémom. V prípade, že sa rozhodneme použiť veľké pijavice, musíme dôkladne poznať anatómiu človeka a byť nanajvýš opatrní, lebo problém s prehryznutím cievy môže byť skutočne veľký. Stredná pijavica sa zahryzne do hĺbky okolo 1 až 1,5 milimeter. Čím je pijavica väčšia, tým hlbšie sa prehryzne a rana bude väčšia tak do hĺbky, ako aj na šírku. Väčšia pijavica má väčšie čeľuste.

Teraz sa pozrieme na metódy aplikácie pijavice lekárskej:

Prvá metóda: Pijavicu necháme po celý čas prisatia, kým sa sama nepustí. Túto metódu využívame najčastejšie, pretože pri nej pijavica maximálne stimuluje miesto aplikácie. Sama a svojím tempom aktívne saje krv a počas toho do rany vypúšťa spolu so svojimi slinami biologický materiál, ktorý má terapeutickú hodnotu. Treba si uvedomiť, že počas rôznych etáp satia pijavica vypúšťa sliny s rôznym chemickým zložením, na začiatku sú v nich viac látky, ktoré napomáhajú riedeniu krvi a znižujú bolesť a ku koncu zas viac tie, ktoré ošetrujú ranu, aby sa nezaniesla infekciou a aby sa dobre scelila. Prerušením tohto prirodzeného procesu narušíme aj proces terapie. Zbytočne teda nikdy neodoberajme pijavicu z miesta prv, ako sama chce.

Druhá metóda: Pijavicu nechávame len určitý čas, väčšinou 20 až 30 minút od zahryznutia. V určitých prípadoch je možné sňať pijavicu skôr, teda po 20 až 40-tich minútach, keď je pijavica v najaktívnejšej fáze.

Vedecky bolo zistené, že aktívna fáza po zahryznutí trvá okolo 30 minút. Táto druhá metóda sa požíva u pacientov, ktorí nemajú čas alebo u tých, ktorí sa rozhodli pre viacnásobné opakovanie terapie v krátkom časovom slede. Ak totiž nedovolíme pijavici, aby sa napila dosýta, ale odoberieme ju z miesta skôr, skracuje sa jej doba trávenia krvi a bude teda skôr pripravená na nové použitie.

Tretia metóda spočíva v aplikácii pijavice iba na pár minút, tzn. necháme pijavicu prisať sa a zahryznúť a po 3 až 4 minútach ju z miesta odoberieme. Tretiu metódu ja osobne nevyužívam, v odbornej literatúre je však opísaná ako vhodná v prípadoch, keď chceme dosiahnuť maximálnu koncentráciu biologických látok zo slín pijavice lekárskej, ktoré vypustí do rany po zahryznutí. Prípadne sa táto tretia metóda využíva v rámci reflexnej terapie, keď sa na reflexný bod nepôsobí len tlakom ako pri bežnej reflexnej terapii, ale priložením pijavice, čím sa miesto s reflexným bodom zraní. To spustí a stimuluje samoozdravné mechanizmy. Klasická reakcia organizmu po akomkoľvek zranení je okamžité spustenie opravy zraneného miesta, no a v prípade zranenia reflexného bodu sa súčasne s opravou zraneného miesta spustí aj oprava celej oblasti, ktorá je s reflexným bodom spojená.

Šiesty krok: Ošetrenie rany po aplikácii pijavice lekárskej

Ošetrenie rany po aplikácii pijavice lekárskej si rozdelíme na dve časti. Prvá časť sa týka doby, keď sa ešte nepustili všetky pijavice, vtedy ide o čiastočné ošetrenie rany, ktorého účelom je, aby po pacientovi nestekala krv. Použijeme buď gázové štvorce alebo vatu či vatové tampóny. Keď sa pijavica pustí a my ešte nie sme pripravení túto ranu finálne ošetriť, odložíme pijavicu do pripravenej nádoby a na ranu priložíme jeden z obväzových materiálov, pre ktorý sme sa rozhodli. Účelom nie je zastaviť krvácanie, lebo ako som už spomínal, krvácanie po aplikácii pijavice lekárskej má svoj význam. Gáza či vata ako savé materiály budú nasávať vytekajúcu krv, aby nestekala po koži pacienta a neznečisťovala priestor okolo neho.
Často sa diskutuje, či používať sterilný materiál alebo stačí nesterilný. Obecne možno odporučiť radšej sterilný materiál. Z praxe a zo stáží, ktorými som prechádzal v centrách, kde sa vyložene zaoberajú hirudoterapiou, som sa veľmi často stretol s používaním nesterilného krytia rany a to z toho dôvodu, že pijavica ranu natoľko ošetrí, že je takmer vylúčené, aby sa do nej celých 24 hodín od aplikácie zaniesla infekcia. Tento postup je overený tisíckami pacientov. Na druhej strane bude každý lekár trvať na tom, aby sa priamo na ranu použil sterilný materiál, čo je pochopiteľné.

Časový rozdiel medzi tým, ako sa pustí prvá a posledná pijavica, môže byť aj 20 až 30 minút. Kým čakáme, až sa pustia ostatné pijavice, vizuálne kontrolujeme priložené tampóny. Často sa stáva, že niektorý z tampónov sa naplní krvou natoľko, že už jeho kapacita nestačí a krv sa opäť začne roztekať po pokožke pacienta, vtedy tampón odstránime, ďalším tampónom poutierame roztečenú krv a na ranu priložíme nový tampón. Takto kontrolujeme a ošetrujeme všetky rany po každej pijavici, ktorá sa už pustila, až do doby, keď sa pustí posledná, a potom prejdeme k finálnemu ošetreniu rany.

Finálne ošetrenie rany
Keď sa pustia všetky pijavice, odstránime všetky dočasné tampóny a vyberieme formu finálneho ošetrenia rany. Do 24 hodín nie je treba s ranou prakticky nič robiť.
Postup finálneho ošetrenia rany: Ak sme si vybrali za prvú vrstvu sterilný materiál, tak ako prvý priložíme na ranu sterilný gázový štvorec a naň ďalšie nesterilné v hrubšej vrstve. Môžeme použiť dámsku vložku, ktorá má dobré absorpčné vlastnosti a z rovnakého dôvodu môžeme zvoliť detské plienky či vložky alebo plienky pre inkontinentých. Plienky neprikladáme v celku, ale vystrihneme si potrebný tvar a veľkosť podľa konkrétneho miesta na tele pacienta, ktoré ideme ošetriť. Výhodou plienok je, že pokryjú väčšiu plochu. Priložíme teda na prvú vrstvu gázových štvorcov vložku či plienku a zafixujeme ju. Máme na výber náplasť, elastický obväz, obväz pruban a potravinársku fóliu ako poslednú vrstvu krytia.

Po použití náplastí ostávajú na koži stopy po lepidle, ktoré je ťažké odstrániť. Ak opakujeme terapiu dva alebo trikrát za týždeň, už onedlho máme pacienta celého od lepu. Kde sa dá, odporúčam používať pružné obväzové sieťky – obväz pruban – na rukách, nohách, hlave. Obväzové sieťky odstrihneme v dostatočnej dĺžke a natiahneme ako pančuchu na prvú vrstvu priloženého materiálu. Dobre to drží. Ak máme obavy, že by vytekajúca krv mohla znečistiť oblečenie, na túto sieťku dáme ešte potravinársku fóliu. Neomotáme ju však príliš napevno, aby sme nepriškrtili krvný obeh, čo by malo za následok zbytočné opuchy a bolesti.

Potravinárska fólia a obväz nám dobre poslúži aj na trupe pacienta, pričom použijeme klasický elastický obväz, nie sieťku. Obväz omotáme okolo trupu, najprv však malou časťou leukoplastu prichytíme prvé vrstvy, čiže gázový štvorec, na ktorom je plienka alebo vložka. Ide nám o to, aby sa tieto vrstvy pri obväzovaní neposunuli. Silnejšie krvácanie môže nastať hlavne pri úplne prvej aplikácii pijavice lekárskej, keď ešte nevieme, ako bude reagovať, ale často nás môže prekvapiť rôzna intenzita krvácania rany u toho istého pacienta aj pri opakovanej aplikácii pijavice. Ak dobre neodhadneme veľkosť a množstvo obväzového materiálu, tak ak aj presiakne krvou, fólia ju neprepustí. Mám s fóliou veľmi dobré skúsenosti, aj keď ju v súčasnosti už nepoužívam a zaradil som ju do histórie tak ako mnoho iných pomôcok, ktoré som nahradil efektívnejším spôsobom. Fólia sa ľahko na druhý deň odstraňuje, jednoducho sa prestrihne a na koži pacienta neostávajú žiadne lepivé plochy. Považujem tento spôsob za veľmi pohodlný spôsob ošetrenia rany. Jediný problém je trochu v tom, že fólia je nepriedušná a človek sa pod ňou viac potí, preto fólia nesmie byť príliš silno stiahnutá okolo tela a nesmie byť priložená dlhšie ako 24 hodín.

Na druhý deň, keď obväzový materiál odstránime, vo väčšine prípadov nájdeme už zacelenú ranu. Ešte pripomeniem, že nie vždy môžeme s preväzom rany čakať do druhého dňa. Ak obväzy presiaknu krvou a tá sa hromadí pod fóliou, ošetríme ranu skôr, respektíve ošetrí si ju sám pacient. Pripravíme ho na takúto možnosť a poučíme ho, ako sa pripraviť, aký obväzový materiál si má kúpiť a ako má pri preväze postupovať. Ak sme odhadli správne množstvo obväzového materiálu, tak ho spravidla na druhý deň ráno môžeme sňať, a potom ho už len nahradiť novým v potrebnom množstve.

Po dvadsiatich štyroch hodinách od aplikácie nájdeme stiahnutú ranu, na ktorej je vytvorená chrasta, v tenkej vrstve ju prekryjeme gázovými štvorcami a prelepíme alebo prichytíme prubanom. Ak sa takáto zacelená rana nachádza na mieste, ktoré nebude v kontakte so žiadnym textilom, o ktorý by sa otierala, nemusíme ju ďalej ošetrovať a zakrývať, ale necháme ju len tak na vzduchu. Často sa stáva, že sa v procese hojenia rany tampón prichytí o ranu. Ako rana vysychá a tvorí sa na nej chrasta, môže prischnúť k nej aj tampón. Ak by sme takýto prischnutý tampón odtrhli od rany, strhli by sme aj chrastu a nanovo otvorili ranu, ktorá by začala na niekoľko hodín znovu krvácať, preto je lepšie takéto tampóny namočiť, najlepšie v sprche vodou alebo peroxidom vodíka a počkať chvíľu, kým poriadne nasiaknu. Mokré tampóny sa samovoľne alebo len pomocou jemného ťahu odlúčia od rany. Vyhneme sa tak poškodeniu rany, i keď aj pri tomto postupe môže dôjsť k miernemu krvácaniu, ale väčšia časť chrasty ostane na rane a rana sa veľmi rýchlo scelí.

Ak aj preväzujeme ranu skôr než za 24 hodín, ranu nie je potrebné ďalej ošetrovať, mám na mysli nejaké masti, zásypy a podobne, ošetrenie spočíva v priložení tenšej vrstvy gázových štvorcov priamo na ranu a v ďalšom sledovaní, či nedochádza k ich presiaknutiu krvou. Ak premokajú, znovu ich vymeníme a previažeme, ak nie, necháme ranu tak. V prípade, že robíme namáhavú prácu, pri ktorej sa potíme, alebo sme použili pijavice na aplikáciu v teplom ročnom období, môžeme ranu očistiť dezinfekčným prostriedkom. Existujú špeciálne suché obväzy, ktoré vytvoria ochrannú dezinfekčnú vrstvu, aby sa do rany pri potení nedostala žiadna infekcia.

Veľmi dôležité je neškriabať si ranu. Škriabaním rany sa spomalí jej hojenie a riskujeme aj možnosť zápalu. Svrbenie je častý jav po aplikácii pijavice lekárskej. Netreba ho nejako ovplyvňovať, ale v prípade, že sa stáva neznesiteľným, ak pacient naozaj už nemôže vydržať, môžeme použiť antihistamínovú masť. Vždy je však lepšie, ak pacient dokáže svrbenie ovládnuť silou vôle a ranu si napriek nutkaniu nezačne škriabať. Použitie antihistamínovej masti si nechajme len ako riešenie v krajnom prípade. Na druhej strane je použitie tejto masti určite lepšie ako rozškriabaná a zapálená rana. Napriek upozorneniu, aké dôležité je neškriabať si ranu, sa pomerne často stáva, že sa pacient neovládne, ranu si poškriabe, následne si ju nevydezinfikuje a rana sa mu zapáli. Takúto ranu musíme liečiť. Ak po 24 hodinách zistíme v rane zápal, rana začína hnisať a vytvárajú sa v nej hnisavé bublinky, vtedy je najlepšie ísť k lekárovi, ktorý ranu sterilne ošetrí a zváži použitie antibiotík, či už zvonka alebo aj zvnútra, teda masť, zásyp, tabletky. Väčšinou je zápal malý, miestny, bez známok ochorenia celého organizmu, lekárske ošetrenie však netreba odkladať, aby sa z malého problému nestal veľký.

Teraz sa pozrieme na problémy, ktoré sa občas vyskytujú. Prvým častým problémom je, že pijavica pri aplikácii na pacientovi akoby zaspí, teda nie je aktívna. Vidíme, že za polhodinu od prisatia všetky pijavice pijú normálne, no jedna je nečinná, neaktívna, vyzerá ako spiaca. Je možné, že sa iba prisala, ale nezahryzla, alebo sa aj prisala aj zahryzla, no nechce piť. Odstránime ju pomocou liehu. Do liehu či iného alkoholu namočíme prst, priložíme ho ku hlavičke a pijavica sa pustí. Na uvoľnené miesto môžeme skúsiť priložiť ďalšiu pijavicu alebo ho ošetríme tampónom a necháme tak. Ďalší problém je, že priložíme pijavicu na žilu, pijavica sa veľmi rýchlo napije a potom, ako sa pustí, z rany prúdom tečie krv, niekedy krv až strieka a my ju nevieme jednoduchým spôsobom zastaviť. Z gázových štvorcov, ktoré vo väčšej hrúbke naskladáme na seba, priložíme k rane a napevno prichytíme obväzom, vytvoríme tlakový obväz. Potom pacienta odvezieme na ošetrenie k lekárovi.

Po aplikácii väčšieho množstva pijavíc alebo u slabých a ťažko chorých pacientov má pacient približne 24 hodín ostať v pokojnom režime, nemá vykonávať žiadnu namáhavú činnosť a v ideálnom prípade nemá zostávať sám. Mal by byť niekto pri ňom, lebo už sa stalo, že po desiatich hodinách od aplikácie sa pacientovi, ktorý bol sám, priťažilo a nevedel, ako si má poradiť. Takéto prípady sa stávajú zriedka, ale je dobré na ne myslieť a naozaj zabezpečiť, aby celý ďalší deň bol niekto pri pacientovi, ktorý dohliadne na ranu aj na pokojný režim pacienta.

9.kapitola

9. kapitola: Miesta pre aplikáciu pijavíc lekárskych

Pre skúseného hirudoterapeuta je celé ľudské telo vhodným miestom pre aplikáciu pijavíc lekárskych, ak však nemáme potrebné skúsenosti, je lepšie dodržiavať bezpečnostné odporúčania a pijavice prikladať len na miesta, kde pacientovi neublížime. Výber miesta pre aplikáciu je priamo spojený s použitím rôznych veľkostí pijavíc a ich vzájomnej kombinácii počas aplikácie.

Vhodné miesta môžeme určiť podľa niekoľkých kľúčov:

*Na konci kapitoly uvediem niekoľko príkladov, ako tieto kľúče použiť pri nastavení terapie u pacienta. Je však dôležité považovať tieto kľúče len za zdroj informácií, ktoré si treba prakticky osvojiť pomocou klinických skúseností.

Zvolená metóda aplikácie
V súčasnosti je opísaných viacero postupov – metód, ako aplikovať pijavice lekárske.
Niektoré postupy síce fungujú, ale sú zastaralé. Väčšina odporučených postupov sa dobre kombinuje s metódou dlhodobej aplikácie pijavíc lekárskych alebo občasným použitím veľkého množstva pijavíc.

Metóda prikladania pijavíc na bolestivé miesta

Toto je asi najstaršia, najľahšia a podľa skúseností mnohých odborníkov aj najefektívnejšia metóda prikladania pijavíc, pochádzajúca od našich predkov. V historickej literatúre nájdeme zmienky o prikladaní pijavíc na bolestivé miesta, v ktorých sa dočítame, že keď človeka niečo v tele pichalo, pijavice mu pomáhali, keď dostal zápal pľúc, aplikáciou pijavíc sa mu uľavilo a mohol ľahšie dýchať.
Keďže sa zväčša jednalo o akútne stavy, používalo sa malé množstvo pijavíc, napríklad 3 – 5 niekoľkokrát za týždeň, dovtedy, kým sa pacientovi neuľavilo. V minulosti sa používali krátke série aplikácie pijavíc, často nepresahujúce celkovú dobu liečenia štrnásť dní. Táto metóda sa postupne zlepšovala, až získala charakter pravidelného prikladania s použitím stredného množstva pijavíc (3 – 12) v pravidelných intervaloch. Neskôr sa na základe skúseností pristúpilo k metóde aplikovania pijavíc počas dlhšieho obdobia, čo som opísal v predchádzajúcich kapitolách. Dodnes je to najpoužívanejšia a veľmi účinná metóda pri akútnych stavoch.

Naši predkovia však nedokázali pijavicami liečiť rôzne choroby tak, ako to dokážeme dnes, pretože boli odkázaní len na empirické odhady, na základe ktorých sa snažili opísať, čo videli. Navyše sa používanie pijavíc v minulosti významne líšilo a záviselo od regiónu, v ktorom sa pijavice používali.
Metóda prikladania pijavíc podľa narušených funkčných systémov ľudského organizmu alebo postihnutých orgánov
S postupným vývojom medicíny, chápaním anatómie, zlepšovaním výskumných metód a diagnostiky sa zlepšovalo chápanie vzájomných spojitostí medzi ochorením a narušením funkčných systémov ľudského organizmu alebo ochorením niektorého z orgánov.

Na základe týchto informácií sa formovala aj hirudoterapia a začali sa využívať aplikácie na miesta, ktoré sú spojené s postihnutým systémom alebo chorým orgánom. Napríklad pri postihnutom pohlavnom a močovom systéme sa pijavice aplikovali do oblasti obličiek, močového mechúru, močových ciest a pohlavných orgánov. Hlavným spôsobom v tejto metóde je aplikácia nad postihnutý orgán alebo nad miesto, ktoré je s týmto orgánom spojené do jedného funkčného systému.

Postupne sa tieto spojitosti obohatili o anatomické informácie o inervácii orgánov, používanie dermatómov a energetických oblastí čakier a meridiánov, spojených s daným orgánom alebo funkčným systémom.

Metóda aplikácie podľa anatomických vlastností

Znalosti anatómie a čiastočné pochopenie vplyvu pijavíc lekárskych na ľudský organizmus vytvorilo základ pre metódu aplikácie pijavíc na základe anatomických vlastností vybraného miesta. Určité miesta na koži ľudského tela sú spojené, pomocou kapilárnej siete (vlásočnicami), s cievami určitých orgánov v našom organizme. Na základe tejto informácie existuje predpoklad, že pomocou tejto kapilárnej siete pijavica po zahryznutí dokáže vplývať na vybraný orgán.

Metóda aplikácie podľa dermatómov

V minulých kapitolách som písal, že v hirudoterapii sa často stretávame s pojmom dermatóm, ktorý označuje určitú oblasť kože, ktorá je neurologicky spojená s určitým orgánom alebo funkčným systémom ľudského organizmu. V klinickej praxi bolo zistené, že pri rovnakých chorobách sa na koži človeka objavujú rovnaké citlivé – boľavé miesta alebo miesta so zvýšenou teplotou, z čoho sa vyvodilo, že tieto miesta sú priamo spojené s postihnutým orgánom alebo funkčným systémom ľudského organizmu. Pri aplikácii pijavíc sa tieto miesta začali používať ako vhodné pre aplikáciu pijavíc a doplnili vyššie uvedené metódy o ďalšiu časť. Existuje však niekoľko rôznych schém vytvorených rôznymi autormi, ktoré nie sú totožné a pri nedostatku skúseností môžu vytvoriť namiesto vhodnej pomoci skôr chaos.

Metóda aplikácie podľa energetického systému človeka

Na Ukrajine a v Rusku, rovnako ako aj ďalej na východ, sa pri hirudoterapii berie do úvahy, že človek má okrem fyzického tela aj telo energetické. Dnes už existujú rôzne spôsoby, ako fotiť auru človeka či merať jeho tepelnú radiáciu. Je to podobné ako pri radiátore, ktorý je fyzicky na stene, jeho teplo však cítime v celej miestnosti.

Podľa tohto systému patrí každý orgán k určitému energetickému centru, takzvanej čakre, a má svoj vlastný párový energetický kanál, takzvaný meridián, na ktorom sa nachádzajú akupunktúrne body, čo je názov pre regulačné body, pomocou ktorých sa dá na daný kanál vplývať prostredníctvom pochopenia ich významu a následnej stimulácie.

Pijavice sa aplikujú buď centrálne na jednotlivé centrá, čakry, a to ako z prednej, tak aj zo zadnej časti ľudského tela, alebo sa aplikujú na jednotlivé akupunktúrne body, prípadne v kombinácii s čakrami. V náuke o energetickom systéme človeka existujú informácie o tom, ako sa jednotlivé systémy podporujú a tiež ako sa regulujú, čo vytvára základ pre klasickú čínsku medicínu. Podľa poznatkov a schopností jednotlivých terapeutov je preto táto sféra pre využitie rôznych variácií prikladania pijavíc lekárskych pravdepodobne najširšou sférou.
Metóda aplikácie podľa liečebných systémov
Podobne ako pri energetickom systéme človeka existuje viacero tradičných náuk o človeku a jeho zdraví. Jednou z takýchto náuk je ajurvéda, ktorá používa pijavice lekárske ako jeden z pilierov pri liečení pacientov. Dhanvantari, ktorý je označovaný ako boh tradičnej medicíny ajurvédy, drží v jednej zo svojich štyroch rúk práve pijavicu. V systéme ajurvédy existuje ich vlastný postup používania pijavíc, ktorý ja dodnes nepoznám, ale plánujem sa s ním zoznámiť.

Autorské metódy vedcov a lekárov

Vyššie uvedené metódy poslúžili ako základ pre vznik mnohých autorských metód, vytvorených jednotlivými špecialistami hirudoterapie. Ak si osvojíme vyššie uvedené metódy a rozoberieme odporučenú metódu aplikácie pijavíc niektorého z odborníkov, podľa uvedených kľúčov jasne uvidíme základ jeho práce a niektorí z nás dokážu pochopiť, na základe akých klinických skúseností postupne svoju autorskú metódu aplikácie pijavíc lekárskych formoval.

Často používané miesta pre aplikáciu a základná charakteristika jednotlivých častí ľudského tela

Hlava a krk

Tvoria asi najzložitejší celok pre aplikáciu pijavíc, pretože na hlave sa nachádza časť pokrytá vlasmi, sú tam uši, oči, nos a ústa. Pri aplikácii pijavíc do týchto častí používame menšie stredné pijavice a kozmetické pijavice. Do časti kože, ktorá je pokrytá vlasmi, môžeme na niektoré miesta aplikovať aj štandardnú strednú pijavicu.

Pijavice do oblasti hlavy a krku aplikujeme najmä vtedy, keď sa snažíme ovplyvniť vnútrolebečný tlak, bolesti hlavy, niektoré patológie mozgu, patológie očí, prínosných a nosových dutín, ďalej patológie uší, zubov, štítnej žľazy, hormonálne poruchy, narušenie cirkulácie tekutín, ich prítok a odtok do hlavy, a tiež pri rôznych kožných problémoch.

Niektorí kolegovia v Rusku robia aj takzvanú hirudoplastiku, čiže prikladajú pijavice na tvár pacienta s úmyslom dosiahnuť kozmetický omladzujúci účinok. Počas tejto aplikácie pacientovi aplikujú viac ako 100 kozmetických pijavíc na jedno sedenie. Je to jeden z príkladov, ako používať veľké množstvo pijavíc jednorázovo. Tejto téme sa do budúcna budeme viac venovať, v súčasnosti len napíšem, že bez potrebných skúseností a potrebnej prípravy pacienta neodporúčam aplikovať na tvár pijavice v takomto zbytočne veľkom množstve vzhľadom na možný zápal, ktorý môže vytvoriť presne opačný efekt, ako chceme.

Hlava je považovaná za miesto, cez ktoré prijímame energiu prostredníctvom vnemu. V čínskej medicíne je opisovaný ako horný dantien.

Vlasatá časť hlavy

Do tejto oblasti kože prikladáme pijavice prevažne na vrch hlavy, teda približne tam, kde sa nám zatáčajú vlasy a nachádza sa šípový šev. Je známe, že lebka tekutiny neprepustí a jediná možná priepustná oblasť je práve v oblasti šípového šva a aj to nie u všetkých ľudí. Táto oblasť je zároveň považovaná za miesto, kde sa nachádza siedma čakra. Do tejto oblasti môžeme pre hlbší a účinnejší efekt priložiť aj strednú pijavicu alebo dve až tri menšie stredné.

Zátylok

Pijavice často prikladáme do oblasti zátylku, a to konkrétne na úpon polotŕňového a ramenného svalu k lebke po ľavej aj pravej strane. Úpon nájdeme tak, že zakloníme hlavu a tam, kde sa vytvorí zhyb, sa približne nachádza aj úpon týchto svalov a vhodné miesto na aplikáciu pijavíc. Pijavice aplikujeme na mäkkú svalovú časť kúsok pod lebkou. Toto miesto je obzvlášť dôležité, pretože svaly nachádzajúce sa v tejto oblasti sú označované ako stresové svaly a veľa ľudí ich má stiahnuté, čím sa narúša cirkulácia telesných tekutín, vznikajú bolesti hlavy, zvyšuje sa vnútrolebečný tlak, čo ďalej slúži ako príčina mnohých patológií a subjektívneho pocitu ťažkosti a zlého zdravotného stavu.

Oblasť zátylku v mieste svalových úponov je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s ušami a sánkou.

Do ostatných vlasmi pokrytých častí hlavy pijavice prikladáme len v prípade kožných problémov alebo podkožných výrastkov, ktoré na lebke nemajú čo robiť. Menšie stredné pijavice sa väčšinou do vlasovej časti kože prichytia aj bez potreby upravovať miesto pred aplikáciou. Pri stredných pijaviciach alebo pri hustých vlasoch bude možno potrebné vystrihnúť malé vlasové koliesko až na kožu. Toto koliesko zväčša nie je veľmi viditeľné.

So siedmou čakrou je z orgánov alebo funkčných systémov spojená mozgová kôra.

Čelo

Mnohí kolegovia prikladajú pijavice na čelo. Stred čela je považovaný za miesto spojené so šiestou čakrou. Aplikácia pijavíc na toto miesto bude mať prevažne podporný a uvoľňujúci účinok. Na čelo používame menšie stredné pijavice alebo viac kozmetických pijavíc.

So šiestou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené mozog, uši, nos, intelekt a nervový systém ľudského organizmu. Jej centrum sa nachádza na treťom krčnom stavci a jeho projekcia spredu je v strede čela.

Obočie a oči

Patria medzi významné miesta pre aplikáciu pijavíc. Pijavice aplikujeme do spojenej jamky nosovej kosti a čelovej kosti z vnútornej strany smerom k slznej kosti. U väčšiny ľudí to bude vnútorný začiatok rastu obočia, ale tiež ich môžeme aplikovať z druhej strany obočia do oblasti klinovej kosti a na začiatok spánkovej kosti.

Ďalej je možná aplikácia pijavíc na spojovku z vnútornej strany očného viečka. Táto aplikácia je veľmi účinná a práve pomocou tejto aplikácie sa riešia niektoré očné patológie. Je to však náročná aplikácia, ktorá vyžaduje potrebné znalosti a skúsenosti, keďže existujú registrované prípady, keď sa pijavica prehryzla do očnej gule a bol potrebný operačný zákrok.

Pijavice zbytočne neaplikujeme na viečka z vonkajšej strany ani pod oči, pretože vznikajú modriny, ktoré dlhšie pretrvávajú.

Nos

Ide o ďalšie významné miesto pre aplikáciu, pomocou ktorého riešime všetky možné problémy spojené s dýchaním či problémy prínosnej a nosovej dutiny. Pijavicu aplikujeme do nosnej dierky do zadnej časti nosovej prepážky, blízko spojenia čeriesla a čuchovej kosti. Pri niektorých aplikáciach sa na zlepšenie a zosilnenie efektu používa aj podporná aplikácia pijavíc po vonkajších stranách nosných dierok. Je to jamka na hranici čuchovej kosti a čeľuste.

Ústa

Aj keď sa na prvý ohľad zdá, že ide o zvláštne miesto pre aplikáciu, dnes vieme, že pijavice účinne pomáhajú zastavovať prejavy paradentózy a tiež odstraňujú cysty, zápaly a niektoré nádory zubného pôvodu. Táto aplikácia je pomerne bezpečná. Pijavice aplikujeme na ďasná z vonkajšej aj vnútornej strany zubov. Opäť používame prevažne menšie stredné pijavice, pretože sa rana po nich lepšie a rýchlejšie hojí. Napríklad po aplikácii strednej pijavice často zostane pociťovaná rana, ktorá sa hojí niekoľko dní. Pri menšej strednej pijavici už za niekoľko hodín nevieme, že sme pijavicu aplikovali.

Sánka

Pijavice lekárske môžeme bezpečne aplikovať po celej sánke. Z anatomického hľadiska, a teda aj z hľadiska vplyvu pijavice na ľudský organizmus nás najviac zaujíma uhol sánky – angulus mandibulae. Toto je miesto, kam aplikujem pijavice najčastejšie a to hlavne preto, že je to miesto, pod ktorým prechádza vnútorná hrdlová a tvárová žila, ktoré majú na starosti odtok krvi z mozgu a tváre.

Uhol sánky patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc.

Uši

Tvoria ďalšiu významnú časť vhodných miest pre aplikáciu pijavíc. Aplikáciou pijavíc na ušnicu a do jej oblasti riešime hlavne rôzne ušné patológie, ale prostredníctvom aplikácie do tejto oblasti podporujeme aj liečenie očných a mozgových patológií. Ucho patrí k významným miestam pre stimuláciu celého organizmu prakticky vo všetkých smeroch tradičnej medicíny.
Pijavice aplikujem na kozlík – tragus, v mieste ktorého prechádza očná žila. Ďalej pijavice aplikujeme z vnútornej strany ušnice (ušná jamka) na chrupavkovitú časť ušnice. Pri tejto aplikácii je však veľmi dôležité tampónom upchať zvukovod, pretože pijavica doň môže vliezť a keď sa tam zahryzne, môže spôsobiť celý rad problémov od straty sluchu až po silnú bolesť, ktorú bude pacient ťažko znášať.

Ďalej pijavice aplikujeme za ucho do oblasti úponu sánky, ktorý nám vytvára jamku za uchom. V prípade ťažších patológií je možná aplikácia pijavíc na celú spánkovú kosť aj na ďalšie časti ušnice. Pri tejto aplikácii, rovnako ako pri všetkých ostatných aplikáciách v oblasti hlavy mimo tváre, používame menšie stredné pijavice.

Krk a krčná chrbtica

Ide o veľmi významnú spojovaciu časť medzi hlavou a ostatnými časťami ľudského tela. Cez krk prechádza zložitý systém inervácie ľudského organizmu, systém cirkulácie telesných tekutín hlavy a jej orgánov a tiež sa tam nachádza štítna žľaza, ktorá produkuje hormóny, dôležité pre ovplyvňovanie funkcií metabolizmu, rast a aktivitu mnohých systémov v našom organizme. V porovnaní s inými orgánmi v tele má na svoju hmotnosť štítna žľaza jedno z najlepších krvných zásobení a hrá dôležitú úlohu v zdraví ľudského organizmu. Oblasť krku sa považuje za miesto, kde sa nachádza piata čakra.

Od úponu zdvíhača hlavy, ktorý sa nachádza rovno pod uchom, je pre aplikáciu pijavíc vhodná celá zadná časť krku, všetky chrbtové svaly krku až po zdvíhač hlavy na druhej strane krku. Na samotný zdvíhač hlavy pijavice tiež aplikujeme.
V prípade patológií krčnej chrbtice pijavice aplikujeme opatrne a vyhýbame sa priamej aplikácii do oblasti patológie. Bezpečnejšie je pijavice aplikovať päť až desať centimetrov do strán od danej patológie. Tento princíp však nemusí platiť vždy, ako napríklad v prípade, že došlo ku zrastu stavcov.
V prednej časti krku sa nachádza hrtan a štítna žľaza. Do tejto oblasti pijavice zbytočne neaplikujeme.
Pri problémoch štítnej žľazy alebo pri jej stimulácii aplikujeme pijavice do jamky pod štítnou žľazou medzi kľúčové kosti nad rukoväť hrudnej kosti. Zároveň môžeme pijavice aplikovať na úpon zdvíhača hlavy, ktorý sa začína na rukoväti hrudnej kosti a tiež po jeho dĺžke na vnútornú stranu smerom k hrtanu.

Do oblasti krku aplikujeme predovšetkým menšie stredné pijavice, pretože je toto miesto viditeľné a regeneruje sa horšie ako napríklad tvár, ktorá je v regenerácii kože ne prvých miestach.

Oblasť krku je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s pľúcami, prieduškami, hltanom a duševným nepokojom. S piatou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené dýchacia sústava spolu s pľúcami, hrtan a hltan, štítna žľaza a emocionálna sféra človeka. Centrum tejto čakry sa nachádza v oblasti štítnej žľazy a na prvom hrudnom stavci.

Trup

Vrchná časť trupu – hrudník a hrudná chrbtica

V tejto časti sa nachádzajú orgány nevyhnutné pre život, srdce a pľúca, ďalej tu nájdeme pažerák, perikard a týmus. Táto oblasť je považovaná za miesto, kde sa nachádza štvrtá, srdcová, čakra.

Z pohľadu aplikácie pijavíc je celá táto zóna bezpečná, okrem prsnej bradavky a tmavej oblasti okolo prsnej bradavky (prsného dvorca – areoly). V niektorých prípadoch je možné pijavicu aplikovať aj na areolu, táto aplikácia si však vyžaduje odborné znalosti.

Spredu, čiže na hrudník, často aplikujeme pijavice v strednej časti hrudníka od rukoväte hrudnej kosti až po jej mečovitý výbežok. Ďalšie vhodné miesta sú pod kľúčnymi kosťami, celý prsný sval aj jeho línie (okraje), celá oblasť rebier a to hlavne medzirebrová oblasť.

Zozadu môžeme pijavice aplikovať po celej časti hrudnej chrbtice, teda po celej oblasti lichobežníkového (trapézového) svalu a aj najširšieho chrbtového svalu. Pri aplikácii pijavíc na lichobežníkový sval v oblasti hrudnej chrbtice sa často používa aplikácia aj na lichobežníkový sval v oblasti krčnej chrbtice.

Táto zóna je naozaj bezpečná a jediné, na čo si treba dávať pozor, sú poškodenia chrbtice, vtedy v niektorých prípadoch, ktoré som už viackrát opísal, neaplikujeme pijavice priamo na miesto poškodenia.

Keďže sú tieto zóny pomerne rozsiahle, aplikujeme sem väčšie množstvá pijavíc a veľkosť určujeme podľa požadovaného efektu. U žien sa najčastejšie používajú menšie stredné pijavice a u mužov pijavice strednej veľkosti. Ak sa však chceme vyhnúť viditeľným jazvám, môžeme použiť aj kozmetické pijavice v kombinácii s väčšími pijavicami.

Hrudná oblasť je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s pľúcami a prieduškami, žalúdkom a podžalúdkovou žľazou, srdcom a obličkami.

So štvrtou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené obehová sústava, srdce a krv. Táto čakra zodpovedá za silné emocionálne reakcie a tiež za depresívne stavy. Jej centrum sa nachádza v strede hrudníka a na štvrtom hrudnom stavci.
Hrudná časť trupu je považovaná za miesto, pomocou ktorého prijímame energiu zo vzduchu prostredníctvom dýchania. V čínskej medicíne je opisovaná ako stredný dantien.

Stredná časť trupu – brucho a drieková časť chrbtice

V tejto oblasti nájdeme zastúpené všetky ostatné orgány, ktoré zabezpečujú životne dôležité funkcie ľudského organizmu, pečeň, žlčník, žalúdok, podžalúdkovú žľazu, slezinu, tenké a hrubé črevo, slepé črevo a obličky. Táto oblasť je považovaná za miesto, kde sa nachádza tretia čakra.

Podobne ako pri hrudnej oblasti trupu, aj v tejto časti ľudského tela je aplikácia pijavíc bezpečná prakticky na všetkých miestach z prednej aj zadnej časti. Keď píšem o bezpečnej zóne, mám na mysli bezpečnú zónu u pacienta, ktorý pozná reakciu svojho organizmu na pijavicu lekársku.

Pijavice sa často aplikujú v radoch pod rebrá, do oblasti pečene a sleziny, po smere hrubého čreva, do pupku, do oblasti pod brušné svaly a po celých brušných svaloch.
Zozadu pijavice aplikujeme, podobne ako pri hrudnej časti trupu, po celej časti driekovej chrbtice.

Veľkosť používaných pijavíc je rovnaká ako pri hrudnej časti trupu.

Brušná a drieková oblasť je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s obličkami, žlčníkom, pečeňou, žalúdkom a črevami.

S treťou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené žalúdok, pečeň, podžalúdková žľaza, žlčník, vegetatívne funkcie nervového systému, duševný nepokoj a silné vnútorné napätie. Centrum tejto čakry sa nachádza v oblasti slnečného pletenca a na rozmedzí dvanásteho hrudného stavca a prvého driekového stavca.

Pupok patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc.

Spodná časť trupu – panva, krížová chrbtica a kostrč

Ide o ďalšiu významnú a pomerne zložitú oblasť pre aplikáciu pijavíc, v ktorej sa nachádza močový mechúr, pohlavné orgány a časť vylučovacej sústavy. Táto zóna je považovaná za miesto, kde sa nachádza prvá a druhá čakra.
V prednej hornej časti tejto oblasti aplikujeme pijavice po celej oblasti priameho svalu brucha. V zadnej hornej časti, teda v oblasti krížovej kosti, aplikujeme pijavice podobne ako v predchádzajúcich častiach trupu. Oblasť krížovej chrbtice je v hirudoterapii veľmi často využívaná pre aplikáciu pijavíc.

V oblasti krížovej kosti sa nachádza centrum druhej čakry. S druhou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené močový a pohlavný systém, hrubé a tenké črevo. Táto čakra sa nachádza medzi tretím stavcom krížovej chrbtice a piatym stavcom driekovej chrbtice.

Mužské pohlavné orgány

V prípade potreby je možné aplikovať pijavice na pohlavný úd aj na semenníky. Ak máme možnosť, na pohlavný úd použijeme kozmetické pijavice v kombinácii s väčšími pijavicami, ak sa však jedná o akútny prípad trvalej bolestivej erekcie, rovno použijeme menšie stredné alebo stredné pijavice. Pijavice môžeme podľa potreby aplikovať na celý pohlavný úd, okrem žaluďa a vyhýbame sa aj žilám, ktoré môže pijavica v tomto mieste ľahko prehryznúť.

Do oblasti semenníkov môžeme aplikovať pijavice po celej ploche mieška, no zväčša ich aplikujeme nad semenník. Používame kozmetické alebo menšie stredné pijavice.

Oblasť prostaty — hrádza

Táto oblasť u mužov a analogická oblasť u žien, sa nachádza medzi pohlavnými orgánmi a konečníkom a je pre aplikáciu pijavíc vhodná aj často používaná. Pri aplikácii je možné používať väčšie pijavice, keďže prípadná jazva na tomto mieste väčšinou neprekáža. Pre silnejší účinok sa používa viac pijavíc naraz, napríklad tri až päť.

Ženské pohlavné orgány

Pri ženských pohlavných orgánoch je situácia zložitejšia. Ak riešime problémy s vaječníkmi, pijavice prikladáme priamo na miesto nad vaječníkom do oblasti podbruška.

V Rusku niektorí špecialisti používajú takzvanú intravaginálnu aplikáciu, pri ktorej sa pijavice aplikujú priamo do vagíny. Na túto aplikáciu je špecialistom profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk. Ja som sa túto aplikáciu učil a zúčastnil som sa aj praktického výkonu, pri ktorom pacientke takto pijavice aplikovali. Táto aplikácia môže byť nebezpečná a pacientka potrebuje prejsť pred aplikáciou potrebnou prípravou. Približne v dvoch prípadoch z tisíca nejde pacientkam, tým nepripraveným, zastaviť krvácanie a nešťastne končia na operačnom stole, často s ťažkými následkami. U pripravených pacientok sú výsledky nadmieru dobré a mal som možnosť rozprávať sa s viacerými ženami, ktoré túto procedúru podstúpili a naďalej podstupujú.

Doktor Konstantin Vasilijevič Suchov je proti intravaginálnym aplikáciám a navrhuje bezpečnejšiu metódu aplikácie pijavíc medzi veľké a malé pysky ohanbia. Táto metóda čiastočne a účinne nahrádza metódu intarvaginálnej aplikácie a je bezpečná aj v domácich podmienkach.

V prípadoch, kde je to potrebné, sa pijavice môžu aplikovať aj na klitoris, je však potrebná opatrnosť, aby sa zabránilo zbytočnému nadmernému krvácaniu.

Kostrč

Oblasť kostrče je, podobne ako krížová kosť, veľmi často využívaná pri aplikácii pijavíc. Pijavicu aplikujeme medzi sedacie svaly priamo na kostrč alebo pod ňu smerom ku konečníku. Aplikácia pijavíc do oblasti kostrče sa často kombinuje práve s aplikáciou do oblasti krížovej kosti.

Toto miesto je považované za oblasť, kde sa nachádza centrum prvej čakry a klinické výsledky ukázali dobrý terapeutický vplyv na organizmus pri aplikácii pijavíc práve na toto miesto.

S prvou čakrou sú z orgánov alebo funkčných systémov spojené vylučovacia sústava, pohlavná sústava, celé chrbtica, psychologická a emocionálna rovnováha.

Kostrč patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc.

Konečník

Konečník je právom považovaný za jedno z najlepších miest pre priloženie pijavíc. Na prvý pohľad sa zdá, že toto miesto nie je pre aplikáciu vhodné a tiež, že ide o dosť intímnu zónu, no už po prvej aplikácii sa tento pohľad väčšinou zmení. Konečník je považovaný za centrum určené pre očistenie a odľahčenie organizmu a mnoho špecialistov hirudoterapie má s jeho používaním veľmi dobré skúsenosti.
V tradičnej medicíne sa predpokladá, že v oblasti konečníka sú zastúpene všetky orgány ľudského tela. Na konečník sa podľa potreby prikladá jedna až päť pijavíc. V prípade, že pacient počas aplikácie pijavíc v oblasti konečníka potrebuje ísť na veľkú potrebu, po defekácii si umyje celú oblasť teplou vodou.

Vo väčšine prípadov nie je potrebné držať ani hladovky ani nejaké špecifické diéty. Je však dôležité, aby bol organizmus dostatočne hydratovaný, čím zabránime tuhej stolici, pretože vyprázdnenie tuhej stolice po aplikácii pijavice na konečník je bolestivé.

Do tejto oblasti aplikujeme menšie stredné pijavice.

Konečník patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc.

Spodná oblasť trupu je podľa reflexných a anatomických zón považovaná za zónu spojenú s pohlavnou sústavou a močovými cestami. Spodná časť trupu je považovaná za miesto, pomocou ktorého prijímame energiu zo zeme prostredníctvom potravy, v čínskej medicíne opisované ako spodný dantien.

Horné a dolné končatiny

Pri horných aj dolných končatinách môžeme pijavice aplikovať podľa potreby na všetky časti končatín, je však dobré poznať niektoré nuansy.

Veľkosť pijavíc určujeme podľa potreby. Najčastejšie budeme používať menšie stredné a stredné pijavice, no na prstoch, dlaniach a chodidlách môžeme použiť aj kozmetické pijavice v kombinácii s väčšími pijavicami.

Pijavice neaplikujeme na žily končatín, lebo hoci je to málo pravdepodobné, pijavice ich v určitých prípadoch dokážu prehryznúť a narušiť.

Pijavice zbytočne neaplikujeme do podpazušia, oblasti slabín a pod kolená. Aplikácia na tieto miesta je možná, ale u nepripraveného pacienta alebo pri použití nesprávnej veľkosti pijavíc môže takáto aplikácia vyvolať silné reakcie a bolestivý zápal lymfatických uzlín. Hlavne v oblasti slabín si dávame veľký pozor, aby sme nepoškodili lymfatickú uzlinu, pretože nie je schopná regenerácie a po poškodení odumrie, čím spôsobíme pacientovi celoživotné problémy.
Na rukách pri aplikácii z vnútornej strany smerom k telu, kde je tenká koža, môžu po aplikácii pijavíc dlhodobo zostať viditeľné stopy po aplikácii, pri väčších pijaviciach v podobe malej jazvy a zmenenej pigmentácie a pri kozmetických pijaviciach len v podobne zmenenej pigmentácie.

Spodná časť dolných končatín je miestom, pri ktorom dochádza najčastejšie k vážnym problémom pri nesprávnej aplikácií pijavíc. V tejto časti medzi chodidlom a kolenom vzniká najviac rôznych narušení funkcie dolných končatín. Veľa ľudí si často nesprávne myslí, že na postihnuté miesto stačí aplikovať pijavice a všetko bude dobré. Je to veľký omyl, ktorý už spôsobil množstvo problémov od ľahkých zápalov, cez otvorenie vredov predkolenia až po amputácie končatín.

V prípade postihnutia spodnej časti dolnej končatiny vždy konzultujte odborníka na hirudoterapiu.

Vnútorná strana nohy v oblasti členku sa spravidla horšie hojí a tiež tam pijavice zbytočne neprikladáme.

Oblasť na nohe medzi palcom a štvrtým prstom patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie pijavíc. V tejto oblasti niekedy zostáva dlhodobo zmenená pigmentácia po aplikácii pijavíc.

Centrálne miesta na priloženie pijavíc

V tejto časti budem vychádzať predovšetkým z metodiky Konstantina Vasilieviča Suchova, ktorú som doplnil o ďalšie poznatky a skúsenosti. Doktor Konstantin Vasilijevič Suchov vybral tieto miesta a označil ich ako centrálne miesta pre priloženie pijavíc vďaka ich anatomickým vlastnostiam. Pri formovaní svojej teórie použil informácie o toku krvi, ktorá v žilovom cievnom systéme prúdi vždy smerom k srdcu a práve do žíl prostredníctvom kapilárneho systému preniká časť látok zo sliny pijavice lekárskej pri jej aplikácii. Z toho vyplýva, že pijavice, ktoré aplikujeme na hlavu, budú mať hlavný účinok od miesta aplikácie smerom k srdcu a to isté platí aj pri pijaviciach aplikovaných na dolné končatiny alebo ďalšie centrálne miesta pre priloženie.

Pôvodné centrálne miesta pre priloženie pijavíc:

Pupok
V oblasti pod pupkom prechádza dolná dutá žila. Pupok je u väčšiny ľudí považovaný za ľahko priepustné miesto a teória je založená na tom, že ak sa pijavicou trafíme do stredu pupka, látky obsiahnuté v jej slinách preniknú do veľkého krvného obehu najľahšou možnou cestou. Asi 25% ľudí ma však túto oblasť nepriepustnú pre vnútorné zrasty. U obéznych pacientov táto aplikácia nebude mať veľký význam pre veľkú vrstvu tuku.

Kostrč
Celá oblasť panvového dna má vzhľadom na svoju funkciu zložitú a komplexnú anatómiu. V tejto oblasti sa nachádzajú zložité žilové pletence a oblasť kostrče je ľahko priepustná. Aplikácia pijavice na toto miesto je zároveň pomerne ľahká a účinná.

Uhol sánky – angulus mandibulae
V oblasti tohto miesta prechádzajú hlavné žily krku a hlavy. Okrem hrdlovej žily týmto miestom prechádza aj tvárová žila a komplex menších žíl spojených s orgánmi hlavy.

Oblasť medzi palcom a štvrtým prstom na dolných končatinách
Ide o ďalšiu ľahko priepustnú oblasť, z ktorej sa cievny systém rozdvojuje do hlbokých aj povrchových žíl dolnej končatiny. Toto miesto je obzvlášť účinné pri problémoch s dolnými končatinami. Pijavice tu však aplikujeme len vtedy, ak sa tu nachádza zdravá koža.

Vrch hlavy – temeno
Jediné miesto na hlave, kde je predpokladaný prienik látok hlbšie do oblasti hlavy.

Doplnené centrálne miesta pre priloženie pijavíc:

Konečník
Toto miesto je vlastnosťami podobné ako pri kostrči, len ďaleko účinnejšie. Vzhľadom na to, že sa jedná o sliznicu, je toto miesto vybavené zvýšenou funkciou imunitného systému, ktorú zabezpečuje intenzívne prekrvenie, čo v konečnom dôsledku znamená rýchle nasýtenie pijavíc, čiže aplikácia netrvá dlho a rana po uhryznutí pijavice sa rýchlo hojí. Regenerácia je niekoľkonásobne kratšia ako pri aplikácii pijavíc na kožu.

Oblasť prostaty — hrádza
Ide o miesto veľmi podobné ako konečník a využíva sa hlavne v prípadoch, keď nechceme aplikovať pijavice na konečník alebo pri problémoch s prostatou, prípadne chceme, aby si konečník od aplikácie načas odpočinul. Vzhľadom na anatomickú štruktúru hrádze je pre potrebný efekt nutné použiť viac pijavíc ako pri konečníku a miesto sa hojí pomalšie.

Petitov trojuholník − trigonum lumbale

Toto je jediné miesto, ktoré je kapilárnou sieťou priamo spojené s obličkami a vytvára dvere medzi brušnými a chrbtovými svalmi, cez ktorá teoreticky môžeme na obličky najlepšie vplývať.

Miesta vhodné pre samostatnú adaptáciu alebo dlhodobú aplikáciu pacientom
Hlavnou výhodou týchto miest je ich dostupnosť a pacient si aplikáciu aj následné ošetrenie dokáže urobiť sám bez cudzej pomoci.

Do tejto skupiny môžeme zaradiť :
Pre začiatočníkov:
– pupok u pacientov, pre ktorých je táto aplikácia vhodná
– uhol sánky – angulus mandibulae
– oblasť prostaty

Pre pokročilých
– konečník
– oblasť uší
– ďasná
– nosová dutina

Základné pravidlá pri výbere a použití miesta pre bezpečnú aplikáciu pijavíc:

– v každom rozhodnutí dávame na prvé miesto vždy bezpečnosť
– prvú aplikáciu pijavíc robíme za prítomnosti druhej osoby
– pijavicu vždy aplikujeme len na zdravú časť kože mimo veľké povrchové žily
(v prípade zmenenej pigmentácie, okrem modriny, ktorá tvorí výnimku, pijavicu do oblasti zmenenej pigmentácie bez konzultácie odborníka neaplikujeme)
– počet a veľkosť aplikovaných pijavíc určujeme podľa zrážania krvi u pacienta a požadovaného vplyvu na vybrané miesto
– pred aplikáciou väčšieho množstva pijavíc si urobíme test vybraného miesta na reakciu a hojenie
(hlavne u pacientov, ktorí nemajú s aplikáciou pijavíc skúsenosti a záleží im na tom, ako bude koža po aplikácii vyzerať)
– na miesta so zmenenou pigmentáciou, do otvorených rán či na miesta, kde sa zle hoja rany alebo vzniká silná reakcia na priloženie bez odborných skúseností pijavice neaplikujeme

Príklady výberu miest pri aplikácii
Nižšie uvedené názorné príklady pre určenie miest pre aplikáciu sú značne zjednodušené a naozaj slúžia len ako príklad. Predpokladom je, že bola urobená potrebná diagnostická príprava a pacient je pre aplikáciu vhodný.

Názorný príklad adaptácie
Rozhodli ste sa, že sa pred intenzívnym použitím pijavíc budete adaptovať na vplyv a používanie pijavíc lekárskych na svoj organizmus a psychiku. Zabezpečili ste všetko potrebné a na prvú aplikáciu prizvali druhú osobu, ktorá bola poučená o poskytnutí prvej pomoci. Aplikujete si prvú pijavicu do pupku. Ak všetko prebieha, ako má, pijavicu necháte, nech sa úplne napije. Ak pije dobre, čiže menej ako 60 minút, vybrali ste vhodné miesto pre aplikáciu a budete ho aj naďalej používať ako vhodné miesto pre aplikáciu. Ak pije dlho, čiže viac ako 60 minút, možno je to lenivá pijavica, skúsite teda aplikáciu ešte párkrát zopakovať s inými pijavicami a ak sa bude priebeh opakovať, zvolíte iné miesta pre aplikáciu.

Ak sa prípad opakuje aj na iných miestach, môže ísť o problémy s prekrvením alebo tlakom. U niektorých pacientov sa však stáva, že pijavica na začiatku pije aj viac ako dve hodiny. Po niekoľkých mesiacoch sa u väčšiny tento stav mení a pijavica pije štandardne, čiže okolo 40 minút.

Postupne, v pravidelných trojdňových intervaloch, striedate tieto miesta priloženia: pupok, uhol sánky a oblasť prostaty. Ak všetko ide, ako má a cítite, že máte potrebnú vôľu a skúsenosti, pridáte ďalšie miesta, ako je konečník, nosová dutina a oblasť uší. Labužníci môžu skúsiť aplikáciu na ďasná, no aj tu by som odporúčal prvú aplikáciu u odborníka. Všetko sú to zóny, ktoré sú ľahko dostupné, len pri oblasti prostaty a konečníka odporúčam použiť zrkadlo. Takto pokračujete niekoľko mesiacov a zapisujete si všetky údaje spojené s aplikáciou pijavíc, ako som už spomenul v inej časti tejto knihy.

Po dosiahnutí stabilných výsledkov a minimálnej reakcie na priloženie, môžete vyskúšať aplikovať po jednej pijavici na postihnuté miesta a overiť si hojenie rany aj prípadnú reakciu na aplikáciu pijavíc. V prípade, že je reakcia dobrá, môžete prejsť k aplikácii viacerých pijavíc na jedno sedenie. Ak je reakcia silná, pokračujete v pravidelnom prikladaní jednej pijavice.

Príklad akútneho vredu predkolenia
U pacienta vznikol otvorený akútny vred predkolenia. Pacient nikdy nepoužíval pijavice a je obézny. Vylučujete teda aplikáciu do pupku a nemáte veľa času robiť množstvo testov.
Miesto aj pijavice pred aplikáciou vydezinfikujete. Jednu pijavicu aplikujete do oblasti kostrče, počkáte 10 až 15 minút a ak sa pacient cíti dobre, aplikujete ďalšiu pijavicu na čeľusť a ďalšie dve pijavice do oblasti krížovej kosti.
V tomto prípade predpokladáte, že u pacienta vzniknú reakcie na priloženie, takže sa ich snažíte minimalizovať a pacienta na ich vznik upozorníte.
Po ukončení aplikácie čakáte dva dni a zbierate všetky údaje o dĺžke krvácania aj o hojení rán na rôznych miestach tela. Ak je všetko v poriadku, ďalšiu aplikáciu nastavujete podľa krvácania. Tento pacient krvácal 7 hodín, takže pri ďalšej aplikácii použijete približne 5 pijavíc strednej veľkosti každé tri dni. Tri pijavice aplikujete do oblasti kostrče a ostatné do vrchnej zdravej časti dolnej končatiny smerom k vredu predkolenia.

Ďalšiu aplikáciu opakujete tak, že pijavice na končatinu dávate stále nižšie, ako rýchlo sa posúvate, závisí od toho, ako sa choroba zlepšuje. Pijavice vždy aplikujete na zdravú časť kože. V niektorých prípadoch je možné aplikovať pijavicu priamo do vredu. Ak máte skúsenosti, volíte túto možnosť a jednu pijavicu, súčasne s aplikáciou pijavíc na zdravú časť končatiny a kostrč, prikladáte do otvorenej rany.

Rany po aplikácii sa zle hoja, preto znižujete frekvenciu aplikácie na jedenkrát za týždeň 8 pijavíc, ktoré aplikujete prevažne do miest, ktoré sa dobre hoja. Pokračujete až dovtedy, kým sa vred nezahojí a celá končatina sa viac menej dá do poriadku. Pacientovi odporúčate pokračovať niekoľko mesiacov v aplikácii jednej pijavice každé tri dni a o niekoľko mesiacov celú sériu na postihnutej končatine preventívne zopakujete. Podľa potreby terapiu rozšírite o ďalšie miesta.

Príklad bolestivej menštruácie
Pacientka, ktorá nikdy nepoužívala pijavice, sa sťažuje, že máva bolestivú menštruáciu.
Ďalšiu menštruáciu očakáva o týždeň.

Aplikujete jednu pijavicu na kostrč a čakáte 10 až 15 minút. Všetko sa zdá byť v poriadku.
Pridávate ďalšie dve pijavice do oblasti kostrče. O tri dni máte potrebné výsledky o krvácaní a hojení sa rán, pacientka krvácala 12 hodín. Aplikujete 3 pijavice do krížovej oblasti a o tri dni tesne pred menštruáciou aplikujete 5 pijavíc do oblasti vaječníkov a podbruška. Po menštruácii aplikujete 1 pijavicu každé tri dni a pred menštruáciou terapiu zintenzívnime, až kým bolesti neprejdú. Ďalej ešte niekoľko mesiacov pokračujete s aplikáciou 1 pijavice každé tri dni.