8.kapitola

8. kapitola:  Kedy, kam a koľko pijavíc lekárskych aplikovať

Odpoveď na otázku kedy, kam a koľko pijavíc správne aplikovať, závisí od množstva faktorov, tie hlavné širšie opíšem. Nižšie uvedené informácie slúžia ako kľúč a orientačná schéma k tomu, aby človek videl rôzne varianty, a teda dokázal lepšie nastaviť terapiu v závislosti od charakteru problému a ďalších relevantných okolností.

U veľkej väčšiny pacientov v prípade akejkoľvek aplikácie sa pri aplikácii primeraného množstva pijavíc pravdepodobne nič nestane a pijavice budú mať viac-menej pozitívny, aj keď neurčitý účinok na ľudský organizmus.

Kľúčové slová sú však: pravdepodobne a u veľkej väčšiny. U tej menšiny nesprávna aplikácia môže vyvolať rad negatívnych reakcií ako napríklad zanesenie baktérií a následnú infekciu, ktorá môže ovplyvniť všetky systémy ľudského organizmu dlhodobými až fatálnymi následkami, ďalej môže vyvolať nekrózu tkaniva, čo môže viesť k nutnému operačnému zákroku alebo až k amputácii končatín, môže dlhodobo oslabiť organizmus pacienta a spustiť jeho zrýchlenú degeneráciu namiesto regenerácie a to je len malý zoznam. Nesprávna aplikácia sa môže v najhoršom prípade skončiť aj smrťou pacienta.
Rád by som uviedol, že spomínaná menšina je dostatočne veľká. No keďže sa pri používaní pijavíc prípadné zhoršenie zdravotného stavu málokedy spája priamo s použitím pijavíc, je táto téma zľahčovaná. Nesprávna aplikácia zároveň privádza pacienta k nechuti v terapii pokračovať alebo ju opakovať. Je to často z dôvodu obmedzení a následkov, ktoré po aplikácii zbytočne vznikajú a tiež pre neurčitosť výsledku a nechápanie vplyvu pijavice na ľudský organizmus.
Toľko úsilia stojí hirudoterapiu propagovať a tak málo stačí, aby bola táto cenná možnosť liečenia degradovaná neprofesionálnym prístupom! Urobte si čas, buďte profesionáli, či už ako pacienti, či už ako hirudoterapeuti alebo len ako ľudia, ktorí toho veľa vedia. Ďakujem. Ďakujem je slovo, ktoré budete počuť mnohokrát, od spokojných pacientov. Mnohokrát pocítime skutočnú vďačnosť, keď sa poďakujeme.
Ak ste ťažko, možno aj dlhodobo chorý, beriete lieky, máte viac súbežných chorôb, zlé stravovacie návyky, silnú obezitu alebo požívate vo vyššej miere alkohol, prípadne iné omamné látky, vždy konzultujte odborníka, ktorý vám pomôže nastaviť terapiu pijavicou lekárskou, alebo ju aj neodporučí. Riziko, že bez potrebných skúseností a poznatkov niekde urobíte chybu, je príliš vysoké. V prípade, že sa rozhodnete aplikovať si pijavice sami, prekonzultujte vlastný návrh terapie s odborníkom a ideálne bude, ak prvú aplikáciu pijavíc urobíte pod jeho dohľadom.

Koľko pijavíc aplikovať?
V predchádzajúcej kapitole som opísal princíp, na základe ktorého dokážeme určiť bezpečný počet aplikovaných pijavíc v určitom časovom horizonte. V tejto kapitole sa pozrieme, ako je možné celkový počet pijavíc rozdeliť na jednotlivé aplikácie podľa typu aplikácie.
Vo svoje praxi som sa stretol s troma základnými typmi aplikácií pijavíc lekárskych, čo sa týka ich množstva. Väčšina známych metód aplikácií pijavíc lekárskych spadá do niektorej z nižšie uvedeným kategórií.

1. Dlhodobá aplikácia malého množstva pijavíc lekárskych

Toto je asi najťažšia a určite najnáročnejšia metóda aplikácie, pretože vyžaduje dobré skúsenosti v oblasti hirudoterapie a zdravia a tiež vyžaduje spoluprácu pacienta. Je to však najefektívnejšia a zároveň aj najbezpečnejšia metóda pri liečení dlhodobých chronických chorôb. Podrobne si ju môžete osvojiť u profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka. Ja opíšem len tie časti, ktoré sú dnes verejne dostupné.

A) Prvá skupina

Pri dlhodobej aplikácii malého množstva pijavíc aplikujeme väčšinou jednu stredne veľkú pijavicu lekársku tak často, ako je to u pacienta potrebné a možné v závislosti od ostatných určujúcich faktorov. Frekvencia opakovaných aplikácií môže byť rôzna a počas terapie sa môže veľakrát meniť. Pri určitých typoch pacientov je možné aplikovať jednu pijavicu takmer každý deň a u iných raz za týždeň. Dlhodobé liečenie môže trvať až niekoľko rokov alebo doživotne.
Pracovných schém aplikácií môže byť veľké množstvo. Uvediem názorné príklady:

a) 1 pijavica každý deň po dobu troch dní, na štvrtý deň aplikujeme 3 stredne veľké pijavice naraz, dva dni prestávka a znovu opakujeme tri dni po 1 pijavici, štvrtý deň 3 pijavice a dva dni prestávka
b) 2 až 3 pijavice dvakrát do týždňa
c) 1 pijavica raz za týždeň

Frekvencia aplikácií závisí od skúseností hirudoterapeuta a tiež od cieľa, ktorý chceme u pacienta dosiahnuť. Napríklad počas udržiavacej fázy si pacient môže aplikovať jednu pijavicu raz za týždeň sám doma a počas intenzívnej aplikácie mu môžeme aplikovať rôzne množstvá pijavíc každý deň, prípadne v inej stanovenej frekvencii potrebnej k dosiahnutiu výsledku. Pri tejto metóde aplikácie pijavíc lekárskych to bez skúseností naozaj nejde a musím poznamenať, že absolvovanie školenia u profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka, u ktorého som sa s touto metódou podrobnejšie zoznámil, by bez predchádzajúcich znalostí hirudoterapie spôsobilo vytvorenie skresleného pohľadu na hirudoterapiu. Ako som už v minulých kapitolách písal, profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk predpokladá, že si študenti naštudujú všetky dostupné materiály na tému hirudoterapie ešte pred školením, prípadne hneď po ňom. Keďže je toto školenie zamerané hlavne na zoznámenie sa s jeho výskumom a osvojením si jeho autorskej metodiky aplikácie pijavíc lekárskych, odporúčam, aby ste sa pred absolvovaním školenia riadne pripravili.

B) Druhá skupina

Metóda aplikácie malého množstva pijavíc dlhodobo sa veľmi dobre dopĺňa s ostatnými známymi metódami aplikácie pijavíc lekárskych a asi najčastejšie ju kombinujeme s používaním stredného množstva pijavíc v pravidelných intervaloch. Do tejto skupiny orientačne zaradím niekoľko typov aplikácií, ktoré majú podobný charakter:
a) 3 až 5 stredne veľkých pijavíc dva až trikrát do týždňa po dobu dvoch mesiacov alebo raz za týždeň po dobu troch mesiacov
b) 5 až 8 pijavíc raz až dvakrát za týždeň po dobu dvoch až troch mesiacov
c) 8 až 12 pijavíc raz až dvakrát za týždeň po dobu šesť až osem týždňov
Táto skupina je charakteristická tým, že po dokončení série aplikácií nasleduje prestávka v dĺžke dva až dvanásť mesiacov, až potom môžeme podľa potreby pristúpiť k opakovaniu série. Veľká väčšina praktických hirudoterapeutov využíva práve túto skupinu alebo jej malú časť ako hlavnú skupinu aplikácií, pretože je efektívna, prináša viditeľné výsledky. Ide o dostatočné množstvo pijavíc, ktoré vyvolajú silnú reakciu organizmu. Pacienti z tejto skupiny budú mať dobré výsledky a celkovo sa im posilní organizmus. Vo verzii b) však môžu nastať silné reakcie na priloženie a vo verzii c) aj väčšie komplikácie a rôzne obmedzenia, čo môže vyvolať nechuť v terapii pokračovať. Táto skupina je najlepšie opísaná vo verejne dostupných zdrojoch a tvorí základ prakticky všetkých dostupných metodík. Aj keď sa zdá, že jej jednotlivé podskupiny, čo sa týka množstva použitých pijavíc, sú si veľmi podobné, tak nech vás to nemýli. Je rozdiel použiť 3 alebo 12 pijavíc a pravidelne túto aplikáciu opakovať.
Často sa stretávame s tým, že množstvo pijavíc určuje použitá metóda, napríklad že si v knihe prečítame, že na liečenie určitého problému treba aplikovať sedem pijavíc každý týždeň. To je však nesprávny prístup. Počet pijavíc ako aj frekvenciu priložení stanovujeme na základe typu pacienta spolu s ostatnými určujúcimi faktormi, o ktorých viac napíšem v ďalšej časti. V závislosti od typu pacienta a choroby, ktorou trpí, je možné vybrať niektorú z vyššie uvedených frekvencií priloženia. Upozorňujem však, že uvedené skupiny sú naozaj orientačné a vychádzajú z dostupných informácií, s ktorými som sa stretol.

C) Tretia skupina

Do tretej skupiny patrí používanie 15 a viac pijavíc na jedno sedenie.
Počul som o prípadoch, pri ktorých pacientovi na jednom sedení priložili 100 pijavíc neznámej veľkosti, a pacient prežil. Viem o prípadoch, keď sa použilo viac ako 40 stredne veľkých pijavíc na jedno sedenie dvakrát za rok. Niektorí hirudoterapeuti pri určitej skupine pacientov bežne používajú viac ako 20 stredne veľkých pijavíc na jedno sedenie. Používanie metódy aplikácie veľkého množstva pijavíc vyžaduje naozaj dobré skúsenosti v oblasti hirudoterapie, pretože ak pri dlhodobom používaní malého množstva pijavíc hrozí nebezpečenstvo, že svojou neodbornosťou pacienta nevyliečime, tak pri neodbornej aplikácii veľkého množstva pijavíc môžeme pacienta ohroziť na zdraví.

V súčasnosti pracujem prevažne na výskume dlhodobej metódy pri použití malého množstva pijavíc v kombinácii s aplikáciou stredného množstva pijavíc. Zároveň však spolupracujem aj s odborníkom, ktorý vo svojej praxi často využíva veľké množstvo pijavíc, aby som našiel odpovede na niektoré nové otázky. Sú dôležité pre spresnenie výberu pacientov, pre ktorých je vhodná aplikácia veľkého množstva pijavíc.

Ako teda nastaviť správne terapiu a frekvenciu aplikácií pijavíc lekárskych?

Typ ochorenia
Na začiatku treba rozlíšiť typ ochorenia, teda či je to ochorenie chronické alebo akútne, prípadne ide o kombináciu oboch týchto typov.
V prípade, že sa jedná o dlhodobé ochorenie, liečenie pijavicou bude taktiež vo veľkej väčšine prípadov dlhodobé.
Pri chronických ochoreniach sa netreba nikam ponáhľať ani očakávať zázračné výsledky. V mnohých prípadoch nebudeme pomocou hirudoterapie dlhodobé ochorenie priamo liečiť, ale budeme zmierňovať jeho následky a prípadne rozvíjať zdravé časti ľudského organizmu. Viac na túto tému uvediem v konkrétnych diagnózach. Výhodou tejto terapie je, že pacient sa postupne adaptuje na pijavice; pozri kapitolu Adaptácia na pijavice lekárske. Predovšetkým sa týmto spôsobom zabezpečí dlhodobý a stabilný terapeutický efekt.
V prípadoch chronického ochorenia budeme pracovať s prikladaním malého množstva pijavíc dlhodobo a pravidelne.
Ak bude pacient dobre reagovať na terapiu, teda bude vykazovať stabilnú ozdravnú reakciu organizmu s ľahko znesiteľnými reakciami na priloženie, tak je možné (a často to po úvodnej adaptácii trvajúcej niekoľko mesiacov odporúčam) túto terapiu obohatiť o intenzívnu terapiu. To znamená, že pokračujeme v klasickom prikladaní malého množstva pijavíc v určenom režime a raz za týždeň počas 6 až 10 týždňov aplikujeme spolu s pravidelnou pijavicou aj väčší počet pijavíc správnej veľkosti na vybrané miesta v závislosti od problému a aktuálneho stavu pacienta. Takúto terapiu môžeme podľa potreby a typu ochorenia opakovať niekoľkokrát za rok, prípadne jeho trvanie skrátiť alebo predĺžiť. Opakovanie intenzívnej aplikácie s prestávkami sa však ukazuje ako najlepší variant.

Odporúčaný minimálny počet pijavíc pri dlhodobom liečení je 52 pijavíc za rok, teda jedna pijavica raz za týždeň, no pre väčšinu pacientov bude tento počet nedostatočný. Pri ťažkých stavoch je možné na začiatku aplikovať pijavicu raz až dvakrát za týždeň a postupne, v závislosti od stavu pacienta, doby krvácania a ostatných určujúcich faktorov, dávky zvyšovať. Ak sa pacient vyliečil alebo sa cíti výrazne lepšie, prípadne si plánuje aplikovať pijavice do konca života, môžeme postupne intenzívnu dávku znížiť až na udržiavaciu aplikáciu jednej pijavice raz za týždeň.

Žena si tesne pred menštruáciou, počas nej a tesne po nej pijavice neprikladá ani v prípade dlhodobého používania malého množstva pijavíc.
Počas tohto typu dlhodobej terapie odporúčam pravidelne dopĺňať obsah železa, na čo je veľmi dobrý žihľavový čaj, ktorý má okrem výživových aj močopudné a detoxikačné účinky.
Pri dlhodobom type liečenia nečakajte výrazné výsledky hneď. Bude trvať niekoľko mesiacov, aby sa proces postupnej regenerácie organizmu naštartoval, ale výsledok stojí za to.
V prípade, že sa jedná o akútny stav alebo ostrú fázu dlhodobého ochorenia, je potrebné terapiu prispôsobiť tomuto stavu.
Túto knihu píšem s vedomím, že ľudstvo neustále čelí možnosti vojnového konfliktu alebo klimatických katastrof. Súčasný systém je nastavený tak, že veľké množstvo aspektov spojených s medicínskou pomocou je globálne prepojených a výpadok produkcie niektorých častí bude len veľmi ťažko nahraditeľný. Preto v tejto knihe opíšem aj metódy, ktoré pre mnohých ľudí nie sú v súčasnej dobe aktuálne, ale v prípade núdzového stavu dokážu chýbajúcu medicínsku pomoc čiastočne alebo úplne nahradiť a môžu zachrániť ľudský život. Je však dôležité, aby mali ľudia prístup k pijaviciam, a preto v osobitnej kapitole opíšem, ako ich v prípade potreby rozmnožovať.

Pri akútnych stavoch sa najskôr pozrieme na život ohrozujúci stav, ktorý sa prejavuje rôznymi akútnymi príhodami, ako je napríklad infarkt, mŕtvica a podobne. Ešte raz upozorňujem, že táto informácia je určená len pre krízové stavy a stavy, pri ktorých už nie je iné východisko a nie je čo stratiť. Ak teda pacienta postihla podobná príhoda, okamžite aplikujeme 5 až 7 pijavíc podľa možností do oblasti pupka, srdca a ideálne aj na konečník. Ak je pacient obézny, tak do oblasti srdca a krížovej kosti a kostrče. Po zvládnutí akútnej príhody aplikujeme v nasledujúcich dňoch 3 až 5 pijavíc v závislosti od stavu pacienta, postupne dávku znižujeme na 2 až 3 pijavice denne približne po dobu jedného týždňa. Po týždni udržujeme pacienta na jednej pijavici denne alebo dávku upravíme podľa potreby. Ak sa rana rýchlo zatvára, použijeme viac pijavíc. Ak pacient dlho krváca, použijeme menej pijavíc. Prípadov, keď pijavice zachránili život, je aj v súčasnosti veľa.
Po aplikácii pijavíc by sa pacientovi malo uľaviť, zriedi sa mu krv, rozpustia sa prípadné zrazeniny a prakticky okamžite sa naštartujú samoliečivé systémy organizmu. V takýchto prípadoch je jedno, či pijavicu už niekto použil alebo nie, dôležité je, aby ste ju dokázali aplikovať. Na všetky pravidlá môžete spravidla zabudnúť, ak to však situácia dovolí, pijavicu pred aplikáciou opláchnite v chlórovanej vode a miesto pred priložením vydezinfikujte.
Ďalšiu akútnu skupinu tvorí silné krvácanie z nosa, ktoré nejde zastaviť. V takomto prípade priložte 3 alebo 4 pijavice do tmavej oblasti konečníka. Opakujte podľa potreby. V histórii je opísaných viacero prípadov zastavovania krvácania týmto spôsobom. Malé krvácanie často zastavuje veľké.

Bohužiaľ nedokážem v tejto chvíli uviesť meno lekára, ktorý počas vojny liečil zranených s otvorenými hnisavými ranami tak, že do rany nasypal veľké množstvo pijavíc (až sto) v závislosti od typu a veľkosti rany. Rana sa vraj, pretože túto informáciu nemám overenú, vďaka antiseptickým vlastnostiam pijavice prečistila a rýchlejšie zahojila.
V prípade amputácie časti tela po jej rýchlom prišití naspäť je pri použití pijavice prakticky stopercentná šanca na úspešnú regeneráciu. Pijavice prikladáme rovno na amputovanú časť tela a tiež do oblasti zdravej časti tela, ku ktorej amputovaná časť patrí.
Pri ostatných akútnych prípadoch je dôležité vedieť, či pacient v minulosti už používal pijavice alebo nie. Ak áno a vieme, aká bola reakcia jeho organizmu, aplikujeme 3 pijavice každé dva až tri dni na centrálne miesta pre priloženie alebo v kombinácii centrálneho priloženia a lokálneho do oblasti postihnutého miesta. Terapiu a počet pijavíc v závislosti od doby krvácania a aktuálneho stavu pacienta upravujeme. Po uplynutí akútnej fázy ochorenia a ťažkostí pacienta doliečujeme formou adaptácie, pozri kapitolu Adaptácia na pijavicu lekársku. Ak akútny stav vznikol ako dôsledok dlhodobého ochorenia, terapiu ďalej nastavujeme ako pri vyššie opísaných chronických ochoreniach a pacienta liečime dlhodobo.

Ak pacient v akútnom stave v minulosti pijavice nepoužíval, aplikujeme jednu, maximálne dve pijavice na centrálne miesta pre priloženie alebo v kombinácii centrálneho priloženia a lokálneho do oblasti postihnutého miesta a pozorujeme reakciu organizmu a dĺžku krvácania. V prípade dvoch pijavíc je možné aplikovať prvú pijavicu ráno a druhú večer. Ak krvácanie po aplikácii trvá viac ako dvanásť hodín, aplikujeme jednu pijavicu denne, prípadne každý druhý deň. Ak sa rana zatvára rýchlo, zvyšujeme dávku pijavíc a ďalej aplikujeme tri pijavice každé dva až tri dni. Dávku pijavíc upravujeme v závislosti od stavu pacienta a dĺžky krvácania. V prípade potreby je možné aplikovať väčší počet pijavíc a stratu krvi regulovať odstránením pijavíc po piatich minútach od prisatia a vytvorením tvrdého tampónu, ktorý bude zadržiavať krv v cievach. Ďalej pokračujeme ako je vyššie uvedené u pacientov, ktorí už pijavice používali.
V oboch prípadoch odporúčam pijavice prepláchnuť v chlórovanej vode pred aplikáciou a miesto aplikácie vydezinfikovať, aby sme organizmus nezaťažovali prípadným zanesením patogénnych baktérií.

Pri tržných ranách a pooperačných jazvách aplikujeme kozmetické alebo menšie stredné pijavice priamo po spojenej línii kože. Aplikácia pijavíc výrazne napomáha regenerácii a zabraňuje vytváraniu podkožných zrastov. V mnohých prípadoch je jazva minimálne viditeľná a sú prípady, keď prakticky nie je vidieť vôbec.
Pri akútnych stavoch zbytočne nepoužívame veľké množstvo pijavíc, pretože môžeme organizmus výrazne oslabiť. Používaním malého množstva pijavíc naopak stimulujeme jeho samoozdravné funkcie.

Ďalšie faktory ktoré ovplyvňujú počet a frekvenciu priložených pijavíc:

Zrážanie krvi
Rýchlosť zrážania krvi a množstvo stratenej krvi tvorí asi najdôležitejší faktor, podľa ktorého upravíme množstvo aj frekvenciu aplikovaných pijavíc. K množstvu stratenej krvi som sa vyjadril v predchádzajúcej kapitole a v tejto časti sa budem venovať dĺžke krvácania.
Ak pacient už pri aplikácii jednej pijavice krváca 18 až 24 hodín, použijeme malé množstvo pijavíc s dlhšou prestávkou medzi aplikáciami. Ak nepoužívame metódu, pri ktorej chceme dosiahnuť vysokú stratu krvi, je zbytočné používať väčšie množstvo pijavíc. Skôr je potrebné sústrediť sa na výber správneho miesta pre aplikáciu pre dosiahnutie maximálneho pozitívneho výsledku. U takéhoto pacienta bude dobré aplikovať 1 pijavicu každé tri dni, alebo 3 až 5 pijavíc raz za týždeň. V prípade požadovanej vyššej straty krvi porovnáme hmotnosť krvavého tampónu po aplikácii jednej pijavice s hmotnosťou tampónu po použití troch pijavíc. Skúšku dvakrát zopakujeme. Tieto údaje nám poskytnú potrebné informácie pre bezpečné nastavenie terapie pri použití veľkého množstva pijavíc.
Ak pacient krváca 12 hodín, môžeme použiť 1 pijavicu každé dva dni alebo 3 pijavice dvakrát za týždeň alebo 5 – 8 pijavíc raz za týždeň.
Ak pacient krváca 1 až 3 hodiny, môžeme pri malom množstve pijavíc používať ľubovolnú frekvenciu aplikácií. Takýto pacient je vhodný na aplikáciu 8 – 12 pijavíc na jedno sedenie alebo 3 – 5 pijavíc dvakrát za týždeň, prípadne na aplikáciu veľkého množstva pijavíc jednorázovo.

Vyššie som opísal len názorné príklady, čísla sú orientačné a skúsený hirudoterapuet ich dokáže vo svojej praxi spresniť. Táto informácia je určená pre pochopenie konceptu bezpečnej aplikácie pijavíc lekárskych a významu zrážania krvi v súvislosti s nastavením správnej frekvencie a množstva aplikovaných pijavíc v terapii.
Konkrétna diagnóza
Pretože sú príčiny väčšiny diagnóz súčasnou medicínou pochopené len sčasti, často nevieme, čo presne v skutočnosti liečime. Diagnóza sama o sebe zväčša nie je faktorom, na základe ktorého určujeme množstvo a frekvenciu aplikácie pijavíc. Pri nastavení terapie túto informáciu používame hlavne pri výbere miest pre aplikáciu. Množstvo a frekvenciu aplikácie pijavíc lekárskych určujeme na základe ostatných faktorov a diagnóza slúži len ako podporná informácia, ktorá nám ukazuje smer terapie. Pri cystách alebo nezhubných nádoroch používame väčšie množstvo pijavíc, pretože sa snažíme dosiahnuť intenzívnejšie krvácanie a silnejší efekt rozpúšťania nadbytočného tkaniva pomocou slín pijavice lekárskej.
Miesto pre aplikáciu a hojenie rany po aplikácii
V súvislosti s množstvom a frekvenciou aplikovaných pijavíc je dôležité aj miesto vybrané pre aplikáciu a hojenie rany. Miestam pre aplikáciu venujem samostatnú kapitolu a v tejto časti sa len vyjadrím k tomu, ako vybraté miesto pre aplikáciu ovplyvňuje množstvo a frekvenciu aplikovaných pijavíc. Na niektoré miesta budeme aplikovať len jednu pijavicu, pretože aplikácia viacerých pijavíc by bola komplikovaná a prináša zbytočné rizika. Jednu pijavicu aplikujeme spravidla na sliznice, ktoré tvoria vstupnú bránu do nášho organizmu, napríklad na ďasná v ústach, na vnútornú časť očných viečok, do nosnej dierky a na konečník (na ďasná a konečník v niektorých prípadoch aplikujeme až 5 pijavíc). V prípade, že považujeme použité množstvo za nedostatočné, napríklad ak použijeme kozmetickú veľkosť pijavice, môžeme terapiu doplniť o aplikáciu ďalších pijavíc na iné miesta.

Dôležitým faktorom, ktorý určuje správnu frekvenciu aplikácie, je hojenie rán. U pacientov, ktorým sa rany zle hoja a zle sa uzatvárajú, používame malé množstvo pijavíc na miesta, na ktorých dokážeme hojenie kontrolovať, teda predpokladať jeho vývoj a dĺžku, a tiež použijeme nižšiu frekvenciu priloženia, aby sa rany stačili hojiť. Hojenie sa môže postupom terapie meniť a aj výrazne zlepšovať. Pri používaní pijavíc frekvenciu nastavíme tak, aby nám hojenie rán neprekážalo. Z môjho pohľadu je dobré, aby sa rana celkom zahojila a pred ďalšou aplikáciou okrem miznúcej chrasty neboli na tele iné príznaky po aplikácii ako napríklad svrbenie, opuchy, zväčšené uzliny a podobne. V akútnych prípadoch a pri použití niektorých metód liečenia toto pravidlo nepoužívame.

