18.kapitola

18.kapitola: Od človeka k človeku – to najdôležitejšie

Po vydaní knihy, ktorú práve čítate, prišlo množstvo pozitívnych ohlasov od čitateľov. S viacerými som mal možnosť osobne obsah knihy prediskutovať a niektorí sa práve zúčastňujú školení, pripravujúc sa na dráhu profesionálnych hirudoterapeutov. Zistil som však, že dôležitá časť informácie v tejto knihe chýba.

Každý človek vládne drahocenným zdrojom životnej energie, o ktorom často ani netuší. Táto energia sa prejavuje prostredníctvom našej pozornosti. Tam, kam smerujeme pozornosť, sa začne diať niečo neobyčajné. Je to podobné, ako keď slnko zasvieti na rastlinku a ona začne rásť. Je to naozajstná životná sila. Čomu venujeme pozornosť, to rastie. Pretože žijeme v materiálnom svete, o našu pozornosť sa vedie ustavičný boj a informácia o cennosti a podstate pozornosti zostáva nepochopená a skrytá.

K tomu, aby sa človek naučil svoju pozornosť vedome kontrolovať, slúži meditácia. Pomocou meditácie človek začne registrovať, kam sa jeho pozornosť stále a takmer nevedome stráca, má možnosť všimnúť si všetky zautomatizované procesy, ktoré v ňom prebiehajú a uvidieť záchytné body na pohltenie jeho pozornosti. S trochou praxe sa človek môže naučiť svoju pozornosť vedome kontrolovať.

Človek má právo slobodnej voľby, kam bude svoju pozornosť smerovať. Túto slobodu však mnoho ľudí dávno stratilo len preto, že o nej nevedia. Nevedia o vlastných možnostiach.

Podstata každého človeka je duálna. Materiálna a duchovná. K materiálnej podstate patrí náš rozum, schopnosť myslenia a predstavivosti. K duchovnej podstate patrí výlučne proces cítenia. Bez jedinej myšlienky, bez jediného obrazu, bez emócií.

Materiálna podstata ustavične bojuje o našu pozornosť. Pomocou myšlienok, prianí, ega. Túto pozornosť viac-menej automaticky aj dostáva, pretože si za roky života vytvorila schémy, ktoré fungujú a ktoré efektívne pohlcujú všetku energiu priťahovaním pozornosti na seba. Duchovná podstata človeka, jeho duša, pozornosť nevyžaduje, ona je pokojná a neustále žiari v stave lásky, bez potreby bojovať o pozornosť. No keď si človek uvedomí, že jeho duša vďaka pozornosti rovnako rastie a rozvíja sa, začne túto pozornosť svojej duši vďaka slobodnému rozhodnutiu a vynaloženému úsiliu venovať. Čomu venujeme pozornosť, to rastie.

Ľahkou metódou, ako venovať pozornosť svojej duši, je meditácia lotosového kvetu, ktorú nájdete podrobne opísanú v knihách Anastasie Novych, napríklad aj v knihe Duchovné praktiky. Je to jednoduchá meditácia, ktorú môžete robiť v akejkoľvek pohodlnej polohe, pri ktorej sa dokážete uvoľniť. Do oblasti svojho slnečného pletenca – miesta, kde sa nachádza duša, zasaďte semiačko lotosového kvetu a každý deň ho polievajte svojou láskou a vďačnosťou. Všetko výhradne na úrovni citu, až z neho začne rásť lotosový kvet, ktorý bude naplnený vibráciou lásky a vďačnosti. Svojím spôsobom budete lásku, ktorú vám dáva vaša duša, posielať svojej duši späť a budete tak milovať svoju dušu. Túto meditáciu je najlepšie robiť ráno o 8:00 a večer o 20:00 slovenského času. Myšlienky, ktoré sa budú počas meditácie objavovať a ktoré budú komentovať, čo cítite, majú jediný zámer – získať späť vašu pozornosť. Vy sa však vedome vráťte k sústredeniu na svoj lotosový kvet.

Ak vás táto meditácia osloví a vy pochopíte jej zmysel, začnú vznikať otázky. Odpovede na tieto otázky nájdete v knihách Allatra.

Pre menej citlivých ľudí je najlepšie začať najprv autogénnym tréningom, pri ktorom sa učíte pomocou vedomia — rozumu kontrolovať svoje telo. Pre tento krok je vhodné použiť Schultzov autogénny tréning. Keď zvládnete kontrolovať a uvoľniť telo, až potom ako druhý krok bude nasledovať meditácia.

Pri meditácii sa učíme všímať si svoju pozornosť a myšlienky, ktoré sa objavujú, a postupne dokážeme svoju pozornosť smerovať tam, kam potrebujeme, napríklad na precítenie oblasti slnečného pletenca. Keď sa naučíme kontrolovať pozornosť, začneme robiť duchovné praktiky na úrovni citu. To znamená, že telo je uvoľnené, pozornosť nevenujeme myšlienkam, ale smerujeme ju na precítenie duše, ktorá je v oblasti slnečného pletenca. V tejto oblasti generujeme lásku a preciťujeme, čo sa deje. Nič neočakávame ani nič v myšlienkach nekomentujeme. Duchovná praktika je živá a zakaždým môže byť úplne iná.

Pre ľudí, ktorí necítia lásku, je dobré najskôr použiť nástroj pozitívneho myslenia, keď si často opakujete, že všetko je dobré, všetko sa podarí, že človek je šťastný a venuje svoju pozornosť do oblasti slnečného pletenca. Postupom času sa začnú objavovať náznaky radosti a lásky, ktoré je možné ďalej rozvíjať.

Všetky tieto témy sú podrobne opísané v knižkách Anastasie Novych a z môjho pohľadu je to najucelenejšia a najhodnotnejšia literatúra v oblasti duchovného rozvoja a pravdy o človeku.
Meditácia nie je v rozpore so žiadnou vierou. Boha je možné poznať len cez lásku, prostredníctvom duše, ktorú človek môže precítiť, ak sa naučí kontrolovať svoju pozornosť a dokáže ju aktívne a pravidelne smerovať na precítenie lásky a vďačnosti. Pre rast vlastného lotosového kvetu.

Asociácia špecialistov hirudoterapie

Asociácia špecialistov hirudoterapie

Na založení asociácie špecialistov hirudoterapie sme postupne pracovali od roku 2016. V roku 2017 sme mali hotovú jasnú víziu a spísané stanovy, ktoré sme podali na Ministerstvo vnútra s návrhom na registráciu. Ešte niekoľko mesiacov po podaní návrhu sme v stanovách opravovali všetky možné výčitky, ktoré ministerstvo malo, a musím povedať, že svoju prácu si robia naozaj dôkladne. Začiatkom roka 2018 bola asociácia úspešne zaregistrovaná a nižšie vysvetlím hlavné ciele jej počiatočného fungovania. Na konci tejto knihy nájdete Stanovy, kde je podrobne opísané celé jej predpokladané fungovanie, vrátane celej štruktúry Asociácie špecialistov hirudoterapie.

Ako už názov asociácia napovedá, jej hlavnou funkciou je združovanie ľudí podobného zamerania a vymieňanie si skúseností. Právne ide o formu občianskeho združenia. V prípade našej asociácie ide o združovanie ľudí, ktorí v hirudoterapii, či už je to ich profesia alebo koníček, dosiahli určitú úroveň špecializácie formou získaného vzdelania, ukončenej záverečnej skúšky a získaných praktických skúseností. Činnosť asociácie však môže podporiť ktokoľvek, kto to považuje za dobré a chce tak urobiť.
Takmer každý nový hirudoterapeut, ale aj hirudoterpeut s dlhšou praxou, niekedy aj laik, dobrý človek, prípadne ten, ktorému hirudoterapia v živote pomohla, si praje, aby bola hirudoterapia medzi ľuďmi známa a dostupná. Súčasne si mnohí prajú, aby hirudoterapia čo najviac pomáhala a čo najmenej škodila. Pacienti očakávajú od hirudoterapeuta znalosti na úrovni lekára a je im jedno, ako ich získa. Okrem špecializácie je potrebné zaviesť aj určité ucelené poznanie a štandardy práce, ktoré v konečnom dôsledku vytvoria pilier opory pre každého z nás.

Aj v tejto oblasti je to však podobné ako v každej inej. Ak človek chce pozbierať plody, je potrebné niečo pre to urobiť. Práce, ktorú treba urobiť, je veľa. Mnoho ľudí bude čerpať informácie z týchto vytvorených zdrojov a považovať za normálne, že to tak je a že to niekto urobil. Časť ľudí ma dokonca bude považovať za naivného hlupáka a tešiť sa, ako im do rúk vletel pečený holub vo forme zdieľaného poznania. K tomu poviem len toľko, že nie je problém rozdávať pečených holubov, no chutiť budú každému inak. Ten, kto sa celý rok staral o svoju záhradu a v určitom období mu záhrada začala dávať zaslúžené plody, vie, o čom hovorím.

Ak teda očakávame určitú úroveň odbornosti a rozvoja hirudoterapie, je potrebné aktívne robiť kroky, ktoré povedú k požadovaným výsledkom a čas od času stanovia nové horizonty budúceho smerovania hirudoterapie ako terapeutického oboru.
V jednote je sila. Tým, že sa viac ľudí zjednotí a každý svojím spôsobom podporí činnosť asociácie, otvorí sa možnosť dosiahnuť ďaleko viac a ďaleko lepšie výsledky. Práca každého jednotlivca podporí celok a celok podporí každého jednotlivca.

Mnohé plánované, ale aj realizované projekty, sú zväčša finančne nákladné. Vďaka asociácii je možné vytvoriť fond na financovanie jednotlivých projektov a dať možnosť aj obyčajným ľudom, ktorí chcú rozvoj hirudoterapie alebo jednotlivé projekty podporiť, aby to mohli urobiť na určitom právnom základe a mali istotu, že poskytnuté prostriedky budú skutočne použité na daný účel.

Okrem formovania materiálnej bázy formou finančného fondu a tvorby technologického základu, je tu však ďalší dôležitý aspekt, ktorým je zdieľanie nadobudnutých vedomostí, vzájomné konzultácie a vytvorenie medzinárodného vedeckého týmu, zloženého z dobrovoľníkov, ktorí majú o výskum hirudoterapie záujem. Prostredie asociácie dáva ľuďom možnosť čiastočne nesebecky pomáhať jeden druhému, ale aj ostatným, a možnosť zanechať po sebe kúsok dobre odvedenej práce vo forme odovzdania skúseností a vedomostí súčasným a možno aj budúcim pokoleniam.

Bližšie k projektom

Kniha
Jedným z úvodných projektov Asociácie špecialistov hirudoterapie je vznik elektronickej knihy, v ktorej podrobne opisujem svoj pohľad na hirudoterapiu. Táto publikácia slúži ako formálny základ pre zjednotenie pohľadu na hirudoterapiu, pretože obsahuje všetky mne známe tradičné aj moderné metódy aplikácie pijavíc. Niektoré metódy poznám len teoreticky, ale pre celistvosť ich uvádzam a možno v budúcnosti niekto s kolegov túto prácu doplní o svoju publikáciu práce na špecializované témy.

Elektronická kniha bude dostupná na internete zadarmo a okrem požiadavky na uvedenie zdroja a zachovanie princípu bez nároku na mzdu sú aj jej jednotlivé časti voľne šíriteľné. Tým sa zlepší povedomie o hirudoterapii a praktickí hirudoterapeuti dostanú do ruky nástroj, ako odovzdať širšie informácie aj svojim pacientom. Celkovo bude táto kniha slúžiť k propagácii hirudoterapie medzi obyvateľstvom a mala by byť základným informačným zdrojom o tejto terapeutickej metóde. Elektronická kniha zároveň slúži ako základný študijný podklad pre študentov, ktorí absolvujú vzdelávanie v rámci asociácie.

Na to, aby mohla podobná práca vzniknúť, bolo potrebné venovať dlhé roky práce mojich učiteľov, ktorí sami vo svojom obore dosiahli odborné výšiny a vo mne postupne sformovali informačný základ. S týmto základom som ďalej pracoval, čo predstavovalo niekoľko rokov vlastnej práce a úsilia a tiež nemalé finančné prostriedky. Rád by som upozornil, že v živote okrem podielu vo firme nič nevlastním, nie som bohatý človek a prakticky všetky voľné prostriedky som investoval do základov, ktorých výsledkom je aj táto práca.

Keď vznikla potreba napísať túto knihu, trvalo niekoľko mesiacov práce dvoch autorov, aby uzrela svet jej písomná časť. Ďalej bolo potrebné úsilie grafika, ktorý pripravil grafickú časť knihy a celé to bolo treba technicky zastrešiť, aby sa kniha digitalizovala do systému, v ktorom sa bude ľahko aktualizovať.

Okrem toho, že túto knihu plánujem do budúcna ďalej dopĺňať a aktualizovať, zostáva niekoľko cieľov, ktoré sú pre ňu v budúcnosti vytýčené a budeme ich realizovať podľa stanovených priorít a možností, už nie mňa ako jednotlivca, ale založenej asociácie formou spoločného úsilia a spolupráce.
Ako prvé bude potrebné knihu preložiť do ruského a anglického jazyka. A to z dvoch dôvodov, jednak aby bola táto práca prístupná všetkým ľuďom, ktorí o ňu budú mať záujem, ale hlavne preto, aby sa k nej mohli vyjadriť moji učitelia a aj kolegovia pracujúci v danom obore.

V roku 2019 plánujeme vydať tlačenú verziu knihy, ktorá sa stane súčasťou slovenskej národnej knižnice. Dovtedy budeme knihu na základe spätnej väzby maximálne aktualizovať. Ďalej by kniha mohla vzniknúť aj ako audiokniha. K jednotlivým kapitolám chceme časom dodať ilustrácie, ilustračné fotografie a videá. To že sme dosiahli jednu etapu, ešte neznamená, že práca sa skončila. Práve naopak, len sa začína.

Systém anamnéz a zápisov o priebehu terapie

Druhým úvodným projektom je vytvorenie spoločného systému anamnéz, na ktorom už nejaký čas pracujeme, ale jednu beta verziu, ktorá bola celá vytvorená, sme pre technickú nedokonalosť zavrhli a momentálne plánujeme nový lepší elektronický systém.
Vo svojej praxi som si všimol, že veľa kolegov, a niekedy aj ja sám, nie vždy zaevidujeme anamnézu pacienta. Lenže keď spolu o prípade pacienta konzultujeme, tak prvé, čo si od seba navzájom pýtame, je práve celková anamnéza pacienta. Keď ju nemáme, nie je o čom konzultovať.
Často sa tiež stáva, že pacienti sa pýtajú, či je pre nich hirudoterapia vhodná alebo nie, ale odpoveď chcú bez udania svojej anamnézy. Ako je možné pacientovi poradiť, ak nevidíme a nepoznáme jeho anamnézu? Ak však bude existovať elektronický systém, v ktorom pacient dokáže sám vyplniť všetky základné informácie o svojom zdravotnom stave, vznikne možnosť nasmerovať ho a predbežne mu odpovedať, či má význam, aby navštívil hirudoterapeuta alebo nie.
Tým zároveň vznikne systém, v ktorom bude ľahké zdielať anamnézy a kazuistiky medzi kolegami, samozrejme anonymne alebo so súhlasom pacienta. Anonymne systém funguje tak, že sa pacientovi pridelí identifikačné číslo a len ten, kto vie, komu identifikačné číslo patrí, vie o čí prípad ide. Týmto spôsobom je súčasne zabezpečená aj ochrana osobných údajov pre prípad, že do databázy vnikne nejaký nepovolaný IT odborník.
Asi najdôležitejšou časťou je však vznik elektronického systému evidencie a zaškolenie praktických hirudoterapeutov, ako s týmto systémom pracovať. Často sa pacient po určitom období vráti a vtedy všetky zozbierané informácie pomáhajú rýchlo sa zorientovať v probléme a lepšie nastaviť terapiu.

Tento systém potom plánujeme rozšíriť o mobilnú aplikáciu, aby pacient pomocou jednoduchých krokov vo svojom telefóne zozbieral potrebné údaje o terapii pijavicami, ktoré sa odošlú do jeho zložky s anamnézou a celým priebehom terapie. Tieto informácie budú obsahovať napríklad deň priloženia, čas prisatia pijavice, dĺžku krvácania, miesto pre aplikáciu a hojenie sa rany pomocou fotografie. Súčasné technológie to umožňujú a je to len potrebné pripraviť.

Hlavným cieľom tohto systému je, aby bol pohodlný a ľahký, preto ho do budúcna zatiaľ neplánujeme nijako komplikovať, ale budeme hľadať také riešenia, ktoré prácu pomôžu maximálne zjednodušiť.

Diskusné fórum

Tretím a zatiaľ posledným úvodným projektom, ktorý si zatiaľ môžeme dovoliť realizovať, je vznik elektronického fóra, do ktorého budeme postupne zbierať časté otázky, skúsenosti našich kolegov a kde budeme riešiť niektoré diagnózy ako študijné prípady. Ak sa to podarí, tak toto elektronické fórum bude slúžiť ako základ pre zber informácií a skúseností kolegov hirudoterapeutov.

Toto fórum bude na začiatku otvorené a dostupné všetkým ľuďom. Ak bude časom potrebné niektoré jeho časti uzavrieť len pre určité skupiny ľudí, urobíme to, ale momentálne to v pláne nie je. Fórum bude slúžiť aj na zdieľanie osobných poznatkov, rôznych rád a odporúčaní medzi jednotlivými užívateľmi.

Redaktorkou fóra bude naša spolupracovníčka Ľubica Bystrická a jej funkcia umožní aj literárne menej zdatným kolegom poslať svoj príspevok, ktorý prejde potrebnou gramatickou a štylistickou korekciou tam, kde to bude potrebné. Keď niekto nebude mať čas svoju skúsenosť podrobne opísať, stačí, že zverejní základné nosné informácie a my sa pokúsime z toho vytvoriť ucelenú informáciu.

Súčasťou fóra bude aj chatová aplikácia Skype alebo Viber, pre rýchle zdieľanie informácií, poznatkov, prípadne konzultácií. Podobné aplikácie dobre fungujú u kolegov v Rusku. Je však škoda, že sa veľa informácií nenávratne stratí v histórii spoločnej konverzácie, preto sa pokúsime zaujímavé témy preniesť do elektronického fóra, kde sa uchovajú dlhodobo.

Veľmi dôležitým vkladom do asociácie bude možnosť bezplatného skupinového školenia, ktoré bude prebiehať niekoľkokrát za rok.

Individuálne školenia môžu byť spoplatnené a to hlavne pre zahraničných študentov, pretože príprava bude zložitá, no takto získané prostriedky venujeme na činnosť asociácie a realizáciu jej ďalších plánov, napríklad na preklad knihy a podobne.

V prvom období budem tieto školenia viesť ja. Budem však veľmi rád (a svoju prácu takto aj chcem smerovať), keď sa tejto úlohy postupne ujme niekto z mojich budúcich kolegov – členov asociácie a ja sa budem môcť venovať nejakej konkrétnej problematike alebo špecializácii.

Dlho som rozmýšľal nad tým, akú formu a aké podmienky pre účasť na bezplatnom školení zvoliť. Rozhodol som sa, že si študentov budem vyberať podľa ich motivácie. To znamená, že tieto školenia sú určené predovšetkým pre ľudí, ktorí chcú prirodzene pomáhať iným. Prianie človeka pomáhať iným otvára dvere, cez ktoré môže takýto človek prejsť. Ja zo svojej pozície môžem len pomôcť odovzdaním potrebných informácií a skúseností, prípadne morálnou podporou. V takýchto prípadoch bude vložená práca v súlade s mojím ľudským presvedčením.

Študentom, ktorí hľadajú zisk alebo chcú robiť hirudoterapiu pre samotnú prácu, odporúčam, aby si za školenie zaplatili alebo sa zúčastnili školenia u iného učiteľa. No aj napriek tomu, čo som práve povedal, dvere nikomu nezatváram, pretože voľba je na vás.
Budem rád, keď sa študenti, ktorí prejdú školením, stanú členmi Asociácie špecialistov hirudoterapie a budú pomáhať v jej rozvoji. No aj napriek tomu, že som to pôvodne považoval za jednu z podmienok, nakoniec som sa rozhodol, že okrem motivácie pomáhať iným nebudem od nikoho nič vyžadovať. Na školenie je však potrebné urobiť si čas, pred ním si prečítať túto knihu a byť ochotný vyskúšať odporúčané aplikácie na sebe.

Školenie sa budem snažiť viesť tak, aby sme sa venovali maximálne praktickej časti hirudoterapie a nestrácali čas informáciami, ktoré si môžete prečítať v knihe, aj keď niektoré informácie bude potrebné počas kurzu rekapitulovať a zistiť, v akom rozsahu ich študenti pochopili. Súčasťou školenia budú domáce úlohy, ktorých výsledky budeme rozoberať na praktických hodinách.

Projekty, o ktorých „snívam”

Založenie medzinárodného centra pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej.
Je to môj najväčší plánovaný projekt, ku ktorému smerujem svoju prácu. Keď príde čas, pokúsime sa všetko zjednotiť pod jednu strechu a založiť Medzinárodné centrum pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej.

Už dnes vďaka práci, ktorú sme v minulosti urobili, stále častejšie odpovedáme na medzinárodné otázky ohľadom vzdelávania sa v hirudoterapii u nás. V súčasnej dobe mám študentov v Dubline, Aténach, v rôznych častiach Čiech a Slovenska, ktorí absolvovali celkové vzdelávanie ako profesionálni hirudoterapeuti. Študentov, ktorí absolvovali len časť určenú pre pacientov, je ďaleko viac a to z rôznych krajín sveta.
Ucelená metodika aplikácie pijavíc lekárskych, ktorú prezentujem, a niektoré hypotézy, na ktorých pracujem, sú rovnako aktuálne aj pre našich kolegov na Ukrajine v Rusku, ako aj na celom svete. Niektoré vylepšenia a hypotézy, ktoré my dnes používame a v knihe ich podrobne opisujem, sa do budúcna stanú každodennou praxou mnohých kolegov. Je pravdepodobné, že si ich autorstvo pripíše niekto iný, ale na patentovanie a podobné veci naozaj nemám čas a ani voľné prostriedky. Osobne nič z toho, čo je v knihe uvedené, nepovažujem za svetobornú informáciu a myslím si, že skutočné výsledky, dosiahnuté na základe vedeckej práce, ležia pred nami. Rád sa však na ich objavení a celkovo na spresnení hirudoterapie budem podieľať. Keďže ide o veľký projekt, je to hudba budúcnosti, ale ktovie, možno sa jedného dňa stane realitou.

Laboratórne výskumy

Je celá séria laboratórnych výskumov, ktoré by sme v budúcnosti chceli urobiť. Časť týchto výskumov bude financovaná z rozpočtu chovu pijavíc, ktorého som spoluvlastníkom a vďaka ktorému financujeme aj finančnú časť tohto projektu. Píšem finančnú, pretože tá je zanedbateľná oproti ľudskému úsiliu, ktoré do vzniku a fungovania asociácie a realizácie jednotlivých projektov treba vkladať. Jedná sa len o nevyhnutné výskumy, ktoré zlepšia našu prácu. Väčšina výskumov čaká práve len pre nedostatok finančných prostriedkov.

Sú diagnózy, pri ktorých pijavica veľmi dobre pomáha, na rozdiel od súčasnej medicíny, ktorá v týchto prípadoch býva bezmocná. Chceli by sme teda spolu s odborníkmi, lekármi a skupinou pacientov urobiť štúdijné skupiny, ktorých výsledky budú odborne a vedecky doložené. Ďalej máme niekoľko hypotéz ohľadom vplyvu pijavíc na riedenie krvi pri rôznych krvných skupinách, ktoré je rovnako potrebné laboratórne potvrdiť. Iná časť výskumu sa týka mikrobiológie pijavíc a to predovšetkým výskytu baktérií na opakovane používaných pijaviciach. Väčšina štúdií bola robená pri pijaviciach určených na jedno použitie, čo je možné napríklad v Rusku, kde sú pijavice dostupnejšie a lacnejšie, no u nás je situácia iná a mnohí pacienti pijavice používajú opakovane.

Tvorba obrazových materiálov

V knihe je teoreticky opísaných veľa spôsobov aplikácie. K tejto teórii plánujeme postupne vytvoriť inštruktážne videá. Tam, kde to bude potrebné, pridáme aj fotografie detailov. Tvorba video materiálu nie je jednoduchá a je pomerne časovo náročná. Je potrebné pripraviť scenár, získať súhlas pacienta (ak nájdeme vhodný typ), všetko natočiť, materiál v štúdiu spracovať a nahrať na server. Tento materiál sa budeme snažiť vytvárať a dopĺňať postupne tak, ako to bude možné. Zatiaľ máme nakúpenú techniku len sčasti, asi 70%. Pri tvorbe video materiálu môže pomôcť každý, kto niečo zaujímavé natočí. Stačí, aby nám takýto materiál poslal, dal súhlas, ktoré časti môžeme zverejniť, a niekto z našich spolupracovníkov materiál spracuje a vytvorí koncové video. V ideálnom prípade spracované materiály preložíme do iných jazykov a urobíme ich svetovo dostupnými.

Vytvorenie študijných skupín a vedeckého tímu

Ďalším projektom, ktorý je možný len vďaka dobrej vôli a spolupráci viacerých ľudí, je vytvorenie študijných skupín. To znamená, že ak bude mať viacero hirudoterapeutov podobný prípad s jednotnou diagnózou pacienta a budú súčasne používať dohodnuté postupy, je možné vytvoriť študijnú skupinu, ktorá poslúži ako podklad pre ďalšiu vedeckú prácu. Takýto postup je dôležitý hlavne v malých krajinách, kde je hirudoterapia ešte v plienkach.

Ďalšou časťou projektu je vytvorenie medzinárodnej vedeckej skupiny dobrovoľníkov, ktorí sa budú podieľať na výskume vplyvu pijavice lekárskej na ľudský a možno aj zvierací organizmus. Svojou prácou sa budú snažiť potvrdiť vzniknuté hypotézy, prípadne vytvárať nové. Pôjde hlavne o ľudí, ktorí majú vedecký základ, chuť a možnosť niečo skúmať alebo majú prístup do laboratórií, kde je možné urobiť potrebné výskumy. Ľudí pracujúcich vo výskume je podľa môjho názoru v hirudoterapii málo alebo ich len nepoznám a táto časť hirudoterapii naozaj chýba.

Stanovy Asociácie špecialistov hirudoterapie

Článok 1
Právna forma, názov a sídlo Asociácie
1. Asociácia špecialistov hirudoterapie má právnu formu občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Asociácia nadobúda a disponuje svojím majetkom, majetkovými právami a vstupuje do zmluvných vzťahov súvisiacich s jeho poslaním a cieľmi.
2. Názov združenia je Asociácia špecialistov hirudoterapie, skrátene AŠHT (ďalej len Asociácia). AŠHT je nezisková, nepolitická, profesijne zameraná organizácia pracujúca v prospech hirudoterapeutov a iných odborníkov, ktorí sa venujú výskumu, propagácii, chovu a terapii pijavicou lekárskou.
3. Sídlom Asociácie je budova SEZ v Dolnom Kubíne, adresa M. R. Štefánika 1831/46, číslo dverí 311, Dolný Kubín 026 01.

Článok 2
Poslanie, ciele a činnosti Asociácie
1. Poslanie Asociácie
Poslaním Asociácie je výskum, propagácia, podpora a rozvoj hirudoterapie predovšetkým na Slovensku, ale aj v okolitých krajinách a zasadzovanie sa za uznanie hirudoterapie ako medicínskeho liečebného postupu. Ďalej ochrana a presadzovanie spoločných záujmov členov Asociácie, ako aj koordinácia a regulácia činnosti svojich členov v záujme vytvárania optimálnych podmienok pre vykonávanie činnosti členov Asociácie.
2. Ciele Asociácie:
a) združovať odborníkov z klinickej, edukačnej a sociálnej praxe, zaoberajúcich sa hirudoterapiou;
b) zastupovať záujmy svojich členov a presadzovať ich odôvodnené spoločné požiadavky pri rokovaniach s legislatívnymi a výkonnými orgánmi štátu, zavádzať všeobecné akceptovateľné štandardy členov združenia v záujme zvyšovania dôvery a ochrany spotrebiteľov na trhu hirudoterapie;
d) usmerňovať činnosť svojich členov v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky a medzinárodnými štandardmi platnými v tejto oblasti;
e) spolupracovať so štátnymi a verejnými inštitúciami v záujme vytvárania vhodného prostredia pre činnosť členov Asociácie;
f) vytvárať predpoklady na zvyšovanie vzdelanosti a profesionálnej úrovne členov Asociácie;
g) informovať širokú verejnosť o činnosti členov Asociácie a podporovať pozitívne vnímanie hirudoterapie ako medicínskeho liečebného postupu;
i) presadiť a zaviesť do praxe všeobecne uznávaný a akceptovaný systém certifikácie chovov pijavíc lekárskych za účelom zvyšovania profesionality, diferenciácie kvality a odbornosti poskytovaných služieb;
j) reprezentovať záujmy členov Asociácie na domácej i zahraničnej pôde;
k) vytvárať a udržiavať kontakty s organizáciami podobného zamerania doma i v zahraničí;
l) zastupovať slovenských hirudoterapeutov v rokovaniach s domácimi a zahraničnými organizáciami;
m) pripravovať a profilovať hirudoterapiu ako vedný odbor, študijný odbor, prípadne špecializačný odbor;

3. Činnosti Asociácie
Asociácia okrem činností vyplývajúcich z jej poslania a cieľov vykonáva aj:
a) organizovanie odborných školení, seminárov a konferencií určených verejnosti, ale aj členom Asociácie
b) poskytovanie informačných a poradenských služieb pre členov Asociácie ako aj iné osoby
c) publikačnú činnosť zameranú na oblasť hirudoterapie
d) zabezpečenie plnenia podmienok odbornej spôsobilosti členov
e) pomoc pri riešení sťažností a podnetov najmä zo strany klientov
f) výskumnú činnosť
g) vytváranie medzinárodného centra pre vzdelávanie, výskum a aplikáciu pijavice lekárskej
h) združovanie podporovateľov a sponzorov Asociácie
4. Asociácia sa môže združovať s právnymi subjektmi Slovenskej republiky a vstupovať do medzinárodných organizácií.

Článok 3
Členstvo v Asociácii
1. Členstvo v Asociácii je dobrovoľné a postavenie všetkých členov je rozdelené do dvoch základných skupín:
— Profesionálny člen má právo hlasovať ako člen valného zhromaždenia AŠHT.
— Člen podporovateľ alebo sponzor nemá právo hlasovať na valnom zhromaždení, ale má právo zúčastniť sa na valnom zhromaždení, navrhovať zmeny v stanovách a organizácii AŠHT, o ktorých rozhodne valné zhromaždenie AŠHT.
2. Za profesionálneho člena Asociácie môže byť prijatá právnická alebo fyzická osoba vykonávajúca hirudoterapiu na základe absolvovaného odborného školenia.
3. Za člena podporujúceho ciele Asociácie (podporovateľ alebo sponzor) môže byť prijatá právnická alebo fyzická osoba, ktorá poskytne hmotnú alebo nehmotnú pomoc, určenú na výkon činnosti Asociácie.
3. Členstvo v Asociácii nie je prevoditeľné na inú osobu.
Článok 4
Práva a povinnosti členov
1. Člen Asociácie má právo:
a) hlasovať na Valnom zhromaždení členov Asociácie, ak ho k tomu oprávňuje druh členstva;
b) byť informovaný o činnosti Asociácie;
c) zúčastňovať sa na aktivitách, ktoré Asociácia vykonáva v rámci predmetu svojej činnosti;
d) podávať návrhy, podnety a pripomienky k činnosti Asociácie;
e) podieľať sa na riadení a kontrole činnosti Asociácie;
f) ukončiť členstvo v Asociácii v súlade s týmito Stanovami.

2. Člen Asociácie je povinný:
a) napomáhať Asociácii pri vykonávaní jej činnosti;
b) plniť si riadne a včas všetky povinnosti, ktoré mu vyplývajú z členstva v Asociácii;
c) dodržiavať Stanovy;
d) riadne a v stanovených lehotách platiť členské poplatky;
e) chrániť majetok a záujmy Asociácie;
f) poskytnúť na požiadanie osobne, prípadne prostredníctvom svojich zástupcov, orgánom Asociácie písomné vysvetlenie obsahujúce pravdivé a úplné údaje;
g) bezodkladne informovať Asociáciu o zmenách v údajoch zapisovaných do zoznamu;
h) zodpovedne vykonávať funkciu v orgánoch Asociácie, pokiaľ bol člen do funkcie zvolený;
i) dôstojne reprezentovať Asociáciu vo vzťahu k tretím osobám a na verejnosti;
3. Členovia Asociácie (v texte ďalej len „členovia“) majú ďalšie práva a povinnosti v tomto článku výslovne neuvedené, ktoré im však prináležia v súlade s ďalšími ustanoveniami stanov Asociácie.

Článok 5
Vznik a zánik členstva
1. Členstvo v Asociácii vzniká rozhodnutím výkonnej rady Asociácie o prijatí za člena Asociácie, zaplatením jednorazového vstupného poplatku a ročného členského poplatku (ďalej len „členský poplatok“) alebo dobrovoľného príspevku. Výkonná rada Asociácie prijíma člena Asociácie na základe žiadosti právnickej alebo fyzickej osoby, ktorá spĺňa podmienky stanovené v Článku 3 týchto Stanov.
2. Prijatím podľa bodu 1 sa pre člena Asociácie stávajú záväznými tieto Stanovy, ako aj ostatné platné predpisy Asociácie.
3. Členstvo v Asociácii zaniká:
a) na základe písomného oznámenia člena Asociácie o vystúpení z Asociácie,
b) rozhodnutím výkonnej rady Asociácie o vylúčení člena z dôvodu obzvlášť hrubého porušenia povinností člena,
c) dňom smrti fyzickej osoby, ktorá bola členom Asociácie,
d) zánikom Asociácie,
e) dňom zániku právnickej osoby, ktorá bola členom Asociácie.

4. Členstvo podľa Článku 5 bodu 3 písmena a) zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o vystúpení výkonnej rade,
podľa článku 5 bodu 3 písmena b) dňom rozhodnutia výkonnej rady Asociácie,
podľa článku 5 bodu 3 písmena d) dňom právoplatného výmazu Asociácie z príslušného registra občianskych združení.
5. Pre účely rozhodovania výkonnej rady sa za obzvlášť hrubé porušenie povinností člena považuje:
a) poškodzovanie záujmov a dobrého mena Asociácie a jej členov napr. ohováraním, vydávaním nepravdivých vyhlásení elektronickým alebo tlačovým médiám, s autorizáciou alebo bez autorizácie;
b) porušovanie Stanov, vnútorných predpisov Asociácie alebo právnych predpisov Slovenskej republiky, v ktorom člen pokračuje aj napriek už raz pozastavenému členstvu v Asociácii alebo výzve Asociácie zastaviť takéto poškodzovanie alebo porušovanie;
c) nezaplatenie členského poplatku, omeškanie s jeho zaplatením, nezaplatenie členského poplatku v plnej výške;
6. Zánikom členstva nevzniká nárok na vrátenie členských poplatkov.

Článok 6
Pozastavenie členstva
1. O pozastavení členstva môže rozhodnúť výkonná rada Asociácie v prípade, ak je člen v omeškaní so zaplatením členského poplatku alebo pri nezaplatení členského poplatku v plnej výške.
2. Rozhodnutie o pozastavení členstva podľa Článku 6 bodu 1 musí obsahovať určenie doby jeho trvania. Pozastaviť členstvo možno:
a) na vopred presne učenú dobu, maximálne 1 rok;
b) na obdobie do odstránenia dôvodov, ktoré sú príčinou pozastavenia členstva, maximálne na 1 rok.
3. Ak nedošlo k zaplateniu členského príspevku ani po uplynutí jedného roka od právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bolo pozastavené členstvo, výkonná rada Asociácie rozhodne v súlade so Stanovami o vylúčení člena.
4. Pozastavením členstva sú dotknuté všetky práva člena vrátane práva hlasovať na Valnom zhromaždení.

Článok 7
Členské príspevky
1. Člen je povinný zaplatiť Asociácii ročný členský poplatok vo výške stanovenej rozhodnutím na Valnom zhromaždení.
2. Poplatky podľa článku 7 bodu 1 je člen povinný zaplatiť v lehotách stanovených výkonnou radou.

Článok 8
Zásady hospodárenia
1. Zdrojmi príjmov Asociácie sú najmä:
a) členské príspevky,
b) príjmy z činností pri zabezpečovaní napĺňania cieľov Asociácie,
c) príspevky a dary,
d) subvencie, dotácie a granty,
e) výnosy z majetku,
f) iné príležitostné príjmy,
g) príjem z vlastnej podnikateľskej činnosti.
2. Asociácia hospodári so získanými finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a po ukončení finančného roka výkonná rada vypracováva a predkladá valnému zhromaždeniu správu o svojom hospodárení.
3. Získané finančné prostriedky Asociácia používa na organizovanie aktivít Asociácie v súlade s plánom činnosti Asociácie a na krytie nákladov na svoju činnosť.
4. V záujme vytvárania ďalších zdrojov príjmov môže Asociácia vykonávať aj doplnkovú podnikateľskú činnosť zameranú na vytváranie materiálnych predpokladov rozvoja svojej činnosti pri napĺňaní cieľov Asociácie. Jedná sa najmä o tvorbu finančných prostriedkov prostredníctvom vlastných aktivít, a to najmä kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi – maloobchod, alebo iným prevádzkovateľom živnosti – veľkoobchod, prenájom priestorov, reklamné a marketingové služby, prevádzkovanie cestovnej agentúry, vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu.

Článok 6
Zánik Asociácie
AŠHT môže zaniknúť z dôvodov:
a) zlúčenia s iným združením;
b) dobrovoľného rozpustenia;
c) právoplatného rozhodnutia Ministerstva vnútra SR o jeho rozpustení podľa Zákona 83/1990 Z. z., § 12 ods. 1.
AŠHT zaniká rozhodnutím dvojtretinovej väčšiny hlasov prítomných členov na valnom zhromaždení AŠHT, ktoré – v prípade zlúčenia s iným združením – rozhoduje o prechode práv a povinností a ktoré – v prípade dobrovoľného rozpustenia – určí likvidátora, ktorý vyrovná záväzky združenia a do 15 dní oznámi zánik a likvidáciu združenia Ministerstvu vnútra SR.
Pri zániku združenia rozhoduje o použití majetku valné zhromaždenie AŠHT dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov AŠHT.

Článok 7
Členovia prípravného výboru sa dňom vzniku AŠHT stávajú jej členmi.
Členovia prípravného výboru oznámia vznik Slovenskej asociácie hirudoterapie verejnosti cez webovú lokalitu www.uop.sk a inými spôsobmi, ktoré budú považovať za primerané. Predmetné oznámenie bude obsahovať aj informáciu o možnostiach prihlásenia sa za člena a mieste a termíne prvého valného zhromaždenia AŠHT.
Prípravný výbor plní do zasadnutia prvého valného zhromaždenia funkcie výkonnej rady AŠHT.
Splnomocnenec prípravného výboru plní až do doby volieb výkonnej rady funkciu prezidenta AŠHT.

Článok 8
Záverečné ustanovenia
Návrh stanov bol prerokovaný a schválený prípravným výborom na zasadnutí dňa 2. 10. 2017.
Slovenská asociácia hirudoterapie vzniká dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.
Stanovy Slovenskej asociácie hirudoterapie nadobúdajú účinnosť dňom registrácie na Ministerstve vnútra SR.

Článok 9
Organizačné ustanovenia
Orgánmi Slovenskej asociácie hirudoterapie sú:
Valné zhromaždenie AŠHT;
Výkonná rada AŠHT;
Revízna a kontrolná komisia AŠHT.

1) Valné zhromaždenie
Je najvyšším orgánom AŠHT; tvoria ho všetci členovia AŠHT; rozhoduje o zmenách stanov AŠHT, schvaľuje úlohy AŠHT pre príslušné obdobie a správu výkonnej rady o činnosti AŠHT a jej hospodárení, volí na dobu piatich rokov členov výkonnej rady AŠHT, ustanovuje na dobu piatich rokov revíznu a kontrolnú komisiu AŠHT, rozhoduje o zrušení AŠHT; je uznášania schopné za prítomnosti aspoň jednej tretiny svojich členov a prostej väčšiny výkonnej rady AŠHT; valné zhromaždenie rozhoduje minimálne dvojtretinovou väčšinou hlasov prítomných členov s hlasovacím právom; zvoláva ho prezident AŠHT podľa potreby, najmenej však jedenkrát za dva roky, a vždy najneskôr do 30 dní, ak o to požiada aspoň tretina členov AŠHT písomnou formou;

2) Výkonná rada AŠHT
Je riadiacim orgánom AŠHT, ktorý svojou činnosťou zodpovedá valnému zhromaždeniu; má poslanie riadiť činnosť AŠHT v oblasti vedeckej, odbornej, finančnej a organizačnej; má troch až piatich členov podľa potreby – prezidenta AŠHT a viceprezidentov AŠHT; je volená členskou základňou na valnom zhromaždení AŠHT na funkčné obdobie piatich rokov; volí spomedzi seba prezidenta a určuje funkcie viceprezidentov; riadi činnosť AŠHT v období medzi zasadaniami valného zhromaždenia; koordinuje činnosť AŠHT v súlade s cieľmi AŠHT; je zodpovedná za hospodárenie AŠHT; rozhoduje o prijímaní i vylučovaní členov AŠHT; informuje o zvolaní valného zhromaždenia a konkrétnom obsahu rokovaní a predmetoch hlasovaní valného zhromaždenia členov AŠHT najneskôr 10 dní pred jej konaním prostredníctvom webového priestoru a e-mailom uvedeným na prihláške členov AŠHT; schvaľuje hospodársky rozpočet; pre zasadnutie valného zhromaždenia vypracováva správu o činnosti AŠHT a jej hospodárení; je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov; výkonná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov; rokuje a zasadá najmenej jedenkrát ročne na zvolanie ktoréhokoľvek člena výkonnej rady AŠHT; môže si vytvoriť poradný zbor.
3) Prezident AŠHT je štatutárnym orgánom AŠHT, zastupuje AŠHT navonok, koná, rokuje a podpisuje v mene AŠHT. V prípade neprítomnosti písomne určí zástupcu z výkonnej rady s uvedením právomocí a doby ich trvania.
4) Viceprezidentmi môžu byť osoby v nasledujúcich funkciách:
A) viceprezident pre oblasť vedeckú: riadi vedeckú a edičnú činnosť AŠHT;
B) viceprezident pre oblasť organizačnú: je zodpovedný za organizovanie stretnutí AŠHT a ich písomné dokumentovanie;
C) viceprezident pre oblasť finančnú: spravuje majetok AŠHT;
D) viceprezident pre zahraničné styky a spoluprácu s inými organizáciami.

5) Revízna a kontrolná komisia AŠHT
Má maximálne troch členov, ktorých navrhuje výkonná rada AŠHT spomedzi členskej základne AŠHT a schvaľuje valné zhromaždenie AŠHT na funkčné obdobie piatich rokov; kontroluje činnosti výkonnej rady AŠHT a presadzovanie záujmov členskej základne; dozerá na dodržiavanie stanov AŠHT, rozhodnutí výkonnej rady AŠHT a všeobecne záväzných právnych predpisov; dbá na súlad medzi rozhodnutiami orgánov AŠHT, stanovami a všeobecne záväznými predpismi; schádza sa najmenej jedenkrát ročne.
Volebné obdobie riadiaceho orgánu AŠHT je päťročné, kontrolného orgánu AŠHT päťročné. Funkcie v riadiacich a kontrolných orgánoch AŠHT sú čestné. Za výkon funkcie môže byť priznaná primeraná odmena a náhrada výdavkov spojených s výkonom funkcie, výšku ktorých navrhuje výkonná rada AŠHT a schvaľuje valné zhromaždenie AŠHT.

 

Použitá a odporučená literatúra

Túto knihu som napísal predovšetkým na základe znalostí, ktoré som počas svojej aktívnej hirudoterapeutickej praxe nazbieral prostredníctvom špecializovaných školení, kurzov, stáží, vlastnej praxe a spoluprácou s mnohými praktickými hirudoterapeutmi.

Časť uvedených poznatkov v tejto knihe nie je v súčasnosti opísaná v žiadnej inej literatúre, iná časť poznatkov sa zatiaľ nachádza na úrovni hypotéz, ktoré čakajú na ďalšie odborné a klinické skúšky.

Moji učitelia a autori odbornej literatúry, ktorú som vo svoje práci použil, sami preštudovali väčšinu dostupných zahraničných prác venovaných výskumu pijavíc lekárskych a urobili svoje závery, čím výrazne urýchlili moje pochopenie danej problematiky bez potreby niekoľkoročného štúdia dostupných materiálov, ktoré som zatiaľ nemal čas prečítať. Mám však všeobecný prehľad, čo sa kde nachádza a podľa miery potreby a možností budem študovať aj staršie dostupné materiály týkajúce sa hirudoterapie.

Ako prvú uvediem knižku mojej učiteľky Lídie Antonovny Kuplevskej: Naturopatická medicína, HIRUDOTERAPIA a fyziológia zdravia, vydanú v Ukrajinskom Ľvove v roku 2017. Vo svojej práci použila 81 kníh iných autorov. Jej kniha slúži ako hlavný výukový materiál pre stovky študentov hirudoterapie. Dnes už má tretiu edíciu, ktorá je doplnená o 80 strán oproti druhej edícii z roku 2013. Všetky poznatky, uvedené v knihe, sú opísané na základe klinických skúseností Lídie Antonovny Kuplevskej, ktorá je priaznivcom ruskej školy hirudoterapie Olega a Juria Kemoňových. Ich metodika slúži ako základ pre jej prácu a ona tento základ postupom času na základe vlastných klinických skúseností spresnila a upravila.

Kniha Lídie Antonovny patrí v súčasnosti medzi najlepšie knihy na túto tému, je napísaná jednoduchým jazykom, má vysoký praktický význam a zároveň patrí medzi najlacnejšie knihy na tému hirudoterapie.
Táto jej práca – jej kniha veľmi dobre dopĺňa materiál uvedený v mojej knihe a pracujeme na jej preklade, aby bola v budúcnosti dostupná hirudoterapeutom aj v Čechách a na Slovensku.

Hlavný rozdiel medzi mojím a jej prístupom v hirudoterapii je ten, že ja preferujem adaptáciu pacienta pred aplikáciou väčšieho množstva pijavíc, využívam aktívnu pomoc pacienta počas dlhodobej terapie pri aplikácii malého množstva pijavíc v domácom prostredí, počet pijavíc určujem na základe zrážanlivosti krvi, vo svojej práci často používam ako miesto na priloženie konečník a v mnohých prípadoch sa zaobídem s menším počtom použitých pijavíc.

V celkovom pohľade na hirudoterapiu a liečenie pacientov však s Lídiou Antonovnou nachádzame takú výraznú zhodu, ktorá nemá s inými praktickými hirudoterapeutmi alebo mojimi učiteľmi obdobu. Svoje poznatky s Lídiou Antonovnou rád zdieľam a okrem spoločnej vedeckej práce, ktorú v blízkej budúcnosti plánujeme, verím, že poznatky uvedené v tejto knihe do budúcna priaznivo obohatia aj jej hirudoterapeutickú prax.

Ďalšou praktickou a dostupnou literatúrou, ktorú som vo svoje praxi často používal, je práca ruskej hirudoterapeutky Liuby Ivanovny Kostíkovej, študentky Konstantína Vasilijeviča Suchova, ktorý je naším spoločným učiteľom. Knižka Hirudoterapia – Encyklopedia liečenia pijavicami lekárskymi vyšla v roku 2015 a jej ďalšia edícia, myslím, v roku 2017, tú však nemám k dispozícii. Vo svojej knihe opísala poznatky z viac ako 30 prác iných autorov a okrem hirudoterapie sa v knihe venuje aj očistným praktikám organizmu a dôležitosti zdravého stravovania. Jej kniha je napísaná jednoduchým jazykom, je ľahko využiteľná pre prax a zameraná na metodiku Konstantina Vasilijeviča Suchova, ktorý vo svoje práci využíva prácu s centrálnymi miestami pre priloženie, čo som opísal v inej časti tejto knihy. Táto kniha je v súčasnosti dostupná len v ruskom jazyku.

Dôležitými knihami v oblasti hirudoterapie podrobne opisujúcimi biológiu pijavíc sú práce Izoldy Perfirevnej Baskovej a to kniha, ktorá vyšla v roku 2015: Vedecké základy hirudoterapie, základ vplyvu na tekutiny živého organizmu a kniha z roku 2004, ktorú napísala so svojím kolegom G.S Isachainom: Hirudoterapia – praktika a náuka. Vo svojej práci použila okolo 300 publikácií iných autorov. V týchto knihách nájdeme detailné informácie o biológi pijavíc lekárskych a tiež podrobne opísané výskumy vplyvu pijavíc lekárskych na živý organizmus. Tieto knihy sú ťažko dostupné, hlavne tá z roku 2004, a sú dostupné len v ruskom jazyku.

Poslednú knihu, ktorú uvediem, je kniha doktora medicíny Diminika Kelera Švajcera a kandidátky biologických náuk Magdaleny Westendorff. Ich spoločná knižka vyšla v roku 2013 a volá sa Hirudoterapia – návod na liečenie pijavicami lekárskymi. Vo svojej práci použili viac ako 200 publikácií iných autorov. Táto kniha je dobre ilustrovaná a poskytuje zaujímavé informácie o používaní pijavíc v Európe. Vo svojej práci som ju použil ako zdroj, v ktorom je dobre opísané biochemické zloženie slín pijavíc lekárskych. Zároveň je tam dobre zmapovaný konečník a systém prikladania pijavíc na túto oblasť a záver knihy je venovaný liečeniu rán larvami múch, čo je metóda, ktorá sa s terapiou pijavicami veľmi dobre kombinuje.

Vo svojej knižnici mám v súčasnosti množstvo odborných kníh, ktoré sú však pre bežného záujemcu o hirudoterapiu natoľko zložité, že ich tu nebudem uvádzať. Ich zoznam nájdete na stránkach Asociácie v záložke Odborná literatúra, alebo v záložke Naše zdroje. V prípade, že si zaobstaráte knihy, ktoré som spomínal, tak v nich, v rubrike použitej literatúry, pravdepodobne nájdete veľmi podrobný celosvetový zoznam kníh a publikácií na tému hirudoterapie.

16.kapitola

16. kapitola: Diagnózy

Hirudoterapia a vysoký krvný tlak – hypertenzia

Vysoký krvný tlak je jedným z častých zdravotných problémov, vyskytuje sa u veľkého množstva populácie. V našej praxi sa preto stretávame s otázkou, či je možné krvný tlak liečiť pomocou terapie pijavicou lekárskou. V tejto kapitole sa na túto otázku pokúsim odpovedať, pričom sa zameriam predovšetkým na dôležité veci v spojitosti s hirudoterapiou a nebudem rozoberať tému vysokého tlaku všeobecne. Text má informačný charakter a jeho účelom je poskytnutím širšieho pohľadu čiastočne túto problematiku ozrejmiť. Problematika je zložitejšia, na jej detailný rozbor však v tejto knihe nie je priestor, preto sa budem snažiť písať krátko a pokiaľ možno zrozumiteľne.

V prvom rade si pacienti trpiaci hypertenziou musia uvedomiť, že ide o vážny problém, ktorý je potrebné riešiť. V mnohých prípadoch si organizmus krvný tlak zvýši, pretože to potrebuje. Jeho umelým znížením síce budete mať tlak v norme, ale niekde v organizme môže postupne vznikať nedostatočná látková premena, poprípade iné patologické procesy, ktoré môžu byť základom chorôb a celkového zhoršenia zdravotného stavu a kvality života.

Pozrime sa teda na to, čo je príčinou vysokého krvného tlaku. V 80% až 90% známych prípadov je príčina primárna – nešpecifická, čo znamená, že nie je možné konkrétne určiť, z akého dôvodu vysoký tlak vznikol. 10% až 20% prípadov patrí do sekundárnej skupiny, pri ktorej je možné príčinu spojiť s konkrétnym patologickým procesom v organizme, čo znamená, že niektorý orgán alebo systém vykazuje abnormálnu funkciu, následkom čoho vzniká stav vysokého krvného tlaku.

Prvú a najčastejšie sa vyskytujúcu nešpecifickú skupinu (80% až 90% prípadov) si pre jednoduchšie pochopenie rozdelíme do troch skupín:
1. Nešpecifické príčiny predpokladaného psychosomatického charakteru
2. Nešpecifické príčiny predpokladaného fyziologického charakteru
3. Nešpecifické príčiny neznámeho charakteru

Prv ako rozoberiem jednotlivé skupiny podrobne, upozorním na fakt, že pacient môže spadať do viacerých skupín súčasne.

1. Nešpecifické príčiny predpokladaného psychosomatického charakteru
Do tejto skupiny môžeme zaradiť ľudí, ktorí majú celkovo zdravý organizmus, zdravo žijú, prevažne sa aj zdravo stravujú a nevykazujú  žiadne zjavné príčiny pre hypertenziu fyziologického charakteru. Spĺňajú však niektoré z týchto podmienok: Sú extrémne temperamentní, majú nekontrolovateľné časté výbuchy hnevu, ustavične prežívajú rôzne problémy a robia si starosti, cítia silné vnútorné napätie, nachádzajú sa v stálom strese a majú problémy so spánkom. V takýchto prípadoch stav psychiky často negatívne ovplyvňuje fyziologické procesy v tele, čo má za následok zvýšené svalové napätie, produkciu stresových hormónov, ktoré vyvolávajú nadbytočnú funkciu niektorých orgánov a často zbytočne preťažuje všetky funkčné systémy ľudského organizmu a dochádza k zbytočnému spaľovaniu energie.

Použitie pijavíc lekárskych v takýchto prípadoch je možné, ale len ako podporná terapia. Ich účinok zväčša neodstráni príčinu, ale len dočasne zníži krvný tlak, čiastočne optimalizuje niektoré biochemické procesy a dočasne uvoľní vnútorné napätie. Pacient takéhoto typu však môže po aplikácii cítiť ešte väčší príval energie, môžu sa objaviť výkyvy nálady medzi eufóriou, radosťou a hnevom, tzv. náladovosť. Pri riešení podobných problémov je dôležitá predovšetkým práca s psychikou. Je možné použiť rôzne nástroje podľa individuálnych preferencií pacienta. Veľmi dobre však fungujú modlitby, meditácia a pôst. Práca s psychikou by mala byť primárnou terapiou a vtedy je možné a dokonca vhodné takúto terapiu doplniť o terapiu pijavicou lekárskou, ktorá pomôže pri obnove a harmonizácii ľudského organizmu a psychiky človeka.

2. Nešpecifické príčiny predpokladaného fyziologického — telesného charakteru
Do tejto skupiny môžeme zaradiť ľudí, ktorí vykazujú zjavné odchýlky od zdravého ľudského organizmu a zdravého životného štýlu. K príznakom narušených telesných funkcií patrí nepríjemný zápach kože alebo z úst, zlá kvalita kože, problémové dýchanie, slabosť organizmu, obezita, anorexia, časté močenie, nadmerné potenie, nepravidelná stolica, rôzne bolesti a mnoho ďalšieho. Keďže funkcie organizmu sú výrazne ovplyvňované príjmom tekutej a tuhej potravy, zaradíme sem ako príčinu hypertenzie aj nezdravý životný štýl, nadmerné pitie alkoholu, nadmerné fajčenie, prejedanie sa, nevyvážené stravovanie a podobne. Už z vyššie uvedeného je zrejmé, že sprievodných príčin vedúcich k vysokému krvnému tlaku môže byť veľké množstvo. Môže ísť o jednu príčinu alebo o kombináciu niekoľkých príčin. Je teda potrebné položiť si otázku, aký chceme dosiahnuť výsledok použitím pijavíc lekárskych. Jedná sa o narušenie fyziologických procesov organizmu, takže vo väčšine prípadov bude terapia pijavicami lekárskymi dobrým pomocníkom. V niektorých prípadoch a pri správnej aplikácii pijavíc sa podarí odstrániť aj príčinu problému. U väčšiny prípadov však len čiastočne a dočasne odľahčíme organizmus, ale príčinu problému nevyriešime.

Ak sa pacient rozhodne vysoký krvný tlak liečiť a bude okrem terapie pijavicou lekárskou pracovať aj na ozdravení ďalších aspektov svojho života, vtedy bude použitie pijavíc lekárskych skutočným prínosom a pomocníkom v očistení, obnovení rovnováhy a zdravia v ľudskom organizme. Napríklad postupnou úpravou stravy, pitného režimu, dostatočným odpočinkom, postupnou reguláciou telesnej váhy a podobne. Pretože sa táto kategória prípadov vyskytuje najčastejšie a je pomerne zložitá svojou rozmanitosťou, budem sa jej v budúcnosti venovať podrobnejšie.

3. Nešpecifické príčiny neznámeho charakteru
Najzaujímavejšia skupina na záver. Stretávame sa s ňou veľmi zriedka a najčastejšie do nej spadajú ľudia z prvých dvoch skupín, ktorí na sebe urobili veľa práce, odstránili všetky zjavné príčiny, ale tlak majú stále vysoký. Patria sem aj rôzne iné prípady, pri ktorých nie je možné určiť žiadnu príčinu vysokého krvného tlaku alebo ľudia, ktorí majú prirodzene vyšší krvný tlak, ako sú stanovené normy.

Pri nešpecifických príčinách je použitie pijavíc vhodné ako experimentálna, doplňujúca či alternatívna metóda terapie. Môžeme navrhnúť profylaktickú terapiu, ktorá postupne zasiahne všetky fyziologické aj energetické systémy v ľudskom organizme. Takáto terapia by nemala priniesť negatívne následky, je teda bezpečná. Naopak, občas sa stane, že tak odstránime nevysvetliteľnú príčinu problému, čo následne odstráni aj hypertenziu. Ako hovorí doktor Konstantin Suchov, pijavice fungovali už pred 3500 rokmi, keď nikto nevedel vysvetliť takmer žiaden proces v ľudskom organizme. To, že niečo neviem označiť alebo vysvetliť, ešte neznamená, že pijavice nebudú fungovať.

Pri nešpecifických príčinách je vhodné zamerať sa na typ diagnostiky, pri ktorom pacienta sledujeme počas určitého časového obdobia každý deň a nakoniec tieto výsledky vyhodnotíme. Dnes existujú technické metódy, ako sledovať tlak človeka celý mesiac prakticky dvadsaťštyri hodín denne.

Druhú špecifickú – sekundárnu skupinu (10% až 20% prípadov) si rozdelíme na dve skupiny:
1. Priama príčina – srdcovo-cievne ochorenia
2. Nepriama príčina – abnormálna funkcia niektorého systému alebo orgánu

1. Srdcovo-cievne ochorenia
Jednou z častých špecifických príčin vysokého krvného tlaku je narušenie krvného obehu. Sem patria všetky poruchy ciev (kŕčové žily, narušenie cievnej výstelky alebo jej steny a podobne) a aj niektoré problémy so srdcom. Pri väčšine srdcovo-cievnych problémov je použitie pijavice lekárskej vhodné, pretože priamo rieši celý rad súvisiacich problémov. Látky, ktoré pijavica lekárska vypustí do tela pacienta a ktoré sa prakticky okamžite dostanú do jeho krvi, rozpúšťajú usadeniny na stenách ciev, obnovujú ich elasticitu, zlepšujú kvalitu krvi a pomáhajú v procesoch regenerácie. Vzhľadom na mechanický účinok slín pijavíc je tento efekt silnejší v žilách a do tepien preniká ťažšie, preto je dôležité správne navrhnúť frekvenciu a typ terapie. V budúcnosti sa aj tejto téme budem venovať podrobne.

2. Nepriama špecifická príčina môže byť spojená s akýmkoľvek pomenovaným problémom v organizme ovplyvňujúcim krvný tlak. Veľmi často sú to napríklad problémy s trávením alebo problémy s funkciou obličiek a podobne. V takýchto prípadoch je potrebné individuálne posúdiť celkovú terapiu, vrátane odporučení lekárom, a terapiu pijavicami použiť predovšetkým ako doplnkovú metódu terapie. Keď poznáme príčinu, ktorá vyvolala vznik vysokého tlaku, snažíme sa pracovať s touto príčinou, čiže ak je problém v trávení, upravíme stravu a postupne posilníme orgány, ktoré sa na trávení podieľajú. Pijavice lekárske v takýchto prípadoch použijeme ako pomocný prostriedok na zlepšenie celkového efektu terapie.

Hirudoterapia a syndróm hustej krvi
Jedným z hlavných účinkov pijavice lekárskej na organizmus človeka, ale aj zvierat, je takzvané riedenie krvi. Termín “riedenie krvi“ znie pomerne jednoducho a zrozumiteľne.
Počas našej štúdie sme sa väčšinou stretávali s názorom, že za hustú krv sa ľudovo označuje taká krv, ktorá obsahuje vysoké množstvo červených krviniek, respektíve ich farbiva hemoglobínu a taktiež s informáciou, že tabletky na riedenie krvi skutočne krv riedia. Je to však naozaj tak?

Na začiatku sa teda pozrieme, kedy môžeme hovoriť o syndróme hustej krvi. Základom pre definovanie hustej krvi je jej viskozita. Keď viskozita krvi celkovo (prípadne jej komponentov) prevyšuje normálne hodnoty, dochádza k syndrómu hustej krvi, dôsledkom čoho sa môžu narušiť mnohé funkcie krvi v organizme. Kľúčom k pochopeniu efektu riedenia krvi pomocou hirudoterapie je pochopenie viskozity krvi. Pre jednoduchšie pochopenie problematiky si môžete pozrieť video. Zámerne sa snažím nepoužívať príliš veľa odborných termínov, aby zverejnené informácie boli zrozumiteľné pre širokú verejnosť. Koho zaujíma presná definícia viskozity, použite, prosím, internetové vyhľadávanie.

Ako príklad použijem vodu a olej, ktoré budú predstavovať krvnú plazmu, teda tekutú zložku krvi a kamienok, ktorý bude predstavovať krvné telieska – napríklad červené a biele krvinky. Keď kamienok hodíme do vody, rýchlo klesne ku dnu. To znamená, že voda má nízku viskozitu a jednotlivé telieska sa v nej ľahko a bez väčšieho odporu pohybujú. Keď kamienok hodíme do oleja, bude ku dnu klesať pomaly. V tomto prípade hovoríme o vysokej viskozite a telieska čelia silnejšiemu odporu pri pohybe. Keď to prirovnáme ku krvi, ktorá má predovšetkým transportnú funkciu, tak zvýšená viskozita krvi spôsobuje narušenie jej základných transportných funkcií. Okrem samotného pohybu teliesok v krvi je narušený aj celkový krvný obeh, krv sa ťažšie a pomalšie pohybuje a ťažšie sa dostáva do tenkých vlásočníc, čím sa obmedzuje prekrvenie organizmu a jeho jednotlivých orgánov.

Druhým, menej častým faktorom hustej krvi, je vysoké množstvo krvných teliesok, plávajúcich v krvnej plazme. V prípade, že je viskozita krvi v poriadku, vysoké množstvo krvných teliesok bude predstavovať zdravotné riziká len v niektorých prípadoch.

Syndróm hustej krvi sa môže prejaviť napríklad zvýšeným krvným tlakom a zvýšenou srdcovou činnosťou, pretože organizmus sa takýmto spôsobom snaží kompenzovať spomalenie biologických procesov. Príznakom zvýšenej viskozity môže byť aj tŕpnutie tela, pichanie pod kožou, celková slabosť, bolesti hlavy, nedokrvenie končatín a iné. Pretože ide o syndróm, ktorého príčinu treba hľadať v iných častiach organizmu, nie je možné konkrétne a definitívne určiť jeho príznaky. Zjednodušene môžeme povedať, že od stavu našej krvi závisí stav nášho srdcovo-cievneho systému, od stavu ktorého zas závisí stav a fungovanie takmer všetkých procesov organizmu, jeho orgánov a buniek. Na zvýšenú viskozitu krvi majú vplyv rôzne akútne aj chronické patologické procesy v organizme, zlá výživa, nadmerné pitie alkoholu a nízky príjem vody.

Jednou z príčin zvýšenej viskozity je aj nadmerné zrážanie krvi, takzvaná trombofília. Toto je hlavná príčina, prečo veľa ľudí užíva takzvané tabletky na riedenie krvi. Tieto tabletky v skutočnosti krv neriedia, ale zabraňujú tvorbe krvných zrazenín, ktoré by mohli zvýšiť aj viskozitu krvi. Tieto tabletky však nie sú určené na zníženie viskozity krvi, ale na prevenciu pred krvnými zrazeninami. Napríklad warfarín zjednodušene funguje tak, že blokuje vitamín K, ktorý je dôležitý pre tvorbu elementov potrebných pre zrážanie krvi. Pacienti, ktorí ho užívajú, môžu jesť len obmedzené množstvo potravín s vitamínom K, ako sú napríklad šaláty, zelenina a podobne. Warfarín neúčinkuje priamo na procesy zrážania krvi, ale zabraňuje tvorbe dôležitých komponentov, ktoré sa zúčastňujú na procese zrážania krvi. Ak je pre vás táto téma aktuálna, odporúčam vám vyhľadať si viac informácií na internete.

Pri aplikácii pijavice lekárskej dochádza k mechanickému efektu, keď pijavica lekárska časť krvi vypije a časť krvi vytečie po aplikácii. Práve strata krvi v organizme má jeden z hlavných vplyvov na jej viskozitu. Stratená krv sa okamžite nahradí a to tak, že organizmus do krvného obehu vylúči medzibunkovú tekutinu a slezina doplní červené krvinky. V histórii bolo veľmi známe púšťanie žilou, ktorého dôležitý účinok spočíval práve v znížení viskozity krvi. Na úrovni biochemických procesov pijavica po prisatí a prehryznutí kože do organizmu vypustí sliny, ktoré obsahujú hirudín, teda látku, ktorú obsahuje iba slina pijavíc a niektoré hadie jedy. Hirudín sa priamo naviaže na trombocyty – krvné doštičky, zabráni ich zhlukovaniu a tvorbe zrazenín, čím vplýva aj na zníženie viskozity krvi.

Znížená viskozita krvi pomáha obnoviť transportné funkcie krvi, rýchlosť jej pohybu a pohybu krvných teliesok v krvnej plazme, čo znamená lepšie prekrvenie organizmu a orgánov, ktoré tak majú možnosť získať potrebné látky (v prípade, že ich je v organizme dostatok) potrebnou rýchlosťou a v potrebnom množstve. Znížená viskozita má pozitívny účinok na celé vnútorné prostredie, ktoré sa ľahšie očisťuje od vyprodukovaného metabolického odpadu. V prípade, že sa terapia opakuje v potrebnom intervale a sú zavedené zmeny v životnom štýle človeka trpiaceho syndrómom hustej krvi, je pomerne veľká šanca k postupnej normalizácii a k odstráneniu tohto syndrómu. V niektorých prípadoch postačí aj samotná terapia pijavicou lekárskou, no častejšie sú pozitívne výsledky zaznamenané v kombinácii hirudoterapie s úpravou stravy a niekedy aj s úpravou celkového životného štýlu.

1.Hirudoterapia a kŕčové žily

Kŕčové žily a hemoroidy
Kŕčové žily a hemoroidy v súčasnosti trápia takmer polovicu populácie, pričom dvakrát viac postihujú ženy ako mužov. Hemoroid je na úrovni ciev rovnaké ochorenie ako kŕčová žila, len sa nachádza v análnom kanále v oblasti konečníka a je náchylnejší na krvácanie.

Tieto diagnózy jednoznačne patria do skupiny diagnóz, pri ktorých pacienti najčastejšie vyhľadávajú hirudoterapiu. V drvivej väčšine prípadov ju však vyhľadávajú až v pokročilom štádiu choroby. Nezriedka sa stretávame s tým, že pacient trpí kŕčovými žilami viac ako dvadsať rokov a až po takom dlhom čase sa rozhodne pre liečbu pijavicami.

Medzi ľuďmi však panuje mýtus, že po aplikácii niekoľkých pijavíc sa kŕčová žila hneď vylieči a keď sa tak nestane, sú sklamaní. Síce existuje veľká skupina pacientov, u ktorých dôjde k zlepšeniu kŕčových žíl a sprievodných symptómov, ako sú bolesti, kŕče, opuchy nôh a zápaly už pri prvých aplikáciach pijavíc a ďalej používajú pijavice len občas, keď sa im problém vracia, pravidlo to nie je.
Ako je to v skutočnosti?
Súčasná medicína pri liečbe kŕčových žíl používa v počiatočnom štádiu elastické sťahovacie pančuchy a lieky, takzvané venofarmaká, ktorých účinok však nikdy nebol preukázaný. V ďalších štádiách je jedinou metódou chirurgický zákrok, počas ktorého sa postihnutá žila buď odstráni, alebo zataví, pričom ju v ideálnom prípade organizmus ako poškodené tkanivo vstrebe. Vo všetkých prípadoch sa jedná o odstránenie symptómu a nie príčiny.

Mnohým pacientom bude odstránená žila vo vyššom veku chýbať a je opísaných veľa prípadov, pri ktorých sa u pacientov s odstránenými žilami vyskytujú závažné zdravotné problémy s dolnými končatinami. V niektorých prípadoch je operácia naozaj potrebná a je to jediné možné východisko. Väčšinou sa však dá použiť alternatívna liečba. Hirudoterapia je považovaná za jedinú efektívnu alternatívnu liečbu daných diagnóz.

Skutočnú príčinu vzniku kŕčových žíl súčasná medicína len predpokladá a dnes je už obecne uznaná teória, že príčin vzniku kŕčových žíl môže byť celý rad. Čo je však vedecky dokázané, je mechanizmus vzniku. Kŕčové žily vznikajú postupne, často veľmi pomaly a tento proces trvá aj niekoľko rokov. Celý proces prebieha tak, že sa v určitej oblasti povrchovej žily začne hromadiť krv, a postupne rozťahuje cievnu stenu do tvaru vaku. Keď dôjde k určitému stupňu roztiahnutia cievy, žilové chlopne, ktoré majú na starosti posun krvi smerom k srdcu, prestanú dovierať a tým prestanú plniť svoju funkciu, to je moment, kedy dochádza k výraznému zhoršeniu kŕčovej žily a pacient prechádza do štádia, kedy elastické pančuchy prestávajú fungovať a ďalším možným riešením bude za normálnych okolností už len operácia.
Hemoroid vzniká rovnakým spôsobom ako kŕčová žila, ale rýchlejšie. Tento fakt je daný anatomickou štruktúrou ľudského tela. Žily na nohe sú chránené kožou, ktorá je pevná a vytvára určitú ochranu, podobne ako elastická pančucha, ktorá by mala tento účinok kože v postihnutej oblasti zvýšiť. Hemoroid sa nachádza pod povrchom sliznice, ktorá je jemnejšia a vnútorný tlak z hromadiacej sa krvi dlho nevydrží.

Čo sa deje pri aplikácii pijavíc
Preukázateľnou spoločnou príčinou vzniku kŕčových žíl a hemoroidov je vnútorný tlak.
Súčasná medicína predpokladá, že po operatívnom odstránení postihnutej žily preberie funkciu prekrvenia danej oblasti kapilárna sieť, ktorá žilu obklopuje. Existuje hypotéza, že kŕčové žily vznikajú aj na základe nesprávne fungujúcej kapilárnej siete, že v kapilárach je narušená cirkulácia, čo napomáha vytváraniu tlaku v oblasti postihnutej žily. Narušená funkcia kapilárnej siete môže vniknúť aj v dôsledku napätého svalu, napríklad pri celodennom státí, keď sa sval stiahne a vytvorí tlak na cievy a začne dochádzať k zhoršenému prekrveniu danej oblasti alebo pri dlhodobom sedení, keď sú cievy v oblasti bedier zatlačené polohou tela. Všade je spoločný znak a to je tlak.
Pri aplikácii pijavíc lekárskych dochádza k vytvoreniu plochy, ktorá znižuje tlak, pijavice pôsobia podobne ako tlakový ventil. Vďaka otvorenej rane, ktorá môže následne ešte dlho krvácať, a zvýšenej mikrocirkulácii v postihnutej oblasti sa tlak, ktorý rozťahuje cievne steny a robí žilu nefunkčnou, presunie do otvorenej rany a prebytočná krv vytečie. Zároveň sa na určitú dobu zmení viskozita krvi a odľahčí sa práca krvného obehu. Ak kŕčová žila vznikla na základe zhoršenej funkcie kapilárnej siete, dochádza k okamžitému liečebnému efektu vďaka látkam obsiahnutým v slinách pijavíc.

Je to naozaj také jednoduché?
Áno, je. V porovnaní s päťdesiatročným trápením sa s kŕčovými žilami až do konca života je to naozaj jednoduché.

Pokiaľ nejde o fyziologickú poruchu, pri ktorej je mechanicky poškodená žila, čo je tiež jedna z príčin vzniku kŕčových žíl, ktorá vzniká napríklad u športovcov zameraných na bojové športy, keď sa napríklad úderom alebo úrazom žila poškodí, tak v mnohých prípadoch je hirudoterapia super efektívna. Spolu s prevenciou a pochopením príčin vzniku kŕčových žíl (napríklad sedavé zamestnanie spolu s nesprávnym stravovaním) a úpravou životného štýlu je v mnohých prípadoch možné sa kŕčovým žilám vyhnúť.

Je tu však jedno veľké ALE. Problém treba podchytiť hneď na začiatku, ako si ho všimneme. Čím dlhšie budeme riešenie odkladať, tým ťažšie sa bude problém riešiť a pravdepodobnosť úspešnej terapie sa bude každým rokom znižovať. Ak príde pacient v začiatkoch, zväčša je možné veľmi rýchlo a efektívne problém regulovať a často ho odstrániť. U pacientov, ktorí prídu po dvadsiatich rokoch, keď žila už prakticky úplne stratila svoju elasticitu a organizmus výrazne znížil svoje regeneračné schopnosti, je pravdepodobnosť vyliečenia minimálna, aj keď sú, ako sa hovorí, zázračné prípady a stupeň poškodenia žíl býva aj po rokoch u rôznych pacientov rôzny.
Tak či tak však po dlhodobom niekoľkomesačnom liečení určite nastane výrazné zlepšenie v postihnutej oblasti a hirudoterapiou často zamedzíme ďalšiemu rozvoju ochorenia a zároveň preventívne pôsobíme na postihnutú oblasť. Tým vytvárame predpoklad, aby nevznikali komplikácie vo vyššom veku. Hirudoterapiu ako preventívnu liečbu odporúčam aj pacientom, ktorí majú odstránené žily, pretože sa v tej oblasti zvýši mikrocirkulácia a nadbytočne zaťažený kapilárny systém dostane možnosť aspoň čiastočne sa regenerovať a postihnutú oblasť intenzívne prekrviť.
Pre doplnenie informácie opíšem, ako fungujú sedavé zamestnanie, nesprávne stravovanie a sklon ku kŕčovým žilám ako ideálne podmienky pre rozvinutie ochorenia kŕčových žíl. Stravovanie a pitný režim výrazne, hlavne po 30. roku života ovplyvňujú viskozitu a celkovú kvalitu krvi. Od funkčných vlastností krvi závisí výživa tkanív a tiež očistné funkcie organizmu. Cez kapiláru, ktorá spája tepny a žily, prejde len jeden erytrocyt, ktorý pláva v plazme. Pri prekyslení organizmu sa tieto procesy výrazne zhoršujú a organizmus musí vynaložiť ďaleko viac úsilia na prekrvenie tkanív, je to tiež jedna z príčin, prečo sa objavuje vysoký alebo zvýšený tlak. Keď si po výdatnom nezdravom obede sadneme, zvýšime tlak ešte polohou tela. Krv však cez kapiláry cirkuluje obtiažne, tepna je pod tlakom a krv zo seba vytlačí, no v žile už tlak nie je a tým sa vytvára vysoký tlak na cievne steny žíl. Pre nedostatok pohybu, ktorý by za normálnych okolností prostredníctvom svalov slúžil ako žilová pumpa, sa krehké cievne steny žily začnú rozťahovať a v najslabších miestach sa začne vytvárať kŕčová žila.

Ako používať hirudoterapiu pri kŕčových žilách a hemoroidoch
Na túto tému je možné napísať ďalšiu knihu. V súčasnosti sa hirudoterapiou zaoberám obecne a daná problematika si vyžaduje nejaké obdobie hĺbkového štúdia. Je to zaujímavá téma a možno sa v blízkej budúcnosti do nej pustím.

Ak máte problém s kŕčovými žilami na akomkoľvek vývojovom stupni ochorenia, chcete hirudoterapiu skúsiť a zároveň pomôcť v rozvoji hirudoterapie a výskumu aplikácií, napíšte nám a zaradíme vás do experimentálnej skupiny.

Myslím, že z textov uvedených v tejto knihe jasne vyplýva, že používanie hirudoterapie bude iné u každého pacienta a tiež iné pri rôznych vývojových štádiách ochorenia. Aby táto kniha mala aj nejaký prakticky účel, je možné poskytnúť všeobecnú informáciu, ktorá bude pravdepodobne vhodná a bezpečná vo väčšine prípadov.
Pri kŕčových žilách je ako prvé potrebné adaptovať sa (pozri kapitolu Adaptácia na pijavicu lekársku) prostredníctvom aplikácií pijavíc na centrálne miesta pre priloženie. Adaptácia by nemala trvať menej ako dva mesiace. Po adaptácii urobíme skúšku hojenia sa rán v oblasti kŕčových žíl jednou pijavicou zvolenej veľkosti. Použijeme buď menšie stredné alebo stredné pijavice, aj keď v súčasnosti testujeme aj použitie kozmetických pijavíc. Pri skúške aplikujeme pijavicu približne jeden centimeter od vypuklej cievnej steny postihnutej žily. V prípade, že je skúška v poriadku a sme spokojní s výsledkom hojenia sa rany, pripravíme sa na aplikáciu.
Deň pred aplikáciou natiahneme sťahovaciu pančuchu, čím postihnuté miesto aktivujeme k intenzívnejšej práci. Na druhý deň, podľa toho ako sa zráža krv (metódu nastavenia terapie som opísal v inej časti knihy), aplikujeme potrebný počet pijavíc 3 – 5 – 8 – 12. Tam, kde je to možné, odporúčam aplikovať 3 – 5 pijavíc dvakrát za týždeň. Pijavice prikladáme v šachovom poriadku a jednu pijavicu vždy umiestníme do oblasti horného začiatku kŕčovej žily smerom k srdcu a mimo cievnej steny. Ostatné aplikujeme v spodnej časti postihnutej cievy. Po aplikácii použijeme na ošetrenie rany elastický obväz, ktorý obkrúcame okolo nohy smerom zdola nahor a úmerne rozkladáme jeho tlak.
Počas terapie nohu zbytočne nezaťažujeme športom, vhodné sú však ľahké prechádzky, najlepšie s nohou stiahnutou elastickým obväzom. Trikrát denne cvičíme takzvaný bicykel, ľahneme si na chrbát, zdvihneme nohy a koľko vládzeme, toľko krútime nohami, akoby sme šliapali na neviditeľné pedále bicykla. Túto činnosť stačí robiť do prvej únavy a dôležité je pravidelne ju opakovať.

Pri ťažších prípadoch bude zlepšenie nastávať pozvoľna a treba počítať so 6 až 12 mesačným liečením. Pozor, aplikácia bez predchádzajúcej adaptácie môže byť nebezpečná!

Pri hemoroidoch je situácia ľahšia. Konečník patrí do skupiny centrálnych miest pre priloženie, a preto sa liečenie hemoroidov zároveň spojí s adaptáciou organizmu na pijavicu lekársku.

Prvé dva mesiace aplikujeme jednu pijavicu lekársku do oblasti tmavej časti konečníka, mimo hemoroidálny uzol. V niektorých prípadoch tento uzol zmizne už počas adaptácie. Po adaptácii urobíme skúšku hojenia sa rán jednou pijavicou zvolenej veľkosti v oblasti podbruška nad pubickým ochlpením. Použijeme buď menšie stredné alebo stredné pijavice. V prípade, že je skúška v poriadku a sme spokojní s výsledkom hojenia sa rany, aplikujeme 3 – 5 pijavíc dvakrát za týždeň do oblasti podbruška, kostrče a krížovej kosti po dobu dvoch mesiacov v kombinácii s pravidelnou aplikáciou jednej pijavice na konečník minimálne raz za týždeň.
V prípade, že hemoroid nezmizne, priložíme jednu pijavicu priamo na hemoroidálny uzol a pripravíme sa na intenzívnejšie krvácanie alebo pouvažujeme nad chirurgickým odstránením tohto uzla. Pri tejto aplikácii je dôležité pijavicu aj miesto pred aplikáciou dezinfikovať.

2. Trombóza
Hneď po kŕčových žilách sa v rebríčku diagnóz, pri ktorých pacienti najčastejšie vyhľadávajú hirudoterapiu, objavuje tichý neviditeľný zabijak, ktorý voláme trombóza.

Ide o krvnú zrazeninu, ktorá sa môže nachádzať buď v tepnách, čo sa stáva zriedka, alebo v žilách, čo je najčastejší jav. Trombus sa vyskytuje prichytený na stenách cievy, lenže niekedy sa uvoľní a začne voľne plávať v krvnom riečisku, až kým sa niekde nezachytí a čiastočne alebo úplne neupchá niektorú z ciev. Ak upchá životne dôležitú cievu, môže nastať infarkt alebo mŕtvica.

Príčiny vzniku trombózy sa dajú len predpokladať. Častejšie však ňou trpia ľudia, ktorí k tomu majú vrodené sklony vo forme zvýšenej zrážanlivosti krvi. Pretože ide o imunitnú funkciu ľudského organizmu, dá sa predpokladať, že trombóza vzniká predovšetkým u ľudí, ktorí majú nejakým spôsobom poškodené cievne steny. Tento problém sa najčastejšie vyskytuje pri mnohých iných problémoch spojených s cievami v dolných končatinách, v niektorých prípadoch je to pokračujúci patologický rozvoj kŕčových žíl.
Ak súčasná medicína predpokladá sklon k trombóze, používa skôr preventívnu liečbu a to použitím antikoagulantov a antitrombotík. Tieto lieky nemajú priamy efekt na zrážanie krvi, len blokujú niektorý element alebo faktor, ktorý sa zrážania krvi účastní. Je známe, že veľa takýchto liekov pacienti užívajú od niekoľkých mesiacov až po celý svoj život a tieto lieky okrem požadovaného efektu na zrážanie krvi ovplyvňujú aj iné časti organizmu, majú nežiaduce vedľajšie účinky. Trombus je možné za pomoci súčasnej medikamentóznej liečby rozpustiť len počas prvých desiatich dní, kým je čerstvý. Po desiatich dňoch mení svoju štruktúru a stáva sa z neho stabilizovaný trombus, ktorý sa väčšinou odstraňuje operatívne takzvanou trombektómiou.

Zázračná pijavica alebo hirudoterapia pri trombóze

Vážené dámy a páni, je vedecky dokázané a obecne uznané, že pijavica lekárska dokáže rozpustiť a aj rozpúšťa stabilizovaný trombus.

Okrem toho slinami dodáva látky, ktoré majú priamy antikoagulačný vplyv, teda zabraňujú zrážaniu krvi. Sliny pijavice lekárskej sú považované za ideálny antikoagulant bez vedľajších účinkov, ktorý sa po odznení liečivého účinku ľahko vyplaví močom von z tela. V jej slinách sú aj látky, ktoré pomáhajú ošetrovať cievne steny, celkovo majú naozaj blahodarný vplyv na cievy svojho hostiteľa. Vplyv pijavice lekárskej a antikoagulačné vlastnosti jej slín som podrobne opísal v inej kapitole a v prípade, že riešite problém s trombózou, vráťte sa k tej kapitole a pozorne si ju ešte raz prečítajte.

Ako pijavice pri trombóze aplikovať?

V prvom rade pripomeniem, že sa zaoberáme stabilizovaným trombom, pretože čerstvý trombus účinne dokáže rozpustiť aj súčasná medicína. Ako prvé potrebujeme vedieť, kde sa trombus nachádza. Najlepšie je nechať si jeho polohu vyznačiť priamo na ultrazvuku.
Pokiaľ nie je stav akútny alebo život ohrozujúci, čo je skôr prípad akútnej trombózy, začneme s adaptáciou, aby si organizmus trochu na pijavice zvykol. Ak je zdravotný stav celkovo dobrý, už po niekoľkých adaptačných aplikáciách môžeme prejsť na lokálne priloženia v mieste, kde sa trombus nachádza. Pri takýchto diagnózach je potrebná dlhodobá aplikácia malého množstva pijavíc, ktoré aplikujeme na centrálne miesta pre priloženie v kombinácii s lokálnym priložením pijavíc. To, že sa trombus rozpustí, ešte neznamená, že sa cieva v postihnutom miesta zahojila, pretože trombus v cieve nevznikol nejakou náhodou, preto miesto ošetrujeme viackrát.

Ak sa jedná o uvoľnený trombus, ktorého polohu nevieme určiť, aplikujeme veľké množstvo pijavíc opakovane. Túto aplikáciu je však potrebné robiť pod dohľadom odborníka.
Rozpustenie trombov potvrdíme následným vyšetrením na ultrazvuku. K tejto téme sa neskôr ešte vrátim a doplním ďalšie zaujímavé informácie.

Hirudoterapia a vredy predkolenia — „bercove vredy“  
Diagnóza takzvaných bercových vredov patrí do skupiny diagnóz, pri ktorých je hirudoterapia v absolútnej väčšine prípadov pri správnej aplikácii super účinná. Aj tejto diagnóze sa v minulosti venovalo mnoho kolegov pracujúcich v oblasti výskumu hirudoterapie a pozitívny účinok pijavíc na vredy predkolenia je klinický potvrdený, dobre známy a zdokumentovaný.

Veľa špecialistov hirudoterapie hovorí o 100% úspechu pri liečení týchto diagnóz pri správnom použití pijavíc lekárskych. Ja mám však aj negatívnu skúsenosť s jedným prípadom pacientky, ktorá mala už natoľko postihnuté ostatné funkčné systémy organizmu, súbežné bakteriálne ochorenie a prakticky nefunkčné zúžené cievy, pričom počas toho všetkého neprestávala piť a fajčiť, že zlepšenie postihnutých končatín bolo len čiastočné, zdĺhavé a s častou recidívou, hoci pacientka pocítila úľavu hneď po prvom použití pijavíc a dodnes ich často používa. Takže moje skúsenosti hovoria o neskromných 99 percentách úspešnosti.

V mnohých prípadoch sme zaznamenali skoro až zázračné uzdravenie pacientov a príbehy, ktoré poznám z počutia od iných špecialistov, sú naozaj neuveriteľné.

Príčin vzniku vredov predkolenia je celý rad, obecne ich môžeme rozdeliť do dvoch skupín, na vonkajšie a vnútorné príčiny.
S vonkajšími príčinami sa stretávame len málokedy a najčastejšie býva príčinou vonkajší tlak na kožu, ktorý zabraňuje prekrveniu a správnej výžive, aj keď to nemusí byť pravidlo a vred môžu spôsobiť rovnako aj teplotné alebo chemické vplyvy. Pri vonkajších príčinách je potrebné odhaliť a následne odstrániť príčinu vytvárajúcu vred, a potom môžeme aplikovať pijavice lekárske, ktoré nastolia zlepšenie stavu a možno aj zrýchlenie regenerácie postihnutého miesta. Pijavice aplikujeme podobne ako pri vnútorných príčinách a systém aplikácie čiastočne opíšem na konci tejto kapitoly.
Za vnútorné príčiny vzniku vredov predkolenia považujeme cievnu nedostatočnosť, narušenú látkovú premenu, narušený lymfatický alebo nervový systém organizmu, cukrovku a iné ťažké ochorenia degeneratívneho charakteru. Príčin vzniku ochorenia
týchto systémov môže byť tiež celý rad a nebudem ich v tejto kapitole podrobne rozoberať. Je však potrebné vedieť, že vo veľkej väčšine prípadov je vznik vredu predkolenia veľmi vážnym symptómom, ktorý vypovedá o zlom celkovom stave organizmu. Okrem liečenia samotného symptómu je preto vhodné venovať nemalé úsilie na liečenie celého organizmu.

Pred aplikáciou pijavíc je potrebné, aby sa na vred pozrel lekár a určil príčinu jeho vzniku. Podľa presnej diagnózy dokážeme nastaviť a aj upraviť terapiu pijavicou lekárskou. Keď celú problematiku veľmi zjednoduším, tak nastavenie terapie pijavicou závisí predovšetkým od príčiny vzniku, rozsahu poškodenia kože a oblasti, kde sa vred nachádza.

V prvom rade potrebujeme vylúčiť rakovinový nádor kože, ďalej potrebujeme vedieť, v akom stave sú okolité cievy, vidieť krvný obraz a dôkladne posúdiť celkový stav pacienta. Platí tu pravidlo, že čím je pacient celkovo zdravší, tým ľahšie a rýchlejšie pôjde problém riešiť a tiež naopak, čím má pacient viac súbežných diagnóz, čím horší je celkový stav jeho organizmu a rozsah vredov je veľký, pôjde to ťažko, ale šanca na vyliečenie vo väčšine prípadov stále existuje.

Vzniká teda otázka, ako takéto ochorenia liečiť pijavicami lekárskymi. Už z vyššie uvedeného je zrejmé, že neexistuje jedna jednoduchá metóda aplikácie. Pri ťažkých prípadoch môže nesprávna aplikácia pijavíc viesť až k amputácii časti dolnej končatiny! Takéto prípady sú v histórii hirudoterapie opísané.

Pred liečbou vredov predkolenia odporúčam po návšteve lekára a stanovení presnej diagnózy navštíviť odborníka na hirudoterapiu a celý prípad s ním prediskutovať. Ideálne je, aby bol pacient pred terapiou adaptovaný na pijavice lekárske. Podrobnosti o adaptácii nájdete v kapitole Adaptácia na pijavice lekárske. U neadaptovaného pacienta je naozaj dôležité, aby terapiu robil, alebo na ňu dohliadal, odborník a je potrebné sa pripraviť na pozitívne reakcie na priloženie pijavíc.
V prípade, že má pacient zdravú krv, dobrú viskozitu a parametre hemoglobínu a bielych krviniek v norme, môžeme pijavice opláchnuté pod tečúcou chlórovanou vodou (alebo inak dezinfikované od povrchových baktérií) aplikovať priamo do otvorenej rany. Vyhýbame sa však okoliu rany, kam pijavice bez skúseností v žiadnom prípade neaplikujeme. A tiež neaplikujeme pijavice do rany, ak je celá noha zapálená, čo by sa však malo prejaviť v krvi zvýšeným počtom lymfocytov.

Ak sa rozhodneme pre postupnú liečbu, pijavice najskôr aplikujeme do oblasti kostrče a postupne s každou ďalšou aplikáciou ideme nižšie po zdravej časti kože smerom k postihnutému miestu, prípadne liečbu kombinujeme s adaptáciou na pijavice. Po aplikácii na kostrč sa prepracujeme na stehno a uistíme sa, že sa rany dobre hoja a oblasť je zdravá a dobre prekrvená. Ak sa už tu budú rany hojiť zle, nižšie nepokračujeme a zameriame sa na celkové ozdravenie organizmu. V prípade že sa rany hoja dobre a noha nemá zmenenú pigmentáciu, postúpime nižšie a pijavice priložíme na koleno a oblasť okolo kolena a ak sa aj tu rany dobre hoja, znovu sa po zdravej koži spúšťame nižšie až do oblasti postihnutého miesta.

V prípade, že má noha zmenenú pigmentáciu, pijavice aplikujeme vždy po hranici zdravej kože a kože so zmenenou pigmentáciou smerom na zdravú časť a ako sa bude pigmentácia na postihnutej časti meniť, postupne sa spúšťame nižšie. Pijavice nikdy neprikladáme do oblasti zmenenej pigmentácie kože s výnimkou modriny, kedy je aplikácia pijavice priamo do modriny odporučená a vhodná.

V ľahších prípadoch, keď je pacient v celkovo lepšom zdravotnom stave, je možné aplikovať časť pijavíc priamo do rany a časť pijavíc od kostrče smerom dole po zdravých častiach kože dolnej končatiny. Pri takejto aplikácii však aplikujeme viac pijavíc, čím dôjde k vyššej záťaži na organizmus, a preto je dôležité poznať krvný obraz pacienta.

Hirudoterapia naozaj nie je jednoduchý obor a vyššie opísané je len malým zrnkom informácií z celkového objemu, ktorý by mal človek používajúci hirudoterapiu poznať a vo svojej terapii zohľadniť.

Ešte raz pripomínam, že čo sa týka počtu problémov s nesprávnou aplikáciou pijavíc, tak oblasť dolných končatín hravo vedie. Je to jednoznačne oblasť, pri ktorej robia pacienti či hirudoterapeuti neodbornou aplikáciou pijavíc lekárskych najčastejšie a veľmi závažné chyby.

Hirudoterapia a cysty

Za cystu považujeme dutý patologický útvar v organizme, ohraničený od okolitého tkaniva vlastnou epitelovou stenou a výstelkou. Tento útvar najčastejšie vzniká zadržaním odpadu, ktorý má byť z ľudského organizmu vylúčený a môže byť vyplnený plynným, kašovitým alebo tekutým obsahom. Existujú aj pseudocysty, takzvané nepravé cysty, ktoré podobne ako cysty slúžia na hromadenie tekutého alebo kašovitého tkaniva, prípadne vytvárajú vzduchovú bublinu. Nemajú však vlastnú stenu a sú ohraničené len väzivovým tkanivom.

Za príčinu vzniku cýst sa považujú rôzne vývojové a genetické ochorenia, zranenia, zápal, narušená látková výmena a v neposlednej rade aj prítomnosť parazitov v organizme, ktoré si formou cýst vytvárajú svoje „domčeky“, ako je to napríklad pri larválnej cyste pásomnice.

Pri cystách je veľmi dôležité vylúčiť zhubné nádorové ochorenie. Lekár by mal potvrdiť, že sa jedná o neškodnú cystu, prípadne určiť aj jej typ.

Hirudoterapia je pri väčšine typoch cýst účinná a často sa dosahujú veľmi dobré výsledky, pri ktorých dôjde k úplnému zániku cysty bez potreby chirurgického zákroku. V danej problematike bolo urobených veľa klinických výskumov a pozitívny vplyv pijavíc lekárskych pri viacerých typoch cýst je dnes dokázaný a pomerne dobre zdokumentovaný.

Pre lepšie pochopenie si cysty rozdelíme do niekoľkých skupín a pozrieme sa na to, ako hirudoterapia na daný typ cýst vplýva. Vo všetkých prípadoch, tam kde je to možné, využívame odborné lekárske vyšetrenia, ktoré nám pomôžu nastaviť a ďalej upravovať dĺžku a typ terapie.

Cysty patria do skupiny ochorení, pri ktorých budeme zväčša používať väčšie množstvo pijavíc, aby sme dosiahli čo najlepší účinok mikrocirkulácie v oblasti patologického nálezu. Je preto dôležité, aby bol pacient pred aplikáciou adaptovaný na pijavice lekárske alebo pripravený na pozitívne reakcie na priloženie, ktoré som opísal v inej časti tejto knihy.
Množstvo pijavíc lekárskych pre aplikáciu určujeme individuálne. Je možné aplikovať od 1 až do 20 pijavíc na jedno sedenie. Základné predpoklady pre určenie správneho množstva pijavíc spočívajú v tom, ako sa u pacienta zráža krv, či je adaptovaný, alebo nie je, ako hlboko sa cysta v tele nachádza, aký je v postihnutej oblasti počet cýst a akej veľkosti.

Vrodené vývojové cysty
Často patria do najťažšieho – najhoršie liečiteľného typu cýst, pretože sa jedná o vrodenú genetickú alebo vývojovú poruchu ľudského organizmu. Hirudoterapiu tu používame ako experimentálnu a preventívnu liečbu, ideálne dlhodobého charakteru. Podľa typu cýst, ich umiestnenia v organizme, veľkosti a vývoja sa snažíme minimalizovať ich prípadný rozvoj a dopad na zdravé časti tela. Pri tomto type cýst je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom.

Retenčné cysty
Tieto cysty vznikajú v slinných a mazových žľazách. Ich príčinou ja narušená látková premena metabolického odpadu, ktorý sa hromadí do cystického útvaru. Aplikáciou pijavíc lekárskych sú často veľmi dobre liečiteľné. Pijavice aplikujeme priamo do postihnutej oblasti, napríklad na ďasná, pery, jazyk, prípadne do oblasti tváre. Väčšinou stačí menšie množstvo pijavíc, 1 až 3, a efekt sa dostaví rýchlo. Terapiu opakujeme podľa potreby.

Stomatologické cysty
Tento typ cýst sa najčastejšie vyskytuje u pacientov medzi 20. a 50. rokom života. Stomatologických cýst existuje celý rad, často rastú bezbolestne a ich nález je spojený s preventívnym alebo rontgenovým vyšetrením zubov. Aplikácia pijavíc je rovnako veľmi účinná a často sa podarí cystický útvar odstrániť bez potreby chirurgického zákroku. Podľa typu, polohy a veľkosti cystického útvaru aplikujeme 1 až 5 pijavíc do oblastí ďasien. Terapiu opakujeme podľa potreby a hojenia rán dva až trikrát za týždeň.

Implantačné cysty
Vznikajú následkom zranenia, keď dôjde k vtlačeniu epitelu do mäkkého väziva. Tento typ cýst je zväčša veľmi dobre a rýchlo liečiteľný aplikáciou pijavíc lekárskych. Najlepší účinok bude pri aplikácii pijavíc hneď po zranení alebo pri prvých príznakoch vzniku implantačnej cysty. Pijavice aplikujeme priamo do postihnutého miesta a ich počet určujeme podľa rozsahu zranenia. Minimálne odporučené množstvo pijavíc na malé zranenie je 3 až 5.

Hyperplastické cysty
Príčina vzniku tohto typu cýst sa považuje za geneticky podmienenú a vzniká na základe rozšírenia žľazy alebo jej vývodu. Aplikácia pijavíc je vhodná a často bude aj účinná, je však potrebné sústrediť sa pri liečbe na celý hormonálny systém ľudského organizmu a terapiu viackrát za sebou opakovať. V podobných prípadoch bude potrebná dlhodobá terapia pijavicou lekárskou s dvomi až tromi intenzívnejšími sériami aplikácií počas prvého roku terapie. Pri tomto type ochorenia je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom.

Nádorové cysty
Pri nezhubných nádoroch sa v mnohých prípadoch terapia pijavicou lekárskou odporúča a rovnako môže priniesť veľmi dobré výsledky. Situácia je však podobná ako pri vrodených, vývojových a hyperplastických cystách. Liečba bude pravdepodobne dlhodobá a mala by byť orientovaná na všetky funkčné systémy ľudského organizmu.

Parazitárne cysty
Sú veľmi nepríjemnou a nebezpečnou formou ochorenia, pretože v jednej parazitárnej cyste nájde príbytok často aj niekoľko tisíc parazitov a ich zárodkov.
Pred liečbou pijavicami je dôležité najskôr začať s antiparazitickou liečbou, pričom sa odporúča kombinovať farmaceutickú a bylinnú liečbu spolu s vysokým príjmom sorbentov.
Počas farmaceutickej liečby nie je vhodné hirudoterapiu používať. Organizmu treba dať niekoľko dní na regeneráciu, očistu a obnovu imunitného systému. V ďalšej etape počas bylinnej antiparazitickej liečby je vhodné nasadiť hirudoterapiu na odstránenie cystických ložísk a pre preventívny vplyv na celý ľudský organizmus. Pri tomto type ochorenia je aplikácia pijavíc individuálna a vyžaduje nastavenie a kontrolu terapie odborníkom. Je veľmi potrebné dodržať oddelenú liečbu
famaceutickými prostriedkami a následnú liečbu pijavicami! Pri hirudoterapii sa kombinujú lokálne priloženia väčšieho množstva pijavíc do oblasti cystických útvarov spolu s preventívnym prikladaním pijavíc do ostatných odporúčaných oblastí, prevažne do oblasti kostrče, pečene, obličiek, hrubého a tenkého čreva, do oblasti srdca, štítnej žľazy a zátylku.

Pseudocysty
Často vznikajú ako reakcia na niektoré infekcie v organizme a sú hirudoterapiou tiež veľmi dobré liečiteľné. Pri tomto type ochorenia je však potrebné nájsť primárnu príčinu ich vzniku a v prípade existujúcej infekcie v organizme najskôr preliečiť infekciu. Nepravú cystu liečime pijavicami spolu s celkovou liečbou alebo až po celkovej liečbe. Pijavice v takýchto prípadoch aplikujeme priamo na postihnuté miesto a počet určujeme podľa rozsahu. Minimálne odporúčané množstvo je 3 až 5 pijavíc.