Najhoršie sa rany hoja na bruchu a na miestach, kde je na tele tenká koža. Na týchto miestach zostávajú dlhodobo viditeľné známky po aplikácii pijavíc. Dobre sa hojí chrbát a nohy. Horšie sa môžu hojiť horné končatiny. Veľmi dobre sa hojí tvár a krk.

Celková anamnéza pacienta, ktorá nám ukáže súbežnosť iných chorôb, príjem liekov, stravovanie, spánok, stolica, alergie, atď…
Súbežnosť viacerých chorôb alebo ťažký stav pacienta
Súbežnosť viacerých chorôb u pacienta, pokiaľ sa nejedná o priamu kontraindikáciu, nevytvára omedzenie pri liečení, ale bezpečne je možné pri takýchto pacientoch pracovať len pri použití malého množstva pijavíc alebo pod dohľadom lekára. U všetkých ťažkých prípadov odporúčam počas terapie pijavicou lekárskou pravidelnú kontrolu u lekára a pravidelné odbery krvi pre kontrolu celkového stavu organizmu. U ťažko chorých pacientov je veľmi dôležitá spätná väzba na niekoľko opakovaných terapií pijavicou lekárskou. Začať môžeme s aplikáciou jednej pijavice raz za týždeň a postupne dávku zvyšovať na aplikáciu dvakrát za týždeň, následne trikrát za týždeň, atď.. Všetko v závislosti od dĺžky krvácania a celkového stavu pacienta.

Príjem liekov
V prípade, že pacient užíva lieky, je vo väčšine prípadov možná aplikácie jednej pijavice. Aplikácia jednej pijavice pacienta neohrozí ani v prípade, že užíva lieky na riedenie krvi, ak toto riedenie nie je extrémne. V praxi som sa stretol s prípadom, keď mal pacient tak silno zriedenú krv, že rana po vpichu preparátu na riedenie krvi ešte niekoľko hodín krvácala. V takomto prípade by aplikácia pijavice znamenala riziko vykrvácania pacienta, minimálne však jeho hospitalizáciu.

Vo väčšine prípadov sa stretávame s tým, že pacienti prijímajú lieky na riedenie krvi, na zníženie tlaku, proti bolesti a antibiotiká. V takýchto prípadoch aplikácia jednej pijavice nemá na ľudský organizmus negatívny účinok. Často pijavica napomôže tomu, aby liek lepšie zabral a tiež tomu, aby sa organizmus od vplyvu lieku rýchlejšie očistil. Je však pravda, že okrem dlhoročných skúseností niektorých lekárov nie sú na prípadnú kontraindikáciu urobené potrebné analýzy, preto je veľmi dôležité pacienta pravidelne kontrolovať a robiť rozbor krvi.

Nedostatok železa
V prípade nedostatku železa sa pred terapiou snažíme úroveň železa zvýšiť príjmom organických doplnkov stravy, napríklad žihľavového čaju, zelených koktailov zo špenátových listov a podobne. Terapiu nastavujeme v závislosti od úrovne a schopnosti organizmu na dopĺňanie železa, ktorá bude u každého pacienta individuálna.

Nezdravé stravovanie, nedostatočný spánok a pitný režim
Ak sa pacient zle stravuje a zle spí, doplníme terapiu o dostatočný prísun vody a minerálov. Túto tému rozoberiem podrobnejšie neskôr. Voda bude pomáhať organizmus detoxikovať a podobný účinok budú mať aj zelené koktaily, ktoré zároveň zabezpečia aj dostatočný prísun minerálov. V takýchto prípadoch nastavíme pomalú terapiu a prikladáme jednu až dve pijavice raz za týždeň. Ideálne je, aby si pacient počas terapie upravil životný štýl. Pri pravidelnej aplikácii sa kvalita spánku aj psychika človeka často výrazne zlepšuje.

Nepravidelná stolica
Ak má človek nepravidelnú stolicu, čo znamená menej ako jedenkrát za deň, pred terapiou odporučíme prečistenie hrubého čreva metódou pre pacienta dostupnou. Pokiaľ samoočistné funkcie organizmu nebudú fungovať správne, s terapiou pijavicou lekárskou postupujeme veľmi opatrne.

Vek pacienta
Hovorí sa, že mladosť ľudského organizmu nenahradí žiaden lekár. Schopnosť regenerácie organizmu sa s vekom u človeka výrazne mení a je to dôležitý faktor pre správne nastavenie terapie.

1. Deti do 7. roku života
Priznám sa, že sám deti neliečim, aj keď na Ukrajine a v Rusku deti pijavicami bežne liečia. U nás sú deti viac zákonom chránené a je to riziková oblasť pre terapeuta. U detí majú pijavice obzvlášť dobrý vplyv a to hlavne preto, že sa ich organizmus veľmi dobre regeneruje. Profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk sa okrem iného špecializuje na liečenie detskej mozgovej obrny a iných detských vývojových ochorení. V tejto oblasti má úspech a na internete sú videá s jeho prácou, ktorú súčasná medicína môže považovať za zázrak. Túto časť knihy čoskoro doplním.
2. Dospelí a deti po 7. roku života
V tejto kategórii nastavujeme terapiu štandardne, pričom vychádzame z ostatných sprievodných okolností. U dospelých je možné používať akúkoľvek zvolenú metódu, teda aj počet pijavíc a frekvenciu priloženia v závislosti od vybranej metódy liečenia, ktorú vyberieme. V tejto časti sa vyjadrujem len k obmedzeniam, ktoré prináša vek pacienta. Pri dospelých pacientoch je potrebné zohľadniť ostatné faktory, ktoré vplývajú na nastavenie počtu a frekvencie aplikácie pijavíc lekárskych.
3. Starí ľudia
U starých ľudí pracujeme podobne ako u detí, len naopak. V prípade veľmi vysokého veku alebo zlého zdravotného stavu používame len jednu pijavicu. Starý organizmus sa regeneruje horšie ako detský a podľa úrovne regenerácie prispôsobíme frekvenciu aplikácie. U mladších starých ľudí môžeme použiť jednu pijavicu viackrát za týždeň alebo zvoliť iný režim s používaním malého množstva pijavíc. V niektorých prípadoch môže byť frekvencia dočasne vyššia a tiež vyšší aj počet pijavíc. Všetko záleží od úrovne zdravia pacienta pred terapiou, od liekov, ktoré prijíma, od doby krvácania rany, hojenia rán a subjektívneho pocitu pacienta. Vo väčšine prípadov u starých ľudí je vhodné dlhodobé postupné a pomalé liečenie. Dôležité je zabezpečiť dostatočný pitný režim a prísun výživových látok, rovnako aj pravidelnú kontrolu hemoglobínu a železa v krvi.

Spolupráca pacienta pri terapii
Od spolupráce pacienta pri terapii závisí, akú terapiu dokážeme pacientovi navrhnúť.
V prípade spolupracujúceho pacienta zabezpečíme, aby mal potrebné znalosti, ktoré si overíme. Spolupracujúci pacient nevytvára žiadne obmedzenia pri výbere metódy, množstva a frekvencie aplikácie pijavíc lekárskych.
Ak pacient nechce spolupracovať, môžeme vylúčiť dlhodobé liečenie s malým množstvom pijavíc, ak zároveň nechce dodržiavať navrhnutý režim spojený so zmenou životného štýlu, tak tam, kde je to naozaj potrebné, nebudeme môcť aplikovať väčšie množstva pijavíc na jedno sedenie.
Spolupráca pacienta sa postupom času mení. Veľkú časť tohto procesu má v rukách hirudoterapeut a jeho prístup. Preto sa aj použitá metóda môže meniť v závislosti od toho, ako sa mení pacient. V praxi som sa stretol s pacientkou, ktorá sa pijavíc nemohla ani dotknúť, lenže bolo potrebné, aby si ich aplikovala sama. Trvalo niekoľko hodín, než prekonala prvý strach a pijavice sa dotkla prstom ruky. Vyzeralo to, akoby sa dotkla horúcej platničky a nie pijavice, no po niekoľkých hodinách strach prekonala natoľko, že bola pripravená pre samostatnú aplikáciu pijavíc doma a dnes si ich aplikuje bez problémov.

Časové a finančné možnosti pacienta
Je to smutné, ale tento faktor má naozaj stále vplyv na výber metódy, ktorú pacientovi navrhneme. Podľa našich skúseností môžeme niektoré prekážky spojené s cenou pijavíc obísť, napríklad opakovaným použitím pijavíc, ale nie vždy sa to dá. V mnohých prípadoch navrhneme len najlepšie možné riešenie ako podporu inej liečby. Pacientovi to však nehovoríme, aby nestrácal nádej na vyliečenie. Naopak, snažíme sa mu vytvoriť také podmienky, aby cítil, že dostáva to najlepšie, čo môže, a v tomto duchu aj navrhujeme jeho terapiu. V niektorých prípadoch u pacientov, ktorí majú zaujímavú diagnózu, je možné zabezpečiť financovanie terapie zo strany Asociácie špecialistov hirudoterapie, ktorá taký prípad využije pre výskumné účely.

Zámer pacienta
Pri nastavovaní terapie je veľmi dôležité pochopiť, s akým zámerom k nám pacient prišiel a čo od hirudoterapie očakáva. Je dôležité, aby bolo očakávanie v súlade s navrhovanou terapiou. V opačnom prípade je potrebné pacientovi vysvetliť, v čom je možné pomôcť a v čom naopak nie. Terapiu by mal vždy určovať terapeut, no sú aj takí hirudoterapeuti, ktorí plnia priania zákazníka a pijavice prikladajú tak, ako si pacient praje, tam, kam si praje, v množstve, v akom si praje. Je to slobodný výber každého, no ja takého pacienta buď presvedčím o tom, že terapiu budem mať pod taktovkou ja, alebo ho pošlem inam. Neznamená to však, že pacienta si pozorne nevypočujem. Niekedy, na základe informácií od neho, terapiu zmením.

Intuícia a spätná väzba
Existujú pacienti, ktorí majú silnú intuíciu alebo sami seba veľmi dobre poznajú a vedia, čo im robí dobre a čo zle. Subjektívne hodnotenie zdravotného stavu sa podľa výskumov radí do najpresnejších diagnostických metód s veľkou výpovednou hodnotou, len to nefunguje u každého a v mnohých prípadoch je potrebné klásť správne a správne formulované otázky.

Napríklad prídu manželia a vy zostavujete anamnézu jedného z nich. Pacient hovorí, že ho nič nebolí, je vraj zdravý a druhá polovička oponuje, že nie je zdravý, veď ho bolí toto aj tamto. To je jeden z dôvodov, prečo je dôležité na začiatku zostaviť potrebnú anamnézu. Veľa ľudí sa o svojom zdraví hanbí hovoriť a niektorí sú presvedčení, že sú zdraví, pretože sa naučili svoj problém ignorovať a vytesnili ho z poľa svojej pozornosti a psychiky. Anamnéza slúži čiastočne ako druhá polovička, ktorá nám o pacientovi povie to, čo by nám on nepovedal.

Sú pacienti, ktorí si všimnú, že počas niektorých dní im terapia nesedí alebo že im prikladanie na niektoré miesta nerobí dobre. Niekomu ďalšiemu sa môže miesto pre priloženie prisniť v spánku. Tieto informácie pozorne počúvame a hľadáme spojitosť s terapiou a celkovým zdravotným stavom pacienta. Tam, kde je to potrebné, upravíme terapiu.

Spätnou väzbou takisto zistíme, či má na pacienta aplikácia pijavíc sedatívne alebo povzbudzujúce účinky. Sú ľudia, ktorí si dajú pijavice a chce sa im spať, im je lepšie aplikovať pijavice večer alebo keď majú voľno. Druhý typ tvoria ľudia, ktorí majú po aplikácii pijavíc chuť zabehnúť maratón, u nich je lepšie používať pijavice ráno. Tento účinok pijavíc sa pri použití rôzneho množstva môže meniť. Ak napríklad u pacienta použijeme tri pijavice a bude mať chuť lietať a následne použijeme dvanásť pijavíc a on bude na odpadnutie, vieme, že sme použili nesprávne množstvo pijavíc. Únava sa zas môže začať prejavovať až po niekoľkých aplikáciach pijavíc a to môže byť tiež príznak nesprávne nastaveného množstva a frekvencie aplikácie pijavíc.

7.kapitola

7. kapitola: Veľkosť pijavíc

Mnohých praktických hirudoterapeutov pravdepodobne prekvapí informácia, že v Rusku, v zemi, odkiaľ pochádza najväčšie množstvo všeobecne dostupných návodov, ako používať pijavice lekárske, sa používajú v priemere o 30% až 50% menšie pijavice ako u nás. Stredná pijavica v Rusku a na Ukrajine váži v priemere 0,8 gramov a u nás 1,5 gramu.

V čom spočíva rozdiel?
(nižšie opíšem situáciu so strednou veľkosťou pijavíc lekárskych, ktoré sú u nás najpoužívanejšie)
Vezmime si, že v knihe, podľa ktorej sa mnohí hirudoterapeuti a často aj lektori hirudoterapie o liečení pijavicami učili a ďalej ho praktizovali, je napísané odporúčanie použiť osem pijavíc. Keď použijeme zaužívanú strednú veľkosť u nás, je to akoby sme použili dvanásť až pätnásť pijavíc ruskej veľkosti. Toto je hlavný dôvod, prečo sú v našich končinách reakcie na priloženie omnoho silnejšie ako v Rusku. Použitím správnej strednej veľkosti sú prípadné reakcie na priloženie slabšie a rany nezanechávajú stopy vo forme jazvy. Pijavice sa inak zbytočne nadužívajú, čo len ukazuje na fakt, že frekvencia a množstvo použitých pijavíc je veľmi povrchne pochopená a ľudia sa opierajú o odporúčania, ktorých pôvod nepoznajú.
Aby sme sa vyhli zbytočnému nadužívaniu pijavíc, máme pripravený náučný experiment, ktorým dokážeme vplyv vybraných veľkostí pijavíc na rôzne krvné skupiny a typy ľudí. Tento experiment však bude finančne náročný, takže zatiaľ hľadáme potrebné prostriedky. Laboratóriá a experimentálna skupina sú pripravené kedykoľvek začať.

Druhým problémom je hojenie rán na viditeľných miestach. Ako som už opisoval, po použití strednej pijavice často po zahojení ranky zostáva malinký hrášok zrastu pod kožou. Toto sa u správnej strednej veľkosti prakticky nevyskytuje a hojenie rán je lepšie a rýchlejšie. Použitím nesprávnej veľkosti sebe alebo svojim klientom spôsobujeme zbytočné komplikácie, ktoré v pôvodnej hirudoterapii neboli zamýšľané a sú výsledkom neodbornosti.

Tretím problémom je, že ľudia chcú často použiť svoju pijavicu opakovane. Keď si však aplikujú štandardnú veľkosť pijavice, tak táto je na ďalšiu aplikáciu už príliš veľká a je možné ju aplikovať len na určité miesta. Použitím menšej veľkosti sa dĺžka terapie a možnosti jej použitia značne rozširujú a predlžujú.

Štvrtým problémom je psychická a fyziologická adaptácia človeka. Keď na začiatku pacient používa menšie stredné pijavice, rany sa mu dobre hoja, nemá nepríjemné pocity, prehryznutie kože skoro vôbec nebolí a pacient sa postupne a plynulo pripraví na aplikáciu akejkoľvek veľkosti pijavíc.

Ešte doplním, že u niektorých typov pacientov je vhodné používať štandardnú u nás zaužívanú veľkosť pijavíc 1,5 gramu. Do tejto skupiny by som odhadom zaradil tak 20 až 30% pacientov.

Ľudia sa často pýtajú, koľko pijavíc a kam aplikovať. Na túto otázku nie je možné jednoznačne odpovedať a to hlavne preto, že človek, ktorý profesionálne, teda odborne, či už ako pacient alebo hirudoterapeut, pijavice používa, by mal vedieť ako pracovať s rôznymi veľkosťami pijavíc u rôznych pacientov. Práve vďaka výberu správnej veľkosti pijavíc a ich kombináciou je možné pijavice aplikovať na celé telo. Keď to zjednoduším, tak na tvár nebudeme aplikovať veľkú pijavicu, pretože zostane dlhodobá, možno doživotná jazva, ale použijeme niekoľko kozmetických pijavíc. Kozmetické pijavice však nebudú mať taký silný účinok, preto spolu s kozmetickými pijavicami aplikujeme, napríklad do pupku (centrálne miesto pre aplikáciu), jednu až tri stredné alebo veľké pijavice, ktoré do organizmu vylúčia väčšie množstvo aktívnych látok a predovšetkým odoberú väčšie množstvo krvi, čím krátkodobo zmenia je viskozitu, a krv, ktorá sa bude dostávať do tváre, už bude riedka a ľahko priepustná, takže kozmetické pijavice len lokálne zosilnia terapeutický efekt. Takéto jednoduché to je.

V praxi používame tri základné veľkosti pijavíc. Ak to vyžaduje situácia a pacient sa obráti na chovateľa pijavíc, je možné každú veľkosť pijavíc upraviť a dodať požadovanú veľkosť podľa potrieb pacienta alebo hirudoterapeuta.

1. Malá pijavica — kozmetická
Prvú veľkosť označujeme ako kozmetické, čiže malé pijavice. Pijavice tejto veľkosti nezanechávajú na tele väčšiny pacientov žiadne viditeľné známky po aplikácii. Ich zahryznutie je nebolestivé a ranky sa veľmi rýchlo hoja. Krvácanie je kratšie ako u väčších pijavíc. Pre ich veľkosť je potrebné použiť viac takýchto pijavíc a používať ich spolu so strednými alebo veľkými pijavicami aplikovanými do centrálnych miest pre priloženie pijavíc. Takáto pijavica má približne 0,5 gramu a po prisatí vypije približne 1 až 1,5 mililitrov krvi.

2. Stredná pijavica
Druhá veľkosť sa označuje ako stredná veľkosť pijavíc. Vo svete je to najčastejšie používaná veľkosť pijavíc, no ako som už písal, v Európe sa používajú príliš veľké stredné pijavice, ktorých použitie prináša v mnohých prípadoch zbytočné nepríjemnosti. Vo svojej praxi teda využívame termín menšie stredné a väčšie stredné pijavice. Menšia stredná pijavica má okolo 0,8 gramu a väčšia stredná pijavica okolo 1,5 gramu a po prisatí vypijú 2 až 4 mililitre krvi. Zahryznutie menšej strednej pijavice je mierne bolestivé a rana sa rýchlo hojí. Zahryznutie strednej väčšej pijavice je viac bolestivé a zvyšuje sa pravdepodobnosť silnejšej reakcie na priloženie, ako je napríklad svrbenie a začervenanie rany.

3. Veľká pijavica
Ako tretiu veľkosť označujeme veľké pijavice lekárske. Tieto pijavice sa väčšinou využívajú pre veterinárne účely, hlavne u koní. Sú však ľudia, ktorí takéto pijavice vyžadujú a na tele u niektorých typov ľudí sú miesta, pre ktoré je tento typ pijavice vhodný. Jej zahryznutie je viac bolestivé a po zahryznutí na tele ostáva dlhodobá alebo celoživotná jazva. Veľká pijavica váži tri a viac gramov a vypije osem až desať mililitrov krvi.
Na rôznych miestach nášho tela sa, hlavne pri použití väčších pijavíc, budú rany hojiť rôzne a zmeny kože po aplikácii budú tiež rôzne. Pri použití menších pijavíc sú rozdiely minimálne.

Ako teda vybrať správnu veľkosť pijavíc a ako ich kombinovať?
Hlavnú úlohu vo výbere pijavíc hrajú rolu tieto faktory: náš zámer, koža pacienta, miesto, určené pre aplikáciu, vek pacienta, váha pacienta a dĺžka krvácania po aplikácii. Pokúsim sa hlavné princípy opísať na príkladoch, no je dôležité, aby každý človek používajúci pijavice získal s aplikáciou vlastné skúsenosti a cit pre to, akú veľkosť kedy použiť.

1. Zámer
Predtým, ako určíme veľkosť a množstvo pijavíc, ktoré budeme aplikovať, je veľmi dôležité ujasniť si zámer, čiže cieľ, ku ktorému terapiu smerujeme. Napríklad ak pacienta adaptujeme a plánujeme, že si bude aplikovať vždy len jednu pijavicu raz alebo dvakrát za týždeň, tak už vieme vypočítať množstvo a frekvenciu aplikácie a veľkosť určíme podľa typu pacienta. Ak sa pacient pijavíc bojí, na začiatku aplikujeme malé stredné pijavice a to až dovtedy, kým sa s nimi bude cítiť pohodlne. Ak takýto problém nemá, vyberieme vhodnú pijavicu podľa veľkosti a typu kože pacienta. U žien, chudých mužov, starších ľudí alebo naopak mladistvých, ktorí majú tenkú alebo jemnú kožu, použijeme vo väčšine prípadov malú strednú pijavicu. U väčších pacientov, u pacientov s hrubou kožou či s rýchlou zrážanlivosťou krvi použijeme väčšiu strednú pijavicu.

Pacient nám po niekoľkých opakovaných aplikáciách môže povedať, že zvolený typ pijavice sa mu zdá malý. Podľa okolností upravíme buď veľkosť pijavíc, alebo ak sme si veľkosťou pijavíc istí, upravíme frekvenciu používania pijavíc, aby pacient používal tú istú veľkosť pijavíc, ale častejšie.

Vezmime si tento príklad: Bolesti ramena u mladej ženy, ktorá nechce na tele viditeľné jazvy po aplikácii a nikdy si pijavice neaplikovala. (Osobne zastávam názor, že profesionál by nemal zanechávať po svojej práci žiadne zbytočné stopy ani tam, kde to pacientovi nevadí – liečenie je umenie.) Po priložení prvej pijavice na test reakcie organizmu, ktorý opisujem v inej časti tejto knihy, môžeme ešte počas testu priložiť druhú kozmetickú, alebo menšiu strednú pijavicu do oblasti postihnutého ramena. Takto robíme skúšku hojenia rany a podľa výsledku upravíme veľkosť použitej pijavice. Ak zostane viditeľná jazvička alebo hrčka pod kožou alebo hnedý fľak na koži, zvolíme menšiu veľkosť. Ak sa rana celkom zahojí, môžeme použiť zvolený typ pijavíc.

Aby sme použili čo najmenšie množstvo pijavíc lokálne (na rameno), treba určiť, či je bolesť skôr povrchová alebo hlboká. Pri povrchovej bolesti použijeme viac kozmetických pijavíc a pri hlbšej bolesti použijeme jednu až tri menšie stredné pijavice. Oba varianty kombinujeme s priložením ďalších pijavíc na centrálne miesto pre priloženie. Ja osobne by som zvolil aplikáciu jednej menšej strednej pijavice lokálne spolu s aplikáciou jednej až dvoch väčších stredných pijavíc do pupku. Alebo by som zvolil aplikáciu jednej menšej strednej pijavice lokálne spolu s aplikáciou troch kozmetických pijavíc lokálne a súčasne aplikoval jednu väčšiu strednú pijavicu do pupku.
Ako to funguje? Rameno je pomerne komplexná telesná štruktúra a je pravdepodobné, že pri aplikácii pijavíc sa budeme snažiť dostať viac do hĺbky, ale nechceme zanechať viditeľné následky na koži. Pri menšej strednej pijavici by sa rana mala zahojiť úplne a táto veľkosť má hlbšie zahryznutie, a teda sa očakáva aj hlbší účinok. Kozmetické pijavice, prisaté okolo strednej, len zosilnia efekt viac do okolia a stredná pijavica na centrálnom mieste pre aplikáciu reguluje množstvo látok, ktoré sa do krvi dostávajú, ako aj viskozitu krvi.

Ako ďalší príklad opíšem aplikáciu pijavíc pri kŕčových žilách u pacientky s nadváhou, ktorá je adaptovaná, rany po aplikácii prestávajú krvácať za dve hodiny a robíme opakovanú aplikáciu. V tomto prípade aplikujeme tri väčšie stredné pijavice do oblasti kostrče a pod kostrč, po jednej menšej strednej pijavici medzi palec a štvrtý prst na každej nohe a do oblasti kŕčových žíl použijem päť menších kozmetických pijavíc, hlavne do oblastí, kde sa kŕčová žila začína a končí.

Ako to funguje? U pacienta pozorujeme rýchlu zrážanlivosť krvi a nadváhu, čo vytvára vhodné podmienky pre aplikáciu väčšieho množstva pijavíc. Do oblasti kostrče aplikujeme tri stredné pijavice, toto miesto býva zakryté odevom, takže prípadné mini jazvičky nám neprekážajú. Tieto pijavice regulujú hlavnú časť terapie, teda množstvo látok vypustených do organizmu počas prisatia, znižujú viskozitu krvi a zlepšením mikrocirkulácie uvoľňujú bedrovú a lonovú oblasť vrátane oblasti krížovej kosti chrbtice, v ktorých sa často nachádza hlavná príčina vzniku kŕčových žíl. Na nohu medzi palec a štvrtý prst použijeme menšiu strednú pijavicu alebo viac kozmetických, pretože je tu často veľmi tenká koža, ktorá sa horšie regeneruje. Toto miesto sme vybrali preto, že v tejto oblasti sa nachádza ľahko dostupný povrchový žilový systém, ktorý prechádza do hlbokého žilového systému, teda jeho začiatok, do ktorého pijavica vylúči aktívne látky a tie sa potom smerom po toku krvi, teda smerom k srdcu, postupne dostávajú do vyšších časti spodnej končatiny. Na postihnuté miesto aplikujeme len malé kozmetické pijavice, pretože sa jedná o povrchové žily, nie je potrebné hlboké zahryznutie a hlboký lokálny vplyv pijavice lekárskej, ale viac sa sústredíme na prepracovanie čo najväčšej časti postihnutej oblasti. Pijavice aplikujeme na začiatok a koniec postihnutého miesta, pretože toto je miesto, ktoré má najväčšiu šancu na regeneráciu a zároveň pracujeme na prevencii pred ďalším rozšírením kŕčovej žily znižovaním tlaku a lepším prekrvením postihnutej oblasti. Tejto téme sa budem podrobne venovať v časti Diagnózy.

2. Koža pacienta
Koža je zrkadlom celkového stavu organizmu. Ak je koža zdravá, pružná a prirodzene vonia, existuje veľká pravdepodobnosť, že sa po pijaviciach bude dobre regenerovať. V takomto prípade určujeme veľkosť hlavne podľa miesta určeného pre aplikáciu.
Zápach kože hovorí o znečistenom vnútornom prostredí. Túto informáciu zohľadníme predovšetkým pri výbere miesta a frekvencie aplikácie pijavíc. Vyhneme sa aplikácii pijavíc do oblasti končatín a pracujeme prevažne s centrálnymi miestami pre priloženie. Postupne pacienta adaptujeme, snažíme sa zmeniť diétu a pitný režim, ak je to potrebné. Znečistené vnútorné prostredie môže mať vplyv na hojenie rán, imunitnú reakciu organizmu a tvorbu zápalov.

Tenká koža sa vo väčšine prípadov bude horšie hojiť a budú na nej zostávať viditeľné následky po aplikácii. V takýchto prípadoch (a vždy na miestach s prirodzene tenkou kožou), aplikujeme malé kozmetické pijavice. Pri aplikácii správnej veľkosti pijavíc v kombinácii s centrálnymi miestami pre priloženie nezostanú žiadne viditeľné následky. U pacientov s normálnou váhou a tenkou kožou bude často cirkulácia krvi lepšia a je teda možné použiť menšie množstvo pijavíc.
Hrubú kožu pijavice ťažko prehryznú, preto používame väčšie stredné pijavice. Často môžeme použiť aj viac pijavíc, keďže pacienti s hrubou kožou mávajú prevážne horšiu cirkuláciu krvi.
Koža u obéznych pacientov bude reagovať inak ako u pacientov s normálnou váhou. Pri aplikácii pijavíc sa v oblasti podkožného tuku môžu vytvárať modriny a vplyv pijavíc, aplikovaných do takýchto oblastí, bude mať výrazne odlišný účinok. Preto pijavice aplikujeme na časti tela, ktoré sú najmenej obrastené nadbytočným tukom, napríklad chrbát, krk, análny otvor, uši a podobne.
Koža u pacientov s degenerovaným svalstvom a narušenou cirkuláciou telesných tekutín bude vykazovať problémy pri hojení rán a existuje aj hrozba vzniku vredov predkolenia. Volíme postupnú adaptáciu pacienta pomocou centrálnych miest pre aplikáciu pijavíc a po adaptácii používame lokálne malé kozmetické pijavice v kombinácii s pijavicami priloženými na centrálne miesto pre priloženie pijavíc.
Koža so zmenenou pigmentáciou upozorňuje na narušenú lokálnu cirkuláciu telesných tekutín alebo na genetické zmeny, prípadne na infekciu či výskyt iných patogénov v organizme. Vo väčšine prípadov, ak má pacient zmenenú pigmentáciu od narodenia, tak sa jedná o genetickú deformáciu, ktorú pravdepodobne nebude možné a ani nie je potrebné liečiť. Ak sa zmenená pigmentácia vyskytla až neskôr, snažíme sa nájsť príčinu. Tu zase záleží na tom, ako dlho problém u pacienta trvá a podľa toho upravíme typ terapie. Do oblasti zmenenej pigmentácie pijavice neaplikujeme. Môžeme ich aplikovať na zdravú časť kože na okrajoch zmenenej pigmentácie. V prípade modriny alebo chirurgického zákroku pijavicu aplikujeme aj do miesta so zmenenou pigmentáciou.
Chlpatá pokožka alebo vlasatá časť hlavy vyžaduje v prípadoch, kde nám chlpy alebo vlasy prekážajú v aplikácii, špeciálnu úpravu. V mieste určenom pre aplikáciu odstránime minimálne množstvo ochlpenia. Miesto potom napichneme inzulínovou ihlou, aby vytiekla kvapka krvi a vzápätí k tejto kvapke priložíme hlavičku pijavice lekárskej, ktorá keď ucíti krv, na miesto sa s veľkou pravdepodobnosťou okamžite prichytí. Pretože má menšia pijavica menšiu hlavičku, v niektorých prípadoch nemusíme miesto upravovať, ale použijeme takúto menšiu pijavicu v kombinácii s centrálnym miestom pre priloženie.

3. Miesto pre aplikáciu v spojitosti s veľkosťou pijavíc
Miestam, určených pre aplikáciu pijavíc, venujem ešte oddelenú kapitolu. V tejto časti opíšem len to, na ktoré miesta je vhodná aká veľkosť pijavíc.
Malé alebo kozmetické pijavice sú vhodné pre použitie na celom tele okrem slizníc. Vo väčšine prípadov je potrebné ich používať v kombinácii spolu so strednými alebo veľkými pijavicami aplikovanými do jednej z týchto oblastí: pupok, miesto pod kostrčou alebo hrádza medzi pohlavnými orgánmi a análnym otvorom a konečník. Malé alebo kozmetické pijavice využívame hlavne tam, kde nechceme, aby zostali viditeľné následky po aplikácii a tiež na tvár, prsty, na citlivé miesta na zahryznutie, do oblasti kŕčových žíl alebo iných povrchových patológií, či tam, kde potrebujeme zasiahnuť väčšiu plochu, napríklad celý chrbát.
Menšie stredné pijavice sú vhodné pre použitie na celom tele, s výnimkou typu kože alebo miest, pri ktorých táto veľkosť zanechá viditeľné následky po aplikácii. Táto veľkosť je veľmi vhodná pre aplikáciu na sliznice, ako sú ďasná, sliznica konečníka, do vnútornej strany očných viečok, do nosnej dierky. Ďalej je táto veľkosť vhodná do oblasti kĺbov ako je zápästie, lakeť, rameno, koleno, členok. Túto veľkosť používame pri aplikácii pijavíc na chrbát, do oblasti svalov horných aj dolných končatín (okrem sedacieho svalu), do oblasti hrudníka a brucha u chudých pacientov.
Väčšie stredné pijavice používame podobne ako menšie stredné pijavice, nehodia sa však na použitie na sliznice, ako sú ďasná, citlivá sliznica konečníku, do vnútornej strany očných viečok, do nosnej dierky. Používame ich prevažne u pacientov s hrubšou kožou a vyššou telesnou hmotnosťou. Tiež ich používame pri veľkých svalových skupinách alebo na miestach, kam sa snažíme preniknúť hlboko do organizmu, ako sú napríklad sedacie svaly, stehná, bedrové kĺby. V prípade obézneho pacienta môžeme túto veľkosť aplikovať do oblasti brušnej dutiny, no snažíme sa ich aplikovať do oblasti bránice, čiže do miest navrchu brucha, kde začína vyrastať tuková vrstva. Táto veľkosť pijavíc je obzvlášť vhodná pre aplikáciu na miesta ako je pupok, oblasť kostrče alebo pod kostrčou a hrádza medzi pohlavnými orgánmi a konečníkom.
Veľké pijavice používame naozaj len tam, kde je to treba alebo keď je to treba, či už z finančných alebo iných dôvodov. Doma si túto veľkosť pijavíc často sami postupne dochováme a niekomu je ľúto ju nepoužiť. Vhodné miesta na aplikáciu sú predovšetkým pupok, oblasť pod kostrčou, aj keď táto môže byť najviac bolestivá, alebo na hrádzu medzi pohlavnými orgánmi a konečníkom. Túto pijavicu je možné aplikovať aj na iné miesta po tele, je však potrebné vedieť, že okrem bolestivej aplikácie existuje pravdepodobnosť trvalých zmien na koži a prípadné komplikácie sa budú násobiť. Takáto pijavica má hlboké prehryznutie a pri nesprávnej aplikácii môže prehryznúť žilu, čo bude vyžadovať chirurgický zásah na uzavretie rany.

4. Vek pacienta
S vekom pacienta sa zhoršujú regeneračné schopnosti organizmu, preto v mnohých prípadoch používame len menšie stredné pijavice alebo malé pijavice v kombinácii s menšou strednou pijavicou. V prípade, že pacient trpí miernou alebo väčšou obezitou a v závislosti od typu kože môžeme použiť aj väčšie stredné pijavice.

5. Hmotnosť pacienta
Rozlišujem tri konštitučné typy ľudí, chudých, stredných a mohutných. Často sa mohutný človek chybne považuje za obézneho a občas aj obézny za chudého. O obezite sa v danom kontexte vyjadrujem ako o stave, keď tukové zásoby poškodzujú zdravie človeka. Pri určovaní nadváhy treba vychádzať z toho, k akému typu sa človek radí od svojho narodenia a počas dospievania. Chudý typ väčšinou zostane chudý do konca života, maximálne sa mu zväčší brucho, stredný typ má výrazné sklony k obezite a mohutný typ človeka bude pravdepodobne celý život mohutný a tiež môže mať sklony k morbídnej obezite, aj keď najviac ohrozená skupina sú, podľa môjho názoru a skúseností, stredné typy ľudí.

Na inak chudom človeku si teda všímame nadmerné množstvo tuku nahromadené prevažne v oblasti brucha. Ak je prázdne brucho na pohmat plné a tvrdé, môžeme hovoriť o možnej obezite, ak je mäkké a veľké, tak môžeme predpokladať začínajúcu obezitu. Pri tomto type človeka prevažne použijeme malé pijavice do oblasti viditeľných miest, menšie stredné pijavice do oblasti kĺbov a na centrálne miesta priloženia, stredné pijavice do oblasti brucha v prípade obezity. Vo väčšine prípadov budeme používať menšie množstvo pijavíc.

Pri strednom type predovšetkým pozorujeme váhový rozdiel medzi mladosťou a súčasným stavom, prípadne zisťujeme skokový nárast váhy v určitom období, napríklad po svadbe, pôrode a podobne. Môžeme uplatniť takzvané BMI, ktoré pri tomto type človeka funguje. Ak sme však zaznamenali skokový nárast váhy a sú sprievodné znaky ako tvrdé obrastené brucho, vysoký tlak, celková plnosť, vysoké BMI, tak už zrejme ide o obezitu. Pri strednom type bez nadváhy použijeme malé, menšie stredné a stredné pijavice, tak ako som vyššie opísal. Vo väčšine prípadov použijeme väčšie množstvo pijavíc a viac tých strednej veľkosti, u obéznych ľudí tohto typu je to pravidlo.

Pri mohutnom človeku za obezitu považujeme výrazný nárast váhy v dospelosti, príznaky nepohodlia, zníženú mobilitu, nepomer medzi jednotlivými časťami tela, napríklad veľké brucho, chudé nohy a podobne. Riadime sa podľa typu kože a miesta pre priloženie. Pracujeme hlavne so strednými pijavicami a podľa krvácania upravujeme ich počet a frekvenciu. Pijavice aplikujeme hlavne do oblastí, kde nie je tuk. U výrazne obéznych ľudí pracujeme hlavne so sliznicou konečníka, s oblasťou prstov na rukách aj nohách, s ušami a inými sliznicami. Používame stredné a menšie stredné pijavice.

6. Výška pacienta
Podľa výšky pacienta upravujeme počet pijavíc, nie ich veľkosť. To znamená, že ak je pacient vysoký, aplikujeme viac pijavíc a možno aj na väčšiu plochu. Ak je pacient malého vzrastu, postupujeme ako pri deťoch a aplikujeme malé množstvo pijavíc.

7. Dĺžka krvácania
V spojitosti s výberom veľkosti pijavíc má tento faktor súvislosť hlavne pri určení počtu pijavíc určitej veľkosti, prípadne pri voľbe správnej kombinácie rôznych veľkostí pri aplikácii. Ak pacient dlho krváca už pri aplikácii jednej strednej pijavice, používame menšie množstvo menších alebo väčších stredných pijavíc. V prípade, že budeme používať kozmetické pijavice v kombinácii so strednou pijavicou aplikovanou na centrálne miesto pre priloženie, tak aplikujeme jednu strednú pijavicu do pupku a tri až päť kozmetických pijavíc lokálne na postihnuté miesto. Ak sa pacientovi rýchlo zráža krv a krvácanie je krátke, použijeme skôr stredné pijavice a pri kombinácii malých pijavíc spolu so strednou pijavicou môžeme aplikovať dve až tri stredné pijavice do centrálneho miesta pre priloženie a päť až desať malých pijavíc lokálne na postihnuté miesto.

Vyššie uvedené sú len orientačné schémy, ktoré slúžia ako kľúč k hlbšiemu pochopeniu danej problematiky. Od veľkosti pijavíc, správnosti ich používania a vhodných kombinácií zavisí veľká časť konečného terapeutického výsledku. Verím, že do budúcna sa prostredníctvom zdieľania informácií a jej následného zoradenia do systematického celku podarí nazbierať dostatok klinických príkladov a tému spolu rozšírime o množstvo praktických poznatkov.

6.kapitola

6. kapitola: Adaptácia pacienta na pijavicu lekársku

Keď píšem o adaptácii pacienta na pijavicu lekársku, v danom kontexte mám na mysli nielen prispôsobenie sa organizmu a psychiky pacienta na vplyv látok, ktoré po zahryznutí vypustí pijavica do jeho tela, ale tiež samotnú kontaktnú prácu s pijavicou lekárskou, ktorá je pre mnohých ľudí neobvyklým lekárom a väčšinou s ňou získavajú svoje prvé skúsenosti.

S prvou formou adaptácie pacienta na vplyv pijavice lekárskej ako aj na samotnú pijavicu lekársku som sa stretol ešte v ranných začiatkoch svojej cesty k hirudoterapii. Prvá forma hovorila o tom, že v prípade, ak pacient nikdy pijavice nepoužíval, vplyv na jeho organizmus bude okolo 30% z celkového možného vplyvu, po šiestich mesiacoch po ďalšej sérii aplikácií bude tento vplyv 70% z celkového možného vplyvu a približne po roku pri tretej sérii aplikácií bude účinok maximálny. Túto informáciu som však zatiaľ nikde nenašiel potvrdenú. Už od začiatku však bolo jasné, že účinok sa mení. Zatiaľ čo na začiatku je účinok výrazný (napriek tomu, že ide len o 30% z celkového možného vplyvu), a to hlavne preto, že pre organizmus je aplikácia väčšieho množstva šokom a nevie, čo robiť, postupne si vytvorí programy, ktoré mu pomáhajú situáciu pri ďalších aplikáciach zvládať stále lepšie a lepšie.

S druhou formou adaptácie som sa stretol v spojení s reakciami na priloženie. V literatúre a v profesionálnych kruhoch hirodoterapeutov sa užíva termín pozitívna reakcia na priloženie, za ktorú sa považuje akákoľvek reakcia organizmu, ktorá sa objaví do 24 hodín po aplikácii pijavíc lekárskych. Táto reakcia sa často objavovala pri treťom alebo štvrtom sedení u väčšej polovice pacientov. Niektoré štúdie hovoria o 70% pacientov, u ktorých sa prejaví nejaký typ reakcie na priloženie. Tieto reakcie môžu byť absolútne rôzneho charakteru, od zvracania, hnačiek, cez teploty, až po silné začervenanie rany či zmeny pigmentácie na koži. Zoznam je naozaj dlhý, no všetci sa s týmto faktom akoby zmierili a všade sa učí, že je to normálne. Ja som preložil pozitívnu reakciu na priloženie do pochopiteľného jazyka a pre mňa je to jednoducho zápalová alebo iná imunitná reakcia ľudského organizmu na cudzorodé látky.

Počas svojej praxe som si všimol, že pri aplikácii menšieho množstva pijavíc táto reakcia vzniká minimálne. Po stretnutí s profesorom Albertom Ivanovičom Krašeňjukom, ešte pred tým, ako som sa u neho učil, som hlbšie preštudoval jeho verejne dostupnú prácu a začal testovať aplikáciu malého množstva pijavíc do pupku počas prvých dvoch mesiacov. Nepamätám si na žiadne výraznejšie reakcie na priloženie pri tomto experimentovaní. Musím však uviesť, že sme mali prípad, keď nám pacientka, ktorej sme aplikovali jednu alebo dve menšie stredné pijavice na rameno, o osem hodín po aplikácii doma omdlela. Preto je dôležité tento fakt nepodceňovať a aj keď je to jediný prípad za celú históriu, vždy prosím pacientov, aby (ak je to možné) dvadsaťštyri hodín po aplikácii s niekým boli.

S treťou formou adaptácie som sa stretol na školení u Konstantina Vasilijeviča Suchova. On aplikoval po jednej až dvoch pijaviciach na rôzne centrálne miesta pre priloženie pijavíc a pokiaľ dochádzalo k reakciám na priloženie, pracoval s menším množstvom pijavíc a pacienta postupne adaptoval dovtedy, kým sa reakcie na priloženie nestratili. Tým, že používal jednu až dve pijavice, reakcie na priloženie boli minimálne. Podľa jeho slov tkanivo ešte nebolo dostatočne “odpracované“, čo je možné voľne preložiť ako prečistené a zdravo funkčné. Zároveň som si potvrdil teóriu, že pri aplikácii jednej pijavice je výskyt reakcie na priloženie veľmi, ale naozaj veľmi ojedinelý a ak sa prejaví, tak vo forme, ktorú pacient ľahko a hravo zvládne. Takže sme boli na dobrej ceste.

Štvrtú formu adaptácie som si osvojil u profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka, ktorý ako správny vedec problémy nielen vidí, ale ich aj rieši, a tak našiel metódu a opísal fenomén biochemickej adaptácie do najpodrobnejších známych detailov. Bohužiaľ táto informácia podlieha súhlasu o mlčanlivosti. Kto chce poznať hlbšiu štruktúru biochemickej adaptácie organizmu, nech sa obráti na prvú akadémiu hirudoterapie v Petrohrade, kde má možnosť naučiť sa ju.

Piatu formu adaptácie som pridal sám. V praxi som totiž zistil, že okrem biochemickej adaptácie organizmu na látky, ktoré pijavice do tela vypustí počas prisatia, existuje ešte psychická adaptácia pacienta na pijavicu lekársku, ktorá je veľmi dôležitá hlavne v prípade dlhodobého liečenia, keď potrebujeme, aby si pacient prikladal pijavice sám doma. V prípade, že si pacient prikladá jednu pijavicu dvakrát, maximálne trikrát za týždeň na ľahko dostupné miesta, tak mu takáto spolupráca nespôsobuje žiadne problémy a nijako ho neobmedzuje pri obyčajnej činnosti. Postupne si na pijavice a prácu s nimi zvykne, takže si bez problémov dokáže aplikovať aj väčšie množstvo pijavíc a správa sa disciplinovane a profesionálne. Vo svojej práci som teda skombinoval všetky uvedené typy adaptácie do jednej funkčnej metódy, orientovanej na maximálne pozitívny terapeutický efekt s minimálnym negatívnym následkom po priložení pijavíc. To, o čom nemôžem hovoriť, som vložil do metódy, ktorú nižšie opíšem, takže potrebný efekt adaptácie u väčšiny pacientov nastane, len nebudú vedieť kedy a aký. Je mi ľúto, že danú tému nemôžem opísať podrobnejšie, no tým z vás, ktorí majú vedeckého ducha, poradím, zapisujte si všetky údaje pri každej aplikácii a porovnajte úvodné dáta s konečnými. Pravdepodobne dostanete zaujímavé výsledky. Ak to urobíte v skupine, dostanete štatistický vzorec a ak bude skupina dostatočne veľká, tak štatistický údaj.

Moja metóda
Zo svojej strany môžem povedať, že som všetky metódy pochopil a podľa mňa to, čo nižšie opíšem, s úctou k mojim učiteľom, je najlepšia dostupná metóda adaptácie, ktorú budem ďalej spresňovať a zdokonalovať na základe potvrdenia súčasných hypotéz, ktoré sú súčasťou vedeckého výskumu. Jediné, čo je nepresné, je doba adaptácie, o ktorej nemôžem písať a ktorá bude u každého pacienta iná, takže som vytvoril určitú časovú rezervu, do ktorej podľa predpokladu zapadne maximálna väčšina pacientov. Viac urobiť v súčasnosti nedokážem, ale pracujem na tom, aby som mohol.

Pred intenzívnejšou aplikáciou pijavíc tam, kde je to možné (pokiaľ sa nejedná o akútny prípad), pacienta vždy adaptujeme na pijavicu lekársku. Tento spôsob sa veľmi dobre osvedčil a je v súlade s najlepšími poznatkami súčasnej hirudoterapie. Spôsob adaptácie prispôsobíme podľa pacienta:

Frekvencia a množstvo prikladaných pijavíc počas adaptácie
Aplikácia jednej pijavice dva až trikrát za týždeň je absolútne bezpečná pre väčšinu ľudí. Pri aplikácii takéhoto množstva na centrálne miesta pre priloženie dôjde k požadovanej adaptácii celého organizmu približne o tri až šesť mesiacov pravidelnej aplikácie alebo približne za 14 až 21 dní dôjde k lokálnej adaptácii určitého miesta alebo zóny na tele.

Počet pijavíc počas adaptácie však môžeme navýšiť na miestach, kde telo pacienta nebude vykazovať reakcie na priloženie (dôjde k lokálnej adaptácii), už po dvoch mesiacoch postupnej adaptácie alebo skôr, ak tomu zodpovedá celkový stav pacienta a miesto pre priloženie nevykazuje žiadne silné reakcie na priloženie.

Väčšinou sú dva mesiace dostatočným obdobím na úvodnú adaptáciu pacienta na vplyv pijavice lekárskej, ako aj na samotný kontakt a prácu s pijavicou. Jedná sa však len o čiastočnú adaptáciu, ktorá nám však dáva priestor pre ďalšiu intenzívnejšiu prácu s pacientom pri nastavení terapie pijavicou lekárskou.

Lokálna adaptácia
V prípade, že chceme riešiť nejaký konkrétny problém, napríklad bolestivé rameno, tak aplikujeme jednu pijavicu do požadovanej oblasti, kam plánujeme aplikovať väčšie množstvo pijavíc, tak dlho, až rana prestane vykazovať akékoľvek silnejšie príznaky na priloženie pijavice a rana sa bude dobre hojiť. Lokálna adaptácia prebehne u väčšiny pacientov pomerne rýchlo.

Adaptácia celkového organizmu
Aby sme mohli využiť celkový potenciál hirudoterapie, je dobré sa adaptácii venovať dlhšie a postupne adaptovať celý organizmus pravidelnou aplikáciou jednej pijavice na centrálne miesta pre priloženie až do doby, kým tieto prestanú vykazovať silné reakcie na priloženie pijavíc.

Aj pri adaptácii celkového organizmu môže vzniknúť problém, že sa niektoré miesto na tele neadaptovalo, a preto, ak máme takéto podozrenie, na toto miesto aplikujeme jednu pijavicu a postupujeme ako pri vyššie opísanej lokálnej adaptácii.
Odporúčané miesta pre aplikáciu na prvé mesiace (centrálne miesta pre aplikáciu): pupok, kostrč, konečník, ľavá a pravá strana rohov čeľuste, priestor medzi palcom a štvrtým prstom na nohe. Miesta priloženia bližšie opíšem v samostatnej kapitole.

Pozitívne reakcie na priloženie pijavíc lekárskych
V prípadoch, keď nemáme možnosť alebo chuť sa na pijavice lekárske adaptovať, je potrebné počítať s takzvanou pozitívnou reakciou na priloženie.
Za pozitívnu reakciu na priloženie považujeme akúkoľvek reakciu ľudského organizmu, ktorá sa prejaví do 24 hodín po priložení ako reakcia na priloženie pijavíc lekárskych. V prípade, že sa reakcia objaví po 24 hodinách, nejedná sa o pozitívnu reakciu na priloženie pijavíc lekárskych a je potrebné vyhľadať odborníka.

Pozitívne reakcie na priloženie pijavíc lekárskych delíme do troch skupín

1. Miestne reakcie na priloženie pijavíc lekárskych
Jedná sa často o ľahký typ reakcií, ktoré sa vyskytujú v oblasti miesta, kam sme priložili pijavice lekárske. Môže to byť začervenanie miesta, zmenená pigmentácia, modrina, opuch, zmenená lokálna teplota, zápach a iné reakcie podobného charakteru.

2. Celkové reakcie na priloženie pijavíc lekárskych
Celkové reakcie sú tiež považované zväčša za ľahké reakcie na priloženie pijavíc a patrí sem opuch lymfatických uzlín, zvýšená celková teplota organizmu, zmenená pigmentácia na iných častiach tela než na mieste, kam sme prikladali pijavice, či iné reakcie podobného charakteru.

3. Silné reakcie na priloženie pijavíc lekárskych
Za silné reakcie na priloženie pijavíc lekárskych považujeme silné miestne aj celkové reakcie ako napríklad svrbenie, ktoré sa nedá vydržať, silný opuch miesta, zvracanie, horúčka, hnačka, mdloba a iné reakcie podobného charakteru.

Pozitívne reakcie na priloženie pijavíc lekárskych sa u neadaptovaného pacienta vyskytujú približne v 50 – 70% prípadoch a zväčša sa vyskytujú pri treťom až štvrtom priložení pijavíc. Aj keď to nie je pravidlo, stáva sa to tak najčastejšie. Intenzita pozitívnej reakcie na priloženie pijavíc lekárskych je vo väčšine prípadoch spojená s množstvom priložených pijavíc a celkovým stavom organizmu pacienta. Obecne platí pravidlo, že čím viac pijavíc aplikujeme, tým rýchlejšie a silnejšie sa pozitívna reakcia u pacienta prejaví.

Počas adaptácie s jednou pijavicou sa zväčša prejaví len náznak takejto reakcie a celkový prejav je možné odhadnúť na 10% z celkovej reakcie na priloženie u neadaptovaného pacienta.
Čo robiť, ak sa prejaví pozitívna reakcia na priloženie?
Najlepším spôsobom je aktivovať vylučujúce systémy organizmu. Napríklad vypiť nejaký prípravok, najlepšie rastlinného charakteru, ktorý vyvolá hnačku a po 30 až 60 minútach prijať sorbenty v podobe aktívneho uhlia alebo iné, podľa možností. Zároveň piť veľa vody a močopudného čaju. Lokálne môžeme miesta ošetriť masťou s antihistamínovým účinkom a v prípade, že bude reakcia naozaj silná, je možné užiť nejaké antihistaminikum vo forme lieku.

Tieto reakcie samy zanedlho zmiznú, aj keby sme nič nerobili.

Sú naozaj reakcie na priloženie potrebné?

Pravdepodobne sa im nevyhneme v prípadoch, keď riešime akútny stav pacienta alebo sa pacient nechce adaptovať na používanie pijavíc. No vo väčšine prípadov je možné reakciám na priloženie predísť a život pacientom zbytočne nekomplikovať.

A teraz si predstavte, že použijete veľké množstvo pijavíc! Všetko puchne, všetko svrbí. Terapia sa v takom prípade stáva veľmi nepríjemnou. Tejto nepríjemnosti sa dnes dokážeme vyhnúť práve tým, že spočiatku aplikujeme len po jednej pijavici, napríklad len na jednu nohu, len na jednu čeľusť, aby neopuchli obe nohy či krk tak, že sa sťaží dýchanie.

Je dôležité si uvedomiť, že k terapeutickému efektu dochádza už pri prvom priložení pijavíc, aj keď sa tento proces volá adaptácia, v skutočnosti je to začiatok liečenia, počas ktorého sa organizmus pripraví a tým rozšíri možnosti bezpečnej práce pre seba alebo profesionálneho hirudoterapeuta. Ako príklad rozšírených možností uvediem tehotenstvo. Pokiaľ budúca mamička používala pijavice pred tehotenstvom a dospela do úrovne adaptácie, môže ich pokojne a bezpečne používať aj počas tehotenstva. Odporúčam síce konzultáciu, aby sme overili úroveň adaptácie, ale takáto možnosť tu je. Ak však budúca mamička pijavice nepoužívala, je situácia opačná. Pretože nevieme, ako jej organizmus zareaguje, nebudeme jej počas tehotenstva pijavice odporúčať a ani aplikovať. U adaptovaného človeka to vieme.

5.kapitola

5. kapitola: Pijavice a baktérie

V súčasnosti neexistujú žiadne vedecké podklady hovoriace o tom, že pijavice prenášajú akékoľvek choroby, ktoré sú pre človeka škodlivé. Na túto tému bolo urobených množstvo pokusov.

Je však prirodzené, že pijavica, takisto ako akýkoľvek iný živý organizmus, obsahuje živé baktérie, z ktorých časť sa nachádza vnútri tráviaceho traktu pijavice a časť na jej povrchu. Keďže je pijavica lekárska vo viacerých krajinách registrovaná ako liečivo, v minulosti sa robili rôzne pokusy pijavice dezinfikovať, aby neobsahovala žiadne baktérie. Tieto pokusy sa však veľmi rýchlo ukázali ako zlý krok, pretože pijavice bez potrebných baktérií strácali alebo menili svoje terapeutické schopnosti a rýchlo hynuli. V budúcnosti sa tejto téme budem podrobne venovať a opíšem dostupné informácie, potrebné pre profesionálnych hirudoterapeutov alebo ľudí, ktorých táto téma zaujíma. V závere knihy uvediem odkazy na použitú literatúru, kde nájdete potrebné zdroje pre samostatnú prácu.

V dávnych dobách, keď ešte niektoré biochemické reakcie nebolo možné vedecky dokázať, boli lekári, ktorí sa snažili empiricky dosvedčiť, že pijavica neprenáša choroby, a preto si na seba prikladali použité pijavice z chorého pacienta. Ukázalo sa, že napitá — sýta pijavica sa na druhého človeka neprisaje, a teda žiadnu chorobu nemôže preniesť. Takáto teoretická možnosť by vznikla len v prípade, že pijavici vyvoláme zvracanie a hneď nato, keďže bude hladná, ju priložíme na iného hostiteľa, no ani v takom prípade neexistujú žiadne dôkazy, že by takto pijavica niekoho nakazila. Je to však možné logicky predpokladať a podobné hypotézy na určitých príkladoch existujú.
Mnohé z baktérií, ktoré sa na pijavici alebo v jej vnútri nachádzajú, sú pre človeka patogénne. U človeka, ktorý má v poriadku imunitný systém, však tieto baktérie nepredstavujú žiadne nebezpečenstvo a je to nevyhnutná súčasť terapie, s ktorou sa treba stotožniť.
Vnútri pijavice sa nachádzajú baktérie rodu Aeromonas a to jej typy hydrophila a veronii biovar. Tieto baktérie sú považované za symbionty, čiže organizmy žijúce s iným organizmom v symbióze, sú pre zdravie pijavice dôležité a je veľmi nepravdepodobné, že by sa dostali do organizmu človeka a vyvolali infekciu alebo zápal. Ak však aplikujeme pijavicu na postihnuté miesto, ktoré nemá dostatočne zabezpečenú výmenu telesných tekutín, čiže na miesto s obmedzenou funkciou imunitného systému, lokálna zápalová reakcia môže vzniknúť.
Iná situácia už je povrch pijavíc, kde sa môže nachádzať väčšie množstvo rôznych baktérií. Z nich môžeme vymenovať napríklad: Ochrobactrum anthropi, Aeromonas veronii, Acinnetobacter calcoaceticus, Citobacter gillenii, Pseudomonas poea a mnoho ďalších v závislosti od podmienok, v akých sa pijavice pred aplikáciou nachádzali. Aby sme odstránili čo najväčší počet povrchových baktérií, je potrebné pijavice pred aplikáciou niekoľko minút preplachovať pod tečúcou vodou, ideálne chlórovanou. Odporúčaný čas je podľa našich nemeckých kolegov päť minút. Týmto znižujeme riziko a množstvo reakcií na priloženie pijavíc.

V minulosti sa robili rôzne pokusy, pri ktorých pijavice infikovali rôznymi vírusmi, a potom zisťovali, ako dlho v nej vírus prežije. Robilo sa to prostredníctvom infikovanej krvi, ktorou kŕmili pijavice. Väčšina vírusov sa z tela pijavice vytratila v priebehu niekoľkých týždňov, len jeden typ vírusu prežil až sedem mesiacov, na základe čoho v Nemecku predĺžili obdobie karantény na osem mesiacov.

V našich podmienkach kŕmime pijavice sterilnou krvou, preto stačí karanténa od troch do piatich mesiacov, súčasne ich preventívne ošetrujeme od povrchových baktérií, a preto by od nás zakúpené pijavice mali byť čisté.

Neskôr však s pijavicami manipuluje spotrebiteľ v domácich podmienkach, kde je normálny výskyt baktérií, a preto sa postupom času na tele pijavice objavia nové typy baktérií. V našich podmienkach pripravujeme riešenie, ako pijavice, ktoré sú dlhodobo uchovávané v domácich podmienkach, pripraviť na maximálne bezpečnú opätovnú aplikáciu, ale tento výskum ešte nie je na konci.

Z vyššie opísaného je zrejmé, prečo je potrebná adaptácia na pijavicu lekársku. Ak dáme organizmu čas, a tu a tam sa nejaká baktéria doň dostane, organizmus si postupom času vytvorí B-lymfocyty, ktoré pri stretnutí s antigénom dozrejú a kedykoľvek sa podobný antigén – patogénna baktéria známeho typu v organizme objaví, organizmus už presne vie, čo robiť a rýchlo takúto baktériu zlikviduje. Pretože sa na povrchu pijavíc môžu objaviť rôzne typy patogénnych baktérií, adaptácia nebude stopercentná, ale výrazne zníži akékoľvek riziká a nepríjemnosti a spolu s oplachovaním pijavíc pred použitím znížime aj priebeh a intenzitu reakcií na priloženie.

Je však veľmi dôležité mať na zreteli, že ak pijavice aplikujeme pacientovi, u ktorého predpokladáme znížený alebo značne zaťažený imunitný systém, prípadne sa chystáme priložiť pijavice na miesto so zhoršenou cirkuláciou telesných tekutín, túto aplikáciu dôsledne zvážime a v spolupráci s lekárom prípadne doplníme o príjem antibiotík.
Aby som to ľudovo opísal, uvediem príklad. Pijavicu aplikujeme na postihnuté miesto, kde je znížená regenerácia, zmenená pigmentácia kože, otvorená rana, napríklad vred predkolenia. To všetko sú príznaky narušenej mikrocirkulácie telesných tekutín a je nepravdepodobné, že imunitný systém dokáže včas a správne zareagovať. Ak na takéto miesto priložíme pijavicu, ktorá na povrchu nesie neznámu baktériu a tá sa dostane do rany, organizmus nemá žiadnu možnosť brániť sa a infekcia sa bude ďalej šíriť a spôsobovať problémy. V takom prípade je vždy lepšie a tiež potrebné, a to aj z iných dôvodov, začať aplikáciu na iných miestach na tele pacienta.

4.kapitola

4. kapitola: Ucelená metodika aplikácie pijavíc lekárskych

Ucelená metodika aplikácie pijavíc lekárskych vznikla ako súhrnný spôsob aplikácie pijavíc lekárskych a vychádza zo všetkých dôležitých informácií, ktoré som dostal a pochopil od mojich učiteľov, pacientov, ďalších hirudoterapeutov, získal pomocou vnútorného videnia a z vlastných skúseností praktického hirudoterapeuta a chovateľa pijavíc lekárskych.

Aj napriek tomu, že sa uvedená metodika môže zdať vo svojej celistvosti zložitá, dôležité je pochopiť, že jej základy tvoria jednoduché princípy a jej významom je dosiahnuť maximálny pozitívny výsledok pre zdravie pacienta, a to pri zachovaní bezpečnej aplikácie s minimálnym množstvom použitých pijavíc a so žiadnymi alebo minimálnymi negatívnymi reakciami po aplikácii.
Tato metodika zahŕňa minulé aj súčasné poznatky (možno aj budúce, teda nachádzajúce sa v štádiu hypotéz) a mala by slúžiť ako spresnenie aplikácie pijavíc lekárskych a ako pomôcka pre praktických hirudoterapeutov. Jej cieľom je ukázať širší pohľad a doplnenie možnosti liečenia pacientov bez používania nadbytočného množstva pijavíc.
Ako metodika vznikala?
Od začiatku som sa ako praktický hirudoterapeut stretával s niektorými problémami:

1. Reakcia na priloženie
Pri používaní väčšieho množstva pijavíc, 5 až 8 a viac, v pravidelných intervaloch sa ukázalo, že veľké množstvo pacientov vykazuje počas terapie v rôznych jej etapách takzvanú reakciu na priloženie pijavíc v rôznej intenzite jej prejavu. Škála reakcií sa líšila a v mnohých prípadoch bola dosť výrazná. Často sme sa stretávali napríklad s lokálnym opuchom miest po aplikácii, niekedy výrazne opuchli celé končatiny, takmer pravidelné bolo svrbenie miesta aplikácie pri hojení, prejavovala sa zvýšená teplota, či už lokálne na určitom mieste alebo celého tela, objavili sa zvracania, hnačky, začervenania pokožky a mnoho iných prejavov. Pacienti často prepadali panike, pretože hoci boli dopredu na tieto možné prejavy upozornení, v mnohých prípadoch ich intenzita reakcie prekvapila a nevedeli, čo robiť. V noci volali vystrašení, čo sa deje a niektorí sa obracali na lekárov. Občas pacienti túto reakciu pripísali alergii organizmu na pijavice lekárske a ďalej si pijavice už nechceli aplikovať, pretože sa báli prípadných zdravotných komplikácií.

Podľa všetkých dostupných informácií išlo o známu reakciu na sliny, ktoré pijavica lekárska vylučuje do tela pacienta počas zahryznutia. Na základe tejto informácie som sa začal zaoberať adaptáciou organizmu na pijavice lekárske. Nakoniec som dospel do bodu, keď som pacientom odporúčal aplikovať jednu pijavicu do pupku jeden až dvakrát týždenne počas dvoch až troch mesiacov namiesto pravidelnej aplikácie väčšieho množstva pijavíc. Týmto pozorovaním som zistil, že reakcie na priloženie sa aj naďalej objavujú, ale len v minimálnej miere a sú slabej intenzity, pacienti ich ľahšie znášajú a nijako nimi nie sú obmedzovaní pri každodennej činnosti. Ak sa náhodou objavila silná alergická reakcia, jednu pijavicu bolo ľahké odstrániť a pacienta stabilizovať bez potreby následnej hospitalizácie.

Neskôr som si pri školení u Konstantina Vasilijeviča Suchova potvrdil správnosť smerovania a doplnil ho o významné poznatky v práci s telesnými tekutinami a používaním menšieho množstva pijavíc. Keďže on vo svojej práci používal menšie množstvo pijavíc, boli aj reakcie na priloženie pijavíc celkovo menšie a ľahšie znesiteľné. Naučil som sa od neho, že pri aplikácii pijavíc na rôzne časti tela, ktoré sa označujú ako centrálne miesta na priloženie, sa priloženie pijavice môže rôzne prejavovať a pokiaľ sa objaví reakcia na priloženie, znamená to, že organizmus ešte nie je pripravený na intenzívnejšiu aplikáciu. Bol to jeho spôsob adaptácie, ktorý som si rýchlo osvojil. V skupine bolo vtedy asi pätnásť ľudí a po prvej aplikácii mal skoro každý inú alebo žiadnu reakciu na priloženie.

Ďalej som po praktickom zoznámení sa s metodikou profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka, ktorý metódu adaptácie dotiahol veľmi ďaleko, zistil, že organizmus nie je možné úplne adaptovať v zmysle úplného vylúčenia reakcií na priloženie pijavíc u všetkých pacientov, je však možné výskyt reakcie na priloženie pijavíc výrazne znížiť. Po preštudovaní literatúry som zistil, že v Nemecku pri terapii pijavicou lekárskou nasadzujú antibiotiká, ktoré majú zmierniť prípadný následok reakcie na priloženie. V našom chove a pri nákupe pijavíc sa pomocou pravidelných laboratórnych testov ukázalo, že na pijaviciach sa môžu vyskytovať rôzne druhy baktérií, ktoré pre človeka nie sú nebezpečné, ale majú schopnosť vyvolať lokálny zápal, ktorý by mohol byť považovaný za reakciu na priloženie. Túto teóriu predbežne potvrdilo aj niekoľko nálezov u pacientov. Napríklad u pacientky, ktorá nemala žiadnu reakciu na priloženie pijavíc a po obdržaní novej zásielky pijavíc, podotýkam, že nie od nás, sa hneď pri prvom priložení na miesta, ktoré boli predtým na priloženie v poriadku, objavil veľmi silný opuch. U pacientov so zníženým imunitným systémom, ktorí sa liečili pijavicami, sme postupom času našli v otvorenej rane vredu predkolenia baktérie a bola potrebná liečba antibiotikami. Na potvrdenie tejto teórie máme pripravený výskum, ktorý v blízkej budúcnosti urobíme.
Z vyššie uvedeného a aj neuvedeného, lebo ako som už uviedol, nie všetko môžem podrobne opísať, som urobil nasledujúci záver: Ak má pacient zníženú funkciu imunitného systému, alebo je chorý a má ju naopak zvýšenú, pijavicu pred aplikáciou opláchneme pod tečúcou chlórovanou vodou alebo inak, podľa vlastných možností, antibakteriálne upravíme. Na základe nemeckých výskumov je to najlepší spôsob, ako z nej odstrániť väčšinu povrchových baktérií. V každom prípade však opláchnutie pijavice pred aplikáciou môže znížiť zbytočné reakcie na priloženie. Miesto pred aplikáciou dezinfikujeme aj napriek tomu, že sa všade píše, že je to zbytočné, a až dezinfekcia vyprchá, potom aplikujeme pijavicu. Týmto spôsobom šetríme imunitný systém pacienta, minimalizujeme nežiaduce infekcie v prípade oslabeného imunitného systému, pacientovi nevytvárame zbytočnú záťaž a dosahujeme maximálne pozitívny vplyv pijavice na ľudský organizmus. Pri aplikácii jednej pijavice bude akákoľvek reakcia na priloženie minimálna, a je teda na pacientovi, ak sa potom doma rozhodne pijavicu si aplikovať bez jej opláchnutia a bez dezinfekcie miesta. Existujú teórie, že u zdravého pacienta malá prítomnosť baktérií formuje imunitný systém človeka a podľa princípu, čo nás nezabije, to nás posilní, odporúčajú aplikovať pijavice, tak ako sú, priamo na neošetrené miesta. Skúsenosti ukazujú, že pri malom množstve pijavíc u zdravého pacienta takéto prikladanie naozaj pacientovi nijako neškodí.
Ďalej som zistil, že vo väčšine prípadov je reakcia na priloženie a jej intenzita spojená s počtom a frekvenciou priložených pijavíc a tiež, že existuje určitá adaptácia organizmu, ako na látky, ktoré pijavica vypúšťa, tak aj na baktérie, ktoré môžu aplikáciu pijavice lekárskej sprevádzať. Adaptáciu na pijavicu lekársku opíšem v maximálne možnej miere v inej kapitole.
Na základe týchto pozorovaní a klinických skúseností kolegov som zistil, že menej skutočne znamená viac, a preto u pacientov, tam kde je to možné (napríklad pri akútnych prípadoch počítame s reakciou na priloženie), odporúčam na prvú dlhodobú aplikáciu malé množstvo pijavíc. Neskôr už môže ísť o intenzívnejšiu aplikáciu, pri ktorej sa na naučený organizmus prikladá viac pijavíc naraz. V niektorých prípadoch odporúčam používať menej pijavíc častejšie na centrálne miesta pre priloženie pijavíc. V poslednom čase si nespomínam na žiaden prípad výraznej reakcie na priloženie pijavíc a naši pacienti sú jednoducho šťastnejší, majú menej problémov a menej obmedzení v živote. Táto zmena je bezpečná a dáva pacientom určitú istotu a komfort.

2. Dĺžka krvácania a množstvo vylúčenej tekutiny
Ďalším problémom bola nekontrolovateľná dĺžka krvácania u pacientov a tiež množstvo vylúčených tekutín. Aj keď štúdie hovoria o tom, že v krvácaní po uhryznutí pijavicou lekárskou je len 30% zložiek krvi, ktoré sa obnovujú dlhšie ako 24 hodín, a zvyšok tvoria ostatné telesné tekutiny, pacienti niekedy veľmi intenzívne krvácali, čo im spôsobovalo problémy, strach, krvou znečistenú posteľ, oblečenie či auto, mdlobu a celkové oslabenie organizmu. Často sa uvádza, že čím viac pacient krváca, tým lepšie, lebo organizmus sa potom lepšie regeneruje. Je to však nepotvrdená teória.

Pochopením vplyvu pijavice lekárskej na telesné tekutiny som si uvedomil, že v mnohých prípadoch nie je potrebné, aby pacient naraz stratil veľké množstvo krvi, ale skôr ide o to, aby strácal malé množstvá a pravidelne. V takom prípade sa organizmus lepšie regeneruje a nedochádza k jeho zbytočnému oslabovaniu. Navyše dlhoročné klinické skúsenosti mojich kolegov potvrdzujú, že najmä pri dlhodobých ochoreniach menším počtom pijavíc aplikovaných na správne miesta a s optimálnou frekvenciou môžeme dosiahnuť ďaleko lepšie výsledky, než šokovou terapiou pri veľkom množstve pijavíc, ktorá je skôr vhodná pri niektorých akútnych alebo lokálnych problémoch. Dôležitý je aj fakt, že dĺžka krvácania bude rozdielna na rôznych miestach pre aplikáciu a bude iná po opakovaných pravidelných aplikáciách. Preto je túto situáciu potrebné neustále sledovať.

Tieto a ďalšie informácie ma priviedli k tomu, že ak po aplikácii jednej pijavice určíme dĺžku krvácania a množstvo stratenej krvi, získame tak potrebné informácie pre úpravu ďalšej terapie. Ak pacient dlho krváca, na začiatok bude stačiť menšie množstvo pijavíc, pretože efekt z pijavice v jeho organizme je aj tak dlhodobý. Vyšším počtom pijavíc by sme tento efekt len znásobili, a tak zbytočne oslabili jeho organizmus. V prípade, že je krvácanie krátke, môžeme aplikovať viac pijavíc, čím regulujeme množstvo stratenej krvi, teda nedostatočné krvácanie po aplikácii. Ide o to, že ak jeden pacient krváca osemnásť hodín a druhý dve hodiny, ten prvý stratí ďaleko väčšie množstvo krvi než druhý. Týmto sa dostávame k bezpečnému množstvu stratenej krvi.

Bezpečné množstvo stratenej krvi
Podľa oficiálnych štatistík môžu darcovia krvi bezpečne darovať okolo 450 mililitrov krvi, muži štyrikrát za rok, ženy trikrát za rok. Pri tomto množstve sa organizmus stačí bez problémov regenerovať. Pri strate 450 ml krvi sa objem straty doplní do 24 hodín, strata červených krviniek a krvného farbiva – hemoglobínu za 2 týždne (odberom klesne hladina hemoglobínu asi o 10 g/l, ale vždy je ešte normálna) a strata železa sa doplní do dvoch mesiacov. Na základe tejto informácie dokážeme stanoviť potrebnú frekvenciu a množstvo použitých pijavíc.

Podľa veľkosti pijavice určíme približné množstvo krvi, ktorú vypila. Stredná pijavica vypije okolo 2 až 4 mililitrov krvi a veľká pijavica okolo 10 mililitrov krvi. Odvážime indikačný tampón pred použitím, a potom po použití, keď nasiakne krvou a rana už nekrváca. Potom k množstvu krvi v mililitroch, ktoré pijavica vypila, pripočítame hmotnosť tampóna v gramoch. Napríklad 3 + 2 = 5. Zoberieme číslo 450 (450 ml krvi je bezpečná strata krvi) a vydelíme 5. Dostaneme približný a v každom prípade úplne bezpečný počet pijavíc. V tomto prípade to bude 90. Ak potom zoberieme časový úsek troch mesiacov, čo je 90 dní, a toto číslo vydelíme 90, dostaneme tento výsledok: Pre pacienta bude vhodné aplikovať buď 1 strednú pijavicu každý deň, alebo 2 stredné pijavice každé dva dni, alebo 3 stredné pijavice každé 3 dni, alebo 4 stredné pijavice každé 4 dni, alebo 5 – 7 stredných pijavíc raz za týždeň, alebo 15 pijavíc raz za 15 dní, a to všetko po dobu troch mesiacov.
Práve som rozobral štandardnú situáciu, teda u pacienta s normálnou intenzitou krvácania. Niektorí pacienti však po aplikácii jednej pijavice stratia len 1 až 2 mililitre krvi.

Namiesto jednej strednej pijavice môžeme použiť 2 až 3 kozmetické pijavice alebo namiesto 2 až 3 stredných pijavíc jednu veľkú pijavicu. U pacientov, ktorí krvácajú viac ako 12 hodín, neaplikujeme pijavice častejšie ako raz za dva až tri dni.

V krvi, ktorú z organizmu pijavica vysaje a ktorá po odpadnutí pijavice z organizmu vytečie, sa nachádza časť lymfatickej miazgy a medzibunkovej tekutiny. V súčasnej dobe nemám podrobnú štúdiu o pomere týchto tekutín, no v minulosti som sa učil, že len 30% tvorí hemoglobín a ostatné časti krvi, ktoré potrebujú dlhšiu regeneráciu a že 70% stratených tekutín je vo forme krvnej plazmy, lymfatickej miazgy a medzibunkovej tekutiny a doplní sa prakticky okamžite, maximálne však do 24 hodín. A to aj v prípade jednorazovej aplikácie veľkého množstva pijavíc.
Odporučené množstvá pijavíc odborníkmi sú totožné s naším výpočtom. Neodporúča sa presiahnuť 60 pijavíc za dva mesiace aplikácií alebo 90 pijavíc za tri mesiace aplikácií. Tejto rady by som sa držal aj tam, kde nám vyjde výrazne vyšší výsledok bezpečného používania pijavíc. V tejto oblasti budeme naďalej robiť výskum a na základe nových poznatkov hodnoty časom určite spresníme.

3. Hojenie rán po aplikácii
Ďalším rozšíreným a nepríjemným problémom bolo hojenie rán. V mnohých prípadoch ostávajú po zahojení ranky hrčky, podobné krupice, v iných prípadoch dôjde k zmene pigmentácie a na mieste po aplikácii zostane hnedý fliačik rôznej veľkosti, tiež sa stáva, že po aplikácii sa rana nechce zahojiť a občas dôjde k spusteniu vredu predkolenia, ktorý aj niekoľko mesiacov mokvá a toto mokvanie nejde zastaviť. Toto bol zároveň aj jeden z hlavných dôvodov, prečo mnohí hirudoteraeuti nechcú pokračovať vo svojej praxi alebo sa vyhýbajú niektorým miestam pre aplikáciu.
K riešeniu tohto problému som sa prepracúval veľmi postupne. Nakoniec som ho našiel. Ako prvé som pochopil, že je veľmi dôležité vybrať správne miesta a postupnosť pre aplikáciu. Tejto téme sa budem podrobne venovať v kapitole Miesta pre priloženie pijavíc lekárskych, no v danom kontexte spomeniem, že napríklad u patológií spodných končatín takmer nikdy neaplikujeme pijavice priamo na postihnuté miesto. Začíname pracovať s centrálnymi miestami na priloženie a postupne, po niekoľkých opakovaných aplikáciách, ideálne až po adaptácii organizmu, čiže v závislosti od reakcie organizmu, sa spúšťame po končatine nižšie od zdravého miesta k chorému, až sa dostaneme do postihnutej oblasti. Ak by sme aplikovali pijavicu do zóny, ktorá je natoľko patologicky postihnutá, že vytvára určitý ostrov, ktorý nemôže využívať väčšinu výhod systémov zdravého organizmu, mohli by sme zdravotný stav pacienta nie zlepšiť, ale naopak zhoršiť. V tomto mieste bude s veľkou pravdepodobnosťou narušený imunitný systém a po priložení pijavice naň môže vzniknúť celé spektrum reakcií, a to až do nekrózy tkaniva a gangrény. Vo svoje praxi som sa sprostredkovane stretol s prípadom, keď pri nesprávnej aplikácii pijavíc ku gangréne naozaj došlo a pacientovi museli amputovať nohu. Prakticky každý rok sa hojne stretávame s prípadmi, keď ľudia pijavicami liečia vredy predkolenia a nesprávnou aplikáciou otvoria ďalšie vredy alebo do rany zanesú baktérie, čo celý proces hojenia značne skomplikuje. Stretávame sa aj s prípadmi, že sa po nesprávnej aplikácii pijavíc vytvárajú vredy predkolenia u pacientov, ktorí ich nikdy nemali. My sme správnou postupnosťou a výberom miest pre aplikáciu docielili, že sa podobné prípady nestávajú.

Ďalší problém, ktorý bolo treba vyriešiť, bol vznik hnedých fliačikov ako následok zmenenej pigmentácie po aplikácii pijavíc. V niektorých prípadoch sa k fliačiku pridala ešte podkožná hrča, inokedy vznikali jazvy alebo krupičné podkožné hrčky. Pacienti po takejto skúsenosti nechceli o pijaviciach viac ani počuť a hirudoterapia sa im sprotivila. Išlo hlavne o ženy, pre ktoré je estetika veľmi dôležitá. Väčšine mužov tieto následky veľmi neprekážali, no podľa môjho názoru sú zbytočné, či už u žien alebo u mužov. Tento problém sme vyriešili pomocou aplikácie rôznych veľkostí pijavíc na zodpovedajúce miesta. Podrobne túto tému opíšem v kapitole Veľkosť pijavíc lekárskych. Čo je dôležité, zaviedli sme skúšku, pri ktorej na vybrané miesto pre aplikáciu aplikujeme jednu kozmetickú pijavicu a počkáme, aká reakcia vznikne a ako sa rana zahojí. Ak aj zostane hnedý fliačik, je taký malý, že nie je vidieť a pacienta nijako neobmedzuje. My na základe tejto informácie upravíme terapiu tak, aby sme pacientovi zbytočne nepoškodili kožu. Používať pijavice lekárske bez viditeľných následkov je naozaj možné a je to len o trochu viac práce.

Ukázalo sa, že pri aplikácii viac ako dvoch pijavíc u pacienta, ktorému sa rany nechceli zahojiť, sa tento problém výrazne zvýšil. U pacienta, ktorý si aplikoval jednu pijavicu, bol tento problém ľahko riešiteľný a ranu bolo možné uzavrieť ďaleko ľahšie.
Pri aplikácii väčšieho množstva pijavíc sa človek cíti ako zranený, pretože má na tele väčšie množstvo raniek, ktoré sa pomaly hoja. Zároveň pri väčšom množstve raniek hrozí riziko ich poškodenia a znovuotvorenia, čím vzniká aj riziko infekcie. Takže to zhrniem: Pri aplikácii jednej pijavice je hojenie rany veľmi rýchle a riziko poškodenia rany minimálne. Pri aplikácii viacerých pijavíc sa proces hojenia výrazne predlžuje. Aj tu sa potvrdilo zlaté pravidlo, že menej znamená viac.

4. Následky po ošetrení rany
Jedným z veľmi nepríjemných problémov, hlavne u mužov, bolo odlepovanie náplastí po odstránení prvotného obväzového materiálu. Na tele pacienta ostával lep z náplastí a keď si pacient pravidelne aplikoval pijavice na rôzne miesta, po týždni bol celý od lepu, ktorý išiel len ťažko odstrániť. Z môjho pohľadu tým dochádzalo k zbytočnému dočasnému poškodeniu pokožky, čomu sa dá ľahko vyhnúť. Jednoducho nepoužijeme náplasť, ale obväz. Vo väčšine prípadov používame elastický obväz, ktorý na konci uchytíme sponkami. Elastický obväz umožňuje pacientovi nahliadnuť do rany a prípadne aj ľahko vymeniť savú časť materiálu. Keď sa rana zahojí, elastický obväz sa jednoducho zloží, vyperie a znovu použije pri ďalšej aplikácii. Namiesto elastického obväzu možno použiť sťahovacie sieťky, ktoré sú bežne dostupné v lekárňach, tzv pruban. Leukoplast používajme skutočne len tam, kde je to potrebné a len tak dlho, ako treba.

5. Viac súbežných chorôb, zlý stav pacienta, príjem liekov
V minulosti sme museli veľa pacientov posielať domov, pretože podľa našich vtedajších možností a poznatkov neboli takíto pacienti vhodní na liečbu pijavicou lekárskou. Prekážkou bol ich ťažký zdravotný stav a príjem rôznych liekov. Tento problém sa mi podarilo vyriešiť až po konzultácii s viacerými špecialistami v Rusku, ktorí potvrdili, že pri aplikácii jednej pijavice párkrát za týždeň sa nič nestane. Jednu pijavicu je dokonca možné aplikovať aj v prípade, že človek užíva lieky na riedenie krvi. Takže zasa sme to vyriešili nastavením pomalej dlhodobej terapie, pri ktorej pracujeme s jednou pijavicou približne jeden až trikrát za týždeň. Bez viac ako dvadsaťročných skúseností našich ruských kolegov by sme to nedokázali. Pomocou tejto metódy sa výrazne rozšírilo spektrum pacientov, s ktorými dnes dokážeme pracovať.

6. Cena pijavíc
Aj napriek tomu, že žijeme v zemi, ktorá má v súčasnosti pomerne dobrú ekonomiku, veľa pacientov rieši dostupnosť hirudoterapie práve s ohľadom na svoje finančné možnosti. Tento problém je zdanlivo ťažko riešiteľný. Riešenie som našiel pri návšteve biofabriky v Rusku. Ich stredné pijavice sú menšie ako naše stredné pijavice, ktoré sa bežne v Európe používajú. Takže prvým kľúčom k riešeniu problému je predávať klientom menšie pijavice, ktoré môžu opakovane a dlhší čas používať. Druhým kľúčom je učiť pacientov, aby si pri dlhodobom liečení aplikovali pijavice sami doma, čím výrazne ušetria, a svojho hirudoterapeuta navštevovali len počas intenzívnejších terapií alebo pri kontrole a následnej úprave terapie. Do budúcna plánujeme zriadiť udržateľný program pomoci pre sociálne slabších.

7. Spolupráca pacientov
Pre úspešné zavedenie ucelenej metodiky aplikácie pijavíc lekárskych bolo potrebné naučiť pacientov, aby si pijavice aplikovali sami doma. Zistil som, že okrem biochemickej adaptácie organizmu dochádza aj k psychickej adaptácii človeka na pijavicu. Väčšina pacientov hravo dodržiava aplikáciu jednej pijavice raz za tri dni alebo trikrát za týždeň. Po určitej dobe si pacient natoľko na pijavice zvykne, že je ľahké frekvenciu terapie meniť. Keď hirudoterapeut chce od pacienta, aby si aplikoval 3, 5, 8 pijavíc, má z toho strach. Sú známe prípady, že pacient aplikáciu takéhoto množstva pijavíc nezvládol a zrazu omdlel. Pri použití jednej pijavice žiadne problémy neregistrujeme a človek sa postupne stáva profesionálom v samostatnej aplikácii pijavíc.

8. Skryté informácie
Jedným z veľkých problémov je fakt, že sú informácie, ktoré nemôžem verejne opísať, preto som hľadal spôsob, ako ich začleniť do metodiky tak, aby v nej boli skryté a človek dosiahol potrebný efekt aj bez toho, aby presne vedel, čo sa deje. Toto sa podarilo a keď pacienti budú dodržiavať odporúčanú metodiku a frekvenciu aplikácií, ich disciplinovaná práca prinesie svoje ovocie. Koho však zaujíma hirudoterapia podrobne a rád by vedel aj o skrytých častiach tejto metodiky, môže požiadať profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka o možnosť absolvovať výuku na jeho akadémii hirudoterapie v Petrohrade. Ja v tomto čase viac urobiť nemôžem.

9. Liečenie chronických problémov
Ďalším problémom, s ktorým sa pravidelne stretávame, je neefektívne liečenie chronických problémov. V mnohých takých prípadoch klasické používanie pijavíc len trochu pomôže, no problém neodstráni. Ako príklad použijem kŕčové žily. Väčšina ľudí kŕčové žily ignoruje a roky s nimi nič nerobí. Potom čakajú, že po aplikácii niekoľkých pijavíc sa žily vyliečia, ale takto to nefunguje. Ak problém vznikal roky, je potrebné ho liečiť dlhodobo a pravidelne, čo je možné len pomocou pravidelnej aplikácie malého množstva pijavíc. Ani tak nie je výsledok zaručený a často sa stane, že sa kŕčové žily nevyliečia, ale oblasť, kde sa poškodená žila nachádza, sa už ďalej nepoškodzuje zníženou cirkuláciou a človek sa v starobe vyhne mnohým nepríjemným problémom, ako sú napríklad vredy predkolenia, bolesti a opuchy končatín a ďalšie. Pri riešení tohto problému mi pomohol predovšetkým profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk, ktorý má ako jediný, koho poznám, s dlhodobým liečením viac ako 25-ročné skúsenosti a vyložene sa na túto oblasť špecializuje. Bez neho by som ešte roky robil rôzne experimenty a s veľkou pravdepodobnosťou by som si nevšimol veľa vecí, ktoré ma profesor naučil.

10. Návyk organizmu
Pri zavedení dlhodobej metódy liečenia vznikla otázka, ako sa vyhnúť možnému negatívnemu návyku organizmu na vplyv pijavice lekárskej. Je to podobné, ako keď človek pravidelne prijíma vitamíny a jeho organizmus po čase prestane niektoré látky v tele sám produkovať, pretože si zvykne na ich príjem zvonku. Keďže k tejto teórii v oblasti hirudoterapie nepoznám žiadne výskumy, ale táto možnosť tu je, bolo treba zohľadniť možnosť návyku organizmu pri nastavení frekvencie používania pijavíc. Pri aplikácii jednej pijavice každé tri dni k takémuto efektu takmer zaručene nedôjde, pri aplikácii jednej pijavice každé dva dni je riziko trochu vyššie a pri aplikácii jednej pijavice každý deň sú potrebné dlhšie prestávky medzi jednotlivými sériami aplikácií.
Vyššie som opísal hlavné dôvody, prečo ucelená metodika aplikácie pijavíc lekárskych vznikla a ktoré aktuálne problémy rieši. Táto metodika je otvorená pre ďalšie doplnenie na základe nových poznatkov a skúseností.

3.kapitola

3. kapitola: Pre koho sú pijavice vhodné a pre koho nie

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že ide o jednoduchú otázku, ktorú zodpovedalo mnoho odborníkov v minulosti, a preto by odpoveď mala byť priama a ľahká, v mojom chápaní má táto otázka viacero úrovní, ktoré sa v tejto časti pokúsim opísať.
Obecne je možné povedať, že liečenie pijavicou lekárskou radíme do takzvanej celostnej medicíny, čo znamená, že vplyvom na akúkoľvek časť ľudského organizmu vplývame v rôznej miere aj na ostatné jeho časti. Po priložení pijavice, ktorá z ľudského organizmu vypije časť krvi, dôjde v organizme v dôsledku jej čiastočnej straty, a teda zmenou pomeru plazmy a krvných teliesok, k zmene viskozity krvi a ovplyvní sa jej funkcia, či už lokálne v mieste priloženia pijavice, tak aj v rôznej miere v celom organizme.

Prial by som si, aby som mohol napísať, že pijavice sú vhodné pre každého človeka a že je to super liek, ktorý nám dala matka príroda, aby sme liečili tie problémy, na ktoré nestačí zdravý spôsob života a používanie liečivých rastlín.
Vo veľkej časti odbornej literatúry sa stretávame s názvom konkrétnej diagnózy, prípadne typu alebo skupiny diagnóz a ďalej je opis, či sú pre danú diagnózu pijavice vhodné a často je opísaný aj počet a frekvencia potrebných aplikácií pijavíc lekárskych. Je to však naozaj pravda? Naozaj je to také jednoduché?

Je pravdou, že veľkú väčšinu zdravotných problémov si v dnešnej dobe človek spôsobuje sám prostredníctvom vzorcov správania, ktoré si počas života osvojil v závislosti na prostredí, v ktorom žil a žije, pracoval a pracuje. Hneď na začiatku je teda možné povedať, že pre človeka, ktorý si neváži svoje zdravie a len hľadá spôsob, ako si uľahčiť alebo predĺžiť možnosť postupnej sebalikvidácie, pijavice nemusia byť najlepším prostriedkom. Aj v takýchto prípadoch môže aplikácia pijavíc priniesť pozitívny efekt a navodiť subjektívny pocit dobrého zdravia, v praxi som sa však stretol s prípadmi, keď človek na veselej note, mysliac si, že našiel všeliek, po odznení zdravotných problémov ešte intenzívnejšie pokračoval v chybnom správaní, až svoje zdravie dostal do horšieho stavu, než bolo na začiatku. Niekedy je choroba potrebná, aby sa človek zastavil, zamyslel a možno sa zmenil, alebo sa možno len dožil momentu, ktorý je v jeho živote kľúčový, len je vzdialený v ďalekej budúcnosti. Týmto však nehovorím, že človek by mal nečinne prihliadať svojej prípadnej chorobe, aj keď aj na také správanie má právo. Hovorím o tom, že ak sa človek rozhodne liečiť, tak by sa naozaj mal liečiť, a ak sa rozhodne sebalikvidovať, tak je to jeho právo.

Z môjho pohľadu je používanie pijavíc veľmi vhodné pre ľudí, ktorí sa usilujú o zdravý a kvalitný život a na jeho podporu používajú zdravý rozum a primerané úsilie.

Pre niektoré typy ľudí, rovnako ako pre niektoré typy chorôb v kombinácii s typom človeka, budú pijavice vhodnejšie a pre niekoho budú menej vhodné. Na začiatku terapie po vyhodnotení celkovej anamnézy pacienta môžeme vhodnosť použitia pijavíc predpokladať, avšak až samotné výsledky počas terapie náš predpoklad buď vyvrátia, alebo potvrdia. Videl som prípady a počul som o prípadoch, keď sa použitie pijavíc zdalo ako najlepší vhodný variant terapie a po aplikácii sa ukázalo, že to tak nie je.

Podľa čoho teda určiť predpoklad vhodnosti použitia pijavíc lekárskych?
V tejto časti možno so mnou niektorí moji kolegovia nebudú súhlasiť, pretože aj keď vedia, že to, čo budem písať, je pravda, už sa akosi zmierili s tým, že väčšina pacientov nechce meniť návyky a životný štýl, a preto používajú pijavice bez toho, aby zasahovali do životného štýlu pacienta. Moja učiteľka Lídia Antonovna Kuplevská je v tomto cennou výnimkou a minimálne polovica jej práce sa sústredí na celkovú zmenu stavu organizmu pomocou očistných praktík, stravovania, pitného režimu a duchovnej obrody pacienta. Ako som už vyššie opísal, vďaka sile pijavíc lekárskych je v mnohých prípadoch ľahké navodiť subjektívny pocit zlepšenia zdravotného stavu, no či sa zdravotný stav pacienta skutočne zlepšil, je otázne.

Len pre zaujímavosť spomeniem príbeh lekára chirurga, ktorý ešte v dobe komunizmu, keď ešte neboli vymoženosti moderných diagnostických prístrojov, mal pacienta na stole s podozrením, že jeho stav môže byť horší, ako sa na prvý pohľad zdalo, tak mu otvoril celé brucho takzvaným L rezom. Nemusel to robiť a bral na seba veľké riziká. Svojou odvahou a používaním vlastného presvedčenia zachránil veľa životov, aj keď nie vždy bolo nutné celé brucho otvárať.

Vhodnosť používania pijavíc v závislosti od životného štýlu človeka
V tejto časti sa pozrieme na stravovanie, prácu, šport a denný režim.

Stravovanie a pitný režim
Ak sa človek primerane stravuje, teda dodržiava aké-také zásady zdravého a pravidelného stravovania a pitného režimu, nič nebráni v použití pijavíc aj bez toho, aby bolo nutné jeho stravovací režim nejako upravovať.

V prípade, že sa človek prejedá, má problémy s trávením, so stolicou, prijíma nadmerné množstvo alkoholu alebo iných stimulačných nápojov, užíva omamné látky a má nedostatočný pitný režim, je potrebné pred aplikáciou pijavíc maximálne upraviť, zlepšiť a normalizovať tieto aspekty života, pretože by zbytočne sťažovali aplikáciu pijavíc lekárskych a v mnohých prípadoch by bola až zdraviu nebezpečná. Zmeny môžu byť dočasné, po dobu terapie, ja odporúčam zaviesť zmeny niekoľko týždňov pred terapiou pijavicami lekárskymi a v ideálnom prípade už pri zdravom životnom štýle aj ostať.

Práca
Málokedy sa stáva, že práca je dostatočnou príčinou na to, aby sme úplne vylúčili vhodnosť terapie pijavicami lekárskymi, aj keď aj také prípady sa stávajú. Tam, kde práca naozaj prekáža – napríklad pre sezónnosť, preložíme termín terapie na vhodnejšie obdobie. Vo väčšine prípadov práve vďaka práci upravujeme režim terapie a vyberáme miesta pre aplikáciu vhodné pre pacienta v kombinácii s jeho prácou, ktoré by u neho, ak by vykonával inú prácu, boli odlišné.

Šport
Určitú skupinu ľudí nie je možné presvedčiť, aby športovali a určitú skupinu ľudí zase nie je možné presvedčiť, aby počas terapie šport vynechali. V minulosti som sa stretol s prípadom, keď práve vďaka veľkej láske k činkám nebolo možné u pacienta riešiť zdravotný problém začínajúcich kŕčových žíl. Vďaka metodike dlhodobej aplikácie malého množstva pijavíc sa dnes dá riešiť širšie spektrum problémov a pre skúseného terapeuta nebude veľký problém terapiu nastaviť aj u profesionálneho športovca. Ak však potrebné skúsenosti nemáme alebo sa rozhodneme použiť niektorú zo starších metód aplikácie, bude potrebné, aby pacient počas terapie viac odpočíval a liečené miesta zbytočne nezaťažoval, prípadne vhodnosť terapie pijavicou lekárskou pre nespoluprácu pacienta vylúčiť.

Denný režim
U pacienta so stabilným denným režimom, pri ktorom je zabezpečený dostatok odpočinku, je možné aplikáciu pijavíc lekárskych bez problémov odporučiť.
U pacienta, ktorý je stále v strese, robí na tri zmeny, trpí nespavosťou a jeho denný režim nemá žiaden poriadok, zvážime vhodnosť terapie a upravíme ju tak, aby pacienta čo najmenej zaťažovala. Napríklad volíme malé množstvo pijavíc dlhodobo počas pokojnejších dní.
Vhodnosť používania pijavíc v závislosti od zdravotného stavu pacienta
Na začiatku vyhodnotíme zdravotný stav pacienta alebo svoj, ak sa zaoberáme samoliečením.

Prípad 1: Sme objektívne, podľa výsledkov, zdraví a subjektívne sa cítime nie úplne zdravo alebo chceme použiť pijavice profylakticky
Používanie pijavice lekárskej sa považuje za mikrochirugický zásah do ľudského organizmu. Je teda otázne, kedy je naozaj potrebné pijavice používať a kedy sa zaobídeme aj s menej invazívnymi metódami liečenia. Pokiaľ je náš organizmus mladý, často stačí mierna úprava životného štýlu a budeme fit. V prípade, že v našom organizme nie sú diagnostikované žiadne patológie degeneratívneho charakteru, je podľa môjho názoru vhodné profylakticky začať používať pijavice u mužov podľa zdravotného stavu medzi 35. a 40. rokom života a u žien po 40. až 45. roku života alebo v období po menopauze. U mužov začíname skôr, pretože okolo 40. roku života sa u väčšiny ľudí mení metabolizmus, ale na rozdiel od žien muži nemajú pravidelný menštruačný cyklus, ktorý zabezpečuje efektívnejšiu očistu vnútorného prostredia.

Prípad 2: Máme pacienta s diagnostikovanou chorobou
Ako som už písal (a bude ešte opísané v ďalších kapitolách), existuje veľké množstvo chorôb, ktoré nie je možné jednoducho obsiahnuť v niekoľkých vetách. Aj tu teda platí princíp, že pre niektoré typy ľudí, rovnako ako pre niektoré typy chorôb v kombinácii s typom človeka, budú pijavice vhodnejšie a pre niekoho budú menej vhodné.
Pretože aplikácia pijavíc najviac ovplyvňuje funkciu telesných tekutín, látkovú výmenu, mikro a makrocirkuláciu v organizme, bude jej účinok najviac efektívny pri typoch ochorenia, ktorých príčinou je narušená cirkulácia telesných tekutín. Samozrejme, že v hre sú ešte iné premenné, ale viac-menej to platí.
Pri mnohých ochoreniach budú mať pijavice len predpokladaný podporný účinok a môžu zlepšiť celkový proces liečenia. Píšem predpokladaný, pretože o vplyve pijavice lekárskej na ľudský organizmus ešte stále nevieme všetko, a teda vychádzam z doposiaľ mne známych informácií. Podrobne sa vplyvu pijavice lekárskej na ľudský organizmus budem venovať v samostatnej kapitole.

Obecne je možné povedať, že pijavice lekárske je možné aplikovať pri väčšine ochorení. Otázkou však zostáva, aký bude skutočný účinok jej vplyvu na dané ochorenie. V mnohých prípadoch sa však stalo neočakávané a problémy, ktoré pacienta trápili dvadsať aj tridsať rokov, po aplikácii ustúpili. Preto je vhodné túto metódu nepodceňovať, ale ani nepreceňovať. V prípadoch, kde sa táto metóda javí ako vhodná alebo to človeka k nej intuitívne ťahá, treba jej dať šancu a výsledok sám ukáže, nakoľko bola táto voľba správna.

Vo svojej práci často pracujem s intuíciou. Veľa pacientov prichádza s tým, že ich niečo vnútorne ťahá, aby vyskúšali pijavice. Často sa tento ich vnútorný hlas potvrdí ako správny a oni nájdu vhodný prostriedok na riešenie svojho problému.

Kontraindikácie
Opäť sa dostávame na tenký ľad, pretože pri dostatočných skúsenostiach, niekedy s troškou vôle a chuti experimentovať (podotýkam, že experimentovať pri dostatočných skúsenostiach), tradičné zoznamy kontraindikácií majú predovšetkým informatívny a bezpečnostný charakter. Bezpečnostný z toho dôvodu, aby začínajúci hirudoterapeuti alebo ľudia doma nerobili zbytočne chyby, ktoré môžu byť nepríjemné a spôsobiť viac škody ako očakávaného pozitívneho prínosu.

Pijavice bez odborného dohľadu, konzultácie alebo potrebnej prípravy pod vedením odborníka neaplikujeme v prípadoch infekcií, krvných ochorení, v tehotenstve, pri onkologických chorobách, vnútornom krvácaní, alergiách a iných poruchách imunitného systému, počas užívania liekov, pri fyziologickom porušení chrbtice (napríklad vyskočená platnička), počas menštruácie, pri náhlych brušných príhodách, aneuryzme, vnútornom hnisaní a vysokom alebo nízkom tlaku.

Infekcie
Existuje veľké množstvo rôznych typov infekcií. Pri aplikácii pijavíc lekárskych nevieme presne, aký účinok aplikácia pijavíc vyvolá a často môžeme ešte viac zaťažiť imunitný systém organizmu. Praktické skúsenosti ukazujú, že v niektorých prípadoch sa človek pri bežných infekciách, napríklad pri nachladnutí, rýchlejšie zotaví, aj keď aplikácia pijavíc pri vírusových ochoreniach nemá žiaden preukázateľný vplyv. Myslím si, že tam, kde to nie je potrebné, je zbytočné narúšať vnútorné prostredie aplikáciou pijavíc. Pri ťažších typoch infekcií ide hlavne o bezpečnosť, či už pacienta, tak aj jeho okolia. Pijavica infikovanú krv môže ďalej rozširovať do prostredia prostredníctvom vody, v ktorej sa nachádza, alebo jej vyvrátením pri manipulácii a podobne. V nevyhnutnom prípade by som za určitých podmienok však sám na vlastné riziko pijavice použil. Vždy je potrebné voliť najbezpečnejší a najvhodnejší variant. To znamená, že ak máme prístup k medicíne, použijeme klasický typ liečenia a pijavice, ak to uznáme za potrebné a vhodné, aplikujeme len ako doplnok pri doliečovaní.

Krvné ochorenia
Terapiu pijavicou lekárskou používame, pretože sa pijavica evolučne prispôsobila na pitie krvi teplokrvných živočíchov a počas aplikácie pracuje s krvou svojho hostiteľa. Ak však krv hostiteľa vykazuje funkčné odchýlky, je potrebné určiť, nakoľko sú tieto odchýlky zhodné s bezpečným používaním pijavíc lekárskych. V mnohých prípadoch je možné pijavice aplikovať aj pri ťažkých a na prvý pohľad kontraindikovaných prípadoch, a to výberom špeciálnej veľkosti pijavice, dĺžky prisatia, ošetrenia rany, frekvencie aplikácie, miesta pre aplikáciu. Otázkou však je, nakoľko je takáto aplikácia potrebná, no ako som už písal, v dobe dostupnosti všetkého sa aj soľ zdá zbytočná.

Pri krvných ochoreniach bez podrobného vyšetrenia pacienta a stanovenej celkovej diagnózy hirudoterapiu zväčša vylučujeme pri silnej anémii a hemofílii, trombocytopatii, leukocytóze, lymfocytóze a vysokej sedimentácii.

Tehotenstvo
Málo ľudí vie, že v dávnych dobách sa na vyvolanie potratu pri nechcenom tehotenstve používali práve pijavice lekárske. Dlho som rozmýšľal, či túto tému opísať alebo nie. Z jednej strany je nepravdepodobné, že niekto takúto metódu v súčasnosti, keď sa podobné situácie riešia požitím jednej tabletky, bude využívať, no zodpovednosť je v rukách každého človeka a každý nástroj môže človek využiť buď na úžitok, alebo na skazu. V počiatočnej fáze tehotenstva pri aplikácii okolo dvadsiatich pijavíc do oblasti podbruška s veľkou pravdepodobnosťou dôjde k prerušeniu tehotenstva formou „prirodzeného potratu“.

Pri klasickom tehotenstve pijavice v malom množstve nie sú nebezpečné. Problémom je, že dnes vzniká veľké množstvo samovoľných potratov a ak k nemu dôjde po použití pijavice, človek si automaticky spojí samovoľný potrat s pijavicami. Na druhej strane však existuje fakt, že ak si matka neaplikovala pijavice pred tehotenstvom a nedosiahla určitý stupeň adaptácie, jej organizmus môže zareagovať nepredvídane, a teda pijavica môže skutočne poslúžiť ako agent k niektorým komplikáciám v tehotenstve alebo k jeho nechcenému prerušeniu.

Môžem len všetkým ženám odporučiť adaptovať sa na pijavice ešte pred tehotenstvom. Počas tehotenstva aj po narodení dieťaťa sa v niektorých prípadoch môžu stať naozajstnou pomocou.

Onkologické ochorenia
Patria do ďalšej skupiny, o ktorých by bolo možné napísať nejednu diplomovú prácu. Kolegovia v Rusku pacientom odporúčajú používanie pijavíc lekárskych počas chemoterapie alebo rádioterapie. Výsledky sú také, že často výrazne zoslabujú negatívny dosah týchto terapií. Pacienti tak môžu viac-menej normálne žiť aj počas náročnej a agresívnej liečby. Liečiť onkologické choroby samostatne len pomocou pijavíc sa neodporúča a na túto tému nepoznám žiadne príklady ani štúdie, ktoré by som v tejto chvíli chcel uverejniť. Dodám, že liečenie pijavicami v prípade metastáz môže byť životu nebezpečné. V minulosti bol opísaný prípad, keď metastáza po aplikácii pijavice praskla a terapia sa skončila smrťou pacienta.

Vnútorné krvácanie
Použitím pijavíc pri vnútornom krvácaní zvyšujeme intenzitu krvácania a zabraňujeme jej schopnosti zrážať sa, čím zabraňujeme prirodzeným imunitným procesom v organizme robiť si svoju prácu. Existuje teória, že malé krvácanie zastavuje veľké, a čisto hypoteticky v niektorých prípadoch správna aplikácia pijavíc môže pomôcť, no sám v tejto oblasti nemám dostatočné skúsenosti a ani by som sa v takom prípade neodvážil pijavice aplikovať, pokiaľ by to nebola jediná možnosť záchrany pacienta. Hádam sa mi do budúcna podarí nájsť zdroj, ktorý túto tému podrobnejšie opisuje, aby som ju neskôr do tejto práce doplnil.
Alergie a iné poruchy imunitného systému
Aj napriek tomu, že súčasná medicína vie o poruchách imunitného systému, do ktorých patria aj alergie, len veľmi málo, isté je, že sa rovnaká porucha môže u rôznych ľudí prejaviť odlišne a s rôznou silou intenzity. Ak teda predpokladáme, že použitie pijavíc môže pacientovi s poruchou imunitného systému pomôcť, je veľmi dôležité nastaviť terapiu tak, aby pacienta minimálne zaťažovala. Napríklad v niektorých prípadoch budeme používať jednu kozmetickú pijavicu jeden až dvakrát za týždeň, kým si organizmus na použitie pijavíc nezvykne, a potom môžeme dávku zvýšiť. Je to však u každého pacienta individuálne a veľa porúch imunitného systému nevytvára žiadnu prekážku pre použitie pijavíc lekárskych. U niektorých pacientov môže aplikácia jednej pijavice vykazovať príznaky alergie, vtedy môžeme použiť menšiu veľkosť pijavice alebo ju aplikovať len na jednu až tri minúty. Variantov, ako s takýmto pacientom pracovať, je viac, ale aplikácia by mal byť pod dohľadom odborníka.

Užívanie liekov a liečba pijavicami
Často sa stretávame s tým, že starší pacienti, ktorí sa rozhodnú pre aplikáciu pijavíc, berú jeden alebo viac liekov, ktoré im predpísal lekár a niekedy túto kombináciu dopĺňajú o rôzne alternatívne prostriedky, ktoré im niekto odporučil alebo si o nich našli informácie na internete. Väčšina liekov nie je pre aplikáciu pijavíc kontraindikovaná a pri použití jednej pijavice je možné použiť pijavicu prakticky vždy.
Problém je, že na túto tému nie sú urobené potrebné výskumy. Liekov je, rovnako ako chorôb, ohromne veľké množstvo a nikto neskúša, ako daný liek zareaguje, ak pacient používa ešte aj pijavice. V týchto prípadoch sa môžeme opierať len o zdravý rozum a klinické skúsenosti skúsených lekárov, ktoré hovoria o tom, že malé množstvo pijavíc nie je kontraindikáciou. Čím väčšie množstvo pijavíc použijeme, tým väčšie je aj riziko možných komplikácií, a napríklad pri liekoch na riedenie krvi môže byť použitie väčšieho množstva pijavíc nebezpečné.
Ja odporúčam počas terapie zmeniť režim alebo (tam, kde je to možné a vždy v spolupráci s lekárom) maximálne znížiť dávku prijímaných liekov. Tiež treba obmedziť príjem nadbytočných alternatívnych potravinových doplnkov, je lepšie ich počas terapie nahradiť zelenými koktailami, o ktorých nájdete viac v inej kapitole. Rovnako je veľmi dôležité pozorovať, ako sa pacient bude po aplikácii pijavíc cítiť a ako sa bude správať jeho organizmus. Napríklad, ak pacient berie väčšinu liekov ráno, pijavice mu budeme aplikovať večer, čím maximálne znížime možnosť kontraindikácie. Ak má brať lieky ráno aj večer, spoločne s lekárom skúsime nájsť taký režim, aby ich bral buď ráno, alebo večer. Pri väčšine liekov je možné zmeniť režim, dokonca dočasne aj dávkovanie, a to bez väčších problémov.
Je tu však ešte jeden dôležitý ukazovateľ. Viaceré lieky budú, rovnako ako na človeka, vplývať aj na pijavice, len svojím spôsobom. Napríklad, ak človek berie lieky na upokojenie, môže sa stať, že pijavice budú málo aktívne a budú zaspávať. Upokojujúce lieky sú v organizme účinné až niekoľko dní po ich užití. Niektoré lieky sú zas pre pijavice toxické, pijavice môžu po prisatí zvracať a hynúť. Na túto tému profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk rozpracoval zaujímavú štúdiu dezintoxikačného efektu, ktorú však už zo spomenutých dôvodov nemôžem v tejto knihe uverejniť.

Fyziologické porušenie chrbtice
Ďalšou a zatiaľ pomerne neznámou kontraindikáciou pre použitie pijavíc je porušenie chrbtice. V práci profesora Igora Mihaloviča Danilova, ktorý sa zaoberá vertebrorevitológiou a je uznávaným špecialistom na otázky týkajúce sa chrbtice, sa vraví o tom, že systém miechy je celkovo uzavretý a tým aj najlepšie chránený systém, do ktorého imunitný systém organizmu nijako nezasahuje. Je to svojím spôsobom autonómny systém, čo je vzhľadom na jeho funkciu pochopiteľné. Ak však dôjde k poškodeniu chrbtice, v mieste poškodenia sa otvorí určitá brána do tohto systému. Zároveň sa z vonkajšej strany chrbtice spustí autoimunitná reakcia, ktorou sa organizmus bude snažiť v postihnutej oblasti poškodenia niečo opraviť. Tým môžu vniknúť rôzne zápalové reakcie a do systému môže ľahko preniknúť neuroinfekcia.
Keď si logicky spojíme túto informáciu s pijavicami, ktoré prirodzene, ako akýkoľvek živý organizmus, obsahujú baktérie, a my ich priložíme do postihnutej oblasti, nielenže vyvoláme okamžitú autoimunitnú reakciu, ale môže sa stať i to, že miesto lokálne infikujeme, čím sa môže zdravotný stav pacienta veľmi výrazne zhoršiť. K tejto hypotéze som dospel na základe klinickej skúsenosti, keď sa u pacienta s poškodenou platničkou po aplikácii pijavíc do postihnutej oblasti objavil silný neurologický problém, ktorý sa potom ťažko a dlho riešil.
Postupne som našiel potrebné informácie, ktoré vytvorili základ hypotézy. Treba ju ešte potvrdiť, avšak ja som si týmto záverom stopercentne istý. Neodporúčam aplikovať pijavice na miesta akútnych problémov s chrbticou. V tradičných literatúrach sa naopak píše, že pri podobných problémoch pijavicu aplikujeme na poškodenú časť chrbtice. Aj toto je jeden z dôvodov, prečo považujem ďalší výskum hirudoterapie za potrebný a je to dôkaz, že naozaj o zdraví človeka vieme len malú časť dostupných informácií.

Menštruácia
Počas menštruácie pijavice neprikladáme z dôvodu, že môžeme vyvolať veľmi silné krvácanie a pacientku výrazne oslabiť – až do kolapsu. Len v nevyhnutnom prípade môžeme počas menštruácie použiť jednu menšiu pijavicu. Pijavice môžeme prikladať deň až dva pred menštruáciou, ale len ak pacientka netrpí trombocytopatiou alebo nemáva silné menštruácie. V sporných prípadoch tesne pred menštruáciou pijavice neprikladáme.

Náhle brušné príhody
Pri pacientoch, u ktorých sa prejavila náhla brušná príhoda alebo trpia ostrou bolesťou v brušnej oblasti, pijavice bez prvotného lekárskeho vyšetrenia neprikladáme. Pacienta pošleme najskôr na lekárske vyšetrenie a pijavice prikladáme až po stanovení diagnózy lekárom a v prípadoch, kde je to vhodné.

Ako príklad uvediem zapálené slepé črevo, ktoré vyžaduje okamžitý chirurgický zákrok. Pri aplikácii pijavíc môžeme zápal zosilniť a pacienta priamo ohroziť na živote.

Aneuryzma
Toto ochorenie patrí do ďalšej skupiny sporných ochorení, pretože sú prípady, kedy používanie pijavíc stabilizovalo stav pacienta natoľko, že operácia aneuryzmy nebola potrebná, no existuje tu veľké riziko, že v pokročilom štádiu aneuryzmy môžeme pijavicou vyvolať nežiadúci účinok, ktorý sa vzhľadom na typ ochorenia môže skončiť smrťou pacienta. V prípade, že je aneuryzma diagnostikovaná v počiatočných štádiách, keď sú cievne steny ešte pevné, je možné pijavice používať bez problémov. V pokročilom štádiu, alebo v prípadoch, keď sú cievne steny slabé a náchylné na poškodenie, prenecháme takéhoto pacienta šikovným rukám lekárov.
V prípade používania pijavíc je však potrebné rozvoj aneuryzmy sledovať. Sú opísané prípady, keď sa stav pacienta po aplikácii pijavíc výrazne zlepšil, pacient však ďalej už pijavice nepoužíval, aneuryzma sa rozvinula a po prasknutí cievy nasledovala smrť pacienta.

Vnútorné hnisanie
Aj pri vnútornom hnisaní je opísaných veľa prípadov, keď pijavice pomohli. Pri možnostiach súčasnej medicíny však aplikáciou pijavíc v takýchto prípadoch podstupujeme zbytočné riziko rozšírenia hnisavého ložiska do ďalších oblastí organizmu s nežiaducimi následkami terapie. Preto je lepšie, aby hlboké vnútorné hnisanie riešil chirurg a pijavice aplikujeme po vyčistení rany a následnej regenerácii postihnutého miesta. Ak je hnis sformovaný do pevného útvaru, hnisanie nie je hlboké a útvar už akoby pretláčal kožu, pijavice pokojne aplikujeme a výsledok bude pravdepodobne podľa očakávania dobrý.

V prípade, že nemáme inú možnosť a vnútorné hnisanie musíme riešiť pijavicami, podľa veľkosti ložiska aplikujeme pijavice 2 až 3 x denne až do zastavenia hnisavého procesu.

Vysoký alebo nízky tlak
Častým javom, ktorý sprevádza aplikáciu pijavíc lekárskych, je dočasné zvýšenie krvného tlaku tesne po aplikácii pijavíc. V prípade, že máme pacienta, ktorý už prišiel s vysokým tlakom, odporúča sa tlak pred aplikáciou znížiť a pijavice aplikovať až po jeho znížení, aby sme sa vyhli možným komplikáciám. Ak by sa totiž vysoký tlak po aplikácii pijavíc ešte zvýšil, mohol by u pacienta vyvolať paniku a panika by mala za následok ďalšie zvýšenie tlaku.

Ak pacient prišiel s nízkym tlakom (trpí hypotenziou), tento fakt zohľadníme pri nastavení jeho terapie a aj pri aplikácii pijavíc. V prípade, že došlo k výraznému zníženiu tlaku pred aplikáciou pijavíc, pijavice neaplikujeme a snažíme sa pacienta stabilizovať.

V tejto časti som sa snažil obsiahnuť základné informácie o tom, kedy je použitie pijavíc vhodné a kedy nie. Ak si nebudete o vhodnosti pijavíc istí, vždy kontaktujte odborníka a konzultujte s ním svoj prípad. Hirudoterapia nie je jednoduchý obor a vyžaduje si pomerne dobré znalosti z rôznych ďalších oborov. Ako sa hovorí, pripraveným šťastie praje.

2. kapitola

2. kapitola: Vplyv pijavice lekárskej na ľudský organizmus

Aj v tejto časti budem vychádzať len z informácií mne dostupných. Je možné a dokonca pravdepodobné, že existuje literatúra alebo výskumy, ktoré sú mi zatiaľ neznáme. Pokúsim sa však použiť vlastné vedomosti a zdroje kolegov, ktorí urobili podrobný prieskum dostupných zdrojov a vo svojej práci tieto výsledky presnejšie sformulovali. Svojím spôsobom budem teda jednotlivé časti, hlavne v názvoch a opisoch chemických látok, kopírovať a použitú literatúru uvediem na konci knihy aj s komentármi.

Podrobný opis jednotlivých chemických látok nachádzajúcich sa v slinách pijavice lekárskej nájdete na konci tejto kapitoly. Knihu píšem predovšetkým pre obyčajných ľudí, preto je podľa mňa táto informácia pre mnohých nepotrebná a len sťažuje už aj tak zložité pochopenie hirudoterapie. Pre úplnosť však uvediem tie látky, ktoré sú dnes známe.

Pretože téma vplyvu pijavice lekárskej na ľudský organizmus nie je jednoduchá, rád by som ju rozdelil do niekoľkých základných častí:

1. Neznámy vplyv

Aj napriek tomu, že pijavica lekárska a jej vplyv na živý organizmus u ľudí aj zvierat boli v minulosti (a sú aj v súčasnosti) predmetom celej rady výskumov, je veľa informácií, ktoré o vplyve pijavice lekárskej dodnes nevieme. Mnoho informácií sa nachádza na úrovni hypotetických teórií, ktorými sa rôzni odborníci snažia opísať viditeľný vplyv pijavice lekárskej pomocou odborných poznatkov o pijaviciach a človeku alebo zvierati a ich anatómie, patológie, biochémie, virológie a ďalších predmetných oborov súčasnej medicíny a biológie. V súčasnosti sa teda hirudoterapia neustále vyvíja a spresňuje a každý odborník, ktorý k aplikácii pijavíc pristupuje aspoň trochu vedecky, má v danej sfére nejakú vlastnú metódu a teóriu o tom, ako pijavice fungujú. Aj medzi mojimi učiteľmi sa teórie výrazne líšia a každý používa inú metódu, a tak sa zdá, akoby každý robil niečo iné. Všetci však majú spoločný výsledok, a to veľké množstvo vyliečených pacientov. Pri štúdiu ich práce a skúšaním odporučených metód aplikácie je možné nájsť určité charakteristické črty a pochopiť, prečo daná metóda funguje, aké sú jej plusy a mínusy. Na sto percent platí, že ak u pacienta nefunguje metóda jedného, môže zafungovať metóda druhého. Všetko záleží na pacientovi a ja v inej kapitole opíšem svoj pohľad na rôzne metódy aplikácie a ako ich možno medzi sebou bezpečne kombinovať.

Len pre príklad toho, ako málo o pijavici vieme, je možné poukázať na chemické zloženie slín pijavice lekárskej. Rôzne zdroje uvádzajú, že v sline sa nachádza niekoľko stoviek biologicky aktívnych látok, ktoré vplývajú na organizmus človeka. Odborníci sa zhodujú, že základných látok je tam asi sto a keď použijeme hlbšie metódy skúmania, tak ich v rôznych variáciách nájdeme ďaleko viac. Z tohto množstva látok však poznáme len ich malú časť. Odhaduje sa, že presnejšie je opísaných len okolo pätnásť percent, teda len okolo dvadsať aktívnych látok z celkového chemického koktailu, ktorý do nášho organizmu pijavica vypustí.

Otázkou teda je, ako to, čo nepoznáme, vplýva na jednotivé štruktúry ľudského organizmu. Dlhoročné výsledky však ukazujú, že pijavice, ak sú správne použité, majú na ľudský organizmus a jeho zdravie jednoznačne pozitívny vplyv. Pre upokojenie doplním, že súčasná medicína nepozná príčiny veľkej časti chorôb a ani mnohé detailné funkcie ľudského organizmu. Je to nevedomosť proti nevedomosti. Terapia pijavicou lekárskou funguje.

2. Vedecky dokázaný vplyv

Aj napriek tomu, že úvodná časť o neznámom vplyve pijavíc na ľudský organizmus môže mierne odrádzať od hirudoterapie, v skutočnosti je množstvo nadobudnutých vedeckých poznatkov veľmi široké.

V tejto časti sa teda pozrieme na niektoré základné vedecky dokázané fakty. Pijavica lekárska prakticky okamžite po aplikácii pôsobí na telesné tekutiny vnútorného prostredia ľudského organizmu. Postupne ovplyvňuje ich funkciu a kvalitu, čo sa prejavuje hlavne v znížení viskozity krvi a znížení hustoty krvných teliesok, zastúpených v krvi. Tu si treba dať pozor na správnu terminológiu. Viskozita krvi nie je hustota krvi. Skutočnú hustotu krvi tvoria krvné telieska. Ľudia si to často mýlia. Tejto téme sa ešte budem podrobnejšie venovať v oddelenej kapitole. Po priložení pijavice sa v mieste aplikácie zrýchľuje tok lymfatickej miazgy 10 až 24-násobne a dochádza k zmenám v medzibunkovej hmote/tekutine, ktorá sa stáva ľahšie priepustnou. Tieto zmeny vyvolávajú prirodzenú lokálnu a často aj celkovú imunitnú reakciu ľudského organizmu, čím spúšťajú samo ozdravné systémy ľudského organizmu. Pretože dochádza k strate telesných tekutín a tým k ovplyvneniu vnútorného prostredia, reakciou pre udržanie jeho stálosti, teda stáleho objemu telesných tekutín vnútorného prostredia, je aktivácia regeneračného procesu systémov ľudského organizmu. Tieto zmeny majú za výsledok zriedenie krvi a uvoľnenie krvného riečiska, čo môže vyvolať zníženie krvného tlaku, zlepšenie kapilárnej mikrocirkulácie lokálne aj celkovo, zlepšenie makrocirkulácie telesných tekutín v celom organizme, zlepšenie očistných metabolických a výživových funkcií organizmu.

Prv ako prejdem k zoznamu vedecky dokázaných biochemicky aktívnych látok v slinách pijavice lekárskej, ktoré sa podieľajú na týchto reakciách počas terapie, doplním zaujímavý fakt. Pijavica lekárska pri tvorbe slín nepoužíva len slinnú žľazu ako iné typy pijavíc, ale na tomto procese sa zúčastňujú tisíce buniek rozložených po jej celom tele. V tomto je tvorba slín u pijavíc lekárskych neobvyklá.

90% sliny pijavice lekárskej tvorí voda a zvyšných 10% tvoria biochemicky aktívne komplexy bielkovín, peptidov, lipidov a polysacharidov.

Skupiny látok v sline pijavíc:
Vazoaktívne neuromediátory
Lytické enzýmy
Látky, ktoré vplývajú na koagulačné procesy krvi – procesy zrážania krvi
Imunomodulačné látky
Neurotrofické látky
Protizápalové látky

Podrobnejšie k jednotlivým skupinám:

Vazoaktívne neuromediátory
Tieto látky vplývajú na stav krvných ciev a vlásočníc, čím ovplyvňujú makrocirkuláciu a mikrocirkuláciu. V súčasnej medicíne sa môžeme stretnúť s termínom vazoaktívna liečba, ktorá je založená na rovnakom princípe, pričom sa pacientovi podávajú syntetické látky, ktoré rozširujú alebo zužujú cievy a zlepšujú mikrocirkuláciu na kapilárnej úrovni. Pijavica nám celý tento komplex liečby poskytne pomocou látok obsiahnutých vo svojich slinách. Prispeje k rozšíreniu vlásočníc – kapilár, a teda k zlepšeniu prietoku krvi vo vlásočniciach – kapilárach, zlepší takzvanú mikrocirkuláciu a tam, kde treba, prispeje k zúženiu ciev. Súčasne do ľudského organizmu vypustí hormón serotonín, ktorý pôsobí ako antidepresívna látka. Pijavica lekárska je považovaná za serotonínovú bombu, pretože obsah tejto látky v jej organizme je veľmi vysoký. Pacienti často pri aplikácii pijavíc pociťujú určitú eufóriu a zlepšenie nálady, čo sa pripisuje účinku tejto látky.

Lytické enzýmy
Vďaka týmto látkam dochádza k vplyvu pijavice lekárskej na štruktúry buniek a tiež medzibunkovej hmoty alebo tekutiny, ktorá zabezpečuje látkovú výmenu medzi bunkou a plazmou v ľudskom organizme. Pomocou lytických enzýmov sa medzibunková hmota v oblasti kože stáva priepustnou a vďaka tejto priepustnosti sa sliny pijavice dostávajú hlbšie do tkaniva ľudského organizmu. Okrem priepustnosti medzibunkovej hmoty sa zároveň čiastočne degraduje bunková membrána, čo ovplyvní priepustnosť látok do bunky. Ďalšou vlastnosťou týchto látok je rozpúšťanie krvných zrazenín a vplyv na rôzne tkanivové spojenia, ktoré majú v komplexe liečivý a regeneračný účinok.

Látky, ktoré vplývajú na koagulačné procesy krvi – procesy zrážania krvi
Vzhľadom na to, že sa pijavica živí krvou, ktorá je jej jedinou potravou, je systém prijímania potravy po zahryznutí a jej následného trávenia evolučne veľmi vyspelý. Látky, ktoré pijavice vo svojich slinách obsahuje, vplývajú na krv teplokrvného cicavca, čím bez následných negatívnych účinkov menia jej štruktúru a funkcie. Krv sa nemôže zrážať a súčasne sa v nej blokujú aj ostatné faktory imunitného systému, pričom sa zabraňuje celému reťazcu procesov. Pijavica nás pri prisatí vlastne na úrovni krvi lieči, lebo, ako sa zdá, svojo hostiteľa si náležito ošetruje, a to napríklad tak, že dokáže rozpustiť už vytvorené krvné zrazeniny, zvýšiť elasticitu ciev a mnoho ďalšieho. Po odpadnutí pijavice sa všetky látky z krvi aj organizmu postupne, bez vedľajších následkov a zbytočnej záťaže metabolického systému vylúčia. Pijavica si svoju potravu, teda krv, ktorú nasáva, rovno upravuje do stavu, v akom ju bude ďalej vo svojom živote potrebovať.
Asi najdôležitejšou látkou, ktorá je natoľko zaujímavá, že ju podrobnejšie opíšem už v tejto časti (a v závere bude len jej pripomienka), je určite hirudín. Táto látka sa dlho považovala za hlavnú látku, ktorá vplýva na organizmus človeka. Väčšina lekárov si preto dodnes mylne myslí, že pijavica len riedi krv. Nevedia, že slina pijavice obsahuje ďaleko väčšie spektrum látok, ktoré majú veľmi zaujímavý farmakologický potenciál. Prvýkrát hirudín objavili v roku 1884, ale až do roku 1950 ho nedokázali syntetizovať a až v roku 1976 túto látku vedeli celkovo opísať. Hirudín sa nachádza len v sline pijavice lekárskej a v niektorých typoch hadieho jedu. Táto látka pozostáva zo 65 aminokyselín a existuje jej 20 synteticky vyrobených izoforiem, ale ani jedna nie je totožná s originálom. Jednoducho človek túto látku nedokáže vyrobiť presne ako príroda, aj keď je za týmto výskumom ohromné množstvo práce.
Výskumu hirudínu sa venovali predovšetkým v Nemecku, a to preto, že ide o najúčinnejší antikoagulant, ktorý priamo blokuje všetky procesy v trombocytoch – krvných doštičkách, čím zabraňuje ich zhlukovaniu a tvorbe zrazenín v krvi. Hirudín sa naviaže na trombocyt a vytvorí s ním jednotný komplex, čím úplne zabráni jeho funkcii. Nikdy pri tom neboli dokázané žiadne nežiadúce účinky na pacienta. Je to super látka, veľa lekárov by si pochvaľovalo, keby ju mali k dispozícií. Izoformy hirudínu sú však natoľko drahé, že aj synteticky hirudín sa využíva len tam, kde nič iné nezaberá, respektíve pacient vykazuje neznášanlivosť na iné látky, napríklad heparín. Hirudín sa do tela dostáva pomocou slín pijavice počas zahryznutia a z organizmu sa vyplavuje močom, bez potreby zložito sa metabolizovať v pečeni, ako je to pri iných anitikoagulantoch – látkach zabraňujúcich zrážaniu krvi. Pijavica pomocou hirudínu udržuje nasatú krv vo svojom tráviacom trakte v riedkom stave po dlhý čas, čím si zabezpečuje plnú pohyblivosť.
K tomu len dodám, že väčšina známych látok na potlačenie zrážania krvi nevplýva priamo na krvné doštičky, ale blokuje niektoré elementy, ktoré sú potrebné v tomto procese, napríklad enzým trombín, čo je kľúčový enzým pri tvorbe krvnej zrazeniny, lenže tieto elementy zablokuje nielen v krvi, ale aj inde v organizme.

Imunomodulačné látky
Do tejto skupiny patria látky, ktoré priamo ovplyvňujú imunitný systém, a to hlavne jeho odpoveď, čiže reakciu na zahryznutie pijavice. Po zahryznutí pijavice dôjde v organizme k okamžitej imunitnej reakcii, Časť týchto reakcií sa blokuje na základe antikoagulačných látok, ktoré zabraňujú, aby sa krv zrazila a rana uzatvorila, a časť sa blokuje práve imunomodulačnými látkami. Predovšetkým ide o časť nešpecifického imunitného systému, ktorý vysiela svojich bojovníkov vo forme proteínov a bielych krviniek do postihnutého miesta.

Neurotrofické látky
Na základe dlhodobých výskumov bolo dokázané, že slina pijavice lekárskej pozitívne pôsobí na rast a vývoj neurónov. Neurotrofický účinok bol dokázaný v roku 1996 profesorom Albertom Ivanovičom Krašeňjukom.

Protizápalové látky

Do tejto skupiny patria látky, ktoré potláčajú vznik zápalových reakcií organizmu.

Sú známe aj antiseptické, antibiotické a protinádorové látky, no o týchto látkach nemám v súčasnosti bližšie informácie, keďže v súčasnosti nie sú bližšie preskúmané, no napríklad u pokusných myší bolo dokázané zastavenie a následný ústup nádorov vďaka použitiu extraktu pijavíc lekárskych. Ako antibiotikum je zastúpený chloromycetín, ktorý vyrábajú baktérie žijúce v symbióze s pijavicou lekárskou, konkrétne ide o baktériu Aeromonas hydrophila.

Okrem pôsobenia slín sú vedecky dokázané aj ďalšie vplyvy pijavice lekárskej. Väčšinu z nich objavil profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk spolu so svojimi kolegami. Jeho výskumy nižšie zmienim, ale na základe vzájomnej dohody ich nebudem širšie opisovať. Bližšie informácie si môžete vyhľadať v jeho vlastnej literatúre alebo na internete. Profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk je za počet objavov, a teda nových možností v oblasti hirudoterapie, zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov.
V roku 1992 objavil jav, ktorý sa nazýva hirudobiopsia. Ide o jav, pri ktorom sa po aplikácii pijavíc lekárskych z určitých častí organizmu spolu s krvou vylúči aj časť tkaniva, ktoré sa potom dá histologicky vyšetriť.
V roku 1992 objavil aj fenomén biochemickej adaptácie, podrobne opísal adaptáciu ľudského organizmu na sliny pijavice lekárskej. Práve s týmto fenoménom je spojené aj bezpečné aplikovanie pijavíc lekárskych, ktoré zohľadnil vo svojich metódach liečenia.

V roku 1993 objavil jav energetického efektu pijavice lekárskej na ľudský organizmus, čo znamená, že pri aplikácii pijavice lekárskej dochádza k energeticko-informačnej výmene medzi pijavicou lekárskou a ľudským organizmom.
V roku 2001 objavil akustický efekt pijavice lekárskej, ktorý dokázal, že pijavice pri aplikácii vydávajú vysokofrekvenčný zvuk v sekvenciách, ktorý sa pohybuje v rozpätí 25 až 250 kilohertzov.
V roku 2003 objavil dezintoxikačný efekt pijavíc lekárskych.
V roku 2004 dokázal, že pri aplikácii pijavice lekárskej u pacientky trpiacej na neurinóm, čo je typ nezhubného nádora, ktorý sa vytvoril v jej mozgu, došlo k hypertermickému lokálnemu efektu, ktorý sa viackrát opakoval.
V roku 2005 dospel k objavu, ktorý dokázal, že pijavica lekárska má počas aplikácie negentropický vplyv, čím zvyšuje úroveň vnútornej usporiadanosti v závislosti od úrovne chaosu v organizme.
V roku 2010 objavil akva-štrukturálny efekt pijavice lekárskej, ktorým dokázal, že sa u pokusnej žaby počas aplikácie pijavíc zmenila jej vnútorná štruktúra vody.

3. Nevedecky dokázaný vplyv a hypotézy o vplyve, vrátane vplyvu na bioenergetiku človeka

Vplyv podľa množstva aplikovaných pijavíc a frekvencie ich aplikácie
Ďalšou zaujímavou skupinou je nevedecky dokázaný vplyv pijavíc, ktorý vychádza predovšetkým z klinických skúseností rôznych odborníkov alebo ich skupín. Okrem práce profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka, v ktorej je čiastočne zohľadnené množstvo a frekvencia aplikácie pijavíc lekárskych pacientom, som na túto tému nevidel žiadnu presnú štúdiu. Veľká časť týchto informácií vznikla na základe odovzdaného poznania od našich predkov a ďalej bola upravená niektorými profesormi, tak ako im ich dané chápanie a použitá individuálna metodika prinášali výsledky v rámci klinických skúseností. Mnoho ďalších pokračovateľov túto informáciu prevzalo už ako hotovú.

Počas svojej praxe som sa stretol s troma extrémami. Lidia Antonovna Kuplevská ako jediná lieči s veľkým množstvom pijavíc, na jednorázovú aplikáciu používa viac ako desať a v ojedinelých prípadoch viac ako dvadsať pijavíc. Konstantin Vasilijevič Suchov dokázal, že v mnohých prípadoch sa pijavice nadmerne používajú a sám používa menšie množstvá pijavíc, tri až päť. Albert Ivanovič Krašeňjuk dokáže dlhodobo pracovať s aplikáciou jednej alebo len malého množstva pijavíc s občasným prikladaním väčšieho množstva pijavíc. Zistil som, že všetci majú svoju pravdu a ich metodiky je pravdepodobne možné zlúčiť do jednotného základu, o čo sa v najbližších rokoch pokúsim. Každý z nich mi odpovedal na niektoré dôležité otázky a pacienti mi zas klinickými skúsenosťami pomohli zložiť posledné kúsky mozaiky. Táto knižka je len základnou prvou prácou na tejto ceste.

Je zrejmé, že počet aplikovaných pijavíc a frekvencia aplikácie má na pacienta zásadný vplyv a myslím si, že je to jedna z oblastí, v ktorej je možné hirudoterapiu naďalej spresniť.

Vplyv pijavíc na reflexné zóny a používanie dermatómov počas aplikácie
Klinické skúsenosti a pozorovania ukázali, že pri práci s pijavicami je možné používať reflexné zóny a oblasti kože, takzvané dermatómy, ktoré predstavujú predpokladané oblasti kože neurologicky tesne spojené s postihnutým orgánom alebo systémom v ľudskom organizme.
Obecne je uznávaná teória, že práve reflexný účinok a „poškodenie“ postihnutého miesta aplikáciou pijavice lekárskej má veľmi dobrý vplyv, a to hlavne pri niektorých chronických zápalových reakciách. Keď sa postihnuté miesto stane priepustným, počas aplikácie aj po aplikácii cez takéto miesto pretečie množstvo telesných tekutín, a ak sú telesné tekutiny v dobrej kondícii, miesto premyjú a vyživia. Horšie je, ak celkový stav telesných tekutín nie je dobrý, vtedy je podobná aplikácia nebezpečná.

Pozorovaním bolo tiež dokázané, že pri zápalových rekciách orgánov sú citlivé určité časti kože, z čoho vznikol predpoklad ich tesného nervového spojenia s postihnutým orgánom. Tak aj vznikla teória o pozitívnom vplyve pijavíc aplikovaných na tieto zóny, čím dochádza k stimulácii postihnutého orgánu prostredníctvom vplyvu na dermatóm. S metodikou aplikácie pijavíc na dermatómy však nemám osobné skúsenosti, preto opisujem načítané skúsenosti mojich kolegov.

Vplyv pijavíc na akupunktúrne body
Pijavicu lekársku často nazývajú aj ako živá ihla a používajú ju v súlade s tradičnou čínskou medicínou alebo inými systémami, ktoré uznávajú existenciu akupunktúrnych bodov, ale neuznávajú kovovú ihlu. Osobne o pozitívnom efekte nie som presvedčený, pretože mám základné znalosti akupunktúry a jej vplyvu na systém meridiánov a neviem si predstaviť, ako môže pijavica svojimi vlastnosťami ihly nahradiť. No istý vplyv tam jednoznačne je. Mojej teórii nasvedčuje aj fakt, že použitím pijavice lekárskej vznikajú rôzne reakcie od obyčajnej svrbľavej až po zápalové, čím dochádza k silnej nežiaducej reakcii na akupunktúrnom bode, ktorý s miestom aplikácie súvisí. Iné by to bolo, keby takáto reakcia nevznikla, no ona vzniká u absolútnej väčšiny pacientov.

Jedinú prijateľnú teóriu využitia akupunktúrnych bodov som počul od profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka, ktorý využíva kanál, na ktorom sa nachádzajú akupunktúrne body ako celok, čo celej terapii dáva úplne iný význam.

Do budúcna si plánujem akupunktúru bližšie naštudovať a po zistení, aké možnosti v kombinácii s aplikáciou pijavíc ponúka, ich rád zverejním. V tomto čase je však môj názor na túto tému jednoznačný. O pozitívnom vplyve pijavíc na akupunktúrne body nie som presvedčený. Musím však povedať, že s používaním akupunktúrnych bodov bez aplikácie ihly mám málo skúseností. Tie čo mám, však potvrdili moju teóriu, že vplyv je skôr negatívny ako pozitívny.
Bioenergetický efekt
S akupunktúrnymi bodmi je tesne spojený aj bioenergetický vplyv pijavice na jemno-hmotné štruktúry človeka. Je dokázané, že počas aplikácie pijavice lekárskej dochádza k energeticko-informačnej výmene a tiež je dokázané, že u mnohých pacientov pijavica vyrovnáva lokálne a aj celkové biopole človeka.

Pozorovaním bolo zistené, že aplikáciou pijavíc do energetických centier, takzvaných čakier, je možné pozitívne vplývať na liečenie pacienta a mnohí poprední odborníci, ktorí sú s energetickým systémom človeka oboznámení, takto pijavice používajú. Sám som v minulosti tento systém úspešne využíval, hlavne počas obdobia, keď som zvykol aplikovať väčšie množstvo pijavíc na jedno terapeutické sedenie, ale tieto výsledky, či už moje alebo mojich kolegov, nie sú vedecky potvrdené.

Obecne sa však o tomto efekte vie a väčšina odborníkov ho priznáva, pokiaľ sa nedržia len výskumov súčasnej medicíny, ktorá jemno-hmotné telá pacienta zatiaľ nepozná, pretože neovláda dostatočné metódy na ich pozorovanie a výskum.

Vyššie uvedená informácia slúži aj k pochopeniu základu, na ktorom vznikli rôzne metódy aplikácie a tiež k tomu, ako sú vyberané miesta pre aplikáciu pijavíc. Vo väčšine prípadov je to kombináciou dokázaných procesov vplyvu pijavice lekárskej v kombinácii so systémom akupunktúrnych bodov, reflexných zón, dermatómov, bioenergetického vplyvu a skúseností alebo presvedčenia autora publikovanej metódy.

Najčastejšie mýty o pijavici lekárskej

Hlavným rozšíreným mýtom o pijaviciach je informácia, že pijavica pije zlú krv. Aj keď je možné považovať vplyv pijavice za detoxikačný a regeneračný, so zlou krvou je to zložitejšie a nie je to jednoduchý a už vôbec nie jednorázový problém. Podľa všetkých informácií pijavica pije tú krv, ktorá práve preteká oblasťou, v ktorej je prisatá a nijako si nevyberá, akú krv bude piť. Je však pravda, že nasávanú krv si počas konzumácie upravuje.

Druhým mýtom je rozšírená informácia, že pijavica len riedi krv, a pretože má súčasná medicína množstvo sterilných variantov, ako tento efekt docieliť, patrí pijavica do stredoveku a nie do modernej medicíny. Ako som už opísal vyššie, farmakológovia, ktorí vedia, aké zložky slina pijavíc obsahuje, by si veľmi priali ich syntetizovať a vyrábať. No zatiaľ nič podobné nie je možné a keby súčasná medicína chcela suplovať vplyv pijavice lekárskej, potrebovala by množstvo syntetických preparátov a aj tak by sa len sčasti priblížila efektu pijavice. Pokusy o výrobu umelej pijavice sú už na svete… Neúspešné.
Tretím mýtom je takzvané “čím viac, tým lepšie”. Mnoho pacientov, hlavne mužov, si myslí, že čím je pijavica väčšia a čím viac pijavíc si priložia, tým lepší bude efekt. Pravdou je, že efekt bude silnejší, rovnako však budú silnejšie aj reakcie po aplikácii, predĺži sa hojenie rán, dôjde k väčšej jednorazovej strate krvi a mnoho ďalšieho. Je to naozaj lepšie? Tu a tam niekto odpadne, tu a tam sa rana niekoľko mesiacov nezahojí… Podľa mňa je bezpečnosť na prvom mieste a kým je človek zodpovedný len za seba, ľahko sa mudruje, keď je však zodpovedný za druhých, opatrnosť je viac než žiadaná.

Zloženie slín pijavice lekárskej podrobne:

Vazoaktívne neuromediátory
Histamín vplýva na rozšírenie vlásočníc – kapilár, a teda na zlepšenie prietoku vo vlásočniciach, zlepšuje mikrocirkuláciu.
Serotonín zužuje cievy a tiež pôsobí ako antidepresívna látka.

Lytické enzýmy
Destabiláza-M má antitrombotický efekt a dokáže rozpustiť krvnú zrazeninu. Trombolýza – rozpustenie krvnej zrazeniny začína selektívnou hydrolýzou isopeptidických väzieb stabilizovaného fibrínu.
Hyaluronidáza rozkladá kyselinu hyalurónovú, čím pomáha lepšiemu rozloženiu látok obsiahnutých v slinách pijavíc do ľudského organizmu.
Kolagenáza hydrolizuje a rozkladá kolagénové vlákna typu I, nachádzajúce sa v medzibunkovej hmote, inhibuje agregáciu trombocytov, čo znamená, že zastavuje hromadenie krvných doštičiek, ktoré sú potrebné pre zacelenie rany, teda zastavuje zrážanie krvi.
Lipáza vykazuje svoju aktivitu pri rozklade tukov na glycerol a mastné kyseliny.
Cholesterolesteráza mení molekulu cholesterolu tak, že na ňu viaže iné mastné kyseliny a tým ju robí objemovo väčšou, a tak zabraňuje jej prieniku z krvného riečiska do organizmu. Ak však organizmus pošle signál, že cholesterol pre svoju prácu potrebuje, tento enzým ho uvoľní a cholesterol sa môže bez problémov absorbovať do potrebného systému.
Y-glutamyl transpeptidáza má fibrinolytické účinky, teda rozpúšťa krvné zrazeniny a znižuje riziko tvorby krvných zrazenín – trombov.

Látky vplývajúce na koagulačné procesy krvi – procesy zrážania krvi
Hirudín vytvára pevný komplex s trombocytom a blokuje všetky jeho funkcie.
Apyráza zabraňuje zoskupeniu krvných doštičiek.
Kalín a Saratín majú podobnú funkciu a potláčajú tvorbu kolagénom vyvolaných zrazenín krvných doštičiek. Kalín taktiež interferuje s von Willebrandovým faktorom, ktorý viaže kolagén. Kolagén je považovaný za jeden z úvodných prvkov pri tvorbe krvnej zrazeniny na stenách poškodeného endotelu, čím zabraňuje hojeniu rany a vytvára podmienky pre dlhé krvácanie po aplikácii.
Ďalej sa v slinách pijavíc nachádza niekoľko ďalších látok, ktoré na rôznych úrovniach blokujú procesy spojené so zrážaním krvi.

Imunomodulačné látky
Destabiláza – L má protimikróbny účinok.
Ďalej sem patria inhibítory – blokátory komplemetového systému, ktorý má na starosti funkciu nešpecifického imunitného systému v organizme.

Neurotrofické látky
Sú to látky, ktoré ovplyvňujú rast, diferenciáciu a životnosť neurónov.
Hirudín reguluje rast neurónov.
Destabiláza-M a bdelíny A a B a tiež eglíny stimulujú rast nervových vlákien.

Protizápalové látky
Do tejto skupiny patria látky, ktoré potláčajú vznik zápalových reakcií organizmu.
Eglín C je dobre tolerovaný bez vedľajších nežiaducich účinkov na kardiovaskulárny a centrálny nervový systém, bazálny metabolizmus, zrážanlivosť a fibrinolýzu. Môže mať však potenciálne alergický účinok.
Hirustasín (Hirudo antistasin) patrí do skupiny inhibítorov serínových proteáz a je charakteristický dobre konzervovaným paternom cystínových reziduí. Po prvý raz bol izolovaný zo slinných žliaz mexickej pijavice Hementeria offi cinalis, avšak nedávno bol zistený aj u pijavice lekárskej.
LCI pravdepodobne blokuje hydrolýzu kinínov
LDTI disponuje silným mutagénnym účinkom a zároveň blokuje aktivitu triptázy.

Časť druhá: Hirudoterapia v praxi, 1.kapitola

1. kapitola: Môj pohľad na hirudoterapiu

Hneď v úvode musím povedať, že o hirudoterapii zďaleka neviem všetko. V poličkách a na diskoch na mňa čakajú tisíce strán materiálu, ktorý plánujem preštudovať, čo zaberie niekoľko dlhých rokov. Viem však, že nie je veľa ľudí, ktorí podstúpia rovnakú námahu, aby tieto práce prečítali a vybrali z nich dôležité informácie.
V hirudoterapii sa za posledných päťdesiat rokov urobilo veľké množstvo užitočnej vedeckej práce, vďaka ktorej hirudoterapia prežila nástrahy modernej doby a neupadla do zabudnutia ako mnohé iné tradičné a efektívne spôsoby liečenia. Väčšina tejto práce bola urobená v Rusku a práve vďaka Ukrajine a Rusku sa hirudoterapia aj u nás zachovala, pretože v krajinách, kde sa hirudoterapia ďalej nerozvíjala, buď prestala existovať, alebo je veľmi blízko pred svojím koncom a často len v spomienkach starých pokolení.
V súčasnosti existuje asi stovka kníh na tému hirudoterapie, prevažne napísaných ruskými špecialistami a niekoľko stoviek rôznych menších publikácií. Ešte pred päťdesiatimi rokmi záchranári Ruskej a Ukrajinskej prvej pomoci vozili so sebou pijavice lekárske a pijavice boli považované za dôležitú súčasť a dôležitý nástroj medicíny. Môj súčasný pohľad na hirudoterapiu je zároveň aj kritický a myslím si, že napriek veľkému množstvu vykonanej vedeckej práce, bolo a je možné spraviť v oblasti hirudoterapie ďaleko viac. Súčasné technológie to dovoľujú, avšak chýba vôľa a finančné prostriedky.
Veľkú rolu v evolúcii hirudoterapie hrá ľudský faktor a mnohé vedecké výskumy sa žiaľ zvrhli v mocenský a často aj ekonomický boj akademikov, ktorí sa snažia dokázať, že urobili objav a keď ho urobia, stavajú na ňom dlhoročnú kariéru. Väčšina výskumov je robená pod vedením jednotlivcov, ktorí si navzájom medzi sebou konkurujú, a každý sa snaží dokázať svoju pravdu.
Osobne, a myslím si, že právom, považujem hirudoterapiu za grál v tradičnom, dnes už ľudovom liečení. Tento fakt dokazuje okrem vlastných skúseností aj záujem o túto metódu zo strany vojenských služieb viacerých krajín, ktoré väčšiu časť veľkých výskumov financovali. Výsledkom toho je existencia syntetického hirudínu vyrobeného v Nemecku, ktorého produkcia je však natoľko drahá, že je určený len pre bohaté elity alebo pre prípady, kedy nie je možné použiť alternatívnu účinnú látku. Hirudoterapia je súčasťou klasickej oficiálnej medicíny vo viacerých krajinách, ktorých počet každým rokom stúpa a pijavica lekárska je v mnohých krajinách registrovaná ako liečivo. Ďalej to dokazuje nariadenie ruského cára zriadiť chovné jazerá pijavíc v Rusku. A taktiež to dokazuje niekoľko tisíc rokov trvajúca história používania tejto metódy v ajurvéde. Táto metóda je rovnako použiteľná naprieč všetkými hlavnými duchovnými smermi. Zmienka o pijaviciach je ako v Biblii, tak aj v Koráne.

Môj učiteľ Albert Ivanovič Krašeňjuk po prezentácii našej práce vysoko ocenil jej prínos pre hirudoterapiu na Slovensku. Podľa jeho slov sme založením chovu na základe vlastného výskumu vyriešili veľmi dôležitý národný problém. Pripomenul, že v Rusku bolo veľa pokusov o založenie umelých chovov, ale prakticky nikto to nedokázal. Ako výraz uznania mi ponúkol možnosť pod jeho vedením napísať doktorandskú prácu na tému chovu pijavíc a uchádzať sa o získanie titulu doktora filozofie oxfordského vzdelávacieho systému. Túto ponuku som s poďakovaním odmietol.

Súčasná hirudoterapia je tvorená niekoľkými skupinami ľudí. V prvej skupine sú ľudia, ktorí sa vyhýbajú citlivým témam, aby si ochránili svoju vedeckú česť, a to aj napriek tomu, že metódy, ktoré sú považované za citlivé, sami používajú. Tým, že o nich nehovoria, však výrazne skresľujú túto oblasť. Druhú skupinu tvoria ľudia, ktorí majú svoj súbor poznatkov a skúseností, takzvané know-how, a využívajú ho na vytvorenie elitných skupín lekárov a terapeutov. Ďalšiu skupinu tvoria ľudia, ktorí nemajú mocenské ambície, hirudoterapii veľmi dobre rozumejú, sú väčšinou zaneprázdnení prácou a učením alebo liečením druhých, je ich však ťažké rozpoznať a nájsť. Do štvrtej skupiny patria ľudia, ktorí hlavne kopírujú prácu druhých, často bez toho, aby rozumeli koreňu problému, systematizujú ju a obohacujú o svoje pochopenie a skúsenosti. Do ďalšej skupiny patria ľudia, ktorí málo vedia, majú však dar pôsobiť múdro a erudovane a za toto divadlo si nechávajú dobre zaplatiť. Možno sú herci platení lepšie ako lekári. Podobných skupín existuje veľké množstvo. Vymenoval som len hlavné a aj to len z dôvodu, aby si každý mohol urobiť akú-takú predstavu o tom, že nie je hirudoterapeut ako hirudoterapeut a keď dvaja robia jedno, ešte to neznamená, že robia to isté.
Celý tento zložitý systém funguje len preto, že funguje liečenie pijavicami. To je ten základ, ktorý spája každého hirudoterapeuta! Sila pijavíc, ich vplyv na ľudský organizmus, viditeľné a hmatateľné výsledky, to všetko dáva svojím spôsobom zaručený úspech každému hirudoterapeutovi. Potom už záleží len na odbornosti, niekedy fantázii, na vlastnom chápaní, prezentačných schopnostiach, čestnosti, na otvorenom alebo skrytom zámere učiacich lektorov a na kvalite žiakov, akým smerom sa hirudoterapia medzi ľuďmi ďalej rozvíja a prezentuje. Je to sila ako každá iná a kto ju vie regulovať, môže dosiahnuť na tejto vlne zdanlivé výšiny v materiálnom svete.
Vo svojej práci sa snažím pochopiť, kto v celosvetovej hirudoterapii zastáva akú úlohu. Kto je vedec, kto politik, kto lekár, kto liečiteľ, kto šarlatán, kto ako svojej práci rozumie, kto sa u koho učil a podobne. Toto chápanie mi čiastočne pomohlo vybrať si trojicu najlepších učiteľov, ktorí sa špecializujú na liečenie pijavicami. Sú to práve tí učitelia, ktorých študenti píšu obsiahle knihy na tému hirudoterapie.
U každého som sa naučil ich nazeraniu na problematiku a osvojil si odporúčanú metodiku používania pijavíc. Pochopil som, v čom medzi sebou súhlasia a v čom nesúhlasia, a po porovnaní s vlastnými skúsenosťami mi to umožnilo čistejšie videnie daného problému. Všetky metodiky som vyskúšal. Keďže pracujem s pacientmi a taktiež s hirudoterapeutmi, mám vlastný chov pijavíc a sám som lektor, v súčasnosti aj „samozvaný“ prezident vznikajúcej asociácie, nazerám na túto problematiku z rôznych strán. Jeden z mojich záverov je, že som našiel cestu, ako je možné spojením a doplnením metodík mojich učiteľov odstrániť množstvo aktuálnych problémov v hirudoterapii na rôznych jej úrovniach a zjednotiť rôzne metódy aplikácie do uceleného, bezpečného, otvoreného a flexibilného poznania a systému – Ucelenej metodiky pre aplikáciu pijavíc lekárskych.

Zoznam problémov, ktoré Ucelená metodika rieši:

Pre biofabriky a chovateľov:
– odbyt rôznych veľkostí pijavíc, ktoré sa dochovajú za polovičný čas ako štandardne používané stredné pijavice, ktorých je treba väčšie množstvo
– finančná stabilita a rozvoj chovu
– otvorenie možnosti dlhodobého zníženia cien pijavíc
– popularizácia hirudoterapie a väčší odbyt pijavíc

Pre pacientov:
– zníženie ceny terapie
– minimálne reakcie na priloženie pijavíc
– bezpečné používanie
– žiadne viditeľné jazvy po pijavici
– prístup k profesionálnym službám
– prístup k zdravým pijaviciam
– informovanosť
– pohodlie
– možnosť samoregulácie terapie

Pre hirudoterapeutov:
– jednotný systém diagnostiky
– správne nastavenie terapie na základe anamnézy
– presun zárobku z predaja pijavíc na predaj profesionálnych služieb
– stop zbytočne nadmernému používaniu pijavíc
– profesionálne výsledky
– minimum sťažností
– možnosť profesného rastu
– popularizácia hirudoterapie v odozve na výsledky
– širší okruh pacientov
– niekoľkonásobne viac možností liečenia
– nové skúsenosti

Prekážkou a problémom pre rozšírenie nových metód aplikácie je neprekonateľný ľudský faktor. Mnohým hirudoterapeutom táto kniha naruší ich stereotyp a určite vyvolá rôzne reakcie. Za prípadnú ujmu sa ospravedlňujem. Budem radšej, keď vám prinesie lepšie chápanie práce, ktorú robíte, a pomôže vám rozvíjať sa a kvalitnejšie aj bezpečnejšie pomáhať svojim pacientom. Nič z toho, čo píšem, nie je mierené ako útok proti niekomu. Staré metódy fungujú rovnako dobre ako nové, lebo základ je rovnaký v pijavici lekárskej. Nové metódy starú hirudoterapiu nepopierajú, ale naopak ju dopĺňajú, obohacujú a spresňujú. Ak sa v niečom budem mýliť, túto knihu prepíšem.

Táto kniha otvára dvere úplne novému pokoleniu hirudoterapeutov. Je to silné prehlásenie, viem. Lenže aj keď v niečom nebudem mať pravdu, predsa len ponúknem riešenie mnohých problémov, s ktorými sa súčasná hirudoterapia stretáva. Keď odborníci budú medzi sebou zdieľať nahromadené poznatky v spoločnom obore, hirudoterapiu dokážeme posunúť ďalej a možno ešte v tomto živote upresníme mechanizmus vplyvu ľudového liečebného systému určeného aj nášmu pokoleniu.
K mojej práci však pristupujte kriticky a nech je akokoľvek logická či sympatická, jej závery si tam, kde to uznáte za potrebné, overte na vlastnej skúsenosti. Ak s niečím nesúhlasíte, vyjadrite svoj nesúhlas nahlas a dajte priestor diskusii. Náklonnosť ľudí k poklonkovaniu sa autoritám vytvára koreň brzdy evolúcie. Ja sám som musel vynaložiť nemalé úsilie, aby som sa nepoddal žiarivým možnostiam exkluzívne zastupovať ten alebo iný názor, prípadne smer. Neraz som videl, ako žiaci opakujú názory svojich učiteľov bez toho, aby ich overili alebo im v skutočnosti rozumeli.

Zlo môže existovať len preto, že dobrí ľudia nič nerobia a v tichosti ho tolerujú, hoci s ním nesúhlasia. Človek konajúci dobro nesie svetlo a tam, kde je svetlo, prestáva byť tma.

17.kapitola

17. kapitola: Záver príbehu

Po poslednom návrate z Ruska som okamžite začal pracovať na potvrdení získaných informácií. Vytvoril som študijnú skupinu asi desiatich ľudí, ktorí začali pracovať s dlhodobou aplikáciou jednej pijavice. Postupne som buď potvrdzoval, alebo vyvracal určité závery, ktoré som mal na začiatku a tiež sa začali objavovať nové hypotézy, s ktorými dodnes pracujeme.

Mal som dilemu, ako ďalej. Mohol som buď založiť dcérsku asociáciu Celosvetovej asociácie hirudoterapeutov na Slovensku a ďalej pracovať pod vedením Konstantina Vasilijeviča Suchova, alebo založiť asociáciu školy profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka. Oba varianty mali svoje plusy aj mínusy. Nakoniec som sa však rozhodol oba odložiť. Tieto varianty sú stále na stole a možno niekto z pokračovateľov rád využije takúto ponuku. Zo svojej strany takému človeku poskytnem potrebnú pomoc.

Ešte pred prvým odletom do Ruska som začal pripravovať Slovenskú asociáciu špecialistov hirudoterapie, ale registráciu som odložil až na čas, keď ukončím celý cyklus naplánovaných školení, pretože som nevedel, ako sa situácia vyvinie. Po svojom návrate a definitívnom rozhodnutí o ďalšom smerovaní sme Asociáciu špecialistov hirudoterapie začiatkom roku 2018 úspešne zaregistrovali na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, čím vznikla samostatná slovenská asociácia. K tomuto kroku som sa rozhodol práve preto, že každá krajina má svoje odlišnosti v mentalite ľudí, zákonoch, možnostiach a ďalších veciach. Nebolo by vhodné, aby niekto kontroloval činnosť asociácie zo zahraničia a tým nám zväzoval ruky pri ďalšej činnosti a rozvoji. Navyše mám stále v pamäti, ako nám nikto nepomáhal pri založení chovu pijavíc a ako nám to pomohlo v našej samostatnej práci a viedlo k dosiahnutiu ďaleko lepších výsledkov, než bola naša pôvodná predstava. Vybral som si ťažšiu cestu a verím, že tento príbeh bude mať dobrý koniec.

Význam asociácie je predovšetkým v združovaní ľudí s podobným zámerom. Bližšie sa tejto téme budem venovať v záverečnej časti knihy, kde zverejním aj celé stanovy a opíšem, ako asociácia vznikala. Pod hlavičkou asociácie plánujem v blízkej budúcnosti organizovať aktualizované školenia, určené najskôr pre profesionálnych hirudoterapeutov a neskôr aj pre profesionálnych pacientov. Budú to školenia, ktoré budú trvať tri víkendy s následnou samostatnou prácou doma a budú zakončené záverečnou skúškou. Tieto školenia budem robiť bezplatne vo svojom voľnom čase, nakoľko sa chcem vyhnúť problému, ktorý som opisoval v inej časti knihy, a teda znehodnoteniu vzťahu medzi študentom a vyučujúcim. Súčasne však chcem svojím príkladom ukázať aj to, že človek nemusí všetko stále predávať, že sú veci, ktoré môže dať a veriť, že sa nájdu ľudia, ktorí význam tohto kroku pochopia a vo svojom živote aj využijú. Je to tiež jedna z možností, ako odstrániť nedostatok peňazí, ktorý je častou prekážkou, aby si človek mohol splniť svoj sen. Skutočnou odmenou pre všetkých bude dosiahnutie výsledkov, zdieľanie radosti a pomoc iným. Jediné podmienky, ktoré budú musieť študenti splniť, je nájsť si čas, byť ochotný vyskúšať všetky typy aplikácie na sebe, aby práci naozaj rozumeli a ak to bude ich vôľa, tak sa aj podieľať na rozvoji asociácie. Ja si ponechám právo vyberať si študentov podľa aktuálnych možností a záujmu o školenie.

Ďalším problémom, ktorý bolo treba vyriešiť, bola otázka, čo vlastne učiť a ako ďalej rozvíjať hirudoterapiu. S novými poznatkami sa zmenilo celé moje chápanie hirudoterapie, bol som však viazaný mlčanlivosťou a veľa materiálu nemôžem vo výuke použiť. Toto bol asi najväčší problém. Začal som teda triediť informácie, ktoré som mal pred posledným školením. Ktorá je dôležitá a ktorá nie, ktorá už je verejne dostupná, čo vlastne môžem použiť a čo nie. Bolo treba nájsť takú metódu liečenia, do ktorej schovám nadobudnuté poznatky a človek aj bez toho, aby do hĺbky rozumel všetkým procesom, použitím danej metódy dosiahne výborný výsledok. Hneď ako som začal pracovať na tejto metóde, objavil som ešte iné dôležité veci, ktoré upresnili moje vlastné chápanie hirudoterpie. Otestoval som ich v praxi a výsledky závery potvrdil. V prípade, že budem mať potrebné finančné prostriedky na zaplatenie laboratória, niektoré závery laboratórne potvrdím a prehĺbim ich pochopenie. Skupina ľudí, ktorí chcú v experimentálnej práci pomôcť a zúčastniť sa jej, je dávno pripravená.

Pracujem aj na príprave a rozvoji technického zázemia, určeného pre ľahšiu prácu v oblasti hirudoterapie a jej propagáciu. Práve tu som vďačný za všetky skúsenosti z IT sféry, lebo bez nich by som túto prácu pravdepodobne nezvládol. Čakajú nás veľmi zaujímavé výsledky, ak sa práca podarí a dokážeme sa o ňu podeliť.

Začiatkom roku 2018 som navštívil mesto Ľvov a už po druhýkrát sa zúčastnil školenia hirudoterapeutov u Lídie Antonovny Kuplevskej. Svoju účasť som vtipne odôvodnil tým, že som sa pri prvom školení s ňou neodfotografoval a táto fotka mi chýba do zbierky mojich učiteľov hirudoterapie. Aj tentoraz to bol štvordňový maratón, desať hodín denne sme sa učili, a potom sme si s kolegami do hlbokej noci vymieňali ďalšie poznatky. Školenie však bolo pre mňa iné, zúčastnil som sa ho už ako pripravený špecialista a po výuke sme si s Lídiou Antonovnou vymieňali najnovšie poznatky a závery našich skúseností. Obaja sme boli prekvapení, ako sa hirudoterapia posunula dopredu a zároveň sme s poľutovaním konštatovali, že sa zdravie ľudí za posledných desať rokov veľmi zhoršilo. Počas školenia sa nám podarilo objasniť jeden dôležitý proces vplyvu pijavice lekárskej na ľudský organizmus, ktorý sa pokúsime vedecky dokázať a zaregistrovať ako vedecký objav v oblasti hirudoterapie. Dohodli sme si ďalšiu spoluprácu a v blízkej dobe budem Ľvov navštevovať v pravidelných niekoľkomesačných intervaloch.

Tento rok sa pokúsime preložiť jej knihu, ktorú považujem v súčasnosti za jednu z najlepších praktických kníh o hirudoterapii a ktorá veľmi dobré doplní túto prácu a ušetrí mi stovky hodín vymýšľania už vymysleného, aj keď si myslím, že po našom rozhovore Lídia Antonovna niektoré veci v ďalšom vydaní knihy upresní alebo minimálne doplní o nové poznatky.

Počas návštevy som sa stretol aj s jej synom Jurim Kuplevským, riaditeľom Ľvovskej biofabriky chovu pijavíc lekárskych, s ktorým sme prebrali budúcu spoluprácu a dohodli ďalšie kroky v oblasti výskumu biológie pijavíc a možnosti distribúcie kozmetiky vyrobenej na báze extraktu z pijavíc lekárskych.

Dôležitým krokom je aj napísanie tejto knihy. Viem, že si týmto činom zavriem mnohé dvere, no iné možno otvorím. Informácie tu uvedené by mali predovšetkým slúžiť ako základ pre širšie pochopenie hirudoterapie a tiež ako základ pre vedecky založených ľudí, ktorí môžu hirudoterpiu skúmať viac do hĺbky a objaviť jej nové zatiaľ nepoznané, ale možno aj poznané, no nejasné alebo skryté časti. Hlavný význam tejto knihy je dať ľudom potrebné informácie o ceste nielen za zdravím a poskytnúť referencie na užitočné zdroje. Táto kniha je pre ľudí hľadajúcich pravdu a poznanie.
Dnes píšem tieto riadky v plnom vedomí toho, že možno stojím na začiatku svojej záverečnej cesty.
Boh je milosrdný a dáva nám jednu šancu za druhou, aj napriek chybám, ktoré robíme.
Viacerých z nás čaká ešte dlhá cesta k Bohu a jediné, čo treba, je ísť…

16.kapitola

16. kapitola: Rusko

Druhé plánované školenie bolo u Konstantina Vasilijeviča Suchova, žiariacej hviezdy na pomyselnom nebi hirudoterapie. Je jedným z hlavných celosvetovo uznávaných špecialistov hirudoterapie a snaží sa spojiť všetkých priaznivcov hirudoterapie na celom svete. Zároveň je klinickým lekárom, kandidátom lekárskych vied, vedeckým pracovníkom, riadiacim členom profesionálnej asociácie, ktorá združuje hirudoterapeutov a liečiteľov používajúcich pijavice lekárske RANM, spolupracovníkom ruského náučného centra regenerácie ruskej federácie RNC VMiK. Suchov je absolvent jakutskej štátnej lekárskej fakulty, ktorú úspešne ukončil v roku 1985. Učeník akademikov K.R.Sedova, ktorý získal Nobelovu cenu v roku 1976, D.C.Gajduseka zo štátneho inštitútu zdravia USA a profesorov V.M.Makarova, V.P.Alekseeva, V.G.Krivošapkina. Laureát ocenenia Jakutského spoločenstva v oblasti náuky a techniky. Vedúci vzdelávacích programov v oblasti hirudoterapie, regenerácie a národnej medicíny v organizáciach RANM a FGU RNC a v spoločenstve ruských lekárov „bezrozličnych“, čo je možné preložiť ako spoločenstvo lekárov, ktorým nie je jedno, čo sa deje. Zároveň je autorom množstva vedecko-náučných prác a kníh, ktoré sú zamerané na celkovú patológiu, históriu medicíny, kardiológiu, imunológiu a gastroenterológiu, hirudoterapiu a elektronickú kapilároskopiu a mikrocirkuláciu.

Naučil používať hirudoterapiu viac ako dvetisíc ľudí a podnikol významné kroky k plnohodnotnému rozvoju hirudoterapie v Rusku a vo svete. Jeho teória hirudoterapie je založená na vedecky dokázateľnom vplyve pijavíc lekárskych na ľudský organizmus. Aj napriek tomu, že je veľmi dobre oboznámený o mnohých zatiaľ vedecky nedokázaných metódach o použití pijavíc a ich vplyve na ľudský organizmus, vo svojich publikovaných prácach sa takýmto teóriám vyhýba. Tým odstraňuje možné argumenty skeptikov a zástancov modernej medicíny, čím vytvára základ ku skutočnému pokroku v rámci ďalšieho celosvetového rozvoja hirudoterapie. S prácou doktora Suchova som sa počas dlhoročnej práce veľakrát stretol prevažne prostredníctvom jeho publikovaných kníh, video materiálov a tiež prostredníctvom publikácií jeho študentov. Osobne sme sa stretli na 2. celosvetovom kongrese hirudoterapie v Moskve, vďaka čomu vznikol základ našej budúcej spolupráce.

Na školení bolo okolo pätnásť študentov, väčšinou lekárov. Prvé dni sme sa venovali hlavne histórii a Konstantin Vasiljevič Suchov vysvetľoval, akou cestou sa dostal k záveru, na základe ktorého vytvoril svoju vlastnú metódu liečenia. Nikdy predtým som sa nestretol s takou podrobnou históriou ako práve v jeho podaní. Postupne sme prebrali rôzne etapy histórie a Konstantin Vasiljevič Suchov zdôraznil, že všetci významní lekári v histórii, či už to bol Hippokrates, Galén a ďalší, vždy pracovali s teóriou fungovania telesných tekutín ako základom pre ich prácu a objavy. Na tento dôležitý fakt sa v súčasnosti akosi pozabudlo.

Väčšina informácií o klasickej hirudoterapii, keď to veľmi zjednoduším, spočíva v tom, že sa aplikuje väčšie množstvo pijavíc (päť až dvanásť) na postihnuté miesta približne raz za týždeň a to po dobu približne ôsmich týždňov. Keby som mal v krátkosti zhrnúť hlavné body metódy Konstantina Vasilijeviča Suchova, čiže to, čím sa odlišuje, tak on ako základ terapie využíva menšie množstvo pijavíc (tri až päť) na centrálne miesta pre priloženie, prípadne v kombinácii s lokálnym priložením na postihnuté miesta. Priložením pijavíc na centrálne miesta pre priloženie pracuje s teóriou, že sa slina pijavíc rýchlo dostane do celého krvného obehu a takým spôsobom má pijavica najväčší vplyv na celkový stav ľudského organizmu. S touto informáciou v jeho výuke som sa rýchlo stotožnil, pretože keď som ju spojil so svojimi skúsenosťami, zrazu mi bolo všetko jasné. Vo svojej praxi som sa intuitívne približoval k podobným výsledkom a používal som podobné miesta pre aplikáciu, len mi chýbala teória, na základe ktorej bolo možné tieto výsledky systematizovať a spresniť. Kľúčom sú telesné tekutiny! S touto dôležitou informáciou prišiel záver niekoľkodňového školenia a ja som získal potrebné potvrdenie. Kvalifikoval som sa ako špecialista národnej medicíny v oblasti hirudoterapie.

Počas školenia som s Konstantinom Vasilijevičom Suchovom samozrejme prebral aj rozdiel v názoroch medzi ním a Albertom Ivanovičom Krašeňjukom a dnes musím povedať, že obaja majú pravdu, každý svoju, ale pravdu. Metóda Konstantina Vasiljeviča Suchova je jednoduchá a je ľahké pripraviť nováčikov – budúcich špecialistov, čo je pri metóde Alberta Ivanoviča Krašeňjuka ďaleko zložitejšie a skutočne kladie na lekára či terapeuta vysoké nároky. Ako študent Konstantina Vasilijeviča Suchova som dostal prístup do medzinárodnej skupiny, v ktorej sa jeho študenti medzi sebou delia o skúsenosti a dodnes odtiaľ čerpám zaujímavé informácie. Táto skupina zároveň slúži ako príklad skupiny, akú sa budeme usilovať založiť aj u nás.
Na niekoľko mesiacov som sa vrátil na Slovensko, potom som vybavil potrebné víza a znovu odcestoval do Ruska, tentoraz do Petrohradu k profesorovi Albertovi Ivanovičovi Krašeňjukovi. Profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk je zároveň doktor medicínskych náuk, absolvent Leningradského medicínskeho inštitútu, ktorý ukončil s vyznamenaním, riaditeľ prvej vedeckej akadémie hirudoterapie v Petrohrade, akademik európskej akadémie prírodných náuk — získal titul čestný vedec Európy, virológ a tvorca vakcíny, ktorou bolo zaočkovaných 4,5 milióna ľudí bez reakcií na vakcináciu, biochemik, prezident asociácie hirudoterapeutov v Petrohrade, autor niekoľkých hirudoterapeutických liečebných metód, autor stošesťdesiatich náučných publikácií a mnoho ďalšieho. Za počet objavov a patentov v oblasti hirudoterapieje je zapísaný v Guinnessovej knihe rekordov.

Profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka mi odporučil ešte v roku 2013 bývalý veľvyslanec v Rusku Peter Osvald. Vtedy som zbežne preštudoval jeho práce a zdalo sa mi, že nie som pripravený na učiteľa takej úrovne. Pri našom rozhovore, ktorý prebehol na 2. svetovom kongrese hirudoterapeutov, profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk spomenul, že dokážu liečiť pacientov bez reakcií na priloženie a že sa vo svojej práci sústredí predovšetkým na dlhodobé liečenie s použitím malého množstva pijavíc. Toto ma veľmi zaujímalo, pretože som v tej dobe sám na túto tému začal s experimentálnou prácou a on mal informácie, ktoré by mi dokázali ušetriť roky driny. Navrhol som teda, aby ma prijal ako svojho študenta, čo sa aj stalo.

Toto školenie bolo v mnohých ohľadoch iné. V triede sme sedeli len štyria. Všimol som si, že ide o typ študentov, s akými som sa ešte neučil. Boli to ľudia, ktorí v živote dosiahli zaujímavé výsledky, všetci mali ukončené vysoké školy, dve dámy boli lekárky, jedna dokonca pracovala v medicínskom výskume. Charakterizoval by som ich ako veľmi inteligentných a vysoko organizovaných ľudí. Od začiatku bolo jasné, že sa budeme učiť trošku iné veci, na čo aj profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk povedal: “Nebudem vás učiť nič, čo si môžete prečítať v dostupnej literatúre. To by bola strata času.”
Prvý deň sme vypísali prihlášky a podpísali súhlas o mlčanlivosti, v ktorom stálo, že nadobudnuté informácie môžeme využívať pri liečení pacientov, ale nemôžeme ich nikde zverejniť ani ďalej učiť. Hoci som o mlčanlivosti z počutia vopred vedel a bol som na tento krok pripravený, aj tak som sa stal súčasťou elitnej skupiny študentov trochu nedobrovoľne.
Informácia, ktorú sme získali, bola na sto percent iná. Nemôžem ju však opísať. Počas kurzu som si často pripadal ako vedecký pracovník a bol som veľmi rád, že som si toto školenie nechal až na koniec. Bolo naozaj náročné a úroveň informácií presahovala učivo vysokých škôl. Akosi prirodzene sa predpokladalo, že študenti už prešli potrebnou prípravou. V práci profesora Alberta Ivanoviča Krašeňjuka som si všimol ešte jednu dôležitú vec, a to matematický algoritmus liečenia. Po vyučovaní som k nemu prišiel a o svojom zistení mu povedal. On sa začudoval:
“Vy ste si to všimli? Máte matematické vzdelanie?”
“Nie.”
“Aha, chápete od prírody.” A ďalej mi vysvetlil: “Áno, máte pravdu, keď som robil svoje výskumy, postupne sa mi ukázal vzorec, ktorý používam. Nikdy som si nemyslel, že sa liečenie a matematika dajú spojiť, ale ukázalo sa, že sa to naozaj dá.”
Chvíľu sme sa rozprávali o prípadnej tvorbe digitálnej aplikácie, ktorá môže pacienta na základe tohto algoritmu sprevádzať, a dohodli sa, že sa na to v budúcnosti pozrieme. V ďalších dňoch som zažil revolúciu v chápaní hirudoterapie. Všetko začalo zapadať na svoje miesta a roky skúseností sa začali systematizovať. Bol som si vedomý, že som získal ďalší kúsok kľúčovej informácie, no tiež som bol smutný, lebo som pochopil, že sa o tento zázrak nemôžem s nikým podeliť. Na ďalší deň cez vyučovaciu prestávku som požiadal profesora o rozhovor a povedal mu:
“Vy ste mi jednou rukou veľa dal a druhou veľa zobral. Ako mám teraz vyučovať nových hirudoterapeutov, ktorí sa ku mne chodia učiť? Včerajší deň je pre mňa starým dňom a do nového rána idem so zviazanými rukami.” Profesor sa zamyslel, a po chvíli navrhol:
“Môžeš založiť asociáciu mojej školy a organizovať školenia, ktoré ja povediem.”

Počas školenia profesor Albert Ivanovič Krašeňjuk pozval svojich kolegov a mali sme možnosť učiť sa aj o systéme diagnostiky Akabane, ktorý som sa naučil, no zatiaľ ho nepoužívam. Bol nám predstavený tiež systém diagnostiky pomocou Kirlianového fotenia. Vystúpil profesor, ktorý o vode a jej chemických vlastnostiach napísal osemsto stranovú najlepšie hodnotenú učebnicu v histórii Ruska. Musím povedať, že prednáška o vode bola nad moje sily a veľkú časť materiálu som neuchopil. V závere som však položil otázky, ktoré ma zaujímali a potvrdil si tak smerovanie svojej budúcej práce v oblasti úpravy pitného režimu. Tento učiteľ ukončil svoj prejav slovami: “Boh je voda,” čím zdôraznil dôležitosť vody pre ľudský život a súčasne prezentoval svoj vzťah k nej. Svojím tvrdením o mimoriadnej dôležitosti vody potvrdil aj správnosť teórie o význame telesných tekutín v liečení, a teda potvrdil závery Konstatina Vasilijeviča Suchova. Všetky získané informácie som potom zohľadnil pri tvorbe ucelenej metódy liečenia pijavicami, ktorú opíšem v praktickej časti hirudoterapie tejto knihy.

Posledný deň bol rýchly. Hneď ráno som urobil záverečnú skúšku, dostal ďalší diplom osvedčujúci moju špecializáciu v oblasti hirudoterapie a z triedy utekal priamo na letisko, aby som stihol lietadlo domov